00. Generelle programinformationer


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Programmets brugerdialog
  1. Titellinien
  2. Menulinien
  3. Menuknappanelet (værktøjslinien)
  4. Tegningsfeltet
  5. Museklik og højre musemenu
  6. Skærmmarkeringer
  7. Edit-dialogboks med informationer
  8. Info-dialogbokse
  9. Øvrige dialogbokse
  10. Taster
 2. Generelle indstillinger og programfunktioner
  1. Systemindstillinger
  2. Sti- og filnavne
  3. Udskrivning
  4. Eksport til fil
  5. Gennemse-dialogboksen
  6. Tilføj, ret og slet billed-henvisning samt vis billede
  7. Definition af status
  8. E-mail
  9. Transformation-funktionen
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Programmets brugerdialog

1.1 Titellinien

Titellinien øverst i dialogboksen indeholder:

»  programikonet i miniature
»  programmets versionsdato
» programpakken
» Det aktuelle projektbibliotek
Herunder ligger forskellige underkataloger som beskrevet i kapitlet Grænseflade: Program- og dataadgang.
» Den aktuelle NetDir anvendt af databasestyringen; se nærmere herom i kapitlet BDE-indstillinger.
» Seneste type opslag: Hele byen, Bestemt gade eller specifikt plannummer.
»  Til højre i hver dialogboks ses én eller flere af Windows' standard-ikoner, der har følgende funktioner:
Hjælp-funktionen; se nærmere i kapitel 1201: Hjælp » Online hjælp
Minimer dialogboksen til proceslinien nederst på skærmen.
Gendan dialogboksen.

Maksimer dialogboks til at fylde hele skærmen.
Luk dialogboksen (afslut programmet).

1.2 Menulinien

Umiddelbar under titellinien ligger menulinien med de 12 hovedmenu-punkter, der hver giver adgang til et rullegardin med det pågældende hovedmenupunkts undermenuer.

Rullegardinet åbnes ved

 • med musen at venstre-klikke på hovedmenupunktet
 • med tastaturet at holde ALT-tasten og trykke første bogstav i hovedmenupunktet

Et undermenupunkt kan vælges afhængig af aktuelle programpakke:

Programpakke 4 giver adgang til alle menupunkter,
Programpakke 3 giver ikke adgang til menupunkter vedrørende hydraulisk/termisk beregning,
Programpakke 2 giver ikke adgang til menupunkter vedrørende bl.a. ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning,
Programpakke 1 giver ikke adgang til menupunkter vedrørende bl.a. ledningstegning, -registrering og hydraulisk/termisk beregning.

Gennemstregede menupunkter er utilgængelige for brugeren, begrænset af én af følgende årsager:

 1. Programpakken
  Den pågældende programpakke giver ikke ret til pågældende menupunkt; ved erhvervelse af højere programpakke kan der opnås adgang.
 2. Adgangsstyring
  Der er gennem en aktiv adgangsstyring sat begrænsninger for den pågældende bruger. Disse begrænsninger kan ændres som beskrevet i kapitel 838: Diverse » Adgangsstyring.

Der fremkommer i begge tilfælde én af følgende dialogbokse med beskrivelse af årsagen til begrænsningen:

Menupunktet er ikke tilgængelig i denne programpakke. 
Administratoren har ikke for dette brugernavn åbnet adgang til dette menupunkt.

For størsteparten af funktionerne gælder det, at den igangværende funktion afbrydes ved valg af et nyt menupunkt eller ved valg af ESC-tasten.

1.3 Menuknappanelet (værktøjslinien)

Umiddelbart under menulinien findes Menuknappanelet (værktøjslinien), der kun fremkommer i forbindelse med visse af menupunkterne.

Når der ikke er valgt et menupunkt, vil følgende ikoner som udgangspunkt være tilgængelige i Hovedskærmbilledet:

Valg af at tegningsfeltets indhold vises i visse fast-definerede målforhold.
Der kan som standard vælges mellem følgende målforhold:
 • 1:100
 • 1:200
 • 1:250
 • 1:400
 • 1:500
 • 1:1000
 • 1:2000
 • 1:4000
 • 1:5000
Alternativt kan menupunktet 209: Opslag » Målforhold og billedformat anvendes - såfremt der er defineret andre målforhold herigennem vil disse tilføjes listen over tilgængelige målforhold, men kun så længe programmet er åbent.
Herved kan et i forvejen defineret pensæt (farve og stregtykkelse) anvendes på tegningsfeltets grafiske indhold.
Læs nærmere i kapitel 802: Diverse » Penne » Definition af penne om definition af pensæt.
Herved kan et i forvejen defineret stregtypesæt anvendes på tegningsfeltets grafiske indhold.
Læs nærmere i kapitel 848: Diverse » Definition af stregtyper.
Hermed oprettes et KML-dokument (se evt. Grænseflade: Keyhole Markup Language (KML)), der straks åbnes i Google Earth såfremt dette program er installeret på arbejdsstationen.
Herved udskrives det viste i tegningsfeltet direkte til et PDF-dokument som nærmere beskrevet i kapitel 215: Opslag »  Eksport til PDF.
Herved eksporteres det viste i tegningsfeltet direkte til DXF-formatet som nærmere beskrevet i kapitel 836: Diverse » Eksporter til DXF.
Herved kan et område udpeges i tegningsfeltet til direkte udskrift til den valgte printer-driver. Læs nærmere i kapitel 214: Opslag » Udpeg område til udprintning.
Herved udskrives det viste i tegningsfeltet direkte til den valgte printer-driver.
Læs nærmere i kapitel 213: Opslag » Tilpas billedformat og udskriv på printer i målforhold.

De 5 nederste knapper kan ændres eller slettes som beskrevet i dette kapitels afsnit 1.3.1.

Visse knapmenuer har en aktiver/deaktiver-funktion hvor knappen markeres med gul baggrund, når den er aktiveret.

De enkelte knapmenuer er nærmere beskrevet i de kapitler, der omhandler de pågældende menufunktioner.

1.3.1 Brugerdefineret værktøjslinie

Højreklikkes på værktøjslinien i hovedskærmbilledet fremkommer følgende dialogboks:

 • Rammen Menuoversigt
  • Listen
   Heri listes samtlige menupunkter.
 • Rammen Ikoner
  • Feltet Placering af 16 x 16 ikoner
   Heri listes den absolutte sti til placeringen af ikon-filerne, der skal være i størrelsen 16 X 16 pixels.
  • Listen
   Heri listes samtlige understøttede billedfiler, der er beliggende i mappen.
 • Rammen Værktøjslinien
  • Listen
   Heri listes de allerede oprettede værktøjsknapper med evt. tilknyttet ikon og/eller tekst.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes de valgte indstillinger for værktøjslinien og dialogboksen afsluttes.
  • Knappen Fortryd
   Herved fortrydes de valgte indstillinger for værktøjslinien og dialogboksen afsluttes.
  • Knapperne Flyt op og Flyt ned
   Herved flyttes den markerede værktøjsknap hhv. op og ned i knap-rækkefølgen.
  • Knappen Fjern ikon
   Herved fjernes ikonet for den markerede værktøjsknap.
  • Knappen Slet knap
   Herved slettes den markerede værktøjsknap fra listen.
  • Knappen Standard
   Herved tilbagestilles værktøjslinien til programstandarden.
 • Knappen Menu >>
  Herved overføres det markerede menupunkt i listen i rammen Menuoversigt over nederst i listen i rammen Værktøjslinien.
 • Knappen Ikon >>
  Herved overføres den markerede ikon i listen i rammen Ikoner over på det markerede menupunkt i listen i rammen Værktøjslinien.
 • Feltet Tekst og knappen Tekst
  Heri kan angives en tekst, der med knappen Tekst indsættes i det markerede menupunkt i listen Værktøjslinien.

1.4 Tegningsfeltet

Midterst i hoveddialogboksen ses tegningsfeltet, hvori alle tegningsobjekter vises.

Heri vises grafikken på baggrund af:
»  Valgte informationer (geometri eller dataværdier)
»  Farve & stregtykkelse
»  Valgte symboler, linietyper, skrifttype eller skrift-størrelse

Ved at vælge funktioner i menulinien kan der udpeges, oprettes eller editeres elementer i denne dialogboks.

1.5 Museklik og musemenu

Det primære input til programmet foretages gennem tastaturet og ét eller flere pegeværktøjer. For nærmere beskrivelse af tastaturets muligheder henvises til dette kapitels afsnit 11. Taster.

Det forudsættes i det understående, at venstre musetaste er indstillet som udpegnings/valgknap, og højre musetaste er indstillet til menuvalg.

Der opereres med følgende begreber omkring udpegning og klik:

Museklik Hermed menes ét klik 
 • på et rullefelt hvorved rullefeltet åbnes med valgmulighederne, der så efterfølgende kan vælges med ét museklik.
 • på en linie i en liste-boks hvorved linien markeres.
 • i et tekstfelt hvorved nye værdier kan tilføjes, eksisterende værdier kan rettes eller slettes.
 • på et ikon hvorved dialogboksen maksimeres, minimeres, gendannes eller lukkes.
 • på en knap hvorved det på knappen angivne udføres; se nærmere herom i dette kapitels afsnit 9. Dialogbokse.
To museklik Herved menes to på hinanden følgende klik med en 1-2 sekunders interval hvorved f.eks. liste-boksens udpegede felt aktiveres til tilføjelse af nye værdier eller redigering/sletning af eksisterende.
Dobbeltklik Herved menes to på hinanden hurtigt følgende klik.
Højreklik Hermed menes ét klik med højre musetaste - se nærmere nedenfor.

For højrekliks vedkommende kan opstå følgende tilfælde:

Højreklik i tekstfelt
 • Fortryd
  Herved fortrydes den netop udførte handling.
 • Klip
  Herved fjernes den markerede tekst og gemmes i klippebordet til eventuel indsættelse andetsteds. 
 • Kopier
  Herved gemmes den markerede tekst i klippebordet til indsættelse andetsteds.
 • Sæt ind
  Herved indsættes klippebordets gemte tekst det markerede sted.
 • Slet
  Herved slettes den markerede tekst.
 • Marker alt
  Herved markeres alt tekst i tekstfeltet.
Højreklik på lodret rullepanel
 • Rul her
  Herved rulles til markørens position på rullepanelet. 
 • Top
  Herved rulles til rullepanelets top.
 • Bund
  Herved rulles til rullepanelets bund.
 • Side op
  Herved rulles én side op i rullepanelet.
 • Side ned
  Herved rulles én side ned i rullepanelet.
 • Rul op
  Herved rulles én linie op i rullepanelet.
 • Rul ned
  Herved rulles én linie ned i rullepanelet.
Højreklik på vandret rullepanel
 • Rul her
  Herved rulles til markørens position på rullepanelet.
 • Venstre kant
  Herved rulles til rullepanelets venstre kant.
 • Højre kant
  Herved rulles til rullepanelets højre kant.
 • Side til venstre
  Herved rulles en side til venstre.
 • Side til højre
  Herved rulles en side til højre.
 • Rul til venstre
  Herved rulles en linie til venstre.
 • Rul til højre
  Herved rulles en linie til højre.
Højreklik i optællingsfelt
 • Luk denne kolonne
  Herved kan kolonnen, hvorpå musemarkøren står når menuen kaldes, lukkes og optællingskolonnen vil fjernes fra optællingslisten.
 • Ryk kolonne helt til venstre, Ryk kolonne 1 til venstre, Ryk kolonne 1 til højre, Ryk kolonne helt til højre
  Herved kan kolonnerækkefølgen ændres ved at kolonnen, hvorpå musemarkøren står når menuen kaldes, rykkes hhv. helt til venstre, én kolonne til venstre, én kolonne til højre eller helt til højre.
Andre tilfælde... I forbindelse med visse programfunktioner findes supplerende menu-punkter i højre musetast. Disse er nærmere beskrevet i de relevante vejledningskapitler.

1.6 Skærmmarkeringer

Der kan - afhængig af den valgte funktion - fremkomme følgende markeringer i tegningsfeltet:

 • Kryds, skraveret cirkel eller cirkler i husnummer
  Anvendes ifm. forbrugerudpegning eller -tilslutning og markerer forbrugere fundet i enten DFF-EDB's finans- og forbrugerafregningsprograms database eller et udtræk heraf (læs nærmere i kapitel 605: Forbrugere » Overførsel af data fra forbrugerdatabase til lokale data) samt forbrugere, der er oprettet som potentielle forbrugere under Forbrugere » Opret potentielle forbrugere. Hvorvidt disse skal markeres med kryds gennem eller cirkel om husnummeret kan indstilles under Diverse » Opsætning. Ligeledes kan den anvendte farve bestemmes her. Læs nærmere i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.
 • Gule hjælpepunkter
  I forbindelse med ledningsdigitalisering vil:
  • slettede punkter
  • frihåndsudpegede hjælpepunkter
  • hjælpepunkter i skæring med hjælpelinier
  • hjælpepunkter afsat ved ortogonal afsætning
  blive markeret som gule krydser med omkransende cirkel.
  Ligeledes vil der under funktionen Grundkort » Ret i grundkort ske samme markering ved sletning af punkter.
  I forbindelse med menufunktionen 801: Diverse » Import af data » Import af ledningsdata (Nr1-fil) kan indlæste punkter markeres med hjælpepunktsmarkeringen.
 • Grønne mållinier
  I forbindelse med ledningsdigitalisering vil flugt- og krydsmål blive markeret som grønne linier med måltal.
 • Hvide cirkler med krydser
  I forbindelse med ledningsdigitalisering vil snap til punkter blive markeret med hvide krydser med omkransende cirkel i de udpegede punkter.
 • Hvide krydser (×)
  I forbindelse med ledningsdigitalisering vil snap vinkelret til nærmeste linie blive markeret med hvide krydser på linien.
 • Hvide cirkler (o)
  I forbindelse med ledningsdigitalisering vil snap til hjælpepunkter blive markeret med hvide cirkler i de udpegede hjælpepunkter.
 • Hvide linier
  I forbindelse med konstruktionsmenuen under 501: Ledninger » Digitaliser vil hjælpelinier dannet gennem hjælpepunkter blive markeret som hvide linier.

1.7 Edit-dialogboks

Edit-dialogbokse fremkommer bl.a. ved udpege-, konstruktions- og tegnefunktioner, hvor der hhv. skal listes og angives oplysninger.

Edit-dialogboksen er kendetegnet ved, at der ikke findes muligheder for at lukke, minimere m.v. De hvide felter i dialogboksen kan enten udpeges med musen mhp. angivelse eller ændring af værdier eller karakterer; de grå felter er udelukkende til information.

Dialogboksenes placering gemmes for hver bruger og kan sikres gennem 1105: Backup » Backup af opsætning.

1.8 Info-dialogboks

Heri står en kort orienterende tekst omkring funktionens anvendelse.

Info-bokse kan permanent lukkes på -ikonet og genåbnes nede i proceslinien på -ikonet.

Dialogboksenes aktivering og placering gemmes for hver bruger og kan sikres gennem 1105: Backup » Backup af opsætning.

1.9 Øvrige dialogbokse

Afhængig af valgte menupunkt findes her ofte dialogbokse med forskelligartede funktioner. Dialogboksen indeholder én eller flere af følgende kontroller:

Ikoner
Til højre i de fleste dialogbokse findes Windows' standard-ikoner, der har følgende funktioner:
Online-hjælp; se nærmere i kapitel 1201: Hjælp » Online hjælp.
Minimer dialogboksen til proceslinien nederst på skærmen.
Bemærk at visse programfunktioner minimerer automatisk dialogbokse til skærmens venstre, nederste hjørne.
Gendan dialogboksen til vindue på del af skærmen.
Alternativt kan dobbeltklikkes på den minimerede dialogboks' titellinie.
Maksimer dialogboks til at fylde hele skærmen.
Afslut dialogboksen eller programmet (alternativt kan ESC-tasten anvendes).
Der kan ved afslutning af visse dialogbokse fremkomme meddelelse om accept/annullering af de foretagne ændringer.
Rammer Samler flere af understående kontroller i sammenhørende, oversigtlige grupper.
Felter
Heri angives markeringer eller indtastning af værdier f.eks. målte afstande, tekster m.v.
Lister Heri listes fast definerede værdier hvoraf én eller flere kan vælges ved at pege på dem, så de markeres.
Såfremt antallet af valgmuligheder overskrider listens størrelse fremkommer rullepaneler, der kan betjenes enten med pegeredskabet som beskrevet i afsnit 6 ovenfor eller med piltaster, når det pågældende rullepanel er markeret som aktivt.
CTRL+museklik til- eller fravælger den udpegede listeværdi.
SHIFT+museklik til- eller fravælger alle mellem den tidligere udpegede listeværdi og til den nu udpegede listeværdi.
Rullelister
Heri lister valgmuligheder gennem et rullegardin, der aktiveres ved at klikke på pil-markeringen yderst til højre. Kun én af de viste værdier kan vælges.
Tabelfelt Heri kan værdier indtastes og/eller ændres ved at klikke to gange på feltet og gemme værdien ved at trykke på RETUR-/ENTER-tasten.
Knapper

Med dialogboksens knapper udføres opgaver svarende til den enkelte knaps ikon eller ordlyd, f.eks.:

1.10 Taster

1.10.1 Oftest anvendte

Tegningsfeltet Digitalisering
Panorer i pilens retning
PgUp Zoom ud
PgDn Zoom ind
Roter med uret
Roter mod uret
Tvungen nord
Oprindelig opslag (bestemt gade eller Hele byen)
END Forrige billede
Luk funktion (dialogboks) eller program 

Naviger til aktuelle punkt i ledningsstrækning

Forrige punkt i ledningsstrækning

Næste punkt i ledningsstrækning
Registrer værdi eller linie
Slet i dialogboks
Spring i dialogboks

1.10.2 Den komplette liste

PROGRAM-FUNKTIONER:
                A. Tegningsfeltet
  B. Funktioner til visning af bitmaps
 (brøndkartotek, egenskabsdata m.v.)
              C. Ledninger - Digitaliser
    D. Ledninger - Knudepunkter
            E. Tekster - Tegningshoved/Brugerdefineret tegningshoved
      F. Udpeg - Peg i grundkort & Peg på ledning
           
        Taste/tastekombination: Anvendelse:
A C D     RETUR Registrerer indtastninger i dialogbokse m.v.
A B C E   ESC Lukker åbne dialogbokse og såfremt ingen dialogbokse er åbne lukkes programmet.
A       Menubogstav + ALT ALT + menupunktets startbogstav vælger det pågældende menupunkt.
  C   F   Mellemrum + SHIFT Næste punkt i et udpeget objekt vælges som aktive punkt.
  C   F   Mellemrum + CTRL Forrige punkt i et udpeget objekt vælges som aktive punkt.
  C   F   Mellemrum + ALT Centrer det aktuelle punkt i tegningsfeltet.
A B C E   Venstre musetaste Udpegning/valg af menuer, objekter m.v.
  C E   Venstre musetaste + SHIFT Næste punkt i et udpeget objekt vælges som aktive punkt.
    D     Venstre musetaste + SHIFT Flytter knudepunkt til næste geometriske ledningspunkt.
  C E   Venstre musetaste + CTRL Forrige punkt i et udpeget objekt vælges som aktive punkt.
    D     Venstre musetaste + CTRL Flytter knudepunkt til forrige geometriske ledningspunkt.
  C D     Venstre musetaste + ALT Centrer det aktuelle (knude)punkt i tegningsfeltet.
A C     Insert Rotation af tegningsfeltets grafiske indhold med uret.
A C     Insert + CTRL Rotationen nulstilles med nord opad.
A C     Delete Rotation af tegningsfeltets grafiske indhold mod uret.
A B C E   Home Tegningsfeltets indhold skifter til sidste foretagne opslag (menupunkterne Udtegn hele byen, Udtegn bestemt gade, Udtegn plan m.v.)
A B C E   End Udtegn foregående planudsnit i den aktive dialogboks.
  B C E   PageUp Der zoomes ud i den aktive dialogboks (tegningsfeltet, billedet, tegningshovedet eller signaturforklaringen).
  B C E   PageDown Der zoomes ind i den aktive dialogboks (tegningsfeltet, billedet, tegningshovedet eller signaturforklaringen).
  B C E   PilOp Panorerer op i den aktive dialogboks (tegningsfeltet, billedet, tegningshovedet eller signaturforklaringen).
A B C E   PilNed Panorerer ned i den aktive dialogboks (tegningsfeltet, billedet, tegningshovedet eller signaturforklaringen).
A B C E   PilVenstre Panorerer mod venstre i den aktive dialogboks (tegningsfeltet, billedet, tegningshovedet eller signaturforklaringen).
A B C E   PilHøjre Panorerer mod højre i den aktive dialogboks (tegningsfeltet, billedet, tegningshovedet eller signaturforklaringen).
  C     Knapmenuen Snap kort Ved det efterfølgende klik i tegningsfeltet skal snappes til nærmeste grundkortobjekt.
  C     Knapmenuen Snap kort
+ CTRL
Fastholder denne snapfunktion til anden snap vælges.
  C     Knapmenuen Snap ledn. Ved det efterfølgende klik i tegningsfeltet skal snappes til nærmeste ledningsobjekt.
  C     Knapmenuen Snap ledn.
+ CTRL
Fastholder denne snapfunktion til anden snap vælges.
  C     CTRL + A Aktiverer funktionen til tilslutning af digitaliseringsbordet.
A       F1 - F12 Disse taster kan alene eller i fri kombination med SHIFT-, CTRL- og ALT-tasterne brugerdefineres de enkelte menuer. Se nærmere under 824: DIverse » Definition af funktionstaster.

2. Generelle indstillinger og programfunktioner

2.1 Systemindstillinger

Se nærmere i kapitlet 00. Systemmiljø og -indstillinger.

2.2 Sti- og filnavne

Se nærmere i kapitlet Appendiks: Drev, stier og filnavne.

2.3 Udskrivning

Før der kan foretages udskrivning skal der være installeret og valgt en udskrift-driver som beskrevet i kapitlet 210: Opslag » Valg af printer/plotter.

Desuden skal der for styresystemet være angivet en standardprinter.

For de fleste udskriftmenuer gælder følgende:

 • Hele listen udskrives, såfremt der ikke er foretaget udpegninger i listen. Alternativt flyttes markeringen i rammen Sideområde fra feltet Markering til feltet Alt.
 • Udskriften kan begrænses ved at udpege den eller de ønskede rækker i listen.
  Udpegningen kan foretages på følgende måde:
  • Udpeges en linie, holdes SHIFT-tasten nede og en anden linie udpeges vil også alle mellemliggende linier blive markeret.
  • Med CTRL-tasten holdt nede, mens der udpeges, kan enkeltlinier markeres til eller fra.
  • Undlades at holde specialtasterne SHIFT og CTRL nedtrykket markeres kun den senest udpegede.
 • Ved udskrivning af dialogbokse, hvor brugeren selv kan tilvælge oplysninger, søger programmet at kunne holde udskriften indenfor papirets margen på den vandrette led ved i første omgang at trække sammen på teksten (fjerne blanke tegn/mellemrum) og siden at skalere ned på skriftstørrelsen. Lægges papiret i tværformat/landskab vil der således være mere plads så skaleringen minimeres.
  Det er ikke muligt at indstille skrifttype og -størrelse; ønskes dette skal data udlæses til en fil, der efterfølgende kan indlæses i et program til tekstbehandling eller regneark m.v.
 • Ønskes visse kolonner ikke udskrevet skal disses kolonnebredde trækkes helt sammen så kolonneteksten ikke længere er synlig. Således ikke-synlige kolonner vil ikke blive udskrevet, men kan efterfølgende trækkes ud igen.
 • Udskrifternes venstre, øverste overskrifter kan angives under Linie 1 og Linie 2 i menupunktet Tekster - tekst i tegningshoved; læs nærmere i kapitel 408: Tekster » Tekst i tegningshoved.

Efter knappen Udskriv er valgt fremkommer en dialogboks lignende denne (udseendet kan variere mellem pc'ens og netværksstyresystemerne):

 • Fanebladet Generelt
  Dette er standardfanebladet uafhængigt af den installerede driver. Der udpeges den ønskede udskrivningsenhed hvorved den pågældende driver så hentes og aktiveres med tilhørende faneblade.
  • Rammen Vælg printer
   Heri listes samtlige understøttede, installerede udskrivningsdrivere.
  • Rammen Sideområde
   • Feltet Alt
    Heri angives at alle data uanset markeringer skal udskrives.
   • Feltet Markering
    Heri angives at kun de markerede data skal udskrives.
  • Rammen nederst til højre
   • Feltet Antal kopier
    Heri angives hvorvidt der ønskes flere sæt udskrifter end som standard 1.
   • Feltet Sætvis
    Heri angives - hvis der er valgt flere end 1 sæt kopier - om disse skal udskrives sidevis eller sætvis.
 • Øvrige faneblade
  De efterfølgende faneblade kan i tekst og indhold variere alt efter hvad den pågældende producent har programmeret.
 • Knappen Udskriv
  Herved udskrives de valgte oplysninger efter de valgte indstillinger. Afhængig af hvorledes den aktuelle driver håndterer udskrifter kan fremkommer en statusboks eller printer-ikonet nede ved uret m.v. eller en dialogboks til navngivning og placering af filen hvis der skal udskrives hertil.
 • Knappen Annuller
  Herved annulleres udskrivningen og dialogboksen lukkes.

For størstepartens af udskriftfunktionerne udskrives de viste oplysninger. For følgende funktioner fremkommer fast følgende oplysninger:

Ledninger - Egenskabsdata - Rørkataloget:

Ledninger - Egenskabsdata - Egenskaber for ...:

hvor Fra knude & Til knude erstattes af stikledningsnummer for stikledningsregisteret.

2.4 Eksport til fil

Ved valg af knappen Eksport til fil fremkommer følgende dialogboks:

 • Feltet Skilletegn:
  Heri skal vælges hvilket skilletegn, der ønskes anvendt. Der kan vælges mellem
  • , (komma)
  • ; (semikolon)
  • TAB (tabulator)
  Det anbefales indledningsvis at undersøge hvorvidt det modtagne program har specielle præferencer til separator-tegnet.
 • Feltet Med kolonneoverskrift
  Herved medtages kolonneoverskriften som første række i data-filen.
 • Knappen Start
  Herved dannes den i feltet Filnavn angivne fil med de viste oplysninger separeret med det i rullefeltet Skilletegn valgte skilletegn. Når filen er dannet fremkommer en dialogboks med oplysninger om hvor mange linier, der er blevet gemt.
 • Feltet Filnavn:
  Heri angives filnavnet og eventuel hele stien til filens placering. Angives kun filnavnet vil filen blive placeret i projektets arbejdsbibliotek angivet øverst i titellinien.
  Navngivningen skal opfylde følgende struktur:
  Syntaks: drev:\ sti\ filnavn .filtype
  Eksempel: c:\ dff-edb\ dataeksport .txt
  Ved filens navngivning må følgende specialtegn ikke anvendes, da de i forvejen anvendes af operativsystemet:
  • \ (backslash)
  • / (skråstreg)
  • * (stjerne)
  • ? (spørgsmålstegn)
  • " (anførselstegn)
  • | (pipe)
  • < (mindre end)
  • > (større end)
  • : (kolon)

Således dannede filer kan herefter indlæses i tekstbehandlings- eller regnearksprogrammer, anvendes som flettefiler osv. afhængig af indhold og formål.

Indeholder filen data med knudepunktsoplysninger kan der, hvis rækkefølge i netmodellen ønskes, med fordel indføjes en kolonne hvor en stigende nummerering angives svarende til knudepunkternes fysiske rækkefølge. Efterfølgende kan der sorteres stigende herpå og de fysiske strækninger er således oprettet; f.eks. til optegning i grafer m.v.

2.5 Gennemse-dialogboksen

Ved udpegning af kataloger eller filer i programmet fremkommer denne dialogboks:

 • Feltet Filtype
  Heri angives hvilken filtype, der skal listes - eventuelt alle(*.*).
  Alle typer *.*
  Datafiler *.nr1, *.dsf, *.dxf
  Backup-filer *.gz
  Billed-filer *.jpg, *.bmp
  Energidistrikter *.eng
 • Feltet Vis
  Heri angives filernes visningsformat:
  - Detalje hvorved filerne vises som tekst med detaljer.
  - Miniature hvorved filerne vises som ikoner (mest anvendelig ved programfunktioner til indregistrering af fotos/billeder).
 • Knappen Start Robot
  Herved aktiveres MAP_ROBOT.EXE ifm. filoverførselsfunktionen.
 • Knappen Windows Stifinder
  Herved åbner Windows Stifinder i dét aktuelle bibliotek angivet i feltet over fillisten.
 • Knapperne Sæt arkiv-flag og Fjern arkiv-flag
  Herved hhv. sættes eller fjernes arkiv-flaget for den markerede fil. Attribut-flaget arkiv (archive) anvendes i forbindelse med programmets filoverførelsessystem til markering af allerede sendte filer, hvor flaget automatisk fjernes.
 • Feltet
  Heri listes stien til den aktuelt udpegede mappe eller fil.
 • Knappen Opret ny mappe
  Herved oprettes en ny mappe på den i venstre vindue udpegede placering; mappen navngives og accepteres med RETUR-tasten.
 • Knappen OK
  Herved accepteres det foretagne valg af det valgte sti (og filnavn), indsættes i dialogboksen hvorfra Gennemse-funktionen blev kaldt og dialogboksen lukkes.
 • Knappen Annuller
  Herved annulleres det foretagne valg og dialogboksen lukkes.
 • Feltet umiddelbar over fil-listen
  Heri listes den aktuelle sti, der vil ændre sig hvis der udpeges i venstre ramme.
 • Venstre ramme
  Heri listes drevbogstaver og tilhørende mapper. Ved at klikke på +-tegnet åbnes pågældende drev eller mappe så eventuelle underliggende mapper kan ses.
 • Højre ramme
  Heri listes de filnavne med det angivne filtype, der findes i den udpegede mappe med tilhørende sidste ændringstidspunkt, filstørrelse i MB og attributstatus på arkiv-flaget.
  Heri listes den sidst udpegede sti og filnavn - dette vil blive anvendt ved valg af knappen OK.

Endvidere findes der i musemenuen følgende muligheder for den markerede fil:

 • Musemenuen Kopier kopierer den markerede fil til Windows Klippebord, hvorfra den kan hentes med funktionen Sæt ind.
  Bemærk at den samlede længde af drev, sti, fil og type på hver af de udpegede filer maksimalt må være 255 karakterer.
 • Musemenuen Sæt ind indsætter en tidligere indsat fil fra Windows Klippebordet i den aktuelle mappe.
 • Musemenuen Slet sletter den markerede fil.

'Drag and drop'-funktionen giver muligheden for at kopiere filer med musen (pegeenheden) mellem forskellige programmer, blot disse understøtter Windows 'drag and drop'-funktionalitet.
'Drag and drop' udføres på følgende måde:

 1. Arranger først dine program-vinduer, så både kilde- og destinationsvinduet kan ses på skærmen/skærmene.
 2. Klik på filnavnet, der ønskes kopieret og hold venstre musetaste nede.
 3. Flyt markøren over i det andet programs vindue hvortil der ønskes kopieret.
 4. Slip musetasten og filen kopieres.

Omdøbning af mapper og filer udføres ved at klikke to gange (ikke dobbeltklikke!) på mappen/filen, der skal omdøbes, angive det nye navn og afslutte med RETURN-/ENTER-tasten.

For nærmere orientering om gyldige katalog og fil-relationer henvises til kapitel 00. Drev, stier og filnavne.

For generel ændring af henvisninger til billedfiler henvises til kapitel 834: Diverse » Ret stinavn til billedfilers placering.

2.6 Tilføj, ret og slet billed-henvisning samt vis billeder

Der er i forskellige registre og kartoteket (f.eks. hoved- og stikledningsregistrene, komponentregister og brudkartotek) mulighed for at tilknytte henvisninger til billeder i raster-formaterne bmp- og jpg.

Afhængig af det pågældende register/kartotek udpeges først den eller de strækninger, komponenter m.v., der ønskes lagt billed-henvisninger på hvorefter knappen Tilføj billede vælges.

Igen afhængig af den valgte programfunktion fremkommer en lignende dialogboks:

 • Knappen Luk
  Herved lukkes dialogboksen.
 • Rammen øverst, venstre
  • Listen
   Heri listes  - afhængig af valgte register/kartotek - komponent- eller strækningsbetegnelser m.v. hvor det/de tidligere valgte er markeret.
 • Rammen Billeder
  • Rullelisten
   Heri angives om de tilknyttede billeder skal vises som Oversigt (beskrivelse og sti/filnavn) eller som Miniature (ikon og sti/filnavn).
  • Knappen Vis billede
   Herved åbnes en dialogboks med det i listen markerede billede:

   Med følgende taster kan der navigeres i billedet:
   PageDown Zoom ud.
   PageUp Zoom ind.
   HOME Oprindelige zoom-forhold.
   Piltaster Panorering i pilens retning.
   Såfremt filtypen ikke er genkendt af programmet fremkommer følgende dialogboks:
  • Listekolonnerne Beskrivelse og Stinavn eller ikon/stinavn
   Heri listes afhængigt af valget i rullelisten de tilknyttede billeder enten med Beskrivelse/Stinavn eller ikon/stinavn.
  • Knappen Fjern markering
   Herved fjernes en eventuel markering i listen.
  • Knappen Slet markeret linie
   Herved slettes den i listen udpegede billed-henvisning.
  • Musemenuerne Flyt øverst, Flyt op, Flyt ned og Flyt nederst
   Herved flyttes det markerede billede hhv. øverst op, ét trin op, ét trin ned eller helt ned i den givne billed-rækkefølge.
 • Rammen Tilføj og/eller ret angivelse af billedfilers placering
  • Feltet Beskrivelse:
   Heri kan angives en beskrivende tekst omkring billedets indhold (digitalt foto eller skannet tegning, diagram, faktura...), placering (på pc'er, server, cdrom...) m.v.
  • Feltet Stinavn:
   Heri angives billedets placering ved enten at skrive den fulde sti og filnavn eller ved at vælge knappen Gennemse, så udpegningsdialogboksen fremkommer.
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til billedfilernes placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dette kapitel.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes beskrivelsen og stinavnet/stinavnene og disse fremkommer i listen i rammen Billeder.

For nærmere orientering om gyldige katalog og fil-relationer henvises til kapitel 00. Drev, stier og filnavne.

2.7 Definition af status

Med denne funktion kan ti statusser defineres efter brugerens ønsker; se evt. eksempel på systematisering i kapitlet Appendiks: Systematik.

Understående tabel angiver for hvilke programfunktioner statusdefinitionerne kan defineres samt hvilke programfunktioner der hhv. kan og ikke kan anvendes Status-afgrænsningen:

Energidistrikter
Udpeg » Udpeg forbruger » Energidistrikter
Tekster » Påskrifter på tabelform
Tekster » Genfindingsmål på tabelform
Ledninger » Egenskabsdata - Oversigt
Ledninger » Stykliste
Ledninger » Komponentregister
Ledninger » Knudeautomatik
Medtages » Energidistrikter
Diverse » Eksport til DXF
Diverse » Dan fil til LER
Beregning » Beregning
Grundkort » Afgrænsning af grundkort
Grundkort » Eksport af grundkort i DSFL
Planer
Opslag » Udtegn plan
Opslag » Udtegn bestemt gade
Historik-status
Ledninger » Komponentregister

Vælg knappen Definition af status og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Ny betegnelse og beskrivelse
  • Feltet Betegnelse
   Heri listes den aktuelle betegnelse ('kort tekst') for den i listen udpegede status. Betegnelsen kan ændres og accepteres ved valgt af RETUR-tasten.
  • Feltet Beskrivelse
   Heri listes den aktuelle beskrivelse ('lang tekst') for den i listen udpegede status. Beskrivelsen kan ændres og accepteres ved valgt af RETUR-tasten. 
 • Rammen Tildel valgt statustekst en farve
  Heri listes programmets grundfarver. Udpeges en farve vil den i listen valgte status få denne farve.
 • Listekolonnerne N., Betegnelse og Beskrivelse
  Heri listes de ti statusser med deres betegnelse, beskrivelse og valgte farve. ved udpegning i listen fremkommer den valgte status i rammerne øverst til evt. ændringer.

2.8 E-mail

Læs nærmere herom i:

LR1AB(brugerkursus).pdf

Der forudsættes at e-mail program og opsætning overholder specifikationerne angivet i kapitel 00. Systemmiljø og -indstillinger.

2.9 Transformation-funktionen

Funktion, der findes ifm. følgende menupunkters konverterings-/transformationsfunktioner:

Læs beskrivelsen i dokumentationen REFERENCESYSTEM-TRANSFORMATION.pdf