Appendiks: 
Programinstallation og -afvikling


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Indledning
 2. Programinstallation og -opdatering
  1. På Internet-forbundet pc'er
   1. Hjemmesiden map.dff-edb.dk/hent_map
  2. På ikke-Internet-forbundet pc'er
 3. Programopstart
  1. Programgenvejen
  2. MAP_ROBOT.EXE
   1. Windows Brugerkontokontrol
   2. Automatisk opdatering
   3. Tvungen opdatering
   4. Manuel opdatering
  3. INSTALL32.EXE
 4. Programafvikling
  1. Automatisk fjernelse af databasestyringens låsefiler
  2. Indbygget filoverførselssystem
  3. Opkobling til Finans- og Forbrugersystemets database
 5. Programafslutning
···································· Relaterede programdokumentation ·····································

1. Indledning

I nærværende kapitel beskrives detaljeret omkring procedurer ved:

 • programinstallation og -opdatering,

 • programmets opstart og afslutning samt indbyggede filoverførselssystem.

For sikkerhedsadvarsler, fejlsøgning og problemafhjælpning henvises til kapitel Appendiks: Informations- og fejlmeddelelser.

2. Programinstallation og -opdatering

2.1 På Internet-forbundet pc'er

De nyeste installationsfiler er tilgængelig for programabonnenter og registrerede konsulenter på Internet-siden:

Afhængig af pc'ens eventuelle øvrige netværk anbefales følgende:

Ny enkeltstående pc'er

Installationsfilerne hentes fra ovenstående Internet-adresse, lægges i samme bibliotek og programmet MAP_ROBOT.EXE køres.

Herefter gennemføres installationen som beskrevet i dette kapitels afsnit 3.3 INSTALL32.EXE.

Ny netværkstilsluttet pc'er
For nye pc'ere på et lokalt netværk, hvor programmet ligger centralt på serveren, kan programinstallationen overspringes og kun databaseadministrationsprogrammet BDE udføres og en genvej til programmet kopieres til arbejdsstationens Skrivebord.
Programopdatering Som beskrevet i dette kapitels afsnit 3.2.1 Automatisk opdatering er programmet som udgangspunkt indstillet til at være selvopdaterende når alle adgangsbetingelserne er opfyldte.
DFF|EDBs hostede services

2.1.1 Hjemmesiden map.dff-edb.dk/hent_map

Åbn en web-browser og indtast følgende Internet-adresse i adressefeltet:

Tryk ENTER/RETURN-tasten og følgende side fremkommer:

 • Feltet Kundenummer
  Heri indtastes kundenummeret. Denne fremgår bl.a. af DFF|EDBs fakturaer.
 • Feltet Adgangskode
  Heri angives det tilhørende kodeord.
 • Knappen Abonnementslogin
  Herved fremsendes de angivne oplysninger til DFF|EDBs MAP-server til validering.

Såfremt kodeordet er glemt kan denne fremsendes med funktionen Glemt kodeord:

 • Feltet Kundenummer
  Heri indtastes kundenummeret. Denne fremgår bl.a. af DFF|EDBs fakturaer.
 • Knappen Send glemt kodeord
  Herved fremsender DFF|EDBs MAP-server det til kundenummeret tilhørende kodeord til registrerede de(n) e-mailadresse(r).

Efter korrekt login fremkommer følgende side:

 • Feltet Senest ændret [ikke editerbart]
  Heri listes hvornår der senest er logget ind via brugeradministrationen.
 • Feltet Kundenummer [ikke editerbart]
  Heri listes den indloggede brugers kundenummer.
 • Feltet Programpakke [ikke editerbart]
  Heri listes den indloggede brugers tilgængelige pakkenummer.
 • Feltet Adgangskode [gemt]
  Heri kan angives andet kodeord.
 • Felterne Kundenavn, Adresselinje 1, Adresselinje 2, Postnr./By
  Heri kan angives virksomhedsnavn og tilhørende adresseoplysninger.
 • Felterne E-mail 1, E-mail 2, E-mail 3, E-mail 4, E-mail 5
  Heri kan angives op til 5 e-mailadresser. Der må kun angives én e-mailadresse pr. felt.
 • Felterne IP 1, IP 2, IP 3
  Heri kan angives op til 3 IP-adresser til automatisk opdateringsvalidering. Der må kun angives én IP-adresse pr. felt.
 • Knappen Logout og gem
  Herved gemmes de angivne oplysninger og brugeradministrationen forlades.
 • Knappen Logout uden gem
  Herved forlades brugeradministrationssiden uden at gemme de angivne oplysninger.

Længere nede på brugeradministrationssiden findes endvidere følgende:

 • Knappen Hent installationsvejledning
  Herved åbnes internet-siden med udførlig installationsvejledning.
 • Knappen Hent databaseprogram
  Herved er der adgang til installations-filen til databaseprogrammet BDE.
 • Knappen Hent programpakke
  Herved er der adgang til at hente den pågældende brugers programpakke i senest frigivne version.

 • Knappen Hent installationsprogram
  Herved er der adgang til at hente installationsprogrammet, der anvendes til udpakning af den ovenfor-hentede programpakke.

2.2 På Ikke-Internet-forbundet pc'er

På ikke-Internet-forbundne pc'ere anbefales følgende procedure:

Kopier installationsfiler fra eksisterende arbejdsstation og installer på ny selvstændig arbejdsstation jf. dette kapitels afsnit 3.2.3 Manuel opdatering

2.3 Programopdatering

Programmet kan være selvopdaterende som beskrevet i dette kapitels afsnit 3.2.1 Automatisk opdatering.

Der kan være tilfælde hvor der skal påtvinges en opdatering; dette er er beskrevet i dette kapitels afsnit 3.2.2 Tvungen opdatering.

3. Programopstart

I nedenstående oversigt er angivet de forskellige hjælpefiler og -programmer, der indgår i opstartsprocessenº:

MAP.LNK

... er programgenvejen:
 • der gennem feltet Destination giver placeringen af  opstartsprogrammet MAP.EXE.
 • der gennem eventuelle opstartsargumenter efter programkaldet giver MAP_#.EXE's opstartsvilkår.
 • der gennem feltet Start i giver det pågældende projekt placering.

|

MAP.EXE

... er opstartsprogrammet:
 • der starter den nyeste version af MAP_#.EXE givet ved at tallet # er det største såfremt der stadig findes tidligere versioner.

|

MAP_#.EXE
[Note 1]
[Note 2]

... er selve programapplikationen:
 • hvor # er et stadigt stigende nummer og det højeste vil være arbejdsstationens/serverens nyeste version.
 • der anvender programudvidelsesfilen ms_mapdll_#.dll hvor # angiver et fortløbende løbenummer, hvor højeste nummer alt andet lige vil være seneste version.
 • der under visse forudsætninger [Læs nærmere i dette kapitels afsnit 3.2.1 Automatisk opdatering] starter MAP_ROBOT.EXE medsendt information om brugernavn og kodeord.

|

MAP_ROBOT.EXE

... er opdateringsrobotten:
 • der vil udføre følgende understående som en baggrundsproces.
 • der via arbejdsstationens Internet-forbindelse vil kontakte MAP-opdateringsserveren; først på port 80 hvor den afventer svar indenfor 5 sekunder og siden på port 2048 hvor der ligeledes afventes svar indenfor 5 sekunder; såfrem der returneres et invalidt svar skiftes porten automatisk.
  Såfremt der ikke returneres et svar afslutter MAP_ROBOT uden meddelelse til brugeren.
 • der vil validere brugeradgangen; først på arbejdsstationens offentlige IP-adresse, derefter på brugernavn og adgangskode.
 • der ved korrekt brugervalidering vil hente den nyeste opdateringspakke hvis der findes et højere versionsnummer på MAP-opdateringsserveren end det aktive program.
 • der vil udpakke den hentede opdateringspakke i et TEMP-bibliotek i opdateringsbiblioteket.
 • der vil starte installationsprogrammet INSTALL32.EXE.
 • der vil forsøge at slette tidligere versioner af MAP_#.EXE såfremt disse ikke er i brug, skrivebeskyttet o.l.
 • der kontrollerer for filer mærket til modtagelse eller afsendelse og som overfører disse som nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 4.1 Indbygget filoverførselssystem.

|

PAKKE.GZ

... er den komprimerede opdateringspakke:
 • der af MAP_ROBOT.EXE hentes fra MAP-opdateringsserveren og udpakkes.
  ! Pakken kan ikke udpakkes med andre komprimeringsværktøjer end MAP_ROBOT.EXE trods filtypen GZ.
 • der indeholder alle program- og databasefiler samt installationsprogrammet INSTALL32.EXE.

|

INSTALL32.EXE

... er installationsprogrammet, der kopierer de nye filer fra den aktuelle arbejdsstations TEMP-bibliotek til det aktuelle program-bibliotek.
Under installationen kopieres hovedprogramfil MAP_#.EXE, hvor # er et nummer højere end det igangværende program. Og er det muligt slettes tidligere MAP_#.EXE-versioner.
Er processen gennemført succesfuldt og er der downloaded og installeret en ny version fremkommer dialogboksen:

|

MAP_#.EXE

Når programmet er genstartet skulle den nyeste version være tilgængelig.

Noter:

0

Der kan ved opstart af genveje og programmer fremkommer sikkerhedsadvarsler af følgende type:

Hertil svares Kør for at opstarte programmet.

 
! Sikkerhedsadvarsler
Såfremt der på den aktuelle arbejdsstation er installeret software til virusbeskyttelse og/eller software-firewall m.v., kan der fremkomme dialogbokse om hvorvidt Internet-adgangen for MAP_ROBOT.EXE skal blokeres; hertil svares NEJ. Ligeledes kan der ved installationen automatisk være sat tilsvarende begrænsninger i Internet-kommunikationen.

1

Såfremt genvejens destination ikke peger korrekt på ...\MAP\MAP.EXE fremkommer følgende dialogboks:

2 Som databasestyringsprogram anvendes BDE (Borland Database Engine).
Programmets indledende opsætning af styringsrettigheder (især pegningen på NETDIR-bilioteket) prioriteres således:
 1. Filen BDE.INI placeret i programbiblioteket til DFF|EDB Ledningsregistrering. Indeholder denne fil strengen
  NETDIR=[drev]:\[mappe]
  anvendes denne placering såfremt den er gyldig og tilgængelig.
 2. Sekundært anvendes NETDIR-pegningen i BDE-administratorens opsætningsfil *.CFG, der ligeledes skal være gyldig og tilgængelig.
 3. Tertiært anvender DFF|EDB Ledningsregistrering NETDIR-placeringen C:\PDOXSYST hvor mappen PDOXSYST automatisk oprettes.
»

Fremkommer viste dialogboks ved opstart af  programmet, skyldes dette at der ikke findes ledningsdata på den angivne placering.

Er dette korrekt - f.eks. i forbindelse med opstart af et nyt projekt - svares Ja og de nødvendige opsætningsfiler oprettes nu automatisk i det nye projektbibliotek.

Er dette forkert, kan nu svares Nej og den korrekte projekt-bibliotek angives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Administration af genveje.

3.1 Programgenvejen

Programgenvejens opstartsinformationer omkring:

 • placering af programapplikation
 • opstartsargumenter
 • arbejds-/projektbibliotek
 • ikoner, vinduesstørrelse m.v.

...er beskrevet nærmere i kapitel 00. Administration af genveje.

3.2 MAP_ROBOT.EXE

3.2.1 Windows Brugerkontokontrol

Såfremt arbejdsstationen, der afvikler programmet, er indstillet til høj sikkerhedsniveau under Brugerkontokontrollen, vil der fremkomme en advarsels-/tilladelsesdialog hver gang det eksterne program MAP_ROBOT.EXE opstartes af hovedprogrammet.

En mere udførlig beskrivelse af de sikkerhedsindstillinger, der blev introduceret med Windows Vista og stadig findes i de efterfølgende styresystemer, kan findes på Windows Vista™: Forhold vedr. DFF|EDB's Ledningsregistrering.

3.2.2 Automatisk opdatering

Opdateringsrobotten MAP_ROBOT.EXE vil 5 sekunder efter MAP_#.EXE (hvor # er et fortløbende versionsnummer) er startet, åbne en forbindelse til DFF|EDB's MAP-opdaterings-server såfremt:

 • at opdateringsfunktionen er aktiveret for den pågældende arbejdsstation [kan (de-)aktiveres under menupunktet Diverse » Opsætning » fanebladet Arbejdsstation » rammen Automatisk opdatering af Map som beskrevet i afsnit 4. Fanebladet Arbejdsstation i kapitel 805: Diverse » Opsætning],
 • at der er fysisk forbindelse til Internettet (brugere med telefon- og iSDN-modem skal således først have oprettet forbindelse før MAP startes),
 • at arbejdsstationen har adgang til Internettet gennem port 80 (http-porten, der daglig bruges til f.eks. download af hjemmesider) eller alternativt gennem port 2048 (aktuelt ,
 • at eventuel virusbeskyttelse/firewall ikke blokerer Internet-adgangen for Opdateringsrobotten,
 • at den pågældende bruger er registreret hos DFF-EDB som gyldig programabonnent eller som registreret konsulent med adgang til programopdateringer.
  Denne adgang opnås gennem:
  » enten den offentlige, faste IP-adresse arbejdsstationen tilgår Internettet med er registreret,
  »  eller det under Diverse » Opsætning » fanebladet Arbejdsstation » rammen Automatisk opdatering af Map angivne login og kodeord (f.eks. for arbejdsstationer med dynamisk IP-adresse).

Opdateringsrobottens opkoblingsforsøg ses ved, at der nede ved uret fremkommer den her viste ikon:

Klikkes på dette ikon, fremkommer følgende dialogboks:

 • Titellinien
  Heri angives MAP_ROTB.EXE's aktuelle versionsnummer.
 • Knappen Afbryd
  Herved kan overførselsprocessen afbrydes.
 • 1. felt
  Heri angives det nyeste versionsnummer, der findes på opdateringsserveren.
 • 2. felt
  Heri angives det aktuelle versionsnummer.
 • 3. felt
  Heri angives den aktuelle hentnings-/installationsstatus.
 • 4. felt
  Heri angives stien til den aktiverede MAP.EXE, hvor programopdateringen vil blive gennemført.

Findes en nyere programversion, vil MAP_ROBOT.EXE hente opdateringspakken, der altid vil være navngivet PAKKE.GZ uanset programpakke og -version.

Opdateringsforsøget blive afvist såfremt samme brugernavn allerede er logget på MAP-opdateringsserveren.

Er login-oplysningerne ikke korrekte ift. de angivne på opdateringsserveren, vil følgende meddelelse fremkomme:

3.2.3 Tvungen opdatering

Den automatiske programopdatering kan gennemtvinges under menupunktet Diverse » fanebladet Arbejdsstation » rammen Automatisk opdatering af Map hvor følgende felter og knapper findes:

 • Rammen Automatisk opdatering af Map
  • Feltet Automatisk opdatering aktiv
   Herved (de-)aktiveres den automatiske opdatering på den aktuelle arbejdsstation.
  • Feltet Login navn
   Heri angives værkets kundenummer hos DFF-EDB.
  • Feltet Adgangskode
   Heri angives det til kundenummeret relaterede kodeord.
  • Knappen Valider adgangskode
   Herved valideres de i felterne Login navn og Adgangskode angivne oplysninger med adgangsoplysningerne på DFF-EDB's opdateringsserver.
  • Knappen Opdater NU
   Herved kan en programopdatering gennemtvinges.

Se vejledningen: INSTALLATION-MANUEL.pdf.

Der kan i den forbindelse fremkommer informations- og fejlmeddelelser som beskrevet i kapitel Appendiks: Informations- og fejlmeddelelser.

3.2.4 Manuel opdatering

Proceduren for manuel opdatering bør kun udføres såfremt der ikke kan opdateres på anden måde; f.eks. på pc'er uden Internet-tilslutning.

Proceduren for manuel opdatering er beskrevet nærmere på: INSTALLATION-MANUEL.pdf.

3.3 INSTALL32.EXE

Installationsprogrammet INSTALL32.EXE ligger indpakket i installations-/opdateringspakken PAKKE.GZ og kan umiddelbart ikke startes manuelt.

Når installationsprogrammet startes 

 • enten automatisk efter udførelse af opdatering gennem DFF|EDB's Serviceprogram,

 • eller gennem manuel aktivering af pakke-1.exe, pakke-2.exe, pakke-3.exe eller pakke-4.exe tidligere hentet gennem DFF|EDB's Serviceprogram,

 • eller efter manuel aktivering af MAP_ROBOT.EXE som beskrevet i dette kapitels afsnit 3.2.2 Manuel opdatering,

...fremkommer følgende dialogboks:

 • Feltet Destination:
  Heri angives det fulde stinavn til program-filen map.exe's placering.

  • Førstegangsinstallation
   Ved førstegangsinstallation angives standard-stien c:\dff-edb\ledning\map\map.exe, der anbefales til enkeltstående PC'ere og bærbare. Ved netværks-PC'ere anbefales at ændre drevbogstavet til ét af de bogstavs-betegnede drev, hvorved programmet bliver tilgængelig for alle øvrige netværks-tilsluttede PC'ere.
   Stien kan ellers frit ændres blot det slutter på \map\map.exe.

  • Opdatering og omgradering
   Dette felt udfyldes automatisk ved udpegning af eksisterende genveje som beskrevet nedenfor.
   Ønskes programmet i stedet installeret et andet sted, kan der frit rettes i dette felt.

 • Feltet Start i:
  Her i angives databiblioteket hvorunder ledningsdata m.v. vil blive gemt for det pågældende projekt.

  • Førstegangsinstallation
   Ved førstegangsinstallation angives standardstien c:\dff-edb\, der anbefales til enkeltstående PC'ere, bærbare samt lokale projekter. For projekter, der skal være tilgængelig fra andre PC'ere, skal drevbetegnelsen rettes til et netværksdrev.

  • Programopdatering
   Dette felt udfyldes automatisk ved udpegning af eksisterende genvej, men har ingen betydning ved programopdatering.

 • Rammen Fundne genveje til map.exe med forskellig destination
  Ved installationsprogrammets opstart gennemsøges PC'erens skrivebord for genveje til programmet map.exe. Ved førstegangsinstallation findes ingen og stierne beskrevet ovenfor anvendes som installationsparametre. Er programmet installeret vil den eller de genveje, der findes, blive listet. Udpeg hvilken placering, der ønskes opdateret, og felterne Destination: og Start i: udfyldes med pågældende stier.
  BEMÆRK at genvejene ikke kan findes hvis de ligger andet steds end biblioteket for den indloggede brugers skrivebord; f.eks. 'genveje til genveje' kan ikke findes. 

Tryk OK og afvent at kopieringsprocessen fra det midlertidige bibliotek til det aktuelle programbibliotek udføres. Under kopieringen testes på filernes størrelse og findes der i forvejen en fil med det eksakte navn og den eksakte størrelse overspringes denne.

Som del af installationsproceduren oprettes automatisk en genvej på det fælles skrivebord såfremt der er tilstrækkelige rettigheder; ellers skal genvejen oprettes manuelt som beskrevet i kapitel Appendiks: Administration af genveje.

Efter endt installation fremkommer viste dialogboks og programmet er herefter installeret/opdateret/omgraderet og klar til brug.

4. Programafvikling

4.1 Automatisk fjernelse af databasestyringens låsefiler

Når hovedprogrammet opstartes vil denne automatisk søge at fjerne uanvendte låsefiler i mapperne for program-, lednings-, grundkort- og lokale forbrugerdata.

Uanvendte låsefiler kan opstå hvis programmet afsluttes uautoriseret, så databasestyringssystemet ikke får lejlighed til at fjerne låsningen.

Såfremt den automatisk fjernelse af databasestyringens låsefiler ikke kan udføres, kan der forsøges en manuel fjernelse af låsefiler som beskrevet i Fjernelse af låse-filer.

4.2 Integreret filoverførselssystem

Med det integrerede filoverførselssystem kan (backup-)filer overføres mellem Værket og DFF|EDB uden brug af andre protokoller (f.eks. e-mail). Det integrerede filoverførselssystem er en videreudvikling af programfunktionen Send markeret fil, der er kendt ifm. programmenuerne backup.

Anvendelse af filoverførslen kan bl.a. forekomme i følgende tilfælde:

 • DFF|EDBs Programsupport hvor:
  • Værket sender backupfiler til DFF|EDBs gennemsyn.
  • DFF|EDB sender evt. backupfiler med tilrettede data.
 • DFF|EDBs Ledningsadministration hvor:
  • Værket sender backup af forbrugsudtræk til brug for forbrugertilslutning.
  • DFF|EDB sender opdaterede lednings- og grundkortbackup til Værket.
 • DFF|EDBs GPS-service, hvor:
  • Værket sender indmålingsfiler.
  • DFF|EDB sender korrigerede data i DFF|EDBs nr1-format.

Der kan foretages filoverførsel i begge retninger mellem Værket og DFF|EDB:

Fra Værket til DFF|EDB Fra DFF|EDB til Værket

Filoverførslen igangsættes hver gang programmet MAP_ROBOT.EXE aktiveres; denne aktivering kan ske i følgende tilfælde:

 • Automatisk
  Såfremt DFF|EDBs Ledningsregistrering er indstillet til at opdatere automatisk ved programopstart som beskrevet i dette kapitels afsnit 3. programopstart, startes MAP_ROBOT.EXE.
 • Manuelt
  Såfremt knappen Start robot vælges i dialogboksen Gennemse; dialogboksen Gennemse er nærmere beskrevet i afsnit 2.5 Gennemse-dialogboksen i kapitel 00. Generelle programinformationer.

For at der overføres filer fra Værkets pc, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

 • Internet-adgang
  Der skal fra arbejdsstationen være uhindret adgang til Internettet gennem enten port 80 eller port 2048 (mulige hindringer kan bl.a. være firewalls, proxy-servere, virusskannere, malware-software m.v.).
 • Filernes placering
  • Filer til afsendelse skal være placeret i mappen POST_TIL_DFF-EDB, der er undermappe til program-biblioteket. Der er direkte adgang til stien til denne mappe gennem...
 • Filernes arkiv-markering
  • Filer til afsendelse skal være markeret med aktiv arkiv-flag.

Filer modtaget fra DFF|EDB er placeret i mappen POST_FRA_DFF-EDB, der er undermappe til program-biblioteket.

4.3 Opkobling til Finans- og Forbrugersystemets database

Denne programfunktionalitet er kun aktuel, når der oprettes forbindelse til DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystems database som beskrevet i kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.

Denne opkobling foretages automatisk, når følgende menufunktioner aktiveres:

Efter seneste anvendelse af funktioner, der kræver opkobling til databasen, vil der automatisk foretages frakobling efter udløb af den aktuelle timeout. Tidsværdien for denne Timeout kan indstilles under menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Arbejdsstation, som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning.

Når der er opkobling til databasen vil dette være markeret med dette symbol ved uret på Skrivebordet:

Ønskes øjeblikkelig frakobling klikkes blot på ikonet og frakoblingen udføres.

5. Programafslutning

Programmet afsluttes korrekt ved:

 • enten at vælge -ikonet i skærmbilledets øverste, højre hjørne
 • eller ESC-tasten til programmet afsluttes.

Såfremt der under Diverse » Opsætning er indstillet til at give meddelelse fremkommer denne dialogboks:

Såfremt pc'en forsøges lukket med MAP aktiv fremkommer følgende dialogboks:

Dog kan programmet lukkes prompte gennem job-listen under CTRL+ALT+DEL uden at advarslen fremkommer.