00. Systemmiljø og -indstillinger


Opdateret 18-08-2017

 

Operativsystem Programapplikationen skal afvikles på et Windows 32 bits styresystemer (Windows 98 SE og nyere).
Operativsystemet skal være korrekt og komplet installeret.
Bl.a. skal filen MAPI32.DLL vær tilgængelig for styresystemet.
Programdata kan lagres som beskrevet i kapitel Grænseflade: Program- og dataadgang.
Drivers Drivers til arbejdsstationens Input- og output-enheder skal ligeledes være korrekt installeret og konfigureret.
Database-
administration
Hver enkelt arbejdsstation, der skal kunne afvikle programmet, skal have alle de relevante database-administrationssystemer  korrekt installeret og konfigureret.
Se nærmere under http://cob1.dff-edb/HelpDesk/DB.
Kompabilitet BEMÆRK at program- og databaseversion er direkte relateret og at DFF-EDB ikke yder garanti for og support til bagud-konvertering af hverken program- eller databaseversion.
Supplerende
software

For fuld anvendelse af programmets muligheder bl.a. for filtype-relationer (f.eks. for filtypen .pdf) skal de pågældende relaterede programmer være korrekt installeret og konfigureret ift. operativsystemet.
Se følgende side for diverse 3. parts software: http://cob1.dff-edb.dk/HelpDesk/SW/

Lange fil-navne

Alle drev hvorpå program- og projektdata er beliggende, skal understøtte lange filnavne og må således ikke udelukkende være sat op til 8.3-navnekonventionen.

Internetforbindelse

Fra arbejdsstationen bør der være Internetforbindelse for adgang til DFF|EDBs forskellige online-tjenester.

E-mail

Ønskes muligheden for at sende filer via e-mail, skal et e-mail program være korrekt installeret og opsat samt være en aktiv proces i det øjeblik afsendelses-funktionen vælges. Naturligvis forudsætter afsendelse af e-mail Internet-forbindelse...!
Se nærmere i kapitlet Grænseflade: E-mail.

  ········································································
Sprog Alle tekster direkte fra programmets kildekode vil fremkommer på dansk. Hvor der kaldes eksterne programtilføjelsesfiler (.dll), drivere og programmer kan der forekomme andre sprog, dog primært på engelsk.
Der kan forekomme at JA- og NEJ-knapper vises med de engelske YES og NO.

Koordinatsystem
og geometriske
beregninger

Tegningsfeltets koordinatsystem er fastlåst til Landskoordinatsystemet (System 34JF, System 34S og System 45) hvilket giver:
 • Plant, kartesisk koordinatsystem (2-dimensionelt og på hinanden vinkelrette koordinatakser).
 • Hver af koordinataksernes afstandsinddeling er 1 meter.
 • Koordinatsystemets abscisse (x-akse) er orienteret mod vest/venstre.
 • Koordinatsystemets 2. kvadrant får dermed positive Y- og X-koordinater.
 • Koordinaterne listes i rækkefølgen Y, X, (Z).
Ved geometriske beregninger:
 • Udføres udelukkende efter Euklidisk geometri.
 • Der udføres ikke afstands- og vinkelkorrektioner.
 • Projektions- og skæringsberegninger til rette linier; ikke cirkel- og klotoidebuer.
 • Konstruktions- og indtegningsfunktionerne samt Koordinat-transformationer interpolerer ikke z-koordinater.

Vinkelenhed

Der arbejdes i programmet i overvejende grad med vinkler i grader efter 360º-cirklen.
Ved ind- og udlæsning i DSFL-format anvendes dog gon (400g-cirklen).
Positiv omløbsretning er i begge tilfælde med uret (clockwise).

Øvrige fysiske enheder
 • Længder i m
 • Arealer i m²
 • Rumfang i m³ eller l (liter)
 • Temperatur i ºC
 • Tryk i hPa eller mVS
 • Differenstryk i hPa eller mVS
 • Gradienter i hPa eller mmVS
 • Vandmængder (flow) i m³/h eller l/s
 • Energiforbrug i MWh eller GJ
 • Varmetab i W/m
Hvor det er hensigtsmæssigt anvendes dekadiske præfikser til standardenhederne (giga, hekto, kilo, deci, milli m.v.).
Møntfod Der arbejdes udelukkende i danske kroner og mht. nutidsværdier indregnes ikke afskrivninger.

Systemdato

Ved anvendelse af historikker på ledningsnet og -komponenter anvendes den pågældende arbejdsstations systemdato, der således skal være korrekt angivet.
Der tages ikke hensyn til skudår.
Datoer ifm. navngivning af backup-filer følger ISO-8601 der angiver formatet til ÅÅÅÅ-MM-DD.

Decimalpunktum

Bemærk at programpakken konsekvent anvender decimalpunktum ved numeriske værdier ved listning, udskrivning, eksport af data m.v.

Års-definition

Ved beregninger af årlige størrelser som f.eks. årsforbrug m.v. anvendes 365 dage.

Data-sortering Data-sortering kan udføres på enten tabel- eller database-værdier; ved optælling på tabel-værdier sorteres efter karakterenes ASCII-værdier.
Data-sorteringen vil følge den enkelte pc'ers indstillinger for den pågældende database.
Der kan således bl.a. forekomme afvigelser afhængig af
 • om der læses fra Paradox- eller InterBase-databaser
 • om sprog-indstillingerne er sat til dansk.
Sorteres der efter sprog-indstilling til dansk, vil AA oftest betragtes som Å og blive placeret nederst i sorteringsorden.
Ligeledes kan der optræde forskelle i sorteringsordenen mellem store og små bogstaver samt for mellemrum og specialtegn.
Dette kan f.eks. få betydning ved knudepunktsbetegnelserne og rørkatalogets rækkefølge m.fl.
 
Tekster
Tekster

Begrebet 'tekster' dækker ifm. programmet følgende:
 • husnumre, gadenavne, matrikelnumre, højdekurveværdi, komponentbetegnelser
E.
 • genfindingsmål
E.  
 • knudepunkts-, egenskabs-, forbrugeroplysningsbokse
B.
 • Påskrifter
E. F. R.

Én-liniers information E.
Fler-liniers information F.
Informationsboks B.
Rotation kan deaktiveres R.
Tegnsæt &
Skrifttyper
Jf. Windows Help defineres skrifttyper som:

Som udgangspunkt anvendes programmets indbyggede skrifttype, der er de gængse karakterer som vektor-tegninger.
For størsteparten af de ovennævnte typer af tekster kan der vælges anden skrifttype, blot denne er installeret på arbejdsstationen og af den skalerbare type True Type Font (.ttf).
For nærmere information om skrifttyper, installation af nye skrifttyper på arbejdsstationen, ændringer i eksisterende m.v. henvises til operativsystemets dokumentation.
Linieafstanden anvendes ifm. flerliniede påskrifter og beregnes som 1mm × målforholdet.
Teksthøjden kan angives som absolut mål og kan for de fleste teksters vedkommende skaleres relativt.
Tekstbredden er som givet i skrifttypens definition.
Der kan ligeledes for størsteparten af teksterne indstilles på de typografiske elementer fed, kursiv, over- og understregning.
Tekstorientering Når tegningsfeltets indhold roteres, vil teksterne automatisk orientere sig mest læsevenligt jf. 'tekst-rosen' vist til højre.
Indsættelsespunkt Alle tekster - undtagen i tegningshoved og signaturforklaring - har indsættelsespunkt i centrum af teksten, således at teksten ikke ændrer placering ved op- og nedskalering af tekststørrelse og ved rotation af tegningsfeltet. Bemærk at herved kan bl.a. genfindingsmål blive 'placeret' under henvisningslinien.
Danske bogstaver
og specialtegn
Der kan i programmet i overvejende grad anvendes danske bogstaver og specialtegn. Der kan dog i visse tilfælde af praktiske hensyn være blokeret for denne mulighed; f.eks. betragter visse data-udvekslingsformater mellemrum som værdi-separatorer.
Specialtegn Afhængig af indstilling af tilgængelige tegnsæt for hhv. tastatur, skærm, printer m.v. kan der i forbindelse med indtastning af tekstinformationer i tegningsfeltet, i tegningshovedet m.v., indsættes specialtegn ved at holde ALT-tasten nedtrykket mens det 3-cifrede nummer indtastes på det numeriske tastatur:

158

×

174 « 243 ¾

166

ª

175 » 244

167

º

184 © 248 °

169

®

225 ß 250 ·

170

¬

230 µ 251 ¹

172

¼

241 ± 252 ³

253 ²