Grænseflade:
DSFL-formatet


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Generelt om DSFL-formatet
 2. Præciseringer

1. Generelt om DSFL-formatet

Generel
beskrivelse
DSFL-formatet er specificeret tilbage i 1990'erne af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling (DSFL). Denne forening er efter fusion med foreninger med lignende interesser (DKS og DAiSI) kommet til at hedde GeoForum og på deres internet-adresse http://www.geoforum.dk ligger den officielle beskrivelse af DSFL-formatet til gratis download med hver kode udførlig beskrevet.
Der er til dato frigivet følgende formatbeskrivelser:
 • Standard-version 950601
 • Basis-version 970901
 • Opdatering maj2002 (vedr. koder for nye plan- og højdereferencesystemer)
 • Præcisering dec2004 (vedr. angivelse af bl.a. påskrifters retningsvinkel)
Filer i DSFL-formatet er tekstfiler (se kapitel Grænseflade: ASCII-kodning), der kan læses og editeres gennem standard tekstbehandlingsprogrammer (NotePad, WordPad m.v.)
Programspecifik
beskrivelse
 • Primære eksterne udlæsningsformat
  DSFL-formatet er DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet's primære eksterne dataudvekslingsformat både til im- og eksport af grundkort- og ledningsdata.
 • Import
  Al import af data i DSFL-format foregår gennem konverteringsprogrammet FRADSFL.EXE.
 • Eksport
  Eksport til DSFL-format udføres gennem forskellige menupunkter afhængig af hvilket indhold, der ønskes eksporteret.
 • Generelt gældende specifikation af dataindhold
  For DSFL-formatet gælder de opstillede generelle specifikationer beskrevet i kapitlet Grænseflade: Generelt specifikation af dataindhold.
Henvisninger til
tekniske beskrivelser

2. Præciseringer

Ved im-/export i DSFL-formatet til/fra DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet præciseres følgende:

Koden understøttes ved import til DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet.
Koden understøttes ikke ved import til DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet.
 
Koden understøttes ved eksport fra DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet.
Koden understøttes ikke ved eksport fra DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet.
      Generelt
"
 • Dataafgrænsningstegnet " (anførselstegn) kan undlades.

%VV
 • Retningsvinklen bør medtages til samtlige tekster, men kan iht. standarden undlades.

%S
 • Sluttegnet %S for filens indhold kan udelades.

      Hovedoplysninger
%H0 Anvendte specialtegn
 • Specifikation af de danske specialtegn æøåÆØÅ
%H1 Plan-referencesystem
 •  
  Kode: System:
  LOK Lokalt system
  S34J System 34 Jylland/Fyn
  S34S System 34 Sjælland
  S45B System 45 Bornholm
  U32 UTM zone 32, ED50
  U33 UTM zone 33, ED50
  U32W UTM zone 32, WGS84
  U33W UTM zone 33, WGS84
  U32E UTM zone 32, ETRS89
  U33E UTM zone 33, ETRS89
  KP2000J System KP2000, Jylland/Fyn
  KP2000S System KP2000, Sjælland
  KP2000B System KP2000, Bornholm
  Læs nærmere i afsnittet Plan-referencesystem i kapitel Grænseflade: Generelt specifikation af dataindhold.
%H2 Højde-referencesystem
%H3 Koordinatrækkefølgen
 • Givet for de(t) valgte referencesystem(er):
  System 34/45 YX(Z)
  UTM & KP2000 NE(H)
%H4 Max. værdier, eksempel:
 • 20093.072 200237.264 -1000.000
%H5 Min. værdier, eksempel:
 • 199976.252 199985.444 -1000.000

-

%H6 Parallelforskydningsværdier for koordinatsystemet, eksempel:
 • 0.000 0.000 0.000
%H9 Standard for udefineret kote, eksempel: 
 • -1000.000
%H41 Tidspunkt for filens udlæsning, eksempel:
 • 040601 0852
%H59 Anvendte DSFL-format, eksempel:
 • 950601
      Adressetema
%D111 Kommunekode, "123"
 • Kommunekoden skal være aktuel og skal angives mindst én gang i hvert datasæt.
%D112
%D131
CPR-vejkode og -navn
%D112 "0321"
 • For hver CPR-vejkode angives mindst én gang en samlet gruppe med CPR-vejkoden, gadenavnet (evt. indeholdende postnummer), retningsvinkel og koordinatsæt for gadenavnets placering.
%D131 "Nygade 1234"
%VV 123.4
%T5 123456.789 123456.789
%D112
%D132
Husnummer
%D112 "4567"
%D132 "34"
%VV 112.45
%T5 123456.789 123456.789
 • Hvert husnummer angives kun én gang med en samlet gruppe med CPR-vejkode, husnummeret inkl. eventuel litra, retningsvinkel og koordinatsæt for husnummerets placering.
 • Indenfor samme CPR-vejkode kan vejkoden udelades, således der for hvert husnummer kun angives husnummeret, retningsvinkel og tekstens placering.
 • Når CPR-vejkoden igen skifter, skal de samlede oplysninger atter fremgå.
    %D Nulstilling af datafelter
 • Såfremt samtlige datafelter nulstilles med koden %D skal alle ovenstående oplysninger angives.
      Referencekort, Topografi
%KG1 Enkeltpunkter
 • * Ingen bemærkninger *
%KG2 Grænser og skel
 • * Ingen bemærkninger *
%KG3 Vej-, sti- og sporanlæg
 • Til hver vej skal der koordinatsættes mindst ét vejnavn hvortil der skal være knyttet CPR-vejkode iht. den offentlige CPR-register. For længere vejstrækninger skal der løbende knyttes et vejnavn som nærmere beskrevet i TK-standarden (se under afsnittet 'adressetemaet').
%KG3 U16 Vejmidter
Såfremt datasættet indeholder vejmidter jf. understående specifikation, vil der gennem menupunktet 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM automatisk kunne koordinatsætte gadenavne:
 • Usammenhængende vejmidter med samme kommune- og CPR-vejkode søges automatisk sammenlagt; såfrem kommunekoden ikke er angivet eller sat til 0 (nul) udføres dette dog ikke.
 • Koordinatsætningen udføres kun for vejmidte-strækninger med en længde større end 100 meter.
 • Koordinatsætningen udføres for hver 500 meter i byområder jf. TK99-standarden [2. udgave, Februar 2000, afsnit 10.2].
%D111 123
 • Angivelse af kommunekode
%D112 1234
 • Angivelse af CPR-vejkode
%D131 VEJNAVN
 • Angivelse af vejnavn
%D734 0 %B "Krydsstatus"
 • Informationer om krydsstatus, klassifikation mv. understøttes ikke.
%D731 4 %B "Administrativ klassifikation"
%KG3 %U16 %B vejmidte
 • Kodning samt evt. beskrivelse
%L1KR 123456.789 123456.789 123.456
 • Koordinatsæt for vejmidtens forløb
%L1KR 123456.789 123456.789 123.456
...
%D
 • Slut på datafelt
%KG4 Bygninger og bygningsanlæg
 • Ved datalevering med skarp geografisk opdeling efter kortblade skal samme bygning kun fremkomme én gang.
 • Alle bygningsflader bør være registreret som lukkede objekter.
 • For sammenbyggede bygninger kan der med fordel medtages oplysninger om bygningsadskillelser, så der bl.a. kan skelnes mellem husnumrenes udstrækning.
%KG5 Hegn, grøfter m.v.
 • * Ingen bemærkninger *
%KG6 Fladearealer
 • * Ingen bemærkninger *
%KG7 Højdeforhold:
Højdekurver
 • Umiddelbar før koordinatværdierne for kurveforløbet angives højden og en retningsvinklen.
%KG7 %U1 %B Højdekurve, 123.456 m
%D161 123.456
%VV 123.456
%T7 123456.789 123456.789 123.456
%L1KR 123456.789 123456.789 123.456
Kotepunkter
%KG7 %U2 %B 8309 kote >= 123.456 m
%D161 123.456
%VV 123.456
%T7 123456.789 123456.789 123.456
%P1K 123456.789 123456.789 123.456
%KG8 Særlige terrængenstande
 • * Ingen bemærkninger *
%KG9 Data fra kort <= 1:2000000
 • * Ingen bemærkninger *
%KT Trafikinformation
 • * Ingen bemærkninger *
%KM Matrikulær information
%D143 149lb
 • Matrikelbetegnelser skal umiddelbar efterfølges af en planposition og retningsvinkel.
%T5 123456.789 123456.789
%VV 123
   

 

Forsyningsinformationer, topografi
%KF1-8
Linieforløb
%KF3 %U21 %B Hovedledning
 • Indledningsvis angives koden samt evt. beskrivende tekst.
%L1KR 123456.789 123456.789 123.456
 • %L1KR starter linieforløbet som en ret linie (R).
12345.678 123456.789 123.456
%L3KC 123456.789 123456.789 123.456
 • %L3KC fortsætter det foregående linieforløb blot som cirkelforløb (C).
12345.678 123456.789 123.456
...
Enkeltpunkter (komponenter):
KF3 U12 %B Brønddæksel
 • Koden samt evt. beskrivelse
%VV 123.456
 • Retningsvinklen.
%P1K 123456.789 123456.789 123.456
 • Ét eller flere koordinatsæt for angivne punktkode.
...
%S
 • Slut på fil.
KF9 Måle-, flugt-, hjælpelinier m.v. kan ikke im- og eksporteres til/fra databasetabellen med genfindingsmål.
     

Administrative arealer / LedningeEjerRegisteret (LER)

%KA
%KA1 %U51 %B Interesseområde
 • Fladeidentifikation
%F1KR 123456.789 123456.789
 • Polygonens afgrænsning.
%D60911 Forsyningsart_id
%D60912 Forsyningsart_anden
%D60913 Bemærkning
      Øvrige datafelter
%D... Datafelter - ud over adressetemaet (%D111, %D112, %D131 og %D132) matrikelnumre (%D143) og koter (%D161)) - skal være geografisk fastlagt med %T-koordinatsæt for at blive understøttet; jf. følgende eksempel:
%D1234 TEKST
 • Kode og alfa/numerisk streng skal angives.
%VV 123.456
 • Retningsvinkel kan angives, alternativt anvendes defaultvinklen.
%T5 123456.789 123456.789
 • Tekstplacering i intervallet T1-T9 og plan-koordinater skal begge angives.
   

 

Følgende kodegrupper medtages ikke ved konverteringen!
 
 • Andre hovedgrupper end %KG, %KT, %KM og %KF
 • Nøjagtighedsdata (%ND)
 • Formateringskoder (%TP, %TL, %TF og %TT)
 • Flader (%F)
 • Datafelter uden koordinater (%D uden tilknyttet %T)
 • Stednavne (%D121) (kan indlæses som påskrifter)
 • Definitioner/Referencer (%RD, %RP, %RF, %RT, %DR, %DT, %AF, %BR, %SR)
 • Ajourførings-/ændringsinformationer (%AF, %AT, %AS)