Grænseflade:
DTM (Digital Terræn Model)


Opdateret 18-08-2017

 

Generelt:
 • En højdemodel er en afspejling af et landskabs højdeforhold, hvor højden refererer til et veldefineret niveau, som regel havniveau.
  Der kan skelnes mellem følgende to højdemodeller:
  • En overflademodel (DSM = Digital Surface Model) hvor den reflekterende overflade angiver højden. Her vil bl.a. menneskeskabte anlæg (eksempelvis bygninger) og vegetation (eks. skove) 'løfte' højden over det grundlæggende terræn.
  • En terrænmodel (DTM = Digital Terræn Model) hvor det grundlæggende terræn.
   En digital terrænmodel (DTM – Digital Terrain Model) indeholder højdedata for det grundlæggende terræn, for kystliner, vandløb og søer
   topografiske højder og andre terrænelementer.
   Disse værdier er enten matematisk modelleret, eller baseret på en billedmodel.
 • Højdekurver er niveaulinier/vandstandslinier med en bestemt ækvidistance kendt fra bl.a. landkort, og er ligeledes et produkt af en terrænmodellen. Her anvendes modellen til i stedet for specifik kotering af bestemte punkter (f.eks. en ledning) at finde placeringen af højdekurver, der er de niveaulinier, der findes i samme kote.
  Eksterne Internet-referencer:
Specifik
programanvendelse:
Specifikt i DFF|EDBs Ledningsregistrering anvendes Digital Terræn Model ifm. følgende programmenuer:
  Efter indlæsningen af koterne i filen udføres en trekantsgenerering således der indenfor disse trekanter kan interpoleres en kote.
Specifikt
dataformat:
DTM-filen skal være i overensstemmelse med ESRI ASCII GRID FORMAT, der er opbygget som her beskrevet:
 
Format ASCII-fil
Værdiseparator Mellemrum
Decimaltegn Pumktum
Rækkeseparator Én af følgende:
 • Carrier return (CR)
 • Vilkårlig rækkeseparation, da NCOLS definerer række-separationen.

Parametre:

NCOLS Antal celle-kolonner givet ved positiv heltal større end 0.
NROWS Antal celle-rækker givet ved positiv heltal større end 0.
XLLCORNER 1.-koordinat for origo defineret ved nederste, venstre celles nederste venstre hjørne.
YLLCORNER 2.-koordinat for origo defineret ved nederste, venstre celles nederste venstre hjørne.
CELLSIZE Cellens sidelængde givet ved positiv komma-værdi større end 0.
NODATA_VALUE Værdiangivelsen for manglende data; givet ved komma-værdi.
Værdier Rækkeorienteret i stigende orden nedefra.
Program-
specifikke
forudsætninger
Idet den generelle beskrivelse ikke indeholder eksplicit information om anvendte referencesystemer skal dette fremgå af følgedokumentation til DTM-filen.
Planreferencesystem Én af følgende planreferencesystemer:
Højdereferencesystem Én af følgende højdereferencesystemer:
Konkret
format-
eksempel:
ncols 625
nrows 625
xllcenter 686000.8
yllcenter 6191000.8
cellsize 1.6000
nodata_value -999
2.85 2.8 2.79 2.78 2.8 2.83 2.87 2.88 2.86 2.87 2.89 2.9 2.92 3.1 3.05 2.78 2.8 2.88 2.73 2.72 2.68 2.57 2.46 2.34
...