Grænseflade:
DXF-formatet


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Introduktion til DXF-formatet
 2. Specifikation af import-format
 3. Specifikation af eksport-format
 4. CAD-programmers koordinatsystem

1. Introduktion til DXF-formatet

Generelt: DXF står for Drawing eXchange Format (tegningsudvekslingsformat) og er et proprietært format udarbejdet og vedligeholdt af softwarefirmaet AutoDesk, der især er kendt for tegneprogrammet AutoCAD.
En nærmere beskrivelse af formatet i version AutoCAD 2000 kan findes på Internet-adressen: Filer i DXF-formatet er tekstfiler (se kapitel Grænseflade: ASCII-kodning), der kan læses og editeres gennem standard tekstbehandlingsprogrammer (NotePad, WordPad m.v.)
Specifikt: DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet understøtter følgende:
 • Import:
  Konvertering fra DXF-format til det programspecifikke NR1-format gennem menupunktet 844: Diverse » Import af data » Import af DXF under forudsætning af at filerne overholder de afsnit 2 beskrevne specifikationer.
 • Eksport: 
  Udlæsning af på planen viste grafik til navngivet fil i DXF-format gennem menupunktet 836: Diverse » Eksporter til DXF.
  Udlæsningen sker iht. de i afsnit 3 beskrevne specifikationer.

2. Specifikation af import-format

For at konverteringen kan gennemføres hensigtsmæssig gennem menupunktet 844: Diverse » Import af data » Import af DXF forudsættes at følgende specifikationerne følges:

Parameter: Import:
VERSION
$ACADVER
Obligatorisk værdi, der skal være i DXF-filen.
  Værdi AutoCAD version (frigivet)
AC1004 R9 (1987)
AC1006 R10 (1988)
AC1009 R11 & R12 (1990-1992)
AC1012 R13 (1994)
AC1014 R14 (1997)
* AC1015 AutoCAD 2000, 2000i, 2002 (1999+)
* AC1018 AutoCAD 2004, 2005, 2006 (2003+)
* AC1021 AutoCAD 2007 (2006)
* = Begrænset indenfor de understående beskrevne entiteter (objekttyper)
Plan-
reference-
system
» Særlig behandling:
- Koordinater i meter
- Koordinater i millimeter
- Ombyt X- og Y-koordinater [se dette kapitels afsnit 4]
- Fjern minus på X-koordinater [se dette kapitels afsnit 4]
Højde-
reference-
system
Farver
Farven styres eksklusivt gennem MAP's pen-definition.
Lag/koder
LAYER
Linieobjekter identificeres for hvert LAYER hvori de er placeret; der selekteres ikke på farve, stregtype/-tykkelse m.v.
Hvert LAYER relateres til en objekt- og punktkode fra MAP's Kodetabel.
» Anbefaling:
» Hver lednings- og teksttype er konsekvent adskilt i hvert sit LAYER.
» At hver LAYER er navngivet med maksimalt 14 karakterer.
Blok-
definitioner
BLOCK
Punktobjekter identificeres gennem blokdefinitionen (BLOCK); der selekteres ikke på LAYER m.v.
Blok-definitioner betragtes som punktsignatur hvorfor blot koordinatsættet for blok-definitionens indsættelsespunkt konverteres.
» LAYERS med symboler bør derfor forblive blokdefinitioner ved udlæsning til DXF-format.
» LAYERS med linieforløb som blokdefinitioner skal 'eksploderes' før der udlæses til DXF-formatet.
Tekster/
Påskrifter
TEXT
MTEXT
Font (skrifttype):
Der indlæses TrueTypeFonts (TTF) og ikke AutoCADs shape-fonte (shx-fonts).
Tekster/påskrifter som f.eks. rørtype og etableringsår relateres hver til én af MAP's 100 påskriftslag.
Er ledningernes rørtype og/eller anlægsår angivet ved entydige tekster kan disse medvirke til en hurtigere databaseregistrering af ledningsnettets egenskaber, når blot disse er lagt i separate lag ('layers').
Skrifttype:
Som defineret i MAP's pen-definition.
Tekstrotation som beskrevet i DXF-filen; ellers rotationsvinklen 0°.
Genfindings-
mål
DIMENSION
Genfindingsmål defineret gennem entiteten DIMENSION kan relateres til DFF|EDBs Ledningsregistrerings databasetabel med genfindingsmål hvor dimensions- og henføringslinier samt dimensionsværdien gemmes. LAYER-placeringen relateres til én af 100 visningslag.
Genfindingsmål indtegnet gennem andre entiteter indlæses som liniegeometri på linie med ledningsgrafik.
Grafik-
typer
Fuldt understøttede grafiktyper:
VERTEX (Hjørnepunker defineret ved ét koordinatsæt).
LINE (Enkeltlinier defineret ved to koordinatsæt).
3DLINE
LWPOLYLINE (Retlinede liniestrækninger defineret på hinanden følgende koordinatsæt).
POLYLINE (Retlinede linieforløb defineret ved flere på hinanden følgende VERTEX). 
ARC (Cirkelbuer defineret som gennemløbende tre eller flere punkter givet ved hvert sit koordinatsæt (tre-punktscirkler) samt cirkelbuer defineret ved koordinatsæt for cirkelcentrum, radius, start- og slutvinkel).
CIRCLE (cirkel givet ved centrum og radius)
» Programmet vil forsøge at danne sammenhængende linieforløb ud af på hinanden følgende linieforløb, dog forudsat at objekterne har samme tegningsretning.
 
Kendte entiteter, der pt. ikke understøttes:
 • 3DFACE
 • ACAD_PROXY_E
 • ATTDEF
 • ATTRIB
 • ELLIPSE (ellipse)
 • HATCH (skravering)
 • LEADER (henvisningslinie med tekst)
 • SOLID
 • SPLINE
 • TRACE
 • VIEWPORT
 • ACDBPROXYENTITY
Derudover understøttes typen Extended Data (Code Group 1000+) ikke.
Enkelt-
punkters
symboler
Symbolet styres eksklusivt gennem MAP's symbol-bibliotek.
Linieforløbs
stregtyper
Stregtypen styres eksklusivt gennem MAP's stregtype-bibliotek.
 
Understøttes af nuværende version af DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet.
Understøttes ikke af nuværende version af DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet.

3. Specifikation af eksport-format

I nuværende programversion understøttes eksport til DXF-formatet efter følgende specifikationer:

Parameter: Eksport:
VERSION
$ACADVER
  Værdi AutoCAD version
AC1004 R09 (kan læses af efterfølgende versioner af DXF-formatet)
Plan-
reference-
system
Der udlæses til System34-koordinater med negative X-koordinater.
(E- (easting)-værdier).
Farver
Grafikkens/tekstens farve defineret gennem MAP's pen-definition tilnærmes udfra RGB-værdien til én af AutoCADs's 8  første grundfarver.
Tabeloversigt over ofte anvendte farver:
Farve i MAP Farve i ACAD
Orange Grøn
Violet Magenta
Hvid Sort
Lag/koder
LAYERS
De i planen medtagne objekt- og punktkoder udlæses hver til tilsvarende navngivet LAYERS
Grundkort
 • Kun adresse- og topografi-temaer eksporteres; således ikke matrikel-, trafik- og højdetema.
Ledningsgeometri
 • Ved udlæsning omdannes følgende special-karakterer i kodetabellen komma (,), punktum (.), blank ( ) og skråstreg (/) til underscore (_).
Blok-
definitioner
BLOCKS
På planen medtaget punkter (enkeltpunkter i grundkortet og ledningskomponenter) udlæses som blok-definition indeholdende dét symbol, som pågældende er relateret til i MAP's symbolbibliotek. 
Linieforløb (grundkort- og ledningsobjekter) udlæses ikke som blok-definitioner, men som polyline.
Generelt vedr.
LAYERS og
BLOCKS
Bemærk følgende restriktioner mellem kodetabellens kodebetegnelser og DXF-formatets specifikationer:
 • evt. specialkarakterer i kodebetegnelse fjernes ved udlæsningen til LAYERS og BLOCKS.
 • DXF-formatet skelner modsat kodetabellen ikke mellem store og små bogstaver; der kan fremkomme fejl ved ens kodebetegnelser hvor kun forskelle i store/små bogstaver afgrænser koderne.
Grafik-
typer
Linieobjekter/-forløb i grundkort og ledningsgeometri udlæses som POLYLINE.
Der udlæses udelukkende tracéer/centerlinier, så frem-/returvisualisering gennem kodetabellens forskydningsværdier vil således gemmes som én linie.
Enkelt-
punkters
symboler
Alle grundkortets enkeltpunkter og ledningsgeometriens symboliserede defineret i kodetabellen eksporteres til symboler udfra MAP's symbolbibliotek.
Linieforløbs
stregtyper
Alle linier i grundkort- og ledningsgeometrien udlæses som kontinuert streg med fast stregtykkelse.
Tekster/
Påskrifter
TEXT
De på planen medtaget adressetema (gadenavne og husnumre),  egenskabstekster, påskrifter og genfindingsmål  udlæses med skrifttypen som MAP's standardfont samt
- teksthøjde
- rotation/retningsvinkel
som beregnet udfra det viste på planen.
Flerliniers påskrifter udlæses til hver sin linie. Evt. henvisningslinier vil gå til første linie i den flerliniers tekst.
 
Understøttes af nuværende version af DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet.
Understøttes ikke af nuværende version af DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet.

4. CAD-programmers koordinatsystem

 

Venstre-orienteret
(vest-orienteret)
De danske koordinatsystemer System34 og System45 er begge vest-orienterede koordinatsystemer, hvilket vil sige at X-koordinaterne vokser positivt i vestlig retning udfra origo (nul-punktet). MAP arbejder og lagrer i ét af disse systemer.
Højre-orienteret
(øst-orienteret)
Størsteparten af de internationale CAD- og GIS-systemer anvender andre landes og internationalt dækkende referencesystemer, der for størsteparten er øst-orienterede koordinatsystemer, hvorved X-koordinaten forventes voksende positivt mod øst.
System34 og System45 i CAD-systemer Løsningen på denne problemstilling mellem forskelle i X-aksens positive orientering løses oftest ved at sætte et minus på X-koordinaten ved udlæsning i planreferencesystemerne SYSTEM34 og SYSTEM45.