Grænseflade:
Relation til forbrugerdatabaser


Opdateret 18-08-2017


Indhold:

 1. Forudsætninger
 2. Forbrugerdatabaser og -typer
  1. Dataanvendelse og -oprindelse
  2. Database-tilslutning
  3. Forbrugernes adresserelationer
 3. Tilgængelige data
·································· Relateret programdokumentation ··································

1. Anvendelse og forudsætninger

Der kan fra DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet kobles til følgende databaser eller kilder til data om forbrugere, forbrug m.v.:

DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem
InterBase
Lokale forbrugerdata
Udtræk
\ /
DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem
Paradox¹
- MAP - Lokale forbrugerdata
Oprettet fra tekst-fil
/ \
DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem
DataFlex¹
Potentielle
forbrugere

Bemærk at database-typerne mærket med ¹ supporteres ikke længere, men vil således stadig kunne tilgås.

Det forudsættes:

 • at de nødvendige database-administrationsprogrammer (BDE, InterBaseserver/ -klient m.v.) er korrekt installeret og kørende på den pågældende arbejdsstation/pc'er,
 • at den eller de ønskede forbrugerdatabaser overhovedet er tilgængelig (mapning, rettigheder, m.v.) fra den pågældende arbejdsstation/pc'er og der er (netværks-)adgang som beskrevet i kapitel Grænseflade: Program- og dataadgang, og
 • at stierne til forbrugerdatabaserne er korrekt angivet under menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 » Rammen Stinavne.

For informations- og advarselsmeddelelser henvises til kapitlet Appendiks: Informations- og fejlmeddelelser.

2. Forbrugerdatabaser og -typer

Der kan fra DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet kobles til følgende databaser indeholdende data om forbrugere, forbrug m.v.:

    Aktive
Online
Aktive
Offline
Passive Potentielle
I. Lokale forbrugerdata   ×   ×
II. Paradox-forbrugerdata ×     ×
III. InterBase-forbrugerdata ×   × ×

I dette afsnit beskrives følgende:

2.1 Dataanvendelse og -oprindelse

Herunder gives et kortfattet overblik over de enkelte forbrugertypers anvendelse i programmet:

 • Aktive forbrugere er aktuelle (dynamiske) oplysninger direkte hentet fra DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystemets database anvendes ved optællinger, lukkelister og hydraulisk/termisk beregning m.v.
 • Passive forbrugere er aktuelle (dynamiske) oplysninger direkte hentet fra DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystemets database anvendes udelukkende til optællinger.
 • Aktive forbrugere-udtræk fra Finans- og Forbrugerdatabasen eller indlæst gennem ASCII-fil er et statisk datasæt, der anvendes ved optællinger, lukkelister og hydraulisk/termisk beregning m.v.
 • Potentielle forbrugere manuelt oprettet eller automatisk indlæst gennem ASCII-fil mulighed for at være et brugeraktivt, dynamisk datasæt til brug ved optællinger, lukkelister og hydraulisk/termisk beregning m.v.

Nedenstående tabel beskriver den nærmere oprindelse af data:

I.

MAP's lokale database med forbruger- og forbrugsdata
Menupunktet Diverse » Opsætning » Faneblad Opsætning 1 » Rammen Stinavne » Feltet Lokale forbrugerdata

MAP's interne forbruger- og forbrugsdatabase kan indeholde oplysninger, der stammer fra én eller flere af følgende data-kilder:
 
 • Tekst-fil
  Gennem konvertering af tekst-fil i et fast defineret format indlæses automatisk aktive og/eller potentielle forbrugere.
 
 
 • Udtræk af DFF-EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystem (DataFlex-versionen)
  Med udtræksprogrammet FLEXPARA.EXE, overføres forbrugerdata fra DataFlex-versionen af DFF-EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystem til MAP's lokale database.
 
 • Udtræk af DFF-EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystem (Paradox-versionen)
  Med udtræksprogrammet FORBRUG.EXE, overføres forbrugerdata fra Paradox-versionen af DFF-EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystem.
 
II. DFF-EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystem (Paradox-versionen)
Menupunktet Diverse » Opsætning » Faneblad Opsætning 1 » Rammen Stinavne » Feltet Paradox-forbrugerdata

Direkte integration med forbrugerdatabasen fra Paradox-versionen af DFF-EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystem ved at angive den absolutte sti til database-biblioteket.
III. DFF-EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystem (InterBase-versionen)
Menupunktet Diverse » Opsætning » Faneblad Opsætning 1 » Rammen Stinavne » Feltet InterBase-forbrugerdata

Direkte integration med forbrugerdatabasen fra InterBase-versionen af DFF-EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystem ved at angive den absolutte sti og filnavn til databasen; eventuelt med kald til server gennem foranstående angivelse af TCP/IP-adressen.

2.2 Database-tilslutning

Opkoblingen til den ønskede database udføres under menupunktet 805: Diverse » Opsætning » Faneblad Opsætning 1 » Rammen Stinavne » 

Lokale forbrugerdata Feltet Lokale forbrugerdata
Paradox-forbrugerdata Feltet Paradox-forbrugerdata
InterBase-forbrugerdata Feltet InterBase-forbrugerdata

For udførlig beskrivelse af hvorledes stien til DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystems database angives, henvises til kapitel Navigationsliste: Angiv sti til forbrugerdatabasen.

Mens der oprettes forbindelse til DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystems database, vises følgende dialogboks:

... så brugeren ikke uforvaret kommer til at vælge andre menupunkter imens opkoblingen pågår.

Bemærk at der IKKE kan foretages tilbagelægning i DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem når MAP først har haft åbnet til databasen. Afbryd forbindelsen til InterBase mens tilbagelægningen i Finans- og Forbrugersystemet udføres.

2.3 Forbrugernes adresserelationer

For at forbrugerdata kan relateres med grundkortets adresser, skal adresse-koderne være korrekt overensstemmende som beskrevet herunder.

En officiel adresse

En officiel adresse indeholder ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsens Adressevejledning (der kan findes på http://www.ebst.dk) følgende:

 • Kommunekoden.
 • CPR-vejkoden, der er et heltal i intervallet 1 - 9999; vejkoden skal være entydig indenfor hver kommunekode. Til vejkoden tilknyttes et vej-/gadenavn; efter kommunesammenlægningen ifm. strukturreformen, kan der forekomme flere veje med samme gade-/vejnavn og her er postnummeret med til at identificere den korrekte gade.
 • Husnummeret, der er et heltal i intervallet 1 - 999. Der må ikke stilles 0 (nul) foran husnummeret.
 • Eventuelt litra, der skal være ét bogstav i intervallet A - Z dog ikke I, J, O og Q da disse kan forveksles med 1 og 0. Bogstavet skal stå i umiddelbar forlængelse af husnummeret, således der ikke må forekomme mellemrum mellem husnummer og bogstav.

Derudover kan der i adressebetegnelsen også anføres enhedsbetegnelser/-angivelser som:

 • etagebetegnelse (kld, st., 1. sal, osv.)
 • side-/dørbetegnelse (th., mf., tv., vær. 23, lejl. 43, osv.)
 • bygningsafsnit (bygn. A, indgang 4 osv)
 • samt hvis installationen dækker flere adresser eller litra ( 7[ - 13], 13A[ - F] osv.)

Er der ifølge WWW.OIS.DK et litra på husnummeret, skal dette stå i litra-felter; er der ikke tale om et officielt litra, men dette anvendes internt af Værket til identifikation, kan dette indgå som enhedsadresseinformationer.

Da der arbejdes med én-til-én-relationer må hver forbruger kun tilknyttes én officiel adresse også selvom denne dækker en hel ejendom med flere adresser; f.eks. en boligblok.

Det er en kommunal forpligtigelse at oprette og vedligeholde adresser; herunder navngivning af nye gader m.v.

Forbrugeradresser

De anvendte adressekoder for forbrugerdata afhængig af hvorfra oplysningerne kommer:

 • Aktive forbrugere fra Finans- og Forbrugerafregningssystemets database er givet ved installationsadressens koder,
 • Passive forbrugere fra Finans- og Forbrugerafregningssystemets database er givet ved adressekoderne i beboeradressen,
 • Forbrugerudtræk af Aktive forbrugere fra Finans- og Forbrugerafregningssystemets database,
 • Indlæste aktive forbrugere og potentielle forbrugere fra ASCII-fil,
 • Potentielle forbrugere manuelt oprettet i programmet.

For kontrol og rettelse henvises til vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.

Aktive forbrugere

Aktive forbrugere er identificeret ved installationsadressen - denne er givet ved:

 • Kommunekoden og CPR-vejkoden, der findes i Vejkartoteket, og
 • Husnummeret og evt. litra, der er angivet under menupunktet Teknik » Installationer » fanebladet Stamdata » rammen Informationer » Feltet Husnr. og Feltet Litra (se understående dialogboks).
 • Bemærk at det sidste, ubenævnte felt efter Litra-feltet kan anvendes til at anføre enhedsangivelser som beskrevet i afsnittet Officielle adresser.

Vejkartoteket findes under Finans- og Forbrugersystemets menupunkt Indstillinger » Småkartoteker » Vejkartotek og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet VEJNR
  Heri angives det interne vejløbenummer, der med fordel kan være den officielle CPR-vejkode.
 • Feltet VEJNAVN
  Heri angives vejens officielle navn.
 • Feltet Kommune nr
  Heri angives den officielle kommunekode.
 • Feltet Kommunal vej-kode
  Heri angives den officielle CPR-vejkode.
Passive forbrugere

De passive forbrugere har modsat de aktive forbrugere ikke en installation tilknyttet og dermed heller ingen installationsadresser.

I stedet anvendes adressekoderne på forbrugeradressen fra Forbrugere » Adressekartotek, hvor følgende dialogboks er fra:

 • Anvendelige adresser (passive forbrugere der kan relateres til grundkortets adressetema) er givet ved adressekoder i felterne Vej nr, Hus nr og LITRA, såfremt disse er i overensstemmelse med de officielle adresser som beskrevet i dette kapitels afsnit Aktive forbrugere.
 • Uanvendelige adresser (passive forbrugere, der ikke kan relateres til grundkortets adressetema) er skrevne adresser i adresselinierne, da disse uden adressekoderne ikke kan anvendes til geokodning.
Forbrugerudtræk

For lokale forbrugerdata, dannet gennem udtræk fra DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystems database, foretages rettelsen i originaldatabasen jf. dette kapitels afsnit Aktive forbrugere og derefter dannes et nyt udtræk jf. kapitel 605: Forbrugere » Overførsel af data fra forbrugerdatabase til lokale data.

Lokale forbrugerdata

For lokale forbrugerdata dannet gennem indlæsning af en ASCII-fil gennem programfunktionen 606: Forbrugere » Overførsel af forbrugerdata fra ascii fil foretages rettelsen i originaldataene (ASCII-filen) og derefter udføres en ny indlæsning jf. kapitel 606: Forbrugere » Overførsel af forbrugerdata fra ascii fil.

Potentielle forbrugere

Der udføres manuel oprettelse og rettelse af potentielle forbrugere som beskrevet i kapitel 602: Forbrugere » Opret potentielle forbrugere. Automatisk indlæsning af potentielle forbrugere kan udføres som beskrevet i kapitel 606: Forbrugere » Overførsel af forbrugerdata fra ascii fil.

3. Tilgængelige data

Afhængig af de ovenfor valgte database-relation er der gennem DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet adgang til følgende oplysninger:

3.1 Potentielle forbrugere

Potentielle forbrugere manuelt oprettet i MAP:³

 • Forbrugernavn, indtastet
 • Installationsadresse hentet automatisk fra grundkortet
 • Årsvolumen- og årsenergiforbrug, indtastet
Format-beskrivelse, aktive forbrugere

ASCII-filen med forbrugsoplysningerne kan dannes gennem ethvert program, der kan gemme i ASCII-formatet f.eks. Notepad, Wordpad, tekstbehandlingsprogrammer, regneark m.v. Ascii-filen skal have følgende format:

Felt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Indhold forbruger-
navn
forbruger-
nummer
Instal-
lations-
nummer
vej-
kode
hus-
num-
mer
litra litra2 m3 MWh fra dato til dato
Format A/N Positivt
heltal
Positivt
heltal
Positivt
heltal
N A/N A/N N.N N.N dd-mm-åååå dd-mm-åååå
Karakter-
antal
30     4 ? ? ? ? ? 8 8
Eksempel John Doe 12345678 1 3423 12 A stuen 901.4 30.9 08-05-2002 11-05-2003
Obl.   * * * *     (*) (*) * *

hvor:

 • Obligatoriske felter (obl.):
  Felterne mærket * skal være udfyldte.
  For felterne mærket (*) skal mindst én af værdierne være angivet.
  Feltet skal være repræsenteret også selv om det er tomt!
 • Felt-afgrænser:
  De enkelte data-felter afgrænses med enten komma eller semikolon.
 • Decimal-afgrænser:
  Som decimal-afgrænser skal anvendes punktum.
Format-beskrivelse, potentielle forbrugere

Såfremt ASCII-filen indeholder potentielle forbrugere, der i sagens natur ikke har forbruger- og installationsnummer, skal felt 2 og felt 3 være angivet til 0 (nul).

Felt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Indhold forbruger-
navn
forbruger-
nummer
Instal-
lations-
nummer
vej-
kode
hus-
num-
mer
litra litra2 m3 MWh fra dato til dato
Eksempel John Doe 0 0 3423 12 A stuen 901.4 30.9 01-01-2007 31-12-2007

I felt 8 og 9 angives hhv. årsvolumenforbruget og årsenergiforbruget og felt 10 og felt 11 angives, så der forløber et år (365 dage).

Felt 1 ('forbrugernavn') kan her alternativt anvendes til andre identifikations- eller opsøgningsparametre som eksempelvis:

 • lokalplanbetegnelse for en potentiel forbruger, der er det summerede bygningsareal og forbrug for flere ejendomme indenfor lokalplanområdet,
 • opvarmningsform som centralvarme, el-opvarmet m.v.
 • osv. ...

3.2 Indlæste data

Indlæste data til MAP's lokale forbrugerdatabase

 • Beboernavn
 • Installationsadresse givet ved filens CPR-vejkode, husnummer og evt. litra
 • Antal på adressen (Antal installationer på samme installationsadresse)
 • Y- og X-koordinat hentet fra husnummerets placering i grundkortet for installationsadressens adressekoder
 • Y- og X-koordinat hentet fra ledningsdataene for forbrugertilslutningens placering på hovedledningen 
 • Forbrugernummer
 • Installationsnummer
 • Aflæsningsperoden givet ved filens start- og slutdato
 • Volumen- og energiforbrug for perioden
 • Beregnet årsvolumen- og årsenergiforbrug samt periodens middelafkøling
 • Kommune- og postnummer samt bynavn som angivet ved filens indlæsning

3.3 Udtræk fra Forbrugerdatabasen

Udtræk fra Finans- og Forbrugerafregningssystems database til MAP's lokale forbrugerdatabase

 • Beboernavn givet ved udtræk af beboeradressens 1. adressefelt i forbrugerdatabasen
 • Installationsadressen givet ved udtræk af kommunekode, CPR-vejkode, husnummer, litra (og litra2) i forbrugerdatabasen [Kommune- og vejkode jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens Adressevejledning (der kan findes på http://www.ebst.dk)]
 • Flowmåler-nummer for aktuelle flow-måler
 • Forbrug:
    År 0 År -1 År -2 År -3 År -4
  Aflæsningsperiodens startdato × × × × ×
  Aflæsningsperiodens slutdato × × × × ×
  Aflæsningsperioden i dage          
  Antal mellemaflæsninger          
  Volumenforbrug for perioden × × × × ×
  Energiforbrug for perioden × × × × ×
  Beregnet middelafkøling for perioden × × × × ×
  Beregnet års-volumenforbrug
   (1 år = 365 dage)
  × × × × ×
  Beregnet års-energiforbrug
   (1 år = 365 dage)
  × × × × ×

3.4 Direkte opkobling til Forbrugerdatabasen

For direkte database-opkobling til Interbase-versionen af DFF|EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystem:

  Navn, adresse, tlf, fax, e-mail
  Adressater:
  Beboer Ejer Opkrævning Teknik Andet
4 × adressefelter × × × × ×
Adresse (CPR-vejkode &  husnr.) × × × × ×
Postnr. og bynavn × × × × ×
2 × telefonnr. × × × × ×
Fax × × × × ×
E-mail × × × × ×
  Forbrug
  Forbrugsoplysninger¹
 (SM= seneste mellemaflæsning er ikke tilgængelig i Paradox-versionen):
  SM År 0 År -1 År -2 År -3 År -4
Aflæsningsperiodens startdato × × × × × ×
Aflæsningsperiodens slutdato × × × × × ×
Aflæsningsperioden i dage ×          
Antal mellemaflæsninger ×          
Volumenforbrug for perioden × × × × × ×
Energiforbrug for perioden × × × × × ×
Beregnet middelafkøling for perioden × × × × × ×
Beregnet års-volumenforbrug
 (1 år = 365 dage)
  × × × × ×
Beregnet års-energiforbrug
 (1 år = 365 dage)
  × × × × ×
Bemærk at de beregnede forbrug svarer til de forbrug, der i DFF|EDBs Finans og Forbrugersystem står angivet under menupunktet Teknik » Installation, fanebladet Sidste 5 års forbrug.
  Forbrugeroplysninger
 
 • Forbrugernummer
 • Aktiv nummer
 • Installationsnummer
 • Tilslutningsdato
 • WEB-pinkode
 • Aflæsningsmetode (10 forskellige, her ændret rækkefølge)
  Valgmuligheder:
  (metodenummer)
  Beskrivelse:
  - manuel (0)
  - via telefon (40)
  - voice responce (60)
  Manuel metode hvor enten forbrugeren udfører selvaflæsning og tilbagemelder dette til værket f.eks. pr. brevkort eller telefon (McPhone, KMD) eller værkets medarbejdere udfører aflæsning og efterfølgende manuel registrering.
  - udvendig
     aftasterstik (50)
  - elektronisk (10)
  - udvendigt elek.
    aftasterstik (30)
  Manuel, elektronisk metode hvor værkets medarbejdere fysisk besøger kunderne og udtager måledata til f.eks. håndterminaler.
  - fjernaflæsning (20)
  - MBus (70)
  - radioaflæsning (80)
  - router (90)
  Automatisk, elektronisk metode hvor måledata fra de elektroniske energimålere tilgår værket pr. telefon-, GSM-, data- eller radionet.
  Bemærk at ovennævnte betegnelser kan ændres i DFF|EDBs Finans- og Forbrugerprogram under menupunktet Indstillinger » Systemmiljø » Fanebladet Aflæsningsmetoder.
  Måler
  Målerens flow-del:
 • Typenr.
 • Måler-tekst
 • Måler-fabrikat
 • Opsætningsdato
 • 1. opsæt. dato
  Målerens el-del:
 • Målernr.
 • Typenr.
 • Måler-tekst
 • Måler-fabrikat
 • Batteriskift
 • Opsætningsdato
 • 1. opsæt. dato
  Kontrolsystem:
 • Kontrolparti
 • Sidst udtaget
 • Stikprøvenummer
  Adresse-koder
 
 • Kommunekode
 • Vejkode
 • Husnummer
 • Litra
 • Litra2
 • Vejløbenummer
 • Y-måler og X-måler, der er koordinaterne for husnummerets placering for den pågældende aktive målers installationsadresse
 • Y-tilslut og X-tilslut, der er koordinaterne til forbrugertilslutningsliniens tilslutningspunkt
 • Vejløbenummer, der er Finans- og Forbrugersystemets interne vejløbenummer
  Afstand/Areal/Knuder/Terrænkote
 
 • Afst. ledn., der er den vandrette afstand fra husnummerets placering til nærmest beliggende ledningsobjekt.
 • Bygningsareal
 • Knudenummer
 • Fra knude
 • Til knude
 • Terrænkote, der angiver husnummerets terrænkote ud fra DTM-filer.
  Ejendomsoplysninger
 
 • Matrikelnummer
 • Ejendomsnummer
 • Bygningsnummer
 • Energidistrikt
 • Storforbruger
 • Prisliste
 • Finansgruppe
 • BBR-type
  BBR
 
Bolig m2 Boligstørrelse ud fra den eller de ejendomsfaktornumre, der er angivet i feltet BBR boligareal under 805: Diverse » Opsætning.
m3/år/m2 Denne optælling forudsætter at følgende informationer også optælles:
 • m3/år (0)
 • Bolig m2
samt at feltet BBR boligareal er korrekt opsat (se kapitel 805: Diverse » Opsætning).
kWh/år/m2 Denne optælling forudsætter at følgende informationer også optælles:
 • MWh/år (0)
 • Bolig m2
samt at feltet BBR boligareal er korrekt opsat (se kapitel 805: Diverse » Opsætning).
  Ejendomsfaktorer²
  [se OIS-/BBR-definitioner på www.ois.dk]
 
000 Værkets egne:
... ...
500 Energibesparende tiltag (dato for etablering af...)
511 1. Klimaskærm; 1,1 Efterisolering af tag
512 1. Klimaskærm; 1,2 Efterisolering af facader
513 1. Klimaskærm; 1,3 Nye vinduer / forsatsvinduer
521 2. Teknisk isolering; 2,1 Efterisolering af beholdere, rør og ventiler
522 2. Teknisk isolering; 2,2 Efterisolering af ledninger i jord
531 3. Varmeanlæg; 3,1 Renovering af varmeanlæg
541 4. Brugsvandsanlæg; 4,1 Renovering af brugsvandsanlæg
551 5. Ventilation; 5,1 Etablering af varmegenvinding
552 5. Ventilation; 5,2 Etablering af behovstyret ventilation
553 5. Ventilation; 5,3 Indregulering af luftmængder.
561 6. Indregulering; 6,1 Indregulering af varmeanlæg
562 6. Indregulering; 6,2 Indregulering af brugsvandscirkulation
571 7. Automatik; 7,1 Etablering af vejrkompensering
572 7. Automatik; 7,3 Etablering af CTS mm.
573 7. Automatik; 7,2 Etablering af natsænkning
574 7. Automatik; 7,4 Optimering af eks. automatik
581 8. Solvarme; 8,1 Etablering af solvarmeanlæg
591 9. Varmepumpe; 9,1 Etablering af varmepumpeanlæg
501 10. Øvrige; 10,1 Øvrige varmebesparende tiltag
600
OIS-/BBR-oplysninger om arealer:
601 Samlet bygningsareal [BYG_AREAL]
602 Samlet boligareal [BYG_BOLIG_AREAL]
603 Samlet erhvervsareal [ERHV_AREAL]
604 Samlet tagetageareal [TAGETAGE_AREAL]
605 Udnyttet tagetageareal [TAGETAGE_AREAL_UDNYT]
606 Samlet kælderareal [KAELDER_AREAL]
607 Kælderareal m ed lofthøjde under 1,25 meter [KAELDER_AREAL_U_125]
608 Areal for indbygget carport [CARPORT_INDB_ARL]
609 Areal for indbygget garage [GARAGE_INDB_ARL]
610 Areal for overdækket terrasse [TERRESSE_OVERD_ARL]
611 Udestueareal [UDESTUE_ARL]
612 Areal af indbygget udhus [UDHUS_INDB_ARL]
700
OIS-/BBR-oplysninger om administrative koder:
701 Bygningens anvendelseskode
For bygninger der anvendes til helårsbeboelse er der følgende muligheder:
110 Stuehus til landbrugsejendommen
120 Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)
130 Række-, kæde- eller dobbelthus
140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus)
150 Kollegium
160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
190 Anden bygning til helårsbeboelse
For bygninger, der anvendes til fritidsformål:
510 Sommerhus
520 Ferieformål (feriekoloni, vandrehjem og lign., bortset fra sommerhus)
530 Idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal og lign.)
540 Kolonihavehus
590 Anden bygning til fritidsformål
For bygninger, der anvendes til produktions- eller lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker og lign.:
210 Erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding og lign.
220 Erhvervsmæssig produktion vedr. industri, håndværk m.m. (fabrik, værksted, og lign.)
230 El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalt m.v.
290 Anden bygning til landbrug, industri og lign.
For bygninger, der anvendes til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed og lign.:
310 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning m.v.)
320 Kontor, handel, lager, herunder offentlig administration
330 Hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
390 Anden bygning til handel, transport og lign.
For bygninger der anvendes til kulturelle formål eller som institutioner:
410 Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling med videre
420 Undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium)
430 Hospital, sygehjem, fødeklinik og lign.
440 Daginstitution
490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel og lign.
For mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.m.:
910 Garage med plads til et eller to køretøjer
920 Carport
930 Udhus
702 Varmeinstallation [VARMEINSTAL_KODE]
1 Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)
2 Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)
3 Ovne (kakkelovne, kaminer, brændeovne eller lign.)
5 Varmepumpe
6 Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas)
7 El-ovne, el-paneler
8 Gasradiatorer
9 Ingen varmeinstallationer
703 Supplerende varmekilde [VARME_SUPPL_KODE]
01 Varmepumpeanlæg
02 Ovne til fast brændsel (brændeovn og lign.)
03 Ovne til flydende brændsel
04 Solpaneler
05 Pejs
06 Gasradiatorer
07 El-ovne, el-paneler
10 Biogasanlæg
80 Andet
90 Bygningen har ingen supplerende varme
704 Opvarmningsmiddel [OPVARMNING_KODE]
1 Elektricitet
2 Gasværksgas
3 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas m.m.)
4 Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.)
6 Halm
7 Naturgas
9 Andet
705 Energimærke for varme [VARME_ENERGIMAERKE]
A - M ELO-mærke hvor A er bedst.
800
OIS-/BBR-oplysninger om årstal:
801 Opførelsesår
802 Ombygningsår [OMBYG_AAR]
900 Øvrige:
901 Straksadvisering
0 Ej straksadvisering
1 Straksadvisering (tandlæger, frisører m.v.)
  Installationskomponenter
  For de(n) valgte installationskomponent(er) listes med:
= 0 Installationskomponenten er ikke tildelt den aktuelle installation
> 0 Installationskomponenten er tildelt den aktuelle installation det angivne antal gange
  For hver defineret installationskomponent kan endvidere listes:
» Serienummer
» Fri tekst
  Eksempler:
»  Gulvvarme
Medtaget Den pågældende forbruger har gulvvarme
Ej medtaget Den pågældende forbruger har ikke gulvvarme
»  Fjernvarmeinstallationstype:
[Som defineret i Dansk Fjernvarme/F&U-konto: Energimærkning af fjernvarmeunits – et pilotprojekt]
System 1 Direkte fjernvarme med varmtvandsbeholder
System 2 Direkte fjernvarme med brugsvandsveksler
System 3 Direkte fjernvarme med blandesløjfe og varmtvandsbeholder
System 4 Direkte fjernvarme med blandesløjfe og brugsvandsveksler
System 5 Indirekte fjernvarme med varmeveksler og varmtvandsbeholder
System 6 Indirekte fjernvarme med varmeveksler og brugsvandsveksler
  Energidistrikter
 
 • Informationsgruppen Energidistrikter angiver for hver adresse hvorvidt denne er 1 = indenfor angivne energidistrikt eller 0 = udenfor angivne energidistrikt.
  Radiomaster
 
 • Afstand giver den radiære afstand fra angivne radiomast-placeringer til samtlige husnumrenes placering.
 • Sigt-Terræn, der er den vertikale differens mellem terrænkoten og sigtelinien mellem radiomastens top (punktets terrænkote + mastshøjde) og hver installationsadresses måler (kote angivet ved terrænkote + generel installationshøjde).
Noter
¹ Forbrugsperiode, energi- og volumenforbrug
 • Periodeforbrug i DFF|EDBs Ledningsregistrering er tilstræbt svarende overens med de forbrug, der står angivet i DFF|EDBs Finans og Forbrugersystem under menupunktet Teknik » Installation, fanebladet Sidste 5 års forbrug.
 • Ved forbrugsberegningerne forudsættes bl.a. årsmærkerne og aflæsningsdatoer i databasens aflæsningstabel at være stigende med aflæsningsnumrene og afvigelser fra denne forudsætning kan medføre uventede forbrugs- og afkølingsangivelser i den videre databehandling.
 • Periodeforbrug er defineret mellem de to årsaflæsninger, evt. korrigeret for målerskift, overløb i tælleværk og forbrugskorrektioner. Ikke medregnet er mellem- og flytteaflæsninger m.v.
  År(0) er perioden mellem de to seneste årsaflæsninger og tilsvarende bagud defineres år(-1), år(-2), år(-3) og år(-4).

 • Hvor der i forbrugsoptællinger mangler fra- og til-datoer er der endnu ikke udført mere end én årsaflæsning for det pågældende installationsnummer.
  Her er i stedet listet det skønnede forbrug, såfremt et sådant er registreret i DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystem under fanebladet Forventet forbrug, rammen Forventet, i normalår.
 • SM = Seneste Måleraflæsning er forbruget fra seneste aflæsning til seneste årsaflæsning. Bemærk at disse forbrug oftest ikke er direkte sammenlignelige pga. indbyrdes uensartede periodelængder.
² Ejendomsfaktorer
Anvendte ejendomsfaktorer er altid med seneste Startdata trods Historik står til Transaktion.
³

Potentielle forbrugere
Bemærk at kun når Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 » Rammen Forbrugeroplysninger vises for er angivet til enten værdien Alle eller Varme, så vil potentielle forbrugere:

 • symbol-markeres i tegningsfeltet ifm. Medtages » Diverse » Feltet Markering af forbrugere og når Forbrugere » Udpeg tilslutning aktiveres,
 • medtælles under Udpeg » Udpeg forbruger » Menuknappen Energidistrikter.