Grænseflade:
Interaktion mellem programpakken og DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystem


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Anvendelsesbeskrivelse
 3. Indstillingsbeskrivelser
  1. Indstilling for automatisk programopstart
  2. Indstilling af MAP
  3. Indstilling af FOF
  4. Fejlløsning
·······················································································································

1. Anvendelse og forudsætninger

DFF-EDBs Ledningsregistrering (MAP) kan indstilles til at svare på opkald fra DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem (FOF) for f.eks. opslag af kort på en bestemt installationsadresse.

Dette forudsætter dog at:

 • MAP-version: 27.06.2005 eller nyere.
 • FOF-version: 05.08.2005 eller nyere.
 • MAP skal være startet med et projekt hvor adressetemaet svarer til installationsadresserne i DFF-EDB's Finans- og Forbrugerprograms valgte klient.
 • Port-angivelse er ens i hhv. DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet og DFF-EDB's Finans- og Forbrugerprogram og der er netværksrettigheder som beskrevet i afsnit 6.1 i kapitlet Grænseflade: Program- og dataadgang.
 • MAP udfører adresse-opslag uanset hvilket undermenu-punkt i MAP, der ellers er aktiveret.

Denne service anvender en almindelig socket-connection, således ethvert softwareprodukt, der kan anvende en sådan, vil kunne programmeres til at aktivere map-programmet. Forudsætningen for servicens anvendelse er at MAP.EXE er aktiv i proceslinien og den eksterne aktiveringsservice er aktiveret. Aktiveringskoden er nærmere beskrevet i afsnit 2.1.3 Opstartsargumenter i kapitlet 00. Programinstallation og -afvikling.

 

! Kontrollér forinden, at der ikke er installeret tidligere versioner af database-administrationprogrammet BDE, da dette kan medføre versions-konflikter, hvorved begge programmer ikke kan være åbne samtidig.
En sådan installation af en ældre BDE kan f.eks. være foretaget i forbindelse med installation og indstilling af bank-programmer m.v.
Læs nærmere om kontrol, af-installation af tidligere BDE-versioner samt om installation af nyeste BDE-version her.

2. Anvendelsesbeskrivelse

Proceduren for Vis kort-funktionens anvendelse er som illustreret på figuren til højre:

 1. Såfremt Ledningsregistrerings programmet ikke er indstillet til at åbnes automatisk ved pc'ens opstart (se dette kapitels afsnit 3.1) åbnes først Ledningsregistreringsprogrammet ved at dobbeltklikke på genvejsikonet. Herved er programmet aktivt og kan ses i operativsystemets proceslinie (proceslinien er oftest vist nederst på skærmen).
 2. Ledningsregistreringsprogrammet minimeres herefter med -ikonet øverst til højre i vinduet.
 3. Åbn DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem.
 4. Vælg menuknappen Install (eller menupunktet Teknik » Installationer) og nedenstående  dialogboks fremkommer.
 5. Når knappen Vis kort vælges, vil de valgte parametre (oftest kommune- og CPR-vejkode samt husnummer/litra for den pågældende installationsadresse) blive fremsendt til Ledningsregistreringsprogrammet.
 6. Såfremt der er fuld overensstemmelse med forbindelsessyntaksen, vil det ønskede blive udført (f.eks. hvis adressekoderne er overensstemmende, vil den pågældende adresse blive vist i tegningsfeltet. 
 • Knappen Vis kort
  Herved udsendes (for alle tre som defineret under Indstillinger » Systemmiljø) forespørgselsargumentet gennem port-nummeret til serveren.
  Såfremt MAP aktivt 'lytter' på samme port, vil fokus komme på MAP med den dialogboks eller det adresse-opslag m.v., der er defineret i forespørgselsargumentet.

For eventuelt opståede fejlmeddelelser og deres løsning henvises til dette kapitels afsnit 3.4.

3. Indstillingsbeskrivelser

3.1 Indstilling for automatisk programopstart

Da MAP skal være åbnet for at kunne aktiveres, kan vælges at MAP opstartes automatisk som minimeret når pc'en tændes eller der logges ind. Dette udføres gennem følgende procedure:

Kopier
eksisterende
genvej
 1. Marker eksisterende genvej, der er placeret på Skrivebordet.
 2. Vælg Musemenuen Kopier.
 3. Gå under Knappen Start » Menupunktet Programmer » Menupunktet Start.
 4. Vælg Musemenuen Sæt ind.
Tilret genvej
 1. Gå under Knappen Start » Menupunktet Programmer » Menupunktet Start.
 2. Vælg Musemenuen Egenskaber.
 3. Under Fanebladet Genvej:
  • Feltet Destination; Alle argumenter efter .../map/map.exe fjernes.
  • Feltet Kør; Angiv til Minimeret.
 4. Vælg Knappen OK.

3.2 Indstilling af MAP

Åbn MAP, vælg menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Arbejdsstation » Rammen Server for DFF-EDB's forbrugerprogram

Under Rammen Server for DFF-EDB's forbrugerprogram angives:

 • Feltet Server aktiv
  Herved angives hvorvidt server-funktionaliteten ønskes aktiveret.
 • Feltet Max antal brugere
  Heri angives det maksimale antal samtidige brugere.
 • Feltet Port nr
  Heri angives det anvendte port-nummer i intervallet 1 - 65535 (se nærmere i kapitel Grænseflade: Program- og dataadgang).

3.3 Indstilling af FOF

Åbn DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem, vælg menupunktet Indstillinger » Systemmiljø » Fanebladet Installationsvilkår og følgende dialogboks fremkommer:

Rammen Kald til ledningsregistrering:

 • Feltet Infostreng:
  Heri angives formateringen af parameter-strengen; se Note A. MAP-parametre nedenfor.
 • Feltet På port:
  Heri angives på hvilken port parameter-strengen skal afsendes (se nærmere i kapitel Grænseflade: Program- og dataadgang).
 • Feltet Server:
  Heri angives til hvilken server, givet ved TCP/IP-adressen parameter-strengen, skal afsendes.
  [Localhost = IP-adressen 127.0.0.1 = den aktuelle pc'er].

3.4 Fejlløsning

Fejlårsag og mulig løsning ved fremkomst af følgende dialogboks:

Fejl-årsag Mulig løsning
MAP ikke aktiv Åbn MAP, så denne ligger aktiv nede i proceslinien.
MAP skal være åben for at kunne 'lytte' på kald fra andre programmer.
MAP ikke aktiveret
som server
MAP skal være indstillet til aktivt at 'lytte' på kald.
Aktiver under menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 2 » Rammen Server for DFF-EDB's forbrugerprogram » Feltet Server aktiv
Forskellig
port-nummer
MAP og FOF skal kommunikere på samme port-nummer.
MAP's port-nummer under menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 2 » Rammen Server for DFF-EDB's forbrugerprogram » Feltet Port nr skal være identisk med FOF's port-nummer under menupunktet Indstillinger » Systemmiljø » Fanebladet Installationsvilkår » Rammen Kald til ledningsregistrering: » Feltet På port.
Forkert
server-adresse
Server-adressen er forkert angivet under menupunktet Indstillinger » Systemmiljø » Fanebladet Installationsvilkår » Rammen Kald til ledningsregistrering: » Feltet Server:.
Samme pc Nøgleordet Localhost
IP-adressen 127.0.0.1
Pc'ens egentlige IP-adresse.
Anden pc i netværket Pc'ens egentlige IP-adresse
Pc'ens egentlige IP-adresse kan findes ved:
 1. Åbn DOS-boks ved at vælge Knappen Start - Menupunktet Kør.
 2. I Feltet Åbn skrives command, tryk RETURN-/ENTER-tasten og en sort DOS-boks fremkommer.
 3. Skriv ipconfig, tryk RETURN-/ENTER-tasten og iblandt de fremkomne oplysninger findes pc'ens IP-adresse.

Note A. Mulige parameter-kald til MAP

DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet understøtter kald af samtlige programmets menupunkter, men i det følgende beskrives netop de parameter-formateringer, der giver brugerne de største anvendeligheder.

@10 menu-nummer Obligatorisk parameter til angivelse af menupunkt.
DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet får fokus og det til menu-nummeret hørende menupunkt aktiveres.
Oversigt over tilgængelige menu-numre findes i MAP under menupunktet Diverse » Definition af funktionstaster » Kolonnen Nr.
Menu-nummer 203 aktiverer menu-punktet Opslag » Udteg bestemt gade hvortil de nedenstående parametre udelukkende er knyttet...!
@1 [ikommunenr] Obligatorisk parameter til angivelse af kommunekode.
@2 [ivejkommunevejkode] Obligatorisk parameter til angivelse af CPR-vejkode.
@3 [ihusnr][ihusnrlitra] Valgfri parameter til angivelse af husnummer og eventuel litra.
Udelades denne parameter, vil opslaget i stedet centreres på gadenavnet i målforhold 1:500 med mindre @4 fastlægger andet målforhold.
@4 plannavn Valgfri parameter til angivelse af eksisterende plandefinition.
Angives denne parameter, vil planen formateres mht. målforhold og tema-indhold som defineret i angivne plan.
Plandefinitioners nærmere anvendelse, oprettelse m.v. er nærmere beskrevet i kapitlet 202: Opslag » Definer plan.
@10 menu-nummer Valgfri parameter til efterfølgende kald af andet menupunkt efter opslaget er foretaget; som oplagte eksempler kan nævnes:
207 Menupunktet Opslag » Udskriv skærmbillede på printer
[Funktionen er nærmere beskrevet i kapitel 207: Opslag » Udskriv skærmbillede på printer]
208 Menupunktet Opslag » Udskriv på printer i målforhold
[Funktionen er nærmere beskrevet i kapitel 208: Opslag » Udskriv på printer i målforhold]
213 Menupunktet Planer » Tilpas målforhold og udtegn plan i målforhold
[Funktionen er nærmere beskrevet i kapitel 213: Opslag » Tilpas billedformat og udskriv på printer i målforhold]
603 Menupunktet Forbrugere » Udskriv lukkeliste
[Funktionen er nærmere beskrevet i kapitel 603: Forbrugere » Udskriv lukkeliste]
303 Menupunktet Udpeg » Udpeg forbruger
[Funktionen er nærmere beskrevet i kapitel 303: Udpeg » Udpeg forbruger]

Note B. Eksempler på parameter-streng

Herunder gives kommenterede eksempler på parameter-kald:

Format: @10 menu-nummer
Eksempel: @10 205
Kommentarer:
 • Fokus på MAP og hele byen udtegnes. 
 
Format: @10 menu-nummer @10 menu-nummer
Eksempel: @10 205 @10 603
Kommentarer:
 • Fokus på MAP, først udtegnes hele byen, dernæst fremkommer funktionen Udskriv lukkeliste.


Format: @10 menu-nummer
Eksempel: @10 203
Kommentarer:
 • Fokus på MAP, intet udtegnet men menu-punktet Udtegn bestemt gade åben.


Format: @10 menu-nummer @1 [ikommunenr] @2 [ivejkommunevejkode]
Eksempel: @10 203 @1 123 @2 1234
Kommentarer:
 • Fokus på MAP, opslag centreret i målforhold 1:500 på vejnavnet defineret ved kommunekode 123, CPR-vejkode 1234.


Format: @10 menu-nummer @1 [ikommunenr] @2 [ivejkommunevejkode] @3 [ihusnr][ihusnrlitra]
Eksempel: @10 203 @1 123 @2 1234 @3 123A
Kommentarer:
 • Fokus på MAP, opslag i målforhold 1:500 centreret på adressen med kommunekode 123, CPR-vejkode 1234, husnummer 123 og litra A.


Format: @10 menu-nummer @1 [ikommunenr] @2 [ivejkommunevejkode] @3 [ihusnr][ihusnrlitra] @10 menu-nummer
Eksempel: @10 203 @1 123 @2 1234 @3 123A @10 207
Kommentarer:
 • Fokus på MAP, opslag i målforhold 1:500 centreret på adressen med kommunekode 123, CPR-vejkode 1234, husnummer 123 og litra A.
  Windows' dialogboks Udskriv.

Note C. Oversigt over samtlige parameter-kald fra Finans- og Forbrugersystemet

DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem understøtter følgende parametre (nøgleord):

Nøgleord Understøttes af menu-kald
ejendomnr
i_nr
ivejnr @10 203
ivejkommunevejkode @10 203
ihusnr @10 203
ihusnrlitra @10 203
ihusnrlitra2
instdato
afl_m, info1
info2
normal_forb
skon_max_forb
skon_max_enh
skon_m3
forb_enh
maal_afl_fys_nr
afk_metode
afk_graense1
afk_graense2
alfasog
forbgodkinit
ikommunenr @10 203
kategorier
varmtvandproc
knudepunkt
itp
sk_tv1
sk_tv2
sk_tv3
sk_tv4
re_tv1
re_tv2
re_tv3
re_tv4
bu_tv1
bu_tv2
bu_tv3
bu_tv4
status