Grænseflade:
Generelt specifikation af  dataindhold


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Generelt
 2. Adressetemaet
 3. Referencekort/Grundkort
 4. Ledningsinformation
 5. Øvrige grafik-informationer

  1. Generelt
Datasystem
og -medier:
Data skal være tilgængelig i et for Microsoft Windows læsbart format på ét af følgende medietype(r):
 • Mobile medier & hardware:
  • 3.5" diskette
  • Optisk disk (CDROM, DVD, ...)
  • memorystick til USB
  • memorycard
  • USB-harddisk
  • ... m.v. ...
 • Internet-baserede services:
  • E-mail (bemærk evt. maks. størrelse aht. mail-server)
  • MSN Messenger
  • HTTP & HTTPS (hjemmeside)
  • FTP-server
  • Database
  • ... m.v. ...
Tegnsætskode
Data-
komprimering:
Specifikation af dataenes eventuelle komprimering:
 • Ukomprimeret
 • Komprimeret i ZIP-format jf. Whitepaper på seneste version fra PKWARE Inc. (http://www.pkware.com).
Data-
udvekslingsformat:

Afhængig af de grafiske datas repræsentation skal følgende formater anvendes til dataudveksling som nærmere specificeret i henvisningen:

DSFL-formatet
  DXF-formatet
  Formaterne: NR1 / RES / CSV
   
×   Reference-/Grundkort
× × × Lednings- og egenskabsdata
  × Genfindingsmål
Plan-referencesystem:
 • Import
  Afhængig af evt. eksisterende data og valgte data-udvekslingsformat kan data leveres til import i ét af følgende plan-referencesystemer afhængig af områdets geografiske placering:
Formaterne:
DSFL DXF, NR1, RES & CSV

 • Eksport
  Geografiske data eksporteres i ét af følgende plan-referencesystemer:

  Formaterne:

  DSFL, DXF, NR1, RES & CSV

Højde-referencesystem:
 • Import & eksport
  Afhængig af evt. eksisterende data kan data importeres og eksporteres i ét af følgende højde-referencesystemer:

  Formaterne:

  DSFL, DXF, NR1, RES & CSV

 • Bemærk at højdeinformationerne importeres uden nærmere præferencer og kontroller, hvorfor brugeren bør sikre sig at databasens integritet bevares ved at samme højdereferencesystem altid anvendes.
 • Bemærk at der ved transformation definitionsmæssigt er sammenhæng mellem de valgte plan- og højdereferencesystemer.
Geografisk
afgrænsning:
Specifikation for det ønskede område samt hvorvidt det ønskes leveret som:
 • Ø-kort, der omslutter hele forsyningsområdet
 • Rammekort dækkende forsyningsområdet
Ved rekvisition kan der med fordel vedlægges et kort med angivelse af den ønskede afgrænsning.
Ophavsret,
anvendelsesbetingelser
og -begrænsninger
Specifikation af brugsrettens rettigheder og begrænsninger til f.eks. kun at måtte anvendes internt, eksternt overfor entreprenører m.v. eller til stikledningsplaner til forbrugerne. Især digital gengivelse på f.eks. hjemmeside med 'her graver vi'-kort eller online-digital ledningsinformation skal specificeres i brugsretten.
  2. Adressetemaet
Introduktion Da adressetemaet er det absolutte grundlag for geokodningen skal dette være korrekt.
 • Formater
  Adressetemaet skal leveres i DSFL-formatet (se specifikationerne i Grænseflade: DSFL-formatet) eller RES-formatet (se specifikationerne i Grænseflade: RES-formatet).
 • Separat eller integreret
  Adressetemaet kan leveres separate eller indarbejdes i de topografiske data.
 • Aktualitet & fuldstændighed
  Adressetemaet skal leveres med størst mulige aktualitet samt med en 100% fuldstændighed indenfor den specificerede geografiske afgrænsning.
 • Geometrisk nøjagtighed
  Vejnavne skal være koordineret enten i eller i umiddelbar nærhed af vedkommende vejforløb.
  Husnumre skal være koordineret indenfor den vedkommende primære bygningsflade.
 • Tematisk nøjagtighed
  Alle komponenter i adresse-temaet (kommunekode, CPR-vejkode, vejnavnet (evt. inkl. postnummer), husnummer samt eventuelt litra) skal være korrekte bl.a. jf. nedenstående specifikation af adressetemaet.
 • Specifikationer
  Adressetemaet skal indholdsmæssig overholde specifikationerne i TK99 - Specifikation for tekniske kort side 147 med tilhørende rettelser, der fastslår at veje indenfor grundkortets udstrækning entydigt skal kunne identificeres ved tekst mindst én gang at være navngivet på kortet; for byområde påføres navn for hvert ca. 500 meter og for landområder ca. for hvert 2000 meter.
 • Flertydige vejnavne
  For flertydige vejnavne indenfor samme kommunekode skal - jf. CPR-kontorets anvisninger - angives det til vejnavnet tilhørende postnummer umiddelbart efter vejnavnet; evt. i parentes.
Specifikation af
adressetemaet
 • Vej- og gadenavne skrives og evt. forkortes som angivet i Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne.
 • Adressetemaet skal overholde Adressevejledning således at:
Kommune-
kode:
Heltal i intervallet 101-999 i overensstemmelse med vedrørende myndigheds fastsættelse heraf.
CPR-vejkode: Heltal i intervallet 1-9999 i overensstemmelse med vedrørende myndigheds fastsættelse heraf.
Husnummer: Heltal i intervallet 1-999 i overensstemmelse med vedrørende myndigheds fastsættelse heraf.
Litra: Store bogstaver i intervallet A-Z (dog ikke bogstaverne I, O, Q) i overensstemmelse med vedrørende myndigheds fastsættelse heraf. 
Enheds-
adresse:
Indtil 2 karakterer i overensstemmelse med vedrørende myndigheds fastsættelse heraf.
  3. Referencekort/Grundkort
Dataindhold /
Tematisk afgrænsning:
Referencekortet (grundkortet) skal indeholde de(t) aftalte temaer (specifikationer af hvilke objekttyper, der skal forefindes i data) for det pågældende kortværk:
»  Geodatastyrelse
» TOP10DK - Geometrisk registrering, version 3.2.0, maj 2001
»  Kommunalteknisk chefforening
» Specifikationer for tekniske kort, TK99, 2. udgave, februar 2000
»  KortCenter.dk v. Naturgas Midt-Nord
» Specifikation for TK1+-data
Gennem vedkommende specifikation fastlægges også nøjagtighed, fuldstændighed m.v.
(se evt. nærmere for uddybning af disse begreber i kapitel Appendiks: Systematik).
Særlige temaer: Bemærk i forbindelse med køb af brugsret til 'grundkort' kan udelukkende forstås 'topografi', hvilket ikke omfatter bl.a. følgende særlige temaer:
»  Matrikelkort [Hent KMS' pjece]
»  Kotepunkter
»  Højdekurver
»  Digital højdemodel
»  Luft- og ortofotos
Ønskes disse medtaget bør købs- og opdateringsaftalerne specifikt omhandle disse tilvalg.
Aktualitet:
(Ajourføringsbehov
og -frekvens)
Specifikation af opdatering af temaernes aktualitet hhv. hvornår opmålingen er foretaget og hvornår der evt. er foretaget tilføjelser. Dette kan bl.a. ske ved vurdering af hvilke temaer, der hhv. er primære (f.eks. adresse- og bygningstemaet) og behovet for at disse temaer, således disse altid er aktuelle. Ofte vil der være en fast ajourføringsfrekvens for de forskellige korttemaer, men aftaler med andre ledningsejere, kommunen, det lokale landinspektørfirma m.v. kan måske sikre løbende tilføjelser, der således sikrer temaernes aktualitet.
  4. Ledningsinformation
Introduktion Da der ikke foreligger egentlige normsættende specifikationer for indmåling, indtegning, registrering og beregning er dette afsnit mere retningsgivende for hvilke forhold værket skal tage i betragtning ved leverancer fra konsulenter.
Specifikation af
data-indhold:
(Punkt og liniekoder)
 • Dataindhold - objekttyper
  For ledningsinformationernes vedkommende afhængig data-indholdet af værkets registreringer - se i kapitel Appendiks: Systematik.
Generelle vilkår for
konsulentydelser:
Ved konsulentydelser omkring opmålings-, indtegnings-, registrerings- og beregningsopgaver bør følgende som minimum være klarlagt i kontakten:
 • Som aftalegrundlag lægges den på aftaletidspunktet gældende Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (http://www.udbudsportalen.dk/) med opgaven nærmere specificeret.
 • Inddata/datagrundlag:
  Dokumenterede ledninger:
  - Konvertering af geometri fra andet dataformat
  - Digitalisering af oversigts- og ledningsplaner
  - Indtegning efter målskitser m.v.
  Udokumenterede ledninger:
  - Øjemålsdigitalisering
  - Opsøgning og opmåling
 • Opgavens/ydelsernes omfang:
  - Indtegning af geometri og påføring af information som påskrifter
  - Oprettelse af netværksmodel gennem påførelse af knudepunkter
  - Egenskabsregistrering af rørtyper og etableringsår m.v.
  - Forbrugertilslutning
  - Hydraulisk/termisk beregning
 • Tidsfrister og ejerskab til data
  5. Øvrige grafik-informationer
Data-typer:
 • termografi-data
 • termo-fotos
 • Øvrig grafisk information: Bitmap-formaterne BMP eller JPG.
 • Øvrig datainformation: Tegnsepareret datafil i ascii-format.