Grænseflade:
NR1-formatet


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Introduktion
 2. Specifikt vedr. GNSS-data o.l.
 3. Generelt
 4. Enkeltpunkter
 5. Hjælpepunkter
 6. Tekster/påskrifter
 7. Genfindingsmål
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Introduktion

DFF|EDB's Ledningsregistrerings interne/programspecifikke dataudvekslingsformat er benævnt NR1-formatet.

Formatet er det primære grafiske indlæsningsformat direkte i programmet og er bærer af grafisk stedfæstelig information som:

 • enkeltpunkter
 • strækninger
 • tekster
 • genfindingsmål

Formatet er oprindeligt baseret på dataudvekslingsformater fra digitalt opmålingsudstyr og bør derfor med fordel kunne anvendes ifm. nutidige elektroniske datafangstmetoder (f.eks. satellit-baseret måleudstyr (GNSS (GPS))).

2. Specifikt vedr. GNSS-data o.l.

Ved elektronisk data-fangst (indmåling med elektronisk måleudstyr som totalstation eller GNSS-udstyr), kan indmålingskoordinater og koder med fordel udlæses direkte til en nr1-fil, der indeholder indmålingspunkterne som enkeltpunkter (der er repræsenteret med et brugervalgt symbol) eller hjælpepunkter (der er temporære og repræsenteret med et fast symbol).

Efterfølgende skal disse punkter snappes til sammenhængende ledningsstrækninger med tilhørende ledningskomponenter.

Hvorvidt punkterne skal forekomme som enkeltpunkter eller hjælpepunkter beror på to forhold som vist i understående tabel:

 

Punkttyper

Lednings-
komponenter
Konstruktions-
punkter
Nyregistrering af hidtil uregistrerede ledningsstrækninger Enkeltpunkter
[Se afsnit 4]
Hjælpepunkter
[Se afsnit 5]
Redigering af eksisterende ledningsstrækningers geografiske placering Hjælpepunkter
[Se afsnit 5]
Hjælpepunkter
[Se afsnit 5]

3. Generelt

Generelt er NR1-formatet en linieorienteret ascii-fil med følgende opbygning:

Beskrivelse: punkt-
nummer
Y-
koordinat
X-
koordinat
Z-
koordinat
objekt- og
 
liniekode
punkt-
kode
Tekst-
info.
Eksempel: 12345 123456.789 123456.789 123.45 ledning1 ventil &_TEXT tekst

Værdierne separeres med:

 • blanke karakterer eller
 • komma.

De enkelte felter er nærmere specificeret som følger:

Punktnummer:
* Er liniens første karakter en stjerne (*) betragtes linien som en kommentarlinie, der overspringes.
0-9999 Valide punktnummer værdier bestående af 1-4 karakterer i intervallet 0-9999. Samme punktnummer må gerne i forbindelse med ind- og udlæsning fra programmet forekomme flere gange.
Ved udlæsning af indtegnet ledningsgeometri fra programmet til en NR1-fil vil punktnummeret svare til programmets interne punktnummer fra databasen.
TEKST Er liniens første karakterer ordet TEKST vil liniens oplysninger betragtes som påskrift-informationer. Se den nærmere beskrivelse i afsnit 6 nedenfor.
MAAL Er liniens første karakterer ordet MAAL vil liniens oplysninger betragtes som informationer om genfindingsmål. Se den nærmere beskrivelse i afsnit 7 nedenfor.
Y-koordinat: Y-koordinaten angivet i meter med optil 6 cifre før og 3 cifre efter decimal-punktummet i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
X-koordinat: X-koordinaten angivet i meter med optil 6 cifre før og 3 cifre efter decimal-punktummet i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
Z-koordinat: Z-koordinaten i meter i ét af følgende højdereferencesystemer:
Objektkode: Brugerdefineret kode med optil 14 karakterer, der skal relatere sig til den anvendte kodetabel; læs nærmere om muligheder og restriktioner i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
Bemærk følgende:
 • Objektkoden kan bortfalde indtil objektkoden igen skifter.
 • Såfremt objektet består af et enkeltpunkt (liniekode 0) kan objektkoden helt bortfalde.
 • Den anvendte objektkode skal være repræsenteret i projektets kodetabel, før indlæsningen kan foretages.
Liniekode: Én karakter numerisk værdier, der kan antage én af følgende værdier:
0 enkeltpunkt
1 ret linie til næste koordinatsæt
3 cirkelbue til næste koordinatsæt
9 slut på linie
Bemærk følgende:
 • Liniekoden skal stå i umiddelbar forlængelse af objektkoden uden separation.
Punktkode: Brugerdefineret kode med optil 14 karakterer hvor dog komma, punktum og blanke tegn ikke må anvendes af hensyn til andre udvekslingsformaters informationsseparation.
Den anvendte punktkode skal være repræsenteret i projektets kodetabel før indlæsningen kan foretages.
Tekst-
information:
Som tekstidentifikation efter de grafiske informationer anvendes parameteren &_TEXT. Alt efterfølgende vil blive betragtet som tekstinformation.
&_TEXT Tekstinfo.1 Tekstinfo.2 ...

4. Enkeltpunkter

Såfremt der i stedet for strækningsgeometri ønskes indlæst enkeltpunkter, skal formatet enten overholde ovennævnte formateringsstreng, blot er objektkoden fjernet og liniekoden = 0 (nul) som her angivet:

Beskrivelse: Punkt-
nummer
Y-
koordinat
X-
koordinat
Z-
koordinat
Linie-
kode
Punkt-
kode 
Tekst-
information
Eksempel: 12345 123456.789 123456.789 123.45 0 VENTIL &_TEXT

...eller så sættes liniekoden i umiddelbar forlængelse af punktkoden som her angivet:

Beskrivelse: Punkt-
nummer
Y-
koordinat
X-
koordinat
Z-
koordinat
Punkt- og
liniekode
Tekst-
information
Eksempel: 12345 123456.789 123456.789 123.45 VENTIL0 &_TEXT ...

Tekstinformationen sidst i linien har følgende opbygning:

&_TEXT Obligatorisk styrekode, der skal stå før de øvrige styrekoder og tekstinformationen.
&_LAG_lagnr Valgfri styrekode hvor lagnr angiver indlæsningslaget i intervallet 0-99.
&_HOJ_højde Valgfri styrekode hvor højde angiver teksthøjden i mm.
&_PEN_pennr Valgfri styrekode hvor pennr angiver pennummeret i intervallet 1-30.

Eksempelvis vil følgende indlæse tekstinformationen teksteksempel i lag 69 med teksthøjden 1 mm og med pen 30:

&_TEXT &_LAG_69 &_PEN_30 &_HOJ_1 teksteksempel

Det kan i den forbindelse i det elektroniske måleudstyr anbefales at oprette en kodetabel nøjagtig svarende til programmets kodetabels punktkoder blot tilføjet et 0 (nul); altså eksempelvis:

Punktkode i
kodetabellen:
GNSS'ens
registreringskoder:
Indlæsningskode
(kodetabellen)
 
PKT HJPKT0 HJPKT *
VENTIL VENTIL0 VENTIL  
SAMLING SAMLING0 SAMLING  
NIVEAU NIVEAU0 NIVEAU  
  ... osv. ...    

* BEMÆRK at usymboliserede konstruktionspunkter (oftest kaldet PKT, PUNKT eller DEFAULT) bør registreres og indlæses som hjælpepunkter og skal således kodes i marken med en separat punktkode (som f.eks. HJPKT).

5. Hjælpepunkter

Hjælpepunkter (temporære konstruktionspunkter, der kan anvendes som snap-punkter) er bl.a. velegnede til geografisk tilretning af allerede indtegnede ledningsstrækninger, så disse herved opnår en større geometrisk nøjagtighed.

Hjælpepunkters formatering følger formatbeskrivelse for enkeltpunkter, altså:

Beskrivelse: Punkt-
nummer
Y-
koordinat
X-
koordinat
Z-
koordinat
Liniekode Punktkode Tekst-
information
Eksempel: 12345 123456.789 123456.789 123.45 0 HJPKT &_TEXT Tekst1

...eller:

Beskrivelse: Punkt-
nummer
Y-
koordinat
X-
koordinat
Z-
koordinat
Punkt- og
liniekode
Tekst-
information
Eksempel: 12345 123456.789 123456.789 123.45 HJPKT0 &_TEXT Tekst1 Tekst2

Her er forskellen, at ved indlæsningen af nr1-filen relateres den angivne punktkode (her HJPKT) til en lignende punktkode defineret i kodetabellen som liggende i lag -1 (minus én).

Herved fortolkes disse automatisk og fremstår som hjælpepunkter i programmets tegningsfelt efter indlæsningen.

Dette kan i princippet udføres for andre eksisterende punktkoder i kodetabellen, men dette medfører vanskeligheder ifm. medtagning af ledningslag, der jo er relateret til punktkodernes lagnummer.

6. Tekster/påskrifter

Tekstinformation kan tilgå programmet gennem NR1-formatet på følgende måder:

 • Som tekstinformation tilknyttet ledningspunkt
 • Som selvstændig stedfæstelig information

Er liniens første karakterer ordet TEKST, betragtes linien som en påskrift-information, der skal følge dette format:

Beskrivelse: tekst vinkel Y-koordinat X-koordinat tekstlinie
Eksempel: tekst 23.5 123456.789 123456.789 teksteksempel

De enkelte felter er nærmere specificeret som følger:

tekst Fast formateret identificerende ord, der angiver at der er tale om en tekstspecifikation.
tekst_1 Fast formateret identificerende ord for flerliniers tekst, der angiver at der er tale om en tekstspecifikation. For hver ny linie angiver
vinkel Tekstliniens retningsvinkel i forhold til x-aksen angivet i gon (400°-cirklen). Denne værdi kan være negativ og positiv; såfremt denne værdi overstiger cirklens fulde vinkelsum roteres videre fra udgangsvinklen. En vinkelværdi på 200.000g vil stille teksten vandret ift. fast nordretning.
Y-koordinat Y-koordinaten angivet i meter med optil 6 cifre før og 3 cifre efter decimal-punktummet i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
X-koordinat X-koordinaten angivet i meter med optil 6 cifre før og 3 cifre efter decimal-punktummet i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
Tekstlinie Fri tekst på maksimalt 28 karakterer.
... Optionel(le) styrekode(r) som beskrevet nedenfor. 

Der kan efterfølgende på samme linie tilføjes følgende styresekvenser:

Styrekode Eksempel Beskrivelse
&_LAG_lagnr &_LAG_6 Lagnummer som heltal i intervallet 0 - 99, der angiver hvilket lag påskriften skal anbringes i.
&_PEN_pennr &_PEN_24 Pennummer som heltal i intervallet 1 - 30, der angiver hvilken pen (stregfarve og -tykkelse) påskriften skal udskrives med.
&_HOJ_teksthøjde &_HOJ_3 Teksthøjde er påskriftens tekststørrelse angivet i mm. denne værdi skal være positiv og større end 0 (nul).
&_MAAL_målforhold &_MAAL_250 Målforhold er det målforhold som tekststørrelsen er gældende for. Hvis målforholdet er 1:200 skal således værdien 200 angives.
&_INDFLAG_værdi &_INDFLAG1 Indsættelsespunkt givet ved værdien:
 • 1 for venstre, nederste hjørne.
 • 2 for centrum.
&_TABS_værdi &_TABS_500200 Linieafstand og tabulatorstop angivet ved:
 • Linieafstand [mm] × 100; ex. 5mm = 500
 • Tabulatorstop [mm] × 10; ex. 20mm = 200.
&_ANTAL_linieantal &_ANTAL_3 Antal linier for flerliniers tekst, der skal være angivet i styrekoden for den flerliniers teksts første linie.

Hvis styrekoderne vedr. lagnr, pennr eller teksthøjde ikke er angivet, vil værdierne angivet under programmets menupunkt Diverse » Opsætning » rammen Påskrifter, startværdier blive anvendt. Hvis målforholdet undlades, vil målforholdet 1:500 blive anvendt.

Eksempel på flerliniers tekst:

TEKST &_LAG_10 &_PEN_3 &_HOJ_3.00 200.000000 123158.988 267448.886 &_ANTAL_3 &_TABS_100200 &_INDFLAG_1 Felt A1 Felt A2 Felt A3
TEKST_2 Felt B1 Felt B2 Felt B3
TEKST_3 Felt C1 Felt C2 Felt C3

7. Genfindingsmål

Er de første karakterer ordet MAAL, betragtes linien som et genfindingsmål, der så skal være på følgende format:

Feltnr. Eksempel Beskrivelse
1. MAAL Styrekode for at linien indeholder oplysninger om genfindingsmål.
2. 123456789 Y-koordinaten for 1. pilespids angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
3. 123456789 X-koordinaten for 1. pilespids angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
4. 123456789 Y-koordinaten for 2. pilespids angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
5. 123456789 X-koordinaten for 2. pilespids angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
6. 123456789 Y-koordinaten for mål-tekstens placering angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
7. 123456789 X-koordinaten for mål-tekstens placering angivet i milli meter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
8. 123456789 Heltalsværdi med følgende opbygning:
Afstand (0-999999mm)
Teksthøjde (0-999mm)
123456 123 Eksempel
9. 1234567890 Heltalsværdi med følgende opbygning:
          Antal cifre i målsætning (0-999.999)
  Flag (0=beregnet mål, 1=påført mål)
        Lag (0-99)
    Pennr. for tekst (1-30)
      Pennr. for linie (1-30)
12 1 123 12 12 Eksempel
10. 123456789 Henvisningsafstand vinkelret på mål i mm.
11. 123456789 Henvisningsafstand i målretning i mm.
12. 1
Værdi Betydning
0 vis ingen henvisningslinier
1 vis 1. henvisningslinie
2 vis 2. henvisningslinie
3 vis begge henvisningslinier