Grænseflade:
MAP.EXE som Intranet-/Internet-server


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
  1. Opstartsprocedure
  2. Data-adgang
   1. Localhost
   2. Intranet (indenfor samme data-net)
   3. Internet (mellem forskellige data-net)
  3. Skabelon for Login-siden
  4. Indstilling og aktivering af WEB-server
  5. Præsentation
  6. Opret og ret WEB-brugere
   1. Fanebladet Opret brugere
   2. Fanebladet Logning
   3. Hentede PDF-dokumenter
·······················································································································

1. Anvendelse og forudsætninger

DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet har indbygget faciliteter, der får den til at fungere som kortserver  internt i organisationen på Intranettet eller ud mod verden via Internettet.

Som klientprogram til at se det udgivne kort kan anvendes enhver web-browser, der overholder forudsætningerne angivet i kapitel Grænseflade: WEB-klient.

Opmærksomheden henledes på:

 • at brugeren selv er ansvarlig for al adgangssikkerhed (fysisk og elektronisk) i forbindelse med åbning ud mod Intra-/Internettet, programopdatering samt sikkerhedsbackup af adgangsstyringen,
 • at brugeren selv er ansvarlig for at de erhvervede brugsrettigheder til det digitale grundkort også er dækkende for udgivelse på Intra-/Internettet,
 • at brugeren selv er ansvarlig for at de gennem WEB-serveren - om nogen - offentligt tilgængelige forbrugeroplysninger opfylder Persondatalovens betingelser vedrørende personfølsomme data,
 • at programmet skal genstartes såfremt filen index.htm er blevet ændret.
 • at der muligvis skal logges ind afhængig af anvendte operativsystem ved genstart af pc'en (f.eks. efter installation af kritiske opdateringer, der kræver genstart, strømsvigt mv.).
 • at IIS (Internet Informations Services) ikke moniterer samme port(e) som anvendes til WEB-serveren. 

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

2.1 Opstartsprocedure

Anbefalede opstartsprocedure:

Fase  
0. Hardware,  installationer og indstillinger:
1. Ændringer i skabelon til login-billedet:
2. Opstart, første gang:
 • Intranet og Internet; indstil og kontroller Firewall-indstillinger.
 • Angiv WEB-server-parametre som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.3.
 • Luk MAP.
3. Opstart:
 • Genstart MAP.
 • Aktiver Interbase-forbindelse ved f.eks. at vælge menupunktet Udpeg » Udpeg forbruger » menuknappen Forbrugere.
 • Angiv WEB-brugere.
 • Blokeringsmeddelelser for operativsystemets indbyggede sikkerhedssystemer skal accepteres for at WEB-serveren er fuldt funktionel.
 • Medtages; grundkort, ledningslag, diverse, egenskabstekster, energidistrikter, tegningshoved og/eller signaturforklaring.
 • Præsentation:
  » Opstil og vælg ønskede pen-definition,
  » modificer evt. i  kodetabellen,
  » angiv i Medtages-menuerne hvilke temaer, der skal præsenteres.
4. Løbende vedligeholdelse og logning:
 • Logning;
  Den daglige adgang kan løbende ses som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.6.2 Fanebladet Logning og hentede PDF-dokumenter kan ses som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.6.3 Hentede PDF-dokumenter.
 • Sikkerhedsopdateringer fra Microsoft skal løbende installeres for at sikkerhedsniveauet vedbliver; bemærk for servere, der sjældent moniteres at visse sikkerhedsopdateringer kræver genstart.
 • Antivirusprogrammer m.v. kræver ligeledes en løbende opdatering; læs i pågældende softwares dokumentation for information herom.

2.2 Data-adgang

2.2.1 Localhost


WEB-server &
WEB-klient

2.2.2 Intranet (indenfor samme data-net):


WEB-server


WEB-klient


Firewall


WEB-klient

2.2.3 Internet (mellem forskellige data-net):


WEB-server


Firewall


WEB-klient

Udgivelsen på Intranet og/eller Internet forudsætter data-tilgængelighed mellem WEB-server og WEB-klient; se nærmere i kapitlet Grænseflade: Program- og dataadgang.

2.3 Skabelon for Login-siden

Såfremt filen index.htm findes i projektets rod-bilbiotek, vil WEB-servicens login-billede blive præsenteret efter denne. Såfremt filen index.htm ikke ændres eller ikke findes, fremstår login-billedet således:

Filen index.htm indeholder følgende HTML- og JavaScript-kode, hvor det fedt markerede skal forblive intakt for at login kan udføres:

<html>
<head>
<title>Sidens titel</title>
<script language="JavaScript">
function noRightClick() {
if (event.button==2) {
alert('Ingen højreklik.')
}}document.onmousedown=noRightClick
function start_login() {document.loginform.brugernavn.focus();
}
</script>

</head>
<body onload="start_login()" >
<table cellspacing="2" cellpadding="0" width="100%" height="100%">
<tr>
<td width="35%">
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
<form method="post" action="login1" target="_top" name="loginform" >
<table cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#dcf2ff" >
<tr><td colspan="4" height="30" valign="top">Login til ledningsoplysninger:</td></tr>
<tr><td><small>Brugernavn:</small></td>
<td width="4"></td>
<td>
<input type="text" size="12" name="brugernavn" maxlength="20"></td>
<td></td></tr>
<tr><td><small>Adgangskode:</small></td>
<td></td>
<td>

<input type="password" size="12" name="adgangskode" maxlength="10">
</td>
<td>
<input type="submit" value="Login" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Gennem editering i HTML-koden kan login-billedet således få f.eks. følgende udseende:

For beskrivelse af HTML-, css- og Java-koder til formatering af login-billedet, henvises til anden litteratur.

2.4 Indstilling og aktivering af WEB-server

Under menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 2 » Rammen WebServer angives [Se nærmere i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.]:

 • i feltet Server aktiv hvorvidt servicen skal være aktiveret
 • i feltet Max antal brugere det maksimalt tilladelige antal samtidige brugere
 • i feltet Port nr hvilken port, der anvendes (se nærmere i kapitel Grænseflade: Program- og dataadgang).
  Det forudsættes at den pågældende port er åben hhv. internt hvis servicen skal fungere som Intranet-service og eksternt såfremt servicen skal fungere som Internet-service.

2.5 Præsentation

Følg skemaerne hhv. i kapitlet Appendiks- Opslag, Udskrift og Eksport og i kapitlet Appendiks: Præsentation.

2.6 WEB-administration

Under fanebladet Opsætning 2 » Rammen Webserver » Knappen Web-brugere findes følgende muligheder:

 • Fanebladet Opret brugere; se afsnit 2.5.1 Fanebladet Opret brugere
 • Fanebladet Logning; se afsnit 2.5.2 Fanebladet Logning

2.6.1 Fanebladet Opret brugere

Vælg fanebladet Opret brugere og en lignende dialogboksen fremkommer:

 • Rammen Oversigt
  • Listen
   Heri listes allerede oprettede WEB-brugere.
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal af oprettede WEB-brugere.
  • Knappen Slet markeret
   Herved slettes brugeren markeret i listen.
 • Rammen Redigering af brugere
  • Feltet Brugernavn [Maks. 19 karakterer]
   Heri skal angives brugernavnet enten for en ny bruger eller for den eksisterende bruger udpeget i listen.
   Bemærk at brugernavnet anvendes som nøgle for lagring af PDF-filer; skiftes der således brugernavn for samme bruger oprettes derved en ny mappe til lagring af PDF-filer; se dette kapitels afsnit 2.5.3 Hentede PDF-dokumenter.
  • Feltet Adgangskode [Maks. 14 karakterer]
   Heri skal angives adgangskoden enten for en ny bruger eller for den eksisterende bruger udpeget i listen.
  • Felterne Navn, Adresse1, Adresse2, By [Maks. 49 karakterer]
   Heri kan angives hhv. navn, adresser og by enten for en ny bruger eller for den eksisterende bruger udpeget i listen.
  • Feltet Tlf. nr. [Maks. 19 karakterer]
   Heri kan angives telefonnummer enten for en ny bruger eller for den eksisterende bruger udpeget i listen.
  • Feltet E-mail [Maks. 49 karakterer]
   Heri kan angives e-mail adresse enten for en ny bruger eller for den eksisterende bruger udpeget i listen.
  • Felterne IP adresse1, IP adresse2, IP adresse3
   Heri kan angives indtil 3 IP-adresser enten for en ny bruger eller for den eksisterende bruger udpeget i listen.
   IP-adresserne skal overholde formatet #.#.#.# hvor hvert # er et heltal, der ligger i intervallet 0-255.
  • Felterne Aktiv og Passiv
   Heri skal angives hvorvidt WEB-brugeren er aktiv eller passiv enten for en ny bruger eller for den eksisterende bruger udpeget i listen.
 • Rammen Server adresse
  • Felterne IP adresse og Port nr
   Heri angives IP-adressen og port-nummer på den arbejdsstation, der afvikler WEB-servicen, såfremt WEB-brugerfladen skal ses fra en anden arbejdsstation.

2.6.2 Fanebladet Logning

Vælg fanebladet Logning og en lignende dialogboksen fremkommer:

 • Rammen Oversigt 1
  • Listen
   Heri listes WEB-brugerne kronologisk så de, der sidst er logget ind eller har udført en anden registreret handling, står øverst i listen.
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal unikke WEB-brugere listet i listen.
  • Feltet Antal i dag
   Heri listes antallet af unikke WEB-brugere, der i dag er logget ind eller har udført en anden registreret handling.
  • Knappen Opdater
   Herved opdateres listen.
  • Knappen Slet markeret
   Herved slettes den udpegede fra listen, men ikke som WEB-bruger!
 • Rammen Oversigt 2
  • Listen
   Heri listes kronologisk de registrerede handlinger for den i listen i Oversigt 1 udpegede WEB-bruger med de senest udførte handlinger øverst.
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal registrerede handlinger for den aktuelle WEB-bruger.
  • Feltet Antal i dag
   Heri listes det samlede antal registrerede handlinger dags dato for den aktuelle WEB-bruger.

2.6.3 Hentede PDF-dokumenter

Hver gang WEB-brugeren anvender knappen Hent PDF genereres og lagres PDF-filen på WEB-serveren.

PDF-filerne gemmes under fortløbende nummer indenfor hver WEB-bruger.

PDF-filerne gemmes i underkataloget pdf-upload til projektstien hvorunder de igen ligger under hver brugernavn; f.eks. stien c:\dff-edb\ledning\pdf_upload\demo, hvor brugeren har navnet WEB-brugernavnet DEMO.