1001: Grundkort » Ret i grundkort


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Beskrivelse af funktioner
  1. Afstand og vinkel-boksen
  2. Indtastning af koordinater-boksen
  3. Undermenuen Krydsmål
  4. Undermenuen Konstruktion
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt kan grundkortets grafiske objekter oprettes, omkodes, rettes og slettes.

Bemærk at objekterne forbliver i samme indlæsningsniveau trods redigering.

For metoder til kontrol af grundkortet henvises til følgende vejledning:

 

Backup bør foretages inden programfunktionen udføres...!

2. Beskrivelse af funktioner

Vælg menupunktet Grundkort » Ret i grundkort og følgende muligheder fremkommer:

 • Knapmenu
  Heri findes værktøjer til bl.a. snap, udpegning og afslutning af grundkortsobjekter samt forskellige konstruktions-undermenuer.
 • Musemenu
  Supplerende menupunkter til knapmenuen.
 • Kodetabel
  Heri angives den ønskede kode enten ved indtegning af nye eller omkodning af eksisterende grundkortsobjekter.

Knapmenuen:

Når der ikke er valgt snap- eller konstruktionsfunktioner kan der frihåndsdigitaliseres

 • Knapmenuknappen Snap til kort
  Herved snappes til nærmeste punkt i grundkortdatabasen.
 • Knapmenuknappen Snap ledn.
  Herved snappes til nærmeste punkt i ledningsdatabasen.
 • Knapmenuknappen Snap hj.pkt
  Herved snappes til nærmeste hjælpepunkt. Hjælpepunkter kan konstrueres vha. de forskellige konstruktionsværktøjer som krydsmål, konstruktion m.v.
 • Knapmenuknappen Krydsmål
  Herved åbnes undermenuen Krydsmål, der er nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.2 Undermenuen Krydsmål.
 • Knapmenuknappen Kontruktion
  Herved åbnes undermenuen Konstruktion, der er nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.3 Undermenuen Konstruktion.
 • Knapmenuknappen Udpeg objekt
  Herved udpeges det nærmeste objekt i grundkortet hvorefter der kan tilføjes eller slettes punkter, ændres kode m.v.
 • Knapmenuknappen Slet punkt
  Herved slettes det aktuelle punkt. Er punktet en del af en linie markerer den gule linie hvilket punkt, der er aktivt. Skift punkt frem og  tilbage i objektet ved at holde hhv. SHIFT- og CTRL-tasten nede, mens der venstreklikkes på musen. Når et punkt slettes fremkommer et hjælpepunkt (gul markering i form af kryds i cirkel) præcis hvor punktet var. Fortrydes sletningen kan der således snappes til hjælpepunkter og objektet retableres.
 • Knapmenuknappen Luk polygon
  Herved lukkes det aktuelle grundkortsobjekt til en flade (f.eks. bygværker, søer o.l.).
 • Knapmenuknappen Afslut objekt
  Herved afsluttes indtegningen/redigeringen af det aktuelle objekt.

Lokalmenuen:

 • Menupunktet Afslut objekt
  Herved afsluttes indtegningen/redigeringen af det aktuelle objekt.
 • Menupunktet Slet alle hjælpepunkter
  Herved slettes samtlige hjælpepunkter.
 • Menupunktet Indtast afstand og vinkel
  Herved åbnes dialogboksen Afstand og vinkel, der er nærmere beskrevet i afsnit 2.1.
 • Menupunktet Indtastning ag koordinater
  Herved åbnes dialogboksen Indtastning, der er nærmere beskrevet i afsnit 2.2.
 • Menupunktet Opsplit linie i to dele
  Herved opsplittes den udpegede strækning i to dele i det aktuelle punkt.

Dialogboksen vil indeholde følgende informationer:

 • Felterne Y (m) og X (m)
  Heri listes de aktuelle Y- og X-koordinater.
 • Feltet Forbind (r/s/c)
  Heri angives hvorvidt det aktuelle liniestykke forbindes videre som ret linie (r), spline (s) (klotoidebue) eller cirkelstykke (c). Se mere herom i note A nederst i dette kapitel.

Kodetabellen:

Frihåndsdigitalisering; når intet andet er valgt vil venstreklik i kortet medføre frihåndsdigitalisering. Den angivne kode i boksen DSFL-koder er den aktive digitaliseringskode. Frihåndsdigitaliseringen kan støttes af snap-funktionerne.

2.1 Afstand og vinkel-boksen

 • Feltet Afstand (m)
  Heri angives afstand for det objektstykke, der skal afsættes.

 • Feltet Vinkel (grader)
  Heri angives vinkelændringen i grader (360°-cirklen) ift. det foregående objektstykke. Heri kan angives tal eller ændres i det angivne med rullepilene til højre i feltet.

 • Knappen Udpeg retning
  Herved kan eksisterende objekter ligge til grund for objektstykkets retning og vinkelen angives i feltet Vinkel (grader).

 • Knappen Adder 90
  Herved adderes 90º til vinkelændringen angivet i feltet Vinkel (grader).

 • RETUR-tasten
  Herved oprettes et ledningsstykke med den angivne længde og vinkel for retningsændring.

Procedure

2.2 Indtastning af koordinater-boksen

For procedurebeskrivelsen henvises til kapitlet Navigationsliste: Koordinatindtastning.

Dialogboksen Indtastning er ikke automatisk aktiveret ved start af menupunktet Grundkort » Ret i grundkort, men kan aktiveres under musemenuen Indtastning af koordinater. For de indtastede og registrerede koordinatsæt placeres et gult hjælpepunkt i tegningsfeltet.

 • Felterne Y (m) og X (m)
  Heri angives hhv. koordinatsættes Y- og X-værdier begge angivet i meter samt i ét af følgende plan-referencesystemer:

 • Rullefeltet Alle indtastninger
  Heri listes alle de udførte indtastninger.

 • RETUR-tasten
  Herved registreres koordinatsættet angivet i felterne Y (m) og X (m).

2.3 Undermenuen Krydsmål

For procedurebeskrivelsen henvises til kapitlet Navigationsliste: Indtegning vha. funktionen Krydsmål.

For procedurebeskrivelsen vedr. skæringsberegning mellem cirkel og linie henvises til kapitlet Navigationsliste: Skæringsberegning mellem linie og cirkel.

Vælg knapmenuknappen Krydsmål og følgende knapmenu fremkommer i stedet:

 • Knapmenuknappen Snap til kort
  Herved snappes til nærmeste punkt i grundkortet.
 • Knapmenuknappen Snap ledn.
  Herved snappes til nærmeste punkt i ledningsdatabasen.
 • Knapmenuknappen Snap hj.pkt
  Herved snappes til nærmeste hjælpepunkt.
 • Knapmenuknappen Skift skæring
  Herved skiftes til det andet skæringspunkt under forudsætning af at de to cirkler overhovedet har skæring og dette i netop to punkter.
 • Knapmenuknappen Skæring med objekt
  Herved kan en cirkels skæring med grundkortsobjekter udpeges som mållinier.
 • Knapmenuknappen Slet mållinie
  Herved kan den udpegede mållinie slettes.

...og i højre musetaste findes følgende musemenu:

 • Musemenupunktet Fortryd sidste udpegning
  Herved fortrydes sidste udpegning. Denne funktion kan gentages så der kan fortrydes flere gange tilbage i historikken.
 • Musemenupunktet Udpeg og slet et hjælpepkt
  Herved slettes det udpegede hjælpepunkt. Bemærk at denne funktion er aktiv til den igen (fra)vælges.
 • Musemenupunktet Slet alle hjælpepunkter
  Herved slettes samtlige hjælpepunkter - men ikke mållinier.
 • Musemenupunktet Udpeg og slet en hjælpelinie
  Herved slettes den udpegede hjælpelinie.
 • Musemenupunktet Slut
  Herved afsluttes krydsmålsfunktionen og der returneres til digitaliseringshovedskærmbilledet.

Dialogboksen vil indeholde følgende informationer:

 • Felterne Y (m) og X (m)
  Heri listes hhv. Y- og X-koordinaten for det sidst udpegede punkt.

 • Feltet Kode
  Heri listes DSFL-koden for det sidst udpegede punkt.

 • Felterne Afst. 1 (m 1:1) og Afst. 2 (m 1:1)
  Heri angives krydsmålene i meter til hhv. det første og det andet udpegede punkt.

 • Feltet Afst. P1-P2 (m)
  Heri listes afstanden mellem de to udpegede punkter som kontrolmål.

2.4 Undermenuen Konstruktion

Vælg knapmenuknappen Konstruktion og følgende knapmenu fremkommer i stedet:

 • Knapmenuknappen Snap punkt
  Herved snappes til nærmeste punkt i den valgte database (grundkort eller ledning).

 • Knapmenuknappen Snap linie
  Herved snappes vinkelret ind på nærmeste linie i den valgte database (grundkort eller linie).

 • Knapmenuknappen Snap 1-2-3
  Herved snappes ved første og andet klik ind til nærmeste linie og tredje klik til nærmeste punkt i den valgte database (grundkort eller ledning).

 • Knapmenuknappen Snap til kort
  Herved snappes udelukkende til objekter i grundkortdatabasen.

 • Knapmenuknappen Snap ledn.
  Herved snappes udelukkende til objekter i ledningsdatabasen.

 • Knapmenuknappen Snap hj.pkt
  Herved snappes udelukkende til hjælpepunkter eller mållinier.

 • Knapmenuknappen Udpeg hj.linie
  Herved kan oprettes indtil to hjælpelinier på baggrund af udpegning af to hjælpepunkter/mållinier. Hjælpelinierne eksisterer kun så længe menupunktet Konstruktion er aktivt.

 • Knapmenuknappen Udpeg skæring
  Hermed kan udpeges skæringspunkter mellem hjælpelinie/hjælpelinie eller hjælpelinie/grundkortsobjekt, der oprettes som hjælpepunkter.

 • Knapmenuknappen Absolut/Relativ
  Heri kan skiftes mellem absolut eller relativ placering af basislinien. Med absolut basislinie fastholdes nulpunktet for efterfølgende koordinatindtastninger. Med relativ basislinie flyttes basislinien og/eller den nulpunkt til det sidst angivne koordinatsæt.

 • Knapmenuknappen 1-2-3-4-knappen
  Herved aktiveres projektions- og skæringsfunktionen. Der kan frit vælges mellem de forskellige snapfunktioner for hver udpegning.
  Projektion: Udpeg samme punkt to gange samt to andre punkter. Punktet projiceres derved ned på den linie, der udgøres af de sidste to punkter. Det projicerede punkt markeres med et hjælpepunkt.
  Skæring: Udpeg fire punkter; skæringspunktet mellem linien defineret ved de to første punkter og linien defineret ved de to sidste punkter markeres med et hjælpepunkt.

...og i højre musetaste findes følgende musemenu:

 • Menupunktet Fortryd sidste udpegning
  Herved fortrydes sidste udpegning. Funktionen kan gentages, så der kan fortrydes flere gange tilbage i historikken.

 • Menupunktet Udpeg og slet et hjælpepunkt
  Fjerner det udpegede hjælpepunkt.

 • Menupunktet Slet alle hjælpepunkter
  Fjerner alle eksisterende hjælpepunkter.

 • Menupunktet Udpeg og slet en hjælpelinie
  Herved kan én hjælpelinie udpeges og automatisk slettes.

 • Menupunktet Slut
  Herved afsluttes Konstruktionsfunktionen og der returneres til digitaliseringshovedskærmbilledet.

Dialogboksen vil indeholde følgende informationer:

 • Felterne Y (m) og X (m)
  Heri listes hhv. Y- og X-koordinaten for det sidst udpegede punkt.

 • Feltet Kode
  Heri listes DSFL-koden for det sidst udpegede punkt.

 • Felterne Afst. 1 (m 1:1) og Afst. 2 (m 1:1)
  Heri angives hhv. afstanden i basislinien og den sideværts afstand vinkelret på basislinien begge i meter for punktet, der ønskes markeret med et hjælpepunkt.

 • Feltet Afst. P1-P2 (m)
  Heri listes afstanden mellem de udpegede punkter til kontrolmål.

 • Feltet Vinkel (grader)
  Heri angives basisliniens ændringsvinkel ift. de udpegede punkter.

For procedurebeskrivelsen vedr. konstruktion af ortogonalmål henvises til kapitlet Navigationsliste: Indtegning vha. Ortogonalmål.

For procedurebeskrivelsen vedr. skæringsberegning mellem to linier henvises til kapitlet Navigationsliste: Skæringsberegning mellem to linier.

For procedurebeskrivelsen vedr. projektionsberegning af punkt nedfældet på linie henvises til kapitlet Navigationsliste: Projektionsberegning. 

Note A. 

Overgangsbue = klotoidebue = spline
Overgangsbue er den geometriske figur, der fremkommer ved at en cirkelbue overgår fra én radius til en anden. Denne geometri anvendes meget i forbindelse med vejbygning, hvor drejningen på rattet svarer til en fortløbende ændring i cirkelradius. Det er således muligt at indlægge overgangsbuer i forbindelse med grundkortsdigitaliseringen. Der findes en dybere beskrivelse på Vestergaards Matematiksider på Internet-adressen http://www.matematiksider.dk/vejgeometri.html.

Opret cirkler til f.eks. rundkørsler, siloer m.v.
Programmet kan ikke direkte håndtere cirkler defineret ved centrum og radius, men det kan løses med konstruktionsmenuen.
Opret først cirkelcentrum, hvis det da ikke findes i forvejen.
Gå derefter ind i Konstruktion og udpeg cirkelcentrum, et nærtliggende punkt og sidst igen cirkelcentrum. Indtast derefter radius X efter følgende skema:
Afst.1 x -x 0 0
Afst.2 0 0 x -x
Herved dannes fire hjælpepunkter i et ×-form, der kan snappes til. Husk at vælge c i feltet Forbind for at anvende cirkelbuer.