111: Zoom » Triptæller


Opdateret 18-08-2017


Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
  1. Indtegn komponenter med Triptælleren
  2. Udpeg bygningsareal
  3. Opsøg koordinatpunkt
····································· Relateret programdokumentation ······································

0. Kvik-vejledninger

 • Vejledning i aktivering af DTM i Triptællerens visning af højde-koter

1. Anvendelse og forudsætninger

Triptælleren kan anvendes til simpel måltagning, hvor målene ikke skal gemmes som genfindingsmål (se kapitel 405: Tekster » Genfindingsmål). Ligeledes kan arealet angives samt en strækning markeres ud fra et givent punkt - f.eks. ved alarmkabler hvor målepunktet og afstanden kendes.

Triptælleren er tilgængelig ifm. størstedelen af andre menuer - herunder også under Ledninger » Digitaliser  - hvor den er meget anvendelig til f.eks. at indlægge komponenter i et allerede indtegnet ledningsnet.

Når et nyt menupunkt vælges, lukker triptæller-dialogboksen automatisk eller den kan lukkes med ESC-tasten.

I forbindelse med beregning/visning af terrænkote forudsættes adgang til DTM-filer dækkende området og  i fuld overensstemmelse med DTM-specifikationerne beskrevet i kapitel Grænseflade: DTM (Digital Terræn Model).

Denne menufunktion kan anvendes, trods det at en anden undermenu er aktiveret. Det er således muligt at udføre operationer i forbindelse med udpegning i grundkort, ledningsdata og forbruger, grundkort- og ledningsdigitalisering osv.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Zoom » Triptæller og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Snapfunktion
  Her angives hvorvidt der ikke ønskes snap eller der ønskes snap til et punkt i  ledningsstrækningen, vinkelret ind på nærmeste ledningsstrækning, et punkt i kortdatabasen eller nærmeste liniestrækning i grundkortdatabasen.
 • Rammen Udpeget afstand og areal
  • Feltet Elastik (m):
   Her listes hhv. den gule elastiklinies aktuelle længde i meter.
  • Feltet Afstand (m):
   Heri listes den hidtidige udpegede afstand markeret ved udpegninger i planen.
  • Feltet Areal (m2):
   Heri listes arealet angivet i m² omspændt af det hidtil udpegede - dette fremkommer efter tredie udpegning.
  • Feltet Vinkel (360):
   Heri listes den indvendige vinkel mellem hhv. den foregående og netop udpegede linie lige indtil markøren flyttes hvorefter vinklen mellem foregående linie og markøren vises.
 • Rammen Indtast afstand
  Funktionens anbefalede procedure er nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 3.1
  • Knappen Udpeg linie / Udpeg startpkt
   Herved aktiveres udpegningen af hhv.
   1. linien/linierne, der skal måles langs, og
   2. efterfølgende startpunktet for målingen.
  • Feltet Udpeg linie/Udpeg startpunkt/Indtast afstand og afslut med retur
   Her angives med blink-markering hvorvidt der skal udpeges en linie, et startpunkt eller angives en afstand.
  • Feltet nederst 
   Heri indtastes den ønskede afstand og med Retur-tasten afsættes en angiven positiv afstand i liniens digitaliseringsretning - negativ i modsatte retning markeret med hhv. en gul markeringslinie og et hjælpepunkt.
 • Knappen Start forfra
  Nulstiller igangværende udpegning/optælling.
 • Knappen Fortryd sidste pkt
  Fortryder sidst foretagne udpegning.
 • Knappen Slet hjælpepunkter
  Herved slettes alle hjælpepunkter dannet ifm. funktionen Indtast afstand; læs eventuelt mere herom i kapitlet 501: Ledninger » Digitaliser.
 • Knappen Bygningsareal
  Vælges knappen Bygningsareal vil denne blinke og der kan peges indenfor en bygningsafgrænsning og arealet vises i feltet Areal. Når denne funktion ikke længere ønskes aktiveret vælges knappen Start forfra.
 • Rammen Indtast koordinater
  • Feltet Y
   Heri kan angives Y- eller N-værdien afhængig af valgte transformation i relation til knappen Vis område (se denne).
  • Feltet X
   Heri kan angives X- eller E-værdien afhængig af valgte transformation i relation til knappen Vis område (se denne).
  • Knappen Vis område
   Herved panoreres tegningsfeltet til koordinatsættet angivet ved felterne Y og X under skyldig hensyntagen til evt. valgte transformation-system (se denne under knappen Transformation).
 • Højre ramme
  • Knappen Transformation
   Herved åbnes dialogboksen hvori der kan vælges hvilke referencesystemer ('koordinatsystem') de viste og indtastede plan-koordinater gælder for.
   Transformationsfunktionen er nærmere beskrevet i dokumentationen REFERENCESYSTEM-TRANSFORMATION.pdf.
  • Knappen DTM ikke indlæst / DTM indlæst
   Herved kan den digitale terrænmodel (DTM) oprettes til anvendelse for udpegning af højdekoordinater.
   [se nærmere herom i kapitel Grænseflade: DTM (Digital Terræn Model)]
 • Statuslinien
  • Venstre side
   Heri er med teksten Koordinaterne vises i og skal indtastes i ... angivet hvilket plan-referencesystem, der anvendes, hvor ... kan antage værdierne som beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer
  • Højre side
   Heri listes markørens aktuelle position givet ved plan-koordinater alt efter de valgte referencesystemer.
   Ligeledes kan koten angives såfremt DTM-filer er indlæst.

3. Procedurebeskrivelser

LR1AB(brugerkursus).pdf

3.1 Indtegn komponenter med Triptælleren

Følgende procedure anbefales såfremt Triptælleren anvendes til indtegning af ledningskomponenter, hvor placeringen kendes ud fra afstande i forhold til ledningsforløbet:

Opret hjælpepunkt vha. Triptælleren
 1. Vælg menupunktet Zoom » Triptæller
 2. Vælg knappen Udpeg linie.
 3. Udpeg linien, så denne markeres gul i sin fulde udtrækning.
 4. Knappen ændrer navn til Udpeg startpkt.
  • Såfremt den udmålte strækning løber over flere liniestrækninger kan knappen Udpeg startpkt. vælges hvorved den skifter navn til Udpeg linie og en nyt liniestrækning kan udpeges.
 5. Snapfunktionen indstilles til Pkt på ledning eller Linie på ledning.
 6. Vælg knappen Udpeg startpkt.
 7. Udpeg det ledningspunkt, hvorfra der skal udmåles en afstand.
 8. Indtast afstanden i feltet Indtast afstand og afslut med retur.
 9. Vælg Retur-tasten.
 10. Herved sker følgende:
  - Der oprettes et hjælpepunkt på linien i den udmålte strækning og
  - Elastiklinien springer frem til det nye punkt
  • Såfremt der skulle udmåles til den modsatte side:
   - Vælg knappen Fortryd sidste pkt.
   - Den indtastede afstand ganges med (-1).
   Gentag fra punkt 9.
 11. Proceduren kan fra denne nye position gentages fra punkt 8.
  • De udpegede strækninger kan udvides med knappen Udpeg linie.
Indtegn med Ledninger » Digitaliser:
 1. Vælg menupunktet Ledninger » Digitaliser.
 2. Vælg menuknappen Udpeg, så denne markeres gul.
 3. Udpeg ledningsstrækningen hvori det oprettede hjælpepunkt skal indlægges. Såfremt den forkerte strækning fanges, kan der springes frem og tilbage i liniestrækningen med hhv. SHIFT-MELLEMRUM og CTRL-MELLEMRUM.
 4. Vælg Snap hj.pkt så denne markeres gul.
 5. Snap til hjælpepunktet, så punktet indlægges i ledningsstrækningen.
 6. Vælg evt. anden objekt- og punktkode i kodetabellen til venstre.
 7. Vælg Afslut.

3.2 Udpeg bygningsareal

Følgende procedure anbefales:

 1. Vælg knappen Bygningsareal hvorved knappens tekst blinker.
 2. Udpeg indenfor en flade med grundkortkoder vedrørende bygningsanlæg.
 3. I feltet Areal (m2) vises den pågældende flades areal.

3.3 Opsøg koordinatpunkt

Følgende procedure anbefales:

 1. Vælg evt. transformation; se nærmere herom i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 2. I rammen Indtast koordinater indtastes i felterne koordinaterne afhængig af den valgte transformation; se nærmere herom i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer
 3. Vælg knappen Vis område og (såfremt punktet er indenfor de lovlige værdigrænser) navigeres tegningsfeltet til koordinatpunktet i målforhold 1:500.