201: Opslag » Udtegn plan


Opdateret 31-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
  1. Definition af (multi)planer
  2. Ændringer i eksisterende plandefinitioner
  3. Oprettelse af indeks
 4. Meddelelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes i forbindelse med udtegning af en allerede defineret plan i tegningsfeltet eventuelt med henblik på omdefinering af planen.

Der henvises til følgende kapitler:

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Opslag » Udtegn plan og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Definerede planer:
  Heri kan de første karakterer i planbetegnelsen angives og i listen nedenunder rulles ned til første betegnelse, der matcher dette. Når en plan udpeges, angives den udpegede plans betegnelse i feltet.
 • Rammen Status afgrænsning
  • Rullelisten
   Heri listes de ti status. Såfremt én vælges vil listens indhold afgrænses til de planer med pågældende status.
  • Feltet Ingen
   Herved fravælges eventuel afgrænsning efter status og listen vil indeholde samtlige planer.
 • Rammen Visning
  • Rullefeltet
   Heri vælges hvorvidt listen skal vises som Oversigt eller Miniature.
 • Listevinduet
  Sortering udføres ved udpegning af ønskede overskriftsbjælke. For hver gang der klikkes sorteres hhv. stigende eller faldende.
  Markering af flere planer kan udføres vha. SHIFT- og CTRL-tasterne hhv. for samlet markering og individuel (af)markering.
  Status-tildeling udføres gennem musemenuen på valgte plan(er) og statussen udpeges blandt den fremkomne liste.
  Planudpegning foretages i første kolonne.
  • Kolonnen Plan nr
   Heri listes planbetegnelserne for de definerede planer. 
   Ændring i planbetegnelsen udføres ved at udpege det pågældende plannummer to gange hvorved planbetegnelsen markeres til redigering - angiv den nye planbetegnelse og afslut med retur-tasten.
  • Kolonnen Mål 1:
   Heri listes for hver plan det definerede målforhold.
  • Kolonnen Længde (mm)
   Heri listes for hver plan den definerede planlængde.
  • Kolonnen Højde (mm)
   Heri listes for hver plan den definerede planhøjde.
  • Kolonnen Oprettet
   Heri listes oprettelsesdatoen for hver plan.
  • Kolonnen Status
   Heri listes for hver plan den tildelte status gennem musemenuen.
 • Knappen OK
  Hermed afsluttes dialogboksen og den markerede plan udtegnes i tegningsfeltet.
 • Knappen Slet markeret plan
  Hermed slettes de(n) plan(er), der er markeret i listen.
 • Knappen Definition af status
  Hermed (om)defineres status for de(n) plan(er), der er markeret i listen.
  For definition af status henvises til afsnit 2.7 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Knappen Udprint alle markerede
  Herved sendes alle de planer, der er udpeget i listen til udskrift.
 • Knappen Oprettelse af indeks
  Herved kan der oprettes indeks over plannumre efter gadenavne og komponenter. Se nærmere i afsnit 2.1 i dette kapitel.
 • Knappen Udskriv planoversigt
  Herved udskrives den viste liste som nærmere beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Knappen Eksporter planoversigt til fil
  Herved udskrives den viste liste som nærmere beskrevet i afsnit 2.4 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

Såfremt planerne vises som miniaturer, fremstår dialogboksen således:

2.1 Dialogboksen Oprettelse af indeks

Marker indledningsvis hvilke planer, der ønskes oprettet indeks for.

Når knappen Oprettelse af indeks vælges fremkommer følgende dialogboks:

 • Rammen Planer der indgår i indeks
  • Listen
   Heri listes de planer, der indledningsvis blev markeret til indeksering.
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal planer markeret til indeksering.
 • Rammen Resultat
  • Listen
   Heri listes resultatet af indeksering.
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal indekseringslinier fra listen.
  • Knappen Udskriv indeks
   Herved kan indeks-listens indhold udskrives som nærmere beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter indeks til fil
   Herved kan indeks-listens indhold eksporteres til en tekst-fil som nærmere beskrevet i afsnit 2.4 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Oprettelse
  • Knappen Opret indeks via husnr
   Herved oprettes gade-indekset ud fra adressekoderne på de husnumre, der er beliggende i de enkelte planer.
  • Knappen Opret indeks via vejmidter
   Herved oprettes gade-indekset ud fra adressekoderne på de vejmidter, der er beliggende i de enkelte planer.
  • Rullelisten Indeks for komponenttype:
   Herved oprettes komponent-indekset ud fra de komponent, der er beliggende i de enkelte planer.

3. Procedurebeskrivelse

3.1 Definition af (multi)planer

Udfør følgende punkter i den angivne rækkefølge:

I. Valg og indstilling af printer-driver:
II. Identifikation af tegningshoved/signaturforklaring:
III. Tema-valg:
IV. Definition af planer:
 • Vælg menupunktet 202: Opslag » Definer plan.
 • Feltet Plan nr:
  Heri skal angives planens betegnelse.
  Bemærk at defineres multi-planer skal planbetegnelsen indeholde et nummertegn (#) som pladsholder for planernes løbenummer.
  Bemærk at betegnelsen start er reserveret!
 • Rullefeltet Antal rækker:
  Heri angives antallet af rækker og i tegningsfeltet fremkommer der vandret et tilsvarende antal gule rammer.
 • Rullefeltet Antal kolonner:
  Heri angives antallet af kolonner og i tegningsfeltet fremkommer der lodret et tilsvarende antal gule rammer.
 • Feltet Overlap bund (mm):
  Heri kan angives et vertikalt overlap evt. svarende til tegningshovedets/signaturforklaringens højde.
 • Feltet Overlap side (mm):
  Heri kan angives et horisontalt overlap evt. svarende til tegningshovedets/signaturforklaringens længde.
 • Felterne Længde (mm): og Højde (mm):
  Heri kan definitionsstørrelsen ændres, såfremt plandefinitionen skal dække et større geografisk område for det valgte målforhold end den valgte printers papirareal kan rumme.
 • Feltet Målforhold 1:
  Heri skal angives det ønskede målforhold.
 • Rotation
  Ønskes planen roteret, hold SHIFT-tasten nede og musen bevæges til plan-markeringen er korrekt.
 • Placering
  Placer planen med musen og klik på venstre musetast. Det udpegede område er nu gemt med den angivne planbetegnelse og de foretagne indstillinger.

3.2 Ændringer i eksisterende plandefinitioner

Omdøb definerede planer

 1. Vælg menupunktet Opslag » Udtegn plan.
 2. Udpeg den ønskede plan-definition, så linien markeres turkis.
 3. Klik på planbetegnelsen, så denne markeres med mørkeblåt, angiv en anden plan-betegnelse og tryk RETUR-tasten. 

Ændre status for markerede planer

 1. Vælg menupunktet Opslag » Udtegn plan.
 2. Udpeg de(n) ønskede plan-definition(er), så linien/linierne markeres turkis.
 3. Mens markøren står på de(n) markerede plan-definition(er) vælges musemenuen og den ønskede planstatus markeres.

Slet definerede planer

 1. Vælg menupunktet Opslag » Udtegn plan.
 2. Udpeg de(n) ønskede plan-definition(er), så linien/linierne markeres turkis.
 3. Vælg knappen Slet markeret plan.
 4. Bekræft sletning.

Rediger tema-valg og/eller symbol-/tekstskalering i eksisterende plan-definition

 1. Vælg menupunktet Opslag » Udtegn plan.
 2. Udpeg den ønskede plan-definition, så linien markeres turkis.
 3. Vælg knappen OK.
 4. Foretag ændringer i:
 5. Næste gang planen udtegnes vil ændringerne være repræsenteret.

Rediger plandefinitionens indhold m.v.

 1. Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring
 1. Rediger symbol/tekstskalering

3.3 Oprettelse af indeks

 1. Vælg menupunktet 201: Opslag » Udtegn plan.
 2. Marker de planer, der ønskes indekseret.
 3. Vælg knappen Oprettelse af indeks.
 4. Afhængig af det ønskede indeks vælges:
  - Knappen Opret indeks via husnr
  - Knappen Opret indeks via vejmidter
  - Rullelisten Indeks for komponenttype hvor den ønskede komponenttype udpeges.
 5. Det fremkomne resultat kan herefter:
  - Udskrives som nærmere beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  - Eksporteres til en tekstfil som nærmere beskrevet i afsnit 2.4 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

4. Meddelelser

Der kan i forbindelse med definitionen af planen/planerne fremkommer følgende meddelelser:

Der er ikke angivet en planbetegnelse i feltet Plan nr:
Angiv en planbetegnelse og gentag planens placering.
Den angivne planbetegnelse i feltet Plan nr: eksisterer i forvejen.
Vælges Ja overskrives denne planbetegnelse; vælges Nej returneres til dialogboksen hvor planbetegnelsen kan ændres før end planen igen placeres.
Den angivne planbetegnelse er angivet til start.
Dette navn er reserveret og må ikke anvendes - angiv en anden planbetegnelse.
Der defineres multi-planer, men der er i planbetegnelsen ikke angivet et nummertegn (#) som pladsholder for løbenummeret.
Angiv tegnet # et sted i planbetegnelsen og forsøg igen at oprette planerne.