203: Opslag » Udtegn bestemt gade


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
···································· Relateret programdokumentation ·······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan der foretages opslag på en bestemt:
 • Gade (defineret som koordinaten for gadenavnets tekst-felt)
 • Strækning (defineret som en gadestrækning mellem to adresser på samme gade)
 • Adresse (defineret som ét husnummer)

Opslag kan endvidere foretages på:

For informations- og fejlmeddelelser i forbindelse med anvendelsen af denne programfunktion henvises til kapitel Appendiks: Informations- og fejlmeddelelser.

 2. Funktionsbeskrivelse

Opdaterede skærmbilleder m.v. findes i vejledningen LR1AB(brugerkursus).pdf.

Vælg Opslag » Udtegn bestemt gade og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Valg af geografisk område
  • Feltet øverst til venstre
   Heri kan angives de første karakterer i det ønskede gadenavn hvorved den understående liste automatisk ruller ned på første gadenavn, der matcher det angivne.
  • Listen
   Manglende eller forkert registrerede gadenavn, kommunekode eller CPR-vejkode kan oprettes eller ændres som beskrevet i kapitlet 1002: Grundkort » Gadenavne.
   • Kolonnen Gadenavn
    Heri listes samtlige registrerede vejnavne. Anvend enten feltet øverst til venstre til søgning efter bestemt gadenavn eller scrollbaren yderst til højre til at bladre gennem listen. Når et gadenavn udpeges angives i listen Husnr. de til CPR-vejkoden registrerede husnumre. Ved at klikke på overskriftbjælken Gadenavn kan der sorteres enten stigende eller faldende efter gadenavnet.
    Såfremt et gadenavn i listen er markeret rødt, er denne oprettet gennem menupunktet 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM ud fra dataværdier for vejmidten, men vejmidten har været kortere end 100 meter og gadenavnet er således ikke geografisk placeret. Såfremt gadenavnet forsøges udtegnet i tegningsfeltet fremkommer følgende fejlmeddelelse:
    Ønskes gadenavnet placeret geografisk udføres det som beskrevt i kapitel 1002: Grundkort » Gadenavne og pågældende gadenavn vil efterfølgende ikke længere være markeret rødt.
    Såfremt der mangler et gadenavn i listen, kan det skyldes:
    • at det tidligere er blevet slettet med knappen Slet gadenavn fra listen eller menufunktionen Grundkort » Gadenavne; læs nærmere herom i kapitlet 1002: Grundkort » Gadenavne.
    • at det pågældende gadenavn ikke har været indeholdt i grundkortfilen.
    • at det pågældende gadenavn ikke har være korrekt kodet i grundkortfilen.
   • Kolonnen Kom.nr.
    Heri listes det til hvert gadenavn registrerede kommunekode. Ved at klikke på overskriftbjælken Kom.nr. kan der sorteres enten stigende eller faldende efter kommunekoden.
   • Kolonnen Vejkode
    Heri listes den til hvert gadenavn registrerede CPR-vejkode. Ved at klikke på overskriftbjælken Vejkode kan der sorteres enten stigende eller faldende efter CPR-vejkoden.
  • Listen Husnr:
   Heri listes det eller de husnumre, der er registreret til at tilhøre det i listen udpegede gadenavn. Anvend scrollbaren til højre for at bladre gennem listen.
   Såfremt der mangler et husnummer kan det skyldes:
   • at det tidligere er blevet slettet med knappen Slet husnr fra listen eller menufunktionen Grundkort | Gadenavne; læs nærmere herom i kapitlet 1003: Grundkort » Husnr.
   • at det pågældende gadenavn ikke har været indeholdt i grundkortfilen.
   • at det pågældende gadenavn ikke har være korrekt kodet i grundkortfilen.
  • Knappen OK
   Hermed foretages opslag på det angivne gadenavn, strækning eller adresse.
  • Rammen Udtegning ønskes:
   • Feltet Fra husnr:
    Heri angives enten den ønskede adresses husnummer eller strækningens start-husnummer ved enten at skrive denne eller ved at udpege i listen Husnr.
   • Feltet Til husnr:
    Heri angives den ønskede stræknings slut-husnummer enten ved at skrive denne eller ved at udpege i listen Husnr.
  • Rammen Planens orientering
   • Feltet Nordpil opad
    Ved markering heri udtegnes planen med fast nordretning.
   • Feltet Gadenavn vandret
    Ved markering heri udtegnes planen vandret
    • efter gadenavnets vinkel for et udpeget gadenavn.
    • efter middelhældningen for de valgte husnumres vinkler for en strækning.
    • efter husnummerets vinkel for en valgt adresse.
  • Knappen Slet gadenavn fra listen
   Hermed slettes det gadenavn fra databasen, der er udpeget i listen. Gadenavnet vil dog stadig stå i tegningen. Alternativt kan gadenavnet fjernes fra både databasen og tegningen som beskrevet i kapitel 1002: Grundkort » Gadenavne.
  • Knappen Slet husnr fra listen
   Hermed slettes det husnummer fra databasen, der er udpeget i listen. Husnummeret vil dog stadig stå som tekst i tegningen. Alternativt kan husnummeret fjernes fra både databasen og tegningen som beskrevet i kapitel 1003: Grundkort » Husnr.
  • Knappen Eksporter gadenavn til fil
   Hermed kan de i listen viste data eksporteres til en fil. Læs nærmere herom i afsnittet Standardfunktioner i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Udskriv gadenavne
   Herved kan listens indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Valg af opsætning
  • Drop-down-listen Valg af status
   Heri angives de 10 plan-status defineret under 201: Opslag » Udtegn plan. Når en status vælges begrænses den understående liste til kun at indeholde plandefinitioner med pågældende status.
  • Feltet Medtag alle
   Heri angives med afkrydsning at alle plan-definitioner ønskes vist i listefeltet nedenfor.
  • Indtastningsfeltet
   Heri kan angives begyndelsen af den ønskede plandefinitions betegnelse og der vil automatisk blive panoreret ned til førstkommende plandefinition der matcher det angivne.
  • Listen
   • Liste-kolonnen Plan nr
    Heri listes samtlige definerede planer. Udpeges en plan vil dennes opsætning med målforhold, medtagne grundkorts- og ledningslag, tegningshoved, signaturforklaring, påskrifter, genfindingsmål m.v. blive anvendt i opslaget.
    Planer defineres som beskrevet i kapitel 202: Opslag » Definer plan og kan efterfølgende ændres som beskrevet i kapitel 201: Opslag » Udtegn plan.
   • Liste-kolonnen Mål 1:
    Heri listes for hver definerede plan det registrerede målforhold.

3. Procedurebeskrivelser

For den øverst i listen valgte opgave udføres de pågældende bogstav-markerede punkter i den angivne rækkefølge:

A. Udtegn hele byen
B. Udtegn gadenavn
  C. Udtegn specifik adresse
  D. Udtegn fra-til-adresser
 
A.     Vælg menupunktet Opslag » Udtegn hele byen.
B. C. D. Vælg menupunktet Opslag » Udtegn bestemt gade.
B. C. D. Udpeg gadenavn i listen.
  C. D. Udpeg husnummer i listen.
  D. Udpeg 2. husnummer i listen.
B. C. D. Angiv evt. orientering:
 • Feltet Nordretning eller
 • Feltet Gadenavn vandret.
B. C. D. Vælg knappen OK.