209: Opslag » Målforhold og billedformat


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion anvendes til fastsættelse af målforhold og udskrifts-format i forbindelse med udtegning af tegningsfeltets indhold i målforhold (som beskrevet i kapitlet 02.07 Udskriv på printer i målforhold).

Der henvises til kapitlet 02.00 Definer og udtegn plan på skærm for programfunktionens sammenhænge med de øvrige menupunkter.

Før anvendelsen bør der være valgt en printer eller plotter som beskrevet i kapitlet 02.10 Valg af printer/plotter.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Opslag - Målforhold og billedformat og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Valgte værdier
  Når funktionen vælges listes her de aktuelle værdier for den viste plan - disse værdier vil indledningsvis svare til værdierne angivet i rammen Oprindelige værdier.

  • Feltet Udtegning i målforhold 1:
   Heri angives det ønskede målforhold for planen.

  • Feltet Billedets længde i mm
   Heri angives den ønskede længde for planen.
   Såfremt denne værdi overskrider værdien angivet i relaterede felt i rammen Valgt printer vil en plan udskrevet i målforhold have en udstrækning over flere stykker papirer.

  • Feltet Billedets højde i mm
   Heri angivet den ønskede højde for planen.
   Såfremt denne værdi overskrider værdien angivet i relaterede felt i rammen Valgt printer vil en plan udskrevet i målforhold have en udstrækning over flere stykker papirer.

  • Feltet Margen på papir i mm
   Heri angives en ønsket papirmargen.

 • Rammen Oprindelige værdier

  • Feltet Udtegning i målforhold 1:
   Heri angives den oprindelige værdi for målforholdet ved sidste opslag i forbindelse med Udtegn bestemt gade eller Udtegn plan. Ellers vil målforholdet som standard stå til 1:500.

  • Feltet Billedets længde i mm
   Heri angives den oprindelige værdi for den aktuelle plans længde angivet i mm.

  • Feltet Billedets højde i mm
   Heri angives den oprindelige værdi for den aktuelle plans højde angivet i mm.

  • Knappen Brug disse værdier [ALT+V]
   Herved overføres de ovenstående værdier i rammen Oprindelige værdier til de respektive felter i rammen Valgte værdier.

 • Rammen Valgt printer
  Heri listes det aktive printareal angivet ved en papirhøjde og -bredde for den valgte printer.

  • 1. felt
   Heri angives den valgte printer/plotters betegnelse.

  • Feltet Billedets længde i mm
   Heri står angivet den valgte printer/plotters aktive printlængde angivet i mm. Såfremt denne værdi overskrides vil en plan udskrevet i målforhold have en udstrækning over flere stykker papirer.

  • Feltet Billedets højde i mm
   Heri står angivet den valgte printer/plotters aktive printhøjde angivet i mm.

  • Feltet Orientering
   Heri står angivet papirets orientering for den valgte printer/plotter.

  • Knappen Brug disse værdier [ALT+B]
   Herved overføres de ovenstående værdier i rammen Valgt printer til de respektive felter i rammen Valgte værdier.

  • Knappen Afskær indenfor disse værdier [ALT+A]
   Herved overføres de ovenstående værdier i rammen Valgt printer til de respektive felter i rammen Valgte værdier såfremt det respektive felts værdi i rammen Valgt værdi er større end i rammen Valgt printer. Hermed kan en plan afskæres til at passe papirformatet i enten højden eller bredden uden at hele planudsnittet udtegnes.

 • Knappen OK [RETURN]
  Hermed accepteres de foretagne ændringer, dialogboksen afsluttes og planudsnittet gentegnes efter de angivne indstillinger.

 • Knappen Annuller
  Hermed forkastes de foretagne ændringer, dialogboksen afsluttes og den oprindelige plan før menupunktet blev valgt udtegnes anvendt med værdierne angivet i rammen Oprindelige værdier.