303: Udpeg » Udpeg forbruger


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
  1. Knapmenuen Forbrugere
   1. Markering og udpegning af forbrugere
   2. Musemenuen Vis forbrugeroplysninger (standard)
   3. Musemenuen Vis forbrugeroplysninger (udvidet)
  2. Knapmenuen Energidistrikter
   1. Opret nye søjler
   2. Gem makro
   3. SQL-konsollen
   4. Gem/vælg visning
   5. Dialogboksen Sorter efter flere kolonner
  3. Knapmenuen Tegn polygon
   1. Dialogboksen gem/ret energidistrikter
  4. Funktionen Registrering af radiomaster
 3. Procedurebeskrivelser
  1. Energidistrikter - opret, ret og slet
  2. Anvendelse af menuknappen Energidistrikter
  3. Permanent visning i tegningsfeltet
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt åbnes der adgang til én eller flere  databaser med bl.a. forbruger-, forbrugs-, måler-, ejendoms- og installationsoplysninger. Hvilke oplysninger, der kan anvendes, afhænger hhv. af hvilke data, der er registreret samt fra hvilken database, der læses fra.

Hvilke oplysninger, der er tilgængelige ifm. denne programfunktion, afhænger bl.a. af:

 • Hvilken database, der aktuelt læses fra samt hvilke oplysninger der er registreret heri. Oplysninger om programmets relationer til forbrugerdata samt under hvilke betingelser visse data er fremkommet er nærmere beskrevet i kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.
 • Bemærk at visse informationstyper forudsætter adgang til en digital terrænmodel [se nærmere herom i kapitel Grænseflade: DTM (Digital Terræn Model)].

I forbindelse med beregning/visning af terrænkote forudsættes adgang til DTM-filer dækkende området og  i fuld overensstemmelse med DTM-specifikationerne beskrevet i kapitel Grænseflade: DTM (Digital Terræn Model).

Klik på dette link for nærmere information om programfunktionen m.v.:

2. Knapmenuens muligheder

Vælg Udpeg » Udpeg forbruger og følgende menuknapper fremkommer:

...og i højre musetast findes følgende musemenu:

2.1 Knapmenuen Forbrugere

2.1.1 Markering og udpegning af forbrugere

Vælg knappen Forbrugere hvorved aktive forbrugere fra den valgte forbrugerdatabase samt eventuelle potentielle forbrugere (læs nærmere i kapitlet 602: Forbrugere » Opret potentielle forbrugere) markeres.

Markeringens form og farver afhænger af opsætningen som beskrevet i rammen Markering af forbrugere i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.

Ved at klikke på et husnummer i tegningsfeltet fremkommer der oplysninger om den udpegede adresse i dialogboksen:

 • Feltet Hus nr
  Heri angives den udpegede adresses husnummer og eventuelle litra (bogstav).
 • Feltet Kom. nr
  Heri angives den udpegede adresses kommunekode.
 • Feltet Vejkode
  Heri angives den udpegede adresses CPR-vejkode.
 • 4. felt
  Heri angives for den udpegede adresse én af følgende:
  » Ingen forbruger hvis adressen ikke kan findes i de tilknyttede forbrugerdata, eller
  » 1. adresselinie fra de tilknyttede forbrugerdata for aktive installationer.
 • 5. felt
  Heri angives for den udpegede adresse én af følgende:
  » Adressen jf. grundkortets adressetema for ikke-forbrugere og potentielle forbrugere, eller
  » 2. adresselinie fra den tilknyttede forbrugerdata for aktive installationer.
 • 6. felt
  Heri angives forbrugerstatus:
  » Blank = ikke registreret som forbruger.
  » Aktiv = aktiv installation i den tilknyttede forbrugerdatabase.
  » Potentiel = potentiel forbruger i programmets lokale forbrugerdatabase.

2.1.2 Musemenuen Vis forbrugeroplysninger (standard)

Er en forbruger udpeget kan supplerende oplysninger vises ved at vælge højre musetast og og menupunktet Vis forbrugeroplysninger (standard) og følgende dialogboks fremkommer:

Under fanebladet Forbrug vises de sidste 5 års forbrug m.v. og under fanebladet Ejendomsfaktorer listen adressens ejendomsfaktorer defineret i Finans- og Forbrugersystemet:

Fanebladet Ejendomsfaktorer fremkommer såfremt der læses i finans- og forbrugersystemets database. Såfremt der læses i et udtræk heraf vises fanebladet således ikke.

Under fanebladet Graf vises de sidste 5 års volumen-, og energiforbrug samt afkøling grafisk:

2.1.3 Musemenuen Vis forbrugeroplysninger (udvidet)

Med denne funktion kan én eller flere udpegede adressers forbruger-, forbrugs-, installations- og ejendomsoplysninger listes som defineret gennem brugeropsatte makroer.

Vælges i højre musetast menupunktet Vis forbrugeroplysninger (udvidet) fremkommer følgende dialogboks nederst; udpeges en adresse eller flere adresser med CTRL-tasten nedtrykket, listes de valgte oplysninger for samtlige installationer tilknyttet installationsadressen:

 • Optællingsfeltet
  Heri listes overskriftsfelterne svarende til den valgte makro eller default, de viste værdier svarer hertil for den udpegede adresse i tegningsfeltet og for numeriske værdier summeres i sum-linien nederst.
 • Rullefeltet
  Heri listes de eksisterende makroer, der er defineret gennem dialogboksen Energidistrikter; læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.2.2 Gem makro. Den valgte makros indhold af datatyper vil fremkomme i optællingsfeltets overskriftslinie.
 • Knappen Default
  Herved vælges standardoptællingen og overskriftslinien indhold skifter hertil.
 • Knappen Udskriv
  Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Knappen Eksporter
  De i optællingsfeltet viste oplysninger kan eksporteres til en tegn-separeret data-fil som beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.

2.2 Knapmenuen Energidistrikter

Vælges knapmenu-knappen Energidistrikter fremkommer følgende dialogboks:

 • Titellinien
  Heri angives hvilken forsyningstype (vand, varme eller begge), der er valgt optalt for som angivet under Diverse » Opsætning; læs nærmere i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.
 • Geografisk afgrænsning
  • Rammen Definerede energidistrikter
   • Feltet øverst
    Heri kan angives de indledende karakterer i energidistriktet og førstkommende match markeres i listen nedenfor.
   • Listen nederst
    Heri listes samtlige definerede energidistrikter.
    Der kan optælles på definerede energidistrikter ved at udpege energidistriktet og derefter vælge Start optælling.
  • Rammen Gader
   Heri kan et gadenavn udpeges til geografisk afgrænsning af optællingen.
  • Boksen Hele byen
   Der kan optælles for hele byen ved at vælge feltet Hele byen og derefter vælge Start optælling.
 • Rammen Kombinationer
  • Knappen Del 1
   Hermed defineres de markerede oplysningslinier i optællingsfeltet som del 1.
  • Knappen Del 2
   Hermed defineres de markerede oplysningslinier i optællingsfeltet som del 2.
  • Knapperne Vis igen
   Hermed markeres pågældende del i optællingsfeltet.
  • Knappen Fællesmængde
   Hermed markeres de oplysningslinier i optællingsfeltet, der er fælles i hhv. del 1 og 2.
   Ønskes alle andre oplysningslinier markeret end fællesmængden, kan fællesmængden defineres som del 1 og knappen Alle ej 1 vælges.
  • Knappen Foreningsmængde
   Hermed markeres de oplysningslinier i optællingsfeltet, der både ligger i del 1 og 2.
  • Knappen 1 ej 2
   Hermed markeres de oplysningslinier i optællingsfeltet, der udelukkende ligger i del 1.
  • Knappen 2 ej 1
   Hermed markeres de oplysningslinier i optællingsfeltet, der udelukkende ligger i del 2.
  • Knappen Alle ej 1
   Hermed markeres alle andre oplysningslinier i optællingsfeltet end de, der ligger i del 1.


  • Knappen Alle ej 2
   Hermed markeres alle andre oplysningslinier i optællingsfeltet end de, der ligger i del 2.
 • Rammen Valg af information
  • Feltet med informationer
   For mulige informationer samt eventuelle forudsætninger henvises til kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.
   Venstreklik på informationsgruppens +-tegn Herved hhv. åbnes og lukkes den pågældende informationsgruppe, så de underliggende informationstyper kan ses og vælges.
   Venstre dobbeltklik på informationsgruppe Herved åbnes den pågældende informationsgruppe så de underliggende informationstyper kan vælges.
   Højreklik på informationsgruppe Herved vælges samtlige informationstyper for den valgte informationsgruppe og disse bliver listet som overskrifter i optællingsfeltet nederst i dialogboksen.
   Venstreklik på ikke-valgt informationstype Herved vælges den udpegede informationstype og denne bliver listet som overskrift i optællingsfeltet nederst i dialogboksen.
   Venstreklik på allerede valgt informationstype Herved fra-vælges den udpegede informationstype fra optællingsfeltets liste.
  • Knappen Opret ny søjle
   Herved åbnes dialogboksen til oprettelse af nye søjler, der svarer til en brugerdefineret informationstype, der bl.a. kan indeholde beregninger og analyser på andre informationstyper; se nærmere i dette kapitels afsnit 2.2.1 Opret nye søjler nedenfor.
  • Knappen Nulstil
   Alle informationsfelter fjernes i liste-vinduet nederst.
  • Knappen Default
   Standardinformationer tilføjes til listevinduet nederst. Standardinformationer svarer til de beregningsmæssigt nødvendige oplysninger, der således svarer til dannede forbrugerudtræk; læs nærmere i kapitlet 605: Forbrugere » Overførsel af data fra forbrugerdatabase til lokale data.
  • Knappen Gem Macro
   Oprettelse og anvendelse af makroer er nærmere beskrevet i afsnittet 2.2.1 Makroer nedenfor.
  • Knappen Anvend SQL-script
   Oprettelse og anvendelse af SQL-scripts er nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.2.3 SQL-konsollen.
 • Rammen Distrikt ...
  • Knappen Vis markerede
   Hermed markeres den eller de udpegede forbrugere på planen med blink oveni husnummeret.
   Vælg knapmenu-knappen Energidistrikter for at returnere til dialogboksen.
  • Knappen Gem/vælg visning
   Hermed kan de markerede i optællingslisten permanent markeres i tegningsfeltet med grafiksymboler eller rastergrafik. Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.2.4 Gem/vælg visning.
  • Knappen Vis område
   Hermed vises det valgte energidistrikt eller gade på planen. Vælg knapmenu-knappen Energidistrikter for at returnere til dialogboksen.
  • Knappen Optæl mangler i kort
   Hermed sammenholdes forbrugerdatabasens aktive installationsadresser (kommunekode + CPR-vejkode + husnummer + eventuel litra) med grundkortets adresser og installationsadresser, der ikke kan genfindes i grundkortet listes. Læs nærmere herom i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.
  • Knappen Start optælling
   Hermed startes optællingen indenfor det angivne geografiske område (energidistrikt, gade eller hele byen) for de valgte informationer (angivet under Valg af information) og for de valgte adressetyper (angivet i rullemenuen).
  • Rullemenuen
   Heri kan vælges hvorvidt der ønskes optalt for:
   • Kun aktive
   • Aktive + potentielle
   • Kun potentielle
   • Alle adresser
   • Alle adresser minus aktive
   • Passive i forbrugerdatabase
   For forskellene i optællingen henvises til kapitlet Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.
  • Liste-vinduet
   • Informations-linien øverst
    Heri listes enten standard-informationerne eller de under rammen Valg af informationer valgte informationer.
    Når der er foretaget en optælling vil bl.a. kolonnerækkefølgen kunne ændres som beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
   • Sortering
    Ved at klikke på informationsfeltet sorteres efter pågældende information i enten faldende eller stigende alfanumerisk orden.
   • Til- og fravalg
    Med venstreklik kan hver informations-række udpeges. Sammentællingsfelterne nederst sammentælles herved kun for de udvalgte forbrugere.
   • Højre musemenu
    Nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
   • Sum-linien nederst
    Heri listes enten summen at numeriske informationer eller antallet af udpegede linier (er der ikke udpeget linier vises det samlede antal informations-linier).
  • Felterne I alt
   Heri listes hhv. det samlede antal linier for den aktuelle optælling i optællingsfeltet og forbrugernavnet for den først-udpegede linie i optællingsfeltet.
  • Knappen Fjern markerede
   Herved fjernes de linier fra den aktuelle optælling, der er markeret i optællingsfeltet.
  • Knappen Fjern ikke-markerede
   Herved fjernes de linier fra den aktuelle optælling, der ikke er markeret i optællingsfeltet.
  • Knappen Grupper markerede
   Hermed placeres de markerede øverst i liste-vinduet.
  • Knappen Korr. fejl
   Hermed fremkommer en dialogboks hvori bl.a. årsmærke- og henvisningsfejl i forbrugerdatabasen listes:
   • Knappen Marker de udvalgte i hovedvinduet
    Herved markeres de viste forbrugere i hovedvinduet.
   • Knappen Eksporter til fil
    Herved kan de viste oplysninger gemmes i en fil. Læs nærmere herom i afsnit 2.4 i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
   • Knappen Send email
    Herved kan de viste oplysninger fremsendes i en e-mail.
   • Knappen Udskriv
    Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Knappen Transformation (passiv/aktiv)
  Herved kan evt. koordinater (f.eks. måler og tilslutningsliniens position) transformeres til andre plan- og højdereferencesystemser, som beskrevet i dokumentationen REFERENCESYSTEM-TRANSFORMATION.pdf.
 • Knappen Eksporter til fil
  Herved kan de viste oplysninger gemmes i en fil. Læs nærmere herom i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
 • Knappen Udskriv
  Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.

2.2.1 Opret nye søjler

Gennem denne funktion kan defineres nye søjler, der enten beregner nye værdier på baggrund af de eksisterende numeriske værdier, der sammenlægger flere felter til ét eller sammenligner felters værdier.

Vælg knappen Opret ny søjle og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Regneudtryk
  Heri angives de datatyper samt matematiske/logiske operationer, der ønskes udført. Der kan opbygges regne-/flette-/sammenligningsudtryk på baggrund af følgende operationer:
  Operation Tegn Eksempel
  addition + 100 * ( <Afkøl (0)> - <Afkøl (1)> ) / <Afkøl (0)>
  subtraktion -
  multiplikation *
  division /
  udtryks-separatorer ( )
  sammenfletning & <Vejkode>&<Husnr>&<Litra>
  sammenligning = <Navn 1, beboer> = <Navn 1, ejer>
  fast tekst & &tekst => kolonne med 'tekst'
  Operatoren = må kun indgå én gang i formeludtrykket.
  Følgende tegn er reserverede og må ikke indtastes i formeludtrykket:
  { } Anvendes af programmet til indlejring af eksisterende søjler i beregningsudtryk til videreberegninger.
  < > Anvendes af programmet til indlejring af datatyper i beregningsudtryk.
 • Knappen Nulstil
  Herved nulstilles feltet Regneudtryk.
 • Listen Datatyper
  Heri listes de forhåndenværende datatyper til anvendelse. Ved udpegning på en datatype-gruppe åbnes til de pågældende undergrupper eller datatyper. Ved udpegning af en datatype fremkommer denne i feltet Regneudtryk.
  Bemærk at eksisterende beregningssøjler kan anvendes til videreberegninger.
 • Feltet og listen Søjlenavn
  Heri listes nederst allerede oprettede søjler. Øverst angives enten navnet på en nyoprettet søjle eller ved udpegning i listen kan en eksisterende søjle rettes. Gem den nye eller rettede søjle ved at vælge knappen Gem ny søjle.
 • Knappen Gem ny søjle
  Herved gemmes den enten nydefinerede eller rettede søjle under det navn angivet i feltet Søjlenavn. Søjlen vil herefter kunne findes i dialogboksen Energidistrikters Datatype-liste under punktet Nye søjler.
 • Feltet Decimaler
  Ved beregning af numeriske værdier kan her angives antallet af decimaler.
 • Felterne Sum og Middelværdi
  Ved beregning af numeriske værdier kan her angives om der i optællingsrækken nederst skal angives en sum, en middelværdi eller intet (ingen af de to markeres).
 • Knappen Slet markeret søjle
  Herved kan den i listen Søjlenavn udpegede søjle slettes.

2.2.2 Gem makro

Med denne funktion kan valgte datatyper og søjler i optællingsfeltet gemmes i en makro, der derved fremover kan vælges frem for at skulle udpege datatyperne hver gang.

Makroer kan anvendes ifm. følgende programfunktioner:

Når de ønskede datatyper er valgt og derved fremkommet som overskrifter i optællingsfeltet, vælges knappen Gem macro og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet og listen Navn på macro
  I listen vises de eksisterende makro-definitioner. I feltet øverst angives enten navnet på den nye makro eller navnet på den udpegede i listen. Eksisterende makroer kan herved enten overskrives ved at vælge knappen Gem macro eller slettes ved at vælge knappen Slet markeret macro.
 • Knappen Gem macro
  Herved gemmes makroen med navnet angivet i feltet Navn på macro.
 • Knappen Slet markeret macro
  Herved kan den i listen udpegede makro slettes.

2.2.3 SQL-konsollen

Med SQL-konsollen kan alle forbrugerdatabasens oplysninger hentes og sammenstilles. Dette sker med database-forespørgselssproget SQL, der er nærmere beskrevet i kapitel Appendiks: SQL-søgninger.

Vælg knappen Anvend SQL-scripts og følgende dialogboks fremkommer:

 1. I rammen SQL-scripts angives script-koden, der ønskes søgt på.
 2. I rammen Beskrivelse: angives en beskrivende tekst.
 3. I rammen Navn: angives det script-navn scriptet skal gemmes under.
 4. Tryk Gem og scriptet gemmes og listes efterfølgende i listen nedenunder.
Anvend SQL-script
 1. Angiv enten script-koden i feltet SQL-script eller udpeg i venstre ramme et eksisterende script.
 2. Vælg Udfør.

2.2.4 Gem/vælg visning

Denne funktion fastholder én eller flere optællinger på planen enten med programmets egne symboler eller med bitmap-billeder.

Bemærk at det er de markerede adressers koordinatsætt der gemmes og ikke adressekoderne; såfremt markerede husnumre flyttes vil markeringen ikke følge med.

I dialogboksen Energidistrikter vælges knappen Gem/vælg visning og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Gem ny visning
  • Knappen Gem
   Herved gemmes de angivne oplysninger.
  • Feltet og Listen
   Heri listes tidligere gemte visninger.
  • Listen Pen nr
   Heri listes numrene på de 30 penne, der ved udpegningen definerer farve og stregtykkelsen på visningen.
  • Listen Symbol nr
   Heri listes de tilgængelige symboler, der ved udpegningen definerer symbolet på visningen.
  • Feltet Beskrivelse
   Heri kan angives en beskrivelse for den aktuelle visning.
  • Visningsfeltet
   Heri vises det valgte symbol.
  • Feltet Længde (mm)
   Heri skal angives symbolets længde i mm.
  • Feltet Bredde (mm)
   Heri skal angives symbolets bredde i mm.
  • Knappen Slet markeret
   Herved slettes visningen, der er markeret i listen.
  • Feltet Billedsti
   Heri kan alternativ til symbolvalg angives en sti- og filnavn til bitmap.
  • Knappen Se
   For anvendelse af Se-knappen henvises til afsnit 2.5 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Vis permanent
  • Knappen OK
   Herved medtages i tegningsfeltet den markering omkring de valgte husnumre, der er udpeget i listen.
  • Listen
   Heri listes definerede visninger.

2.2.5 Dialogboksen Sorter efter flere kolonner

Såfremt knappen Sorter efter flere kolonner vælges, fremkommer følgende dialogboks:

 • Listen
  Heri listes hver kolonneoverskrift i optællingslisten i dialogboksen Energidistrikter med tilhørende sorteringsprioritet.
  For hver gang en overskrift udpeges sættes sorteringsrækkefølgen således der først sorteres efter prioritet 1, dernæst efter 2 osv.
 • Knappen Start sortering
  Herved sorteres optællingslisten i dialogboksen Energidistrikter efter de angivne sorteringskriterier.
 • Felterne Sorter stigende og Sorter faldende
  Heri vælges hvorvidt de valgte kolonner skal sorteres stigende eller faldende. Sorteringen udføres efter karakterernes ASCII-værdi.
 • Knappen Nulstil prioriteter
  Herved nulstilles kolonnernes prioritering.

2.3 Knapmenuen Tegn polygon

Opret et energidistrikt ved at vælge knappen Tegn polygon og følgende knapmenu fremkommer:

 • Menuknappen Tegn polygon
  Herved åbnes og lukkes for menuknapperne til indtegning- og tilretning af energidistrikter.
 • Menuknappen Ret polygon
  Herved kan et eksisterende energidistrikts polygon efterfølgende tilrettes.
 • Menuknappen Slet punkt
  Herved kan det aktuelle punkt slettes.
 • Menuknappen Afslut polygon
  Herved sluttes den igangværende indtegning eller tilretning af et energidistrikt.
  Anvend herefter menuknappen Gem polygon for at gemme det indtegnede eller tilrettede.
 • Menuknappen Gem polygon
  Herved kan nye polygoner gemmes og eksisterende ændres eller slettes; dette er nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.3.1 Dialogboksen gem/ret energidistrikter.

Bemærk at et energidistrikt højst må indeholde 500 punkter.

Alternativt kan energidistrikter indlæses gennem programfunktionen 850: Diverse » Import af data » Import af energidistrikter.

2.3.1 Dialogboksen Gem/ret energidistrikter

Når menuknappen Gem polygon vælges fremkommer følgende dialogboks:

 • Venstre ramme
  • Rammen Status afgrænsning
   • Rullelisten og feltet Ingen
    Heri kan listens indhold begrænses til kun at vise energidistrikter med valgte status.
    Se nærmere herom i afsnit 2.7 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Gem ny polygon
   Herved gemmes et nyindtegnet eller tilrettet energidistrikt under det navn angivet i feltet.
  • Feltet
   Heri angives enten betegnelsen for et nyindtegnet energidistrikt eller det i listen udpegede energidistrikt. 
  • Listen
   • Liste-kolonnen Navn
    Heri listes betegnelserne for samtlige oprettede energidistrikter.
   • Liste-kolonnen Skravering
    For hvert energidistrikt vises grafisk den valgte skravering udfra pennummer og skraveringstype. Ved hvidt felt er der ikke valgt skravering.
   • Liste-kolonnen Status
    Heri listes hvert energidistrikts status.
    Med højreklik på ønskede energidistrikt fremkommer en rulleliste hvori status kan vælges.
   • Liste-kolonnerne Areal (m2) og Areal (ha)
    Heri listes energidistriktets areal i hhv. m² og ha.
  • Knappen Slet markeret polygon
   Herved slettes det i listen markerede energidistrikt.
  • Knappen Udskriv
   Herved udskrives hele listens indhold eller det markerede som beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved eksporteres hele listens indhold eller det markerede som beskrevet i afsnit 2.4 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Fjern markering
   Herved fjernes evt. markeringer i listen.
  • Knappen Definition af status
   For definition af status henvises til afsnit 2.7 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Skraveringstype og pen
  • Listen Skravering
   Heri listes de forskellige skraverings- og udfyldningsmuligheder samt angivelsen af inden skravering.
  • Listen Pen nr
   Heri listes de 30 pennumre.

2.4 Funktionen Registrering af radiomaster

Denne funktion anvendes ifm. menuknappen Energidistrikter hvor der kan listes en fugleflugtsafstand fra de registrerede punktkoordinater til samtlige adressekoordinater; f.eks. til planlægning af radiomasters placering.

Vælg musemenuen Registrering af radiomaster og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Primær registrering
  • Feltet Navn [19 karakterer]
   Heri skal angives en betegnelse for det oprettede punkt.
  • Feltet Y (m)
   Heri enten listes det udpegede punkt eller indtastes Y-koordinaten. Koordinaten skal angives i System34/45.
  • Feltet X (m)
   Heri enten listes det udpegede punkt eller indtastes X-koordinaten. Koordinaten skal angives i System34/45.
 • Rammen Supplerende i.f.m. DTM-filer
  • Feltet Masthøjde (m)
   Masthøjde til angivelse af mastens samlede højde over terræn til brug for kotering af mastens top ifm. beregning af sigteliniens kote mellem maste- og målerantennen.
  • Feltet Inst. højde (m)
   Inst. højde til angivelse af målernes generelle højde over terræn til brug for kotering af målerens top ifm. beregning af sigteliniens kote mellem maste- og målerantennen.
  • Feltet Step langs sigtelinie (m)
   Step langs sigtelinie til angivelse af intervallængden for beregning af Sigt-Terræn-værdien.
 • Listen
  Heri listes eksisterende punktbetegnelser med tilhørende informationer.
 • Feltet Antal
  Heri listes det samlede antal eksisterende punktregistreringer.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes den angivne betegnelse med de tilhørende koordinater, og disse fremkommer herefter i listen.
 • Knappen Udpeg nyt pkt
  Herved aktiveres koordinatudpegningen og et punkt kan udpeges i tegningsfeltet.
 • Knappen Stop udpegning
  Herved deaktiveres koordinatudpegningen.
 • Knappen Vis markeret
  Herved vises punktkoordinaten i tegningsfeltet for den udpegede i listen.
 • Knappen Slet markeret
  Herved slettes den udpegede i listen.

3. Procedurebeskrivelser

3.1 Energidistrikter - opret, ret og slet

Følg for de øverst i listen viste opgaver i rækkefølge de for opgaven markerede punkter:

A. Tegn polygon
  B. Ret polygon
    C. Ret skravering/pen
      D. Slet polygon
       
A B    
 • Menupunktet Medtages » Ledningslag; medtag koder for energidistrikter
A B C D
 • Vælg menupunktet Udpeg » Udpeg forbruger » Menuknappen Tegn polygon
A      
 1. Angiv objekt- og punktkode
 2. Digitaliser omfangspolygonen i tegningsfeltet
  • Navigér mellem polygonens punkter med SHIFT-MELLEMRUM og CTRL-MELLEMRUM for hhv. at hoppe frem og tilbage
  • Slet aktuelle punkt (= punktet den gule elastiklinie hænger fast i) med menuknappen Slet punkt
 3. Menuknappen Afslut polygon
 4. Menuknappen Gem polygon
 5. Angiv energidistriktets navn i Feltet over listen
 6. Vælg knappen Gem
 7. Udpeg polygon-betegnelse i listen
 8. Rediger (evt.) skraveringstype og pen
  B    
 1. Menuknappen Gem polygon
 2. Udpeg polygon-betegnelse i listen
 3. Luk dialogboksen
 4. Vælg menuknappen Ret polygon
 5. Udpeg hvor på polygonen redigeringen skal påbegyndes
 6. Digitaliser i tegningsfeltet
  • Navigér mellem polygonens punkter med SHIFT-MELLEMRUM og CTRL-MELLEMRUM for hhv. at hoppe frem og tilbage
  • Slet aktuelle punkt (= punktet den gule elastiklinie hænger fast i) med menuknappen Slet punkt
 7. Menuknappen Afslut polygon
    C  
 1. Menuknappen Gem polygon
 2. Udpeg polygon-betegnelse i listen
 3. Redigr skraveringstype og pen
      D
 1. Vælg menuknappen Gem polygon
 2. Udpeg polygon-betegnelse i listen
 3. Vælg knappen Slet markeret polygon
 4. Bekræft sletning
A B C   Vis energidistrikt-polygonen i tegningsfeltet; se kapitel 07.07 Energidistrikter.

3.2 Anvendelse af menuknappen Energidistrikter

Følgende procedurer anbefales:

Fase Menu/Knap m.v.
Kald funktion
 • Menupunktet Udpeg » Udpeg forbruger » Menuknappen Energidistrikter
Informationsvalg
 • Knappen Nulstil = Optællingslistens informationer nulstilles.
 • Knappen Default = Standardinformationerne angives som optællingsoverskrifter.
 • Rammen Valg af information » Listen » Udpeg de ønskede oplysninger.
Geografisk afgrænsning
 • Vælg én af følgende:
  - Feltet Hele byen
  - Listen Gader
  - Listen Definerede Energidistrikter
Liste med værdier
 • Knappen Start optælling
Sortering
 • Udpeg kolonne-overskriften, der ønskes sorteret efter - for hver udpegning skiftes mellem stigende og faldende sortering.
Udpeg forbrugere
 • Udpeg én forbruger =>
  Udpeg den ønskede forbruger.
 • Udpeg flere efter hinanden listede forbrugere =>
  Udpeg første i listen, hold SHIFT-tasten nede mens sidste ønskede forbruger udpeges.
 • Udpeg flere enkeltstående forbrugere =>
  Hold CTRL-tasten nedtrykket mens forbrugerne udpeges.
Vis de markerede
forbrugere
 • Knappen Vis markerede » de markerede forbrugeres husnummer vises i tegningsfeltet med blink-markering.
 • Returner ved at vælge menuknappen Energidistrikt.
Vis
forbrugeroplysninger
 • Udpeg husnummer » Musemenuen Vis forbrugeroplysninger (standard)

3.3 Permanent visning i tegningsfeltet

Følgende procedurer anbefales:

A. Opret visning
  B. Rediger visning
    C. Slet visning
      D. Medtag visning
        E. Fravælg visning
         
A B C D E Vælg menupunktet Udpeg » Udpeg forbruger » menuknappen Energidistrikt
A         Foretag optælling og udvælgelse som beskrevet i dette kapitels afsnit 3.2
A B C D E Vælg knappen Gem/Vælg visning
A         Angiv visningens navn i feltet Navn
  B C     Udpeg visningens navn i feltet Navn
A B      
 1. Angiv pennummer i rullelisten Pen nr
 2. Angiv enten symbolnummer i rullelisten Symbol nr eller angiv en sti til et bmp- eller jpg-billede i feltet Billedsti.
 3. Såfremt der er valgt et symbol fra symbollisten kan der angives en symbollængde og symbolbredde hhv. i felterne Længde (mm) og Bredde (mm).
 4. Angiv evt. en beskrivende tekst i feltet Beskrivelse.
 5. Vælg knappen Gem for at gemme visningen.
    C    
 1. Vælg knappen Slet markerede
 2. Bekræft sletningen
      D  
 1. Vælg i rammen Vis permanent den optælling, der ønskes vist på planen med de angivne symboler eller billeder.
 2. Vælg OK for at foretage valget.
        E
 1. Ønskes ingen visning, holdes CTRL-tasten nedtrykket, mens den eller de markerede visninger fravælges.
      D E Når programmet afsluttes annulleres enhver visning - gentag da ovenstående for den eller de ønskede visninger.