404: Tekster » Påskrift


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
  1. Påskrifter fra rørkataloget
 3. Procedurebeskrivelser
  1. Opret, rediger og slet påskrifter enkeltvis
  2. Rediger og slet flere påskrifter
·································· Relateret programdokumentation ···································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan der oprettes, slettes og redigeres påskrifter. Påskrifter er ikke-database relaterede tekster, der således heller ikke kan anvendes til analytisk behandling - er dette ønsket, skal de i stedet angives som egenskabsdata, som er nærmere beskrevet i kapitlet 505: Ledninger » Egenskabsdata » Ret egenskabsdata.

Standardværdier for nye påskrifters lagnummer, teksthøjde og pennummer kan angives i rammen Påskrifter, startværdier som beskrevet i kapitlet 805: Diverse » Opsætning. Her kan endvidere angives om rørkataloget som standard skal vises, når menupunktet Tekster » Påskrifter vælges.

Værdierne for eksisterende påskrifter kan ændres gennem menupunktet Tekster » Påskrifter på tabelform som beskrevet i kapitlet 410: Tekster » Påskrifter på tabelform.

Afstanden mellem top og bund af flerliniers påskrifter er 1mm × skaleringsfaktoren.

Skal påskriften efterfølgende anvendes til automatisk at generere rørtyper i egenskabsdatabasen, henvises til beskrivelsen i afsnittet Påskrifter fra rørkataloget nedenfor.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Tekster » Påskrift og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Tekst [maksimalt 250 karakterer]
  Heri angives hhv. en ny tekst eller teksten i en netop udpeget påskrift.
  Den aktive påskrift er vedhæftet markøren indtil placeringen angives i tegningsfeltet.
  For anvendelse af specialtegn henvises til kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Tekst
  • Rullefeltet Pen: [1-30]
   Heri angives pen-nummeret i intervallet 1-30 (farve, stregtykkelse og tekstfont) for den aktive påskrift. Læs nærmere om farve-, stregtykkelse og tekstfont-definition i kapitlet 802: Diverse » Penne » Definition af penne.
  • Rullefeltet Lag [0-99]
   Heri angives lag-nummeret i intervallet 0-99 for den aktive påskrift.
  • Feltet Højde (mm)
   Heri angives den aktive påskrifts teksthøjde i mm.
  • Feltet Vinkel
   Heri angives den aktive påskrifts teksthældning i grader. Alternativt kan SHIFT-tasten holdes nede mens musen (pegeredskabet) flyttes og slip SHIFT-tasten når den ønskede vinkel er opnået.
  • Rullefeltet Roter [Nej/Ja]
   Heri angives hvorvidt den aktive påskrift skal retvendes automatisk, så teksten altid er læsevenlig ift. planens orientering; jf. 'tekst-rosen' vist til højre.
  • Rullefeltet Indsætn.pkt.
   Heri angives tekstens indsættelsespunkt, der kan være:
   » Centrum
   » Venstre hj.
  • Feltet Tabstop (mm)
   Heri angives gentagelsesfrekvensen for tabulatorstop f.eks. til brug for tabelopbygning.
  • Feltet Lin.afst. (mm)
   Heri angives linieafstanden ved flerliniers tekst.
 • Rammen Henvisningslinie
  • Rullefeltet Medtag [Ja/Nej]
   Heri angives hvorvidt der til den aktive påskrift skal tilknyttes en henvisningslinie.
  • Rullefeltet Pen [1-30]
   Heri angives pennummeret, der skal anvendes til henvisningslinien.
  • Rullefeltet Snapfunktion [Ingen/Pkt. på ledn.]
   Valget Pkt på ledning snapper til nærmeste ledningsstrækning eller -punkt.
 • Rammen Symbol
  • Rullefeltet Symbol [1- ]
   Heri angives symbolet, der skal 'omslutte' eller ligge oveni påskriften.
   For oversigt over tilgængelige symboler henvises til kapitel 809: Diverse » Vis symboler.
  • Feltet Længde
   Heri angives længden i mm for i rullefeltet Symbol valgte symbol.
  • Feltet Højde
   Heri angives højden i mm for i rullefeltet Symbol valgte symbol.
  • Rullefeltet Pen [1-30]
   Heri angives pennummeret for i rullefeltet Symbol valgte symbol.
  • Symbolfeltet
   Heri vises symbolet for det i rullefeltet Symbol valgte symbolnummer.

I musemenuen findes følgende menupunkter:

 • Ret rørkatalog giver adgang til rørkataloget som beskrevet i afsnittet 2.1 Påskrifter fra rørkataloget nedenfor.
 • Vis rørkatalog giver adgang til rørkatalogets typebetegnelser som beskrevet i afsnittet 2.1 Påskrifter fra rørkataloget nedenfor.

2.1 Påskrifter fra rørkataloget

Med denne funktion kan der lettere indsættes ensartede påskrifter, der efterfølgende kan genereres til egenskaber i ledningsnettets egenskabsdatabase som beskrevet i kapitlet 510: Ledninger » Egenskabsdata via påskrifter.

I højre musemenu findes menupunktet Ret rørkatalog, der giver adgang til rørkataloget. Oprettelse og redigering af rørtyper er nærmere beskrevet i kapitlet 505: Ledninger » Egenskabsdata » Ret egenskabsdata.

Under Diverse » Opsætning kan angives hvorvidt dialogboksen Rørkatalog skal åbne automatisk, når menupunktet Tekster » Påskrifter vælges; læs nærmere i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.

I højre musemenu vælges menupunktet Vis rørkatalog og følgende dialogboks fremkommer:
Her indstilles hvilket tekstlag hhv. påskrifter vedrørende frem- og returløb, både frem- og returløb samt anlægsår skal placeres i.

Herefter kan vælges mellem

 • Listen
  Heri listes samtlige rørtyper oprettet i Rørkataloget givet ved deres rørtypebetegnelse og nominelle dimension. Ved udpegning hæftes den udpegede rørtypebetegnelse til markøren mhp. placeringsudpegning.
 • Felterne Frem, Retur og Begge
  Det relevante felt vælges og typenummeret udpeges i listen til venstre. Påskriften bliver nu det valgte typenummer, der kan placeres i umiddelbar nærhed af vedkommende ledningsstrækning.
  • Rullelisten Frem
   Heri listes de 100 påskriftlag i intervallet 0-99 til angivelse af hvori påskrifter relateret til fremløbsledninger skal placeres.
  • Feltet Frem
   Markering heri angiver at den pågældende påskrift er relateret til det angivne påskriftlag for fremløbsledninger.
  • Rullelisten Retur
   Heri listes de 100 påskriftlag i intervallet 0-99 til angivelse af hvori påskrifter relateret til returløbsledninger skal placeres.
  • Feltet Retur
   Markering heri angiver at den pågældende påskrift er relateret til det angivne påskriftlag for returløbsledninger.
  • Rullelisten Begge
   Heri listes de 100 påskriftlag i intervallet 0-99 til angivelse af hvori påskrifter relateret til både frem- og returløbsledninger skal placeres.
  • Feltet Begge
   Markering heri angiver at den pågældende påskrift er relateret til det angivne påskriftlag for både frem- og returløbsledninger.
 • Rammen Anlægsår
  Heri indstilles det relevante anlægsår i feltet År og feltet Anvend vælges. Derved fremkommer det valgte anlægsår som en påskrift, der kan placeres i umiddelbar nærhed af vedkommende ledningsstrækning.
  • Feltet Anvend
   Markering heri angiver at den pågældende påskrift er relateret til det angivne påskriftlag for anlægsår.
  • Rullefeltet Lag
   Heri listes de 100 påskriftlag i intervallet 0-99 til angivelse af hvori påskrifter relateret til anlægsåret skal placeres.
  • Rullefeltet År
   Heri listes årstallene i intervallet fra 1970 og fem år frem fra det aktuelle år. Med feltets piltaster indstilles årstallet og med knappen kan det valgte årstal gemmes som standardværdi.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes det angivne anlægsår som standardindstilling næste gang påskriftfunktionen kaldes.

3. Procedure-beskrivelser

3.1 Opret, rediger og slet påskrifter enkeltvis

Følgende procedurer anbefales fulgt for at udføre de øverst angivne opgaver:

A. Opret/gentag ny påskrift
B. Rediger/gentag aktuelle påskrift
  C. Slet udpeget påskrift
  D. Anvend Rørkatalogets betegnelser
    E. Angiv anlægsår 
   
A B C D E Vælg menupunktet Tekster » Påskrifter.
  D E Vælg musemenuen Vis rørkatalog.
B C   Slet evt. al tekst i feltet Tekst:
B C   Udpeg påskriften.
  C   Slet al tekst i feltet Tekst:
  D E Angiv i dialogboksen Rørkatalog:
 • Angiv i respektive felt hvorvidt påskriften vedrører:
  - Rørtype, frem
  - Rørtype, Retur
  - Rørtype, Begge
 • Udpeg rørtypen i listen/anlægsår.
    E Angiv i dialogboksen Rørkatalog:
 • Angiv i feltet Anvend, at påskriften vedrører Anlægsår.
 • Indstil evt. rullefeltet Lag.
 • Indstil evt. rullefeltet År.
A B   Angiv i rammen Tekst:
 • Feltet Tekst
 • Rullefeltet Pen
 • Rullefeltet Lag
 • Feltet Højde (mm)
 • Feltet Vinkel
 • Rullefeltet Roter
A B D E Angiv i rammen Symbol:
 • Rullefeltet Symbol (for symbolnummer 1 tilsidesættes de efterfølgende oplysninger)
 • Feltet Længde (mm)
 • Feltet Højde (mm)
 • Rullefeltet Pen
A B D E Angiv i rammen Henvisningslinie:
 • Rullefeltet Medtag (såfremt angivet til Nej tilsidesættes de efterfølgende oplysninger samt udpegning af henvisningsliniens startpunkt)
 • Rullefeltet Pen
 • Rullefeltet Snapfunktion
 • Angiv henvisningsliniens startpunkt i tegningsfeltet
A B D E Alternativt til vinkelangivelse kan SHIFT-tasten holdes mens musen (pegeredskabet) bevæges. Slip SHIFT-tasten når ønskede vinkel er opnået
A B D E Angiv placering i tegningsfeltet (føres markøren tilbage i dialogboksen fremkommer den netop anbragte tekst igen i markøren til påføring i tegningsfeltet)
A B C D E Når programfunktionen forlades fremkommer følgende dialogboks:

Bekræft med knappen Gem for at gemme det udførte.

3.2 Rediger og slet flere påskrifter

Eksisterende påskrifter for hele databasen kan listes på tabelform til redigering og sletning af flere påskrifter på én gang. Læs nærmere i kapitlet 410: Tekster » Påskrifter på tabelform.

Endvidere skal bemærkes at funktionen Diverse » Slet ledninger/kodetabel også sletter påskrifter for objektlagene.