405: Tekster » Genfindingsmål


Opdateret 18-08-2017


Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Menubeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan tegningen påføres genfindingsmål enten beregnet udfra ledningsdatabasens koordinater eller indtastet efter faktiske indmålinger.

Genfindingsmål kan afsættes på følgende måder:

Mål-typer: Database snap: Geometrisk snap:
 • Krydsmål
 • Flugtmål
 • Ortogonalmål
 • Ingen snap
 • Snap til ledning
 • Snap til grundkort
 • Snap skiftevis mellem grundkort og ledning
 • Snap til punkt
 • Snap til linie

Bemærk at

2. Menubeskrivelse

Vælg menupunktet Tekster » Genfindingsmål og denne knappanelmenu fremkommer:

 • Rediger mål:
  Ønskes eksisterende mål redigeret eller slette vælges menuknappen Rediger mål. Klik på måltallet eller målelinien og måltallet bindes til markøren.
  Måltallets placering kan nu ændres ved at udpege ny placering i planen, måltal og målelinie kan  slettes som beskrevet under Slet udp. mål eller måltal, mållinie og henvisningslinier kan nu ændres.
  Fortrydes udpegningen vil et venstreklik i planen mens CTRL-tasten holdes nede medføre at måltallet returnerer til sin oprindelige placering.
 • Slet udp. mål:
  Genfindingsmål slettes ved at vælge Rediger mål, venstreklikke på det ønskede mål og klikke på undermenuen Slet udp. mål.
 • Nye mål:
  Ønskes nye mål påført, venstreklikkes på menuknappen Nye mål.
 • Flugtmål:
  Snap til to punkter, der angiver retningen. Derefter fremkommer en elastiklinie og ved 3. klik målsættes mellem 2. og 3. punkt på en henføringslinie.

 • Ortogonalmål:
  De to første museklik definerer måleliniens retning hvor plus-værdier regnes fra 1. klik mod anden, 3. klik definerer måleliniens 0-punkt og 4. klik udpeger objektet, der målsættes til.
 • Snap til punkter:
  Der snappes til nærmeste punkt i den valgte database (grundkort eller ledninger).

 • Snap til linier:
  Der snappes vinkelret til nærmeste linie i den valgte database (grundkort eller ledninger).
 • Snap, kort,ledn:
  Ved første museklik snappes til objekter i grundkortet og andet museklik snappes til ledningerne.
 • Snap til kort:
  Der snappes udelukkende til grundkortets objekter i grundkortdatabasen.

 • Snap til ledn.:
  Der snappes udelukkende til ledningerne i ledningsdatabasen.

I højre musetaste findes følgende funktioner:

 • Fortryd udpeget punkt
 • Vis ingen henvisningslinier
 • Vis 1. henvisningslinie
 • Vis 2. henvisningslinie
 • Vis begge henvisningslinier

Før et nyt mål oprettes eller når et eksisterende mål er udpeget med menupunktet Rediger mål, kan følgende oplysninger frit ændres i dialogboksen:

 • Flyt linie, step (mm 1:1):
  Ved flytning af mållinien vha. piltasterne kan faktoren for flytningen angives i dette felt.
  Ved at holde CTRL-tasten nede og anvende piltasterne kan mållinier (og henvisningslinier hvis disse er valgt) placeres frit i planen.
 • Antal dec. i mål:
  Udpeg feltet Antal dec. i mål: og angiv ønskede antal decimaler (0 - 3) i det udpegede mål.
 • Opmålt eller beregnet mål:
  Udpeg feltet Opmålt mål (m): og angiv den målte værdi. Denne skrives uden parenteser i markøren og kan frit placeres i tegningsfeltet.
  Ønskes returneret til det beregnede mål udpeges feltet Opmålt mål (m): og tallene slettes. Herefter fremkommer det beregnede mål, der frit kan placeres i tegningsfeltet.
 • Pen nr, linie:
  Udpeg feltet Pen nr, linie (0-30): og angiv et pennummer i intervallet 0-30. Mållinien får herefter valgte stregtykkelse og farve.
 • Pen nr, tekst:
  Udpeg feltet Pen nr, tekst (0-30): og angiv et pennummer i intervallet 0-30. Måltallet får herefter valgte farve.
 • Teksthøjde:
  Udpeg feltet Teksthøjde (mm): og angiv en teksthøjde i mm. Måltallet får herefter den angivne teksthøjde.
  Default-værdien herfor kan angives som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning.
 • Lagnr
  Heri angives det ønskede lagnummer mellem 0 og 99. Kun aktive genfindingslag vises; aktivering udføres som beskrevet under 702: Medtages » Ledningslag. Genfindingsmål lægges  - som for påskrifter - i et lagnummer mellem 0-99. Disse lagnumrer henfører til samme lagnumre som ledningsnettets laginddeling. Genfindingsmål kan således udtegnes for specifikke lag, der ønskes medtaget.

Fortryd aktuelle udpegning:
Holdes CTRL-tasten nede og klik i kortet. Så fortrydes den aktuelle udpegning.

Flyt mållinie:
Udpeg et mål, hold CTRL-tasten nede og med til piltasterne kan mållinien placeres vilkårligt i tegningen. Liniens flytning kan indstilles i dialogboksen som beskrevet nedenfor.

Henvisningslinier:
Før målsætning kan der i højre musetast vælges hvorvidt ingen, første, anden eller begge henvisningslinier skal vises. Dette kan senere ændres ved at vælge Rediger mål, højreklikke og vælge ønskede henvisningslinietype.

Krydsmål:
Når menuerne Flugtmål og Ortogonalmål ikke er markeret med gul er krydsmål aktiveret.
Klik på de to ønskede punkter, der definerer krydsmålet, og målene mellem disse sættes på en henføringslinie.

3. Procedurebeskrivelse

For den øverst i listen viste opgave udføres i angivne rækkefølge de bogstav-markerede punkter:

A. Opret nyt mål
B. Rediger eksisterende mål
C. Slet eksisterende mål

A   Vælg menuknappen Nye mål.
  B C Vælg menuknappen Rediger mål.
  B C Udpeg eksisterende mål-værdi.
(A) (B)   Indstillinger
 • Step
 • Antal decimaler
 • Pennr linie
 • Pennr tekst
 • Teksthøjde
 • Lagnr
A   Angiv mål-type
 • Krydsmål
 • Flugtmål
 • Ortogonalmål
A Angiv databasesnap
 • Ingen snap
 • Snap til grundkort
 • Snap til ledning
 • Snap skiftevis grundkort-ledning
A Angiv geometrisk snap
 • Snap til punkt
 • Snap til linie
A Udpeg målepunkter
(A) (B)   Medtag henvisningslinier
 • Musemenuen
B Angiv faktisk/optaget mål
 • Feltet Opmålt mål (m)
(A) (B) Forskyd mållinie
Anvend piltasterne mens CTRL-tasten holdes og mållinien kan nu frit forskydes.
(A) (B)   Fortryd redigering
Fortrydes redigeringen af et udpeget mål holdes CTRL-tasten mens der klikkes en enkelt gang i tegningsfeltet.
B Registrer placering
Udpeg placering af mål-teksten
  C Vælg knappen Slet udp. mål