409: Tekster » Brugerdefineret tegningshoved


Opdateret 31-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
  1. Opret / ret hoved
   1. Logo-funktionen
   2. Tekster-funktionen
   3. Autotekster
   4. Målestok
 3. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret Programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan brugeren selv definere hhv. tegningshoveder og signaturforklaringer samt relatere hver af disse til eksisterende plandefinitioner.

Der henvises til følgende dokumentationskapitler for nærmere beskrivelse af:

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Tekster » Brugerdefineret tegningshoved og følgende dialogboks fremkommer:

 • Øverste ramme
  • Rullefeltet
   Heri vælges hvorvidt der ønskes arbejdet med tegningshoved eller signaturforklaring.
  • Feltet og Listen Nr.
   Heri kan angives nyt tegningshoved-/signaturforklaringsnummer samt listes eksisterende tegningshoveds-/signaturforklaringsnumre.
   Ved udpegning af et eksisterende tegningshoved-/signaturforklaringsnummer fremkommer i de øvrige felter de tidligere angivne informationer evt. til editering.
  • Felterne Længde og Højde
   Heri angives hhv. længde og højde på tegningshovedet/signaturforklaringen.
  • Knappen Slet
   Herved slettes det i listen udpegede tegningshoved-/signaturforklaringsnummer.
  • Knappen Opret/ret hoved
   Herved nyoprettes/redigeres det angivne tegningshoved-/signaturforklaringsnummer; dette er nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.1.
  • Listen Autotekster
   Heri listes de til det udpegede tegningshoved-/signaturforklaringsnummer hørende autotekster; 
  • Felterne Tekst id og Tekst
   Heri angives hhv. tekst-id'en (koden), der skal anvendes i tegningshovedet/ signaturforklaringen samt hvilken aktuelle tekst, der skal angives for den pågældende plan.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes de i felterne angivne tekstid og tekst for det i listen markerede tegningshoved/signaturforklaring.
 • Rammen Valg af tegningshoved og signaturforklaring
  • Liste-kolonnen Plan nr, Hoved, Logo, Signatur og Logo
   Heri listes de under Opslag » Definer plan definerede planer og for hver hhv. det tilhørende tegningshoved- og signaturnummer samt det i tegningshovedet/signaturforklaringen anvendte logo.
   Udpeges en plan-definition og efterfølgende udpeges et tegnings- og/eller signaturforklaringsnummer i listerne Hoved nr: og Signatur nr: vil den pågældende plan-definition blive tildelt dette.
   Det blanke Plan nr. er default-opsætningen (når ingen plan er valgt).
   Logo nr. 0 er fjernvarmepilene.
  • Listen Hoved nr:
   Heri listes alle de definerede tegningshovednumre.
  • Listen Signatur nr:
   Heri listes alle de definerede signaturforklaringsnumre.
  • Knappen Tildel alle planer bestemt hoved nr
   Herved tildeles den i listen Hoved nr: markerede tegningshovednummer til samtlige listede plan-definitioner.
  • Knappen Tildel alle planer bestemt signatur nr
   Herved tildeles den i listen Signatur nr: markerede signaturforklaringsnummer til samtlige listede plan-definitioner.

2.1 Opret / ret hoved

Når knappen Opret / ret hoved vælges, fremkommer en lignende dialogboks:

 • Menulinien

  • Zoom-menuen
   • Zoom ind
    Herved fremkommer et L hvor der med musen udpeges hhv. det nederste, venstre hjørne og det øverste, højre hjørne for det tegningsområde, der ønskes udtegnet forstørret.
   • Zoom ud
    Tegningsfeltet udtegnes i mindre målforhold.
   • Oprindelige billede
    Det oprindelige tegningsfelt udtegnes.
   • Gentegn
    Gentegn hele tegningsfeltet.
  • Logo-menuen
   • Placer logo
    Herved fremkommer det valgte logo (se nedenfor), der frit kan placeres i tegningsfeltet ved et museklik.
   • Fjern logo
    Ved valg af menupunktet fjernes det tidligere indsatte logo.
   • Valg af logo
    Herved kan et logo udpeges og skaleres som nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.1.1.
  • Nordpil-menuen
   • Placer nordpil
    Herved placeres der en nordpil i tegningshovedet / signaturforklaringen.
   • Fjern nordpil
    Herved fjernes den placerede nordpil.
  • Målestok-menuen
   • Placer målestok
    Herved placeres der en målestok i tegningshovedet / signaturforklaringen.
   • Fjern målestok
    Herved fjernes målestokken.
   • Valg af pen og størrelse
    Herved kan målestokkens pen og størrelse angives som nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.1.4 Målestok.
  • Autotekst-menuen
   Denne menu aktiveres først når menuknappen Tekster er aktiveret. Menuen er nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.1.3 Autotekster.
  • <<ABC>>
   Denne menu aktiveres først når menuknappen Tekster er aktiveret. Når menuen er aktiveret vises autoteksternes tekstindhold frem for autotekst identifikationen.
 • Knapmenuen

  • Menuknappen Vis Grid
   Herved udtegnes et kvadratnet, hvortil der snappes såfremt menuknappen Snap til Grid er aktiveret. Kvadratnetafstanden angives i feltet Grid afst., der fremkommer når menuknappen Tekster er aktiveret.
  • Menuknappen Snap til Grid
   Herved snappes til kvadratnettet hhv. grafisk indtegning og ved påsætning af tekster. Kvadretnettet behøver ikke at være vist, for at der kan snappes.
  • Menuknappen Udpeg led.
   Herved kan tidligere tegnede linier (ledninger) udpeges mhp. videre-tegning eller sletning efter samme principper som under Ledninger » Digitaliser.
  • Menuknappen Slet punkt
   Herved slettes det aktive punkt i en igangværende digitalisering eller udpeget ledning.
  • Menuknappen Afslut ledn.
   Herved afsluttes den igangværende ledningsdigitalisering.
  • Menuknappen Tekster
   Herved (de-)aktiveres tekst-funktionen nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.1.2.
 • Dialogboksen Kodetabel og Tegningsfeltet
  Heri listes de medtagne objekt- og punktkoder. Ved udpegning heri og efterfølgende registrering i tegningsfeltet kan der indtegnes rammer/linier samt lednings- og komponentsignaturer.

2.1.1 Logo-funktionen

Ved valg af menupunktet Logo » Valg af logo fremkommer følgende dialogboks:

 • Rammen Valg af logo
  • Rammen Vælg bitmap
   • Felterne Længde (mm) og Højde (mm)
    Heri listes det valgte logos originallængde og -højde i mm.
   • Visningsfeltet
    Heri vises det valgte logo.
  • Rammen Størrelse af logo
   • Felterne Længde (mm) og Højde (mm)
    Heri kan angives det valgte logos ønskede længde og -højde i mm.
   • Knapperne Tilpas længde og Tilpas højde
    Herved tilpasses udfra logoets originalproportioner hhv. højden og længden udfra den fastholdte værdi.
  • Listen
   • Listekolonnerne Nr, Beskrivelse og Stinavn
    Heri listes tidligere gemte logo-numre med tilhørende beskrivelse og sti-/filnavn til raster-filen.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes det valgte logo med de angivne mål.
  • Knappen Fortryd
   Herved fortrydes eventuelle ændringer.
  • Knappen Slet markeret logo
   Herved slettes den i listen udpegede logo-definition.
 • Rammen Tilføj logo til listen
  • Feltet Nyt logo nr
   Heri skal angives nummeret for det nye logo.
  • Feltet Beskrivelse
   Heri kan angives en fritekst-beskrivelse vedrørende logoet.
  • Feltet Stinavn
   Heri skal angives drev, sti, filnavn og filtype til logoet.
   Dette kan udføres med knappen Gennemse.
  • Knappen Tilføj
   Herved tilføjes de i felterne Nyt logo nr, Beskrivelse og Stinavn oplysninger til listen i rammen Valg af logo.
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af sti og filnavn til placeringen af en rasterfil i BMP- eller JPG-format; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.

2.1.2 Tekster-funktionen

Når menuknappen Tekster aktiveres, fremkommer nederst følgende dialogboks:

 • Rammerne Tekst, Henvisningslinie og Symbol
  Herved kan oprettes, rettes og slettes tekster efter samme principper som nærmere beskrevet i afsnit 2 i kapitel 04.02 Påskrifter.

 • Rammen højre, nederst

  • Feltet Autotekst
   Heri angives automatisk når den aktuelt udpegede tekst er en autotekst hentet fra menupunktet Autotekster.
  • Feltet Grid afst.
   Heri angives den ønskede grid-afstand i det kvadratnet, der kan påsættes med menuknappen Vis Grid og der kan snappes til med menuknappen Snap til Grid.

2.1.3 Autotekster

Når menuknappen Tekster aktiveres, er menupunktet Autotekst valgbar.

Autotekster er selvdefinerede tekstidentifikation med tilhørende tekstfelter specifik for hver tegningshoved. Anvend almindelige påskrifter/tekster til tekst, der ikke ændrer sig og vælg kun autotekster såfremt teksten ændrer sig mellem planerne.

Heri står de foruddefinerede autotekster (se nedenfor) samt de egendefinerede autotekster.

Følgende autotekster ligger foruddefineret:

2.1.4 Målestok

Ved valg af menupunktet Målestok fremkommer følgende muligheder:

 • Placer målestok
  Herved placeres der en målestok i tegningshovedet / signaturforklaringen.
 • Fjern målestok
  Herved fjernes målestokken.
 • Valg af pen og størrelse
  Se understående beskrivelse.

Ved valg af menupunktet Valg af pen og størrelse fremkommer følgende dialogboks:

 • Feltet Pennr til målestok
  Heri angives det pennummer målestokken ønskes præsenteret ved (farve & stregtykkelse).

 • Feltet Højde af målestok (mm)
  Heri angives målestokkens ønskede højde i mm.

 • Feltet Pennr til tekst
  Heri angives det pennummer målestokkens enhedstal ønskes præsenteret ved (farve, stregtykkelse og skrifttype).

 • Feltet Teksthøjde (mm)
  Heri angives teksthøjden for målestokstallet, der automatisk angives til højre for målestokken.

3. Procedurebeskrivelse

For den øverst i listen valgte opgave følges i rækkefølge de med bogstav markerede punkter:

A. Opret nyt tegningshoved/signaturforklaring baseret på tom skabelon
B. Opret nyt tegningshoved/signaturforklaring baseret på eksisterende
  C. Ret eksisterende tegningshoved/signaturforklaring
    D. Anvend eksisterende tegningshoved/signaturforklaring

A B C   Vælg menupunktet Medtages » Ledningslag;
Tilvælg som minimum de objekt- og punktkoder samt påskriftlag, der skal medtages i tegningshovedet/signaturforklaringen.
A B C D Vælg menupunktet Tekster » Brugerdefineret tegningshoved.
A B C   Angiv i rullefeltet hvorvidt der arbejdes med tegningshoved eller signaturforklaring.
A     Angiv tegningshovedets/signaturforklaringens nummer i feltet Nr.
B C   Udpeg det pågældende tegningshoved-/signaturforklaringsnummer i listen.
A B C   Ændr eventuelt tegningshovedets længde og højde i felterne Længde (mm) og Højde (mm).
A B C   Opret nye autotekster ved at angive en tekstidentifikation i feltet Tekst id samt en tilhørende tekst i feltet Tekst. Vælg Gem for at gemme teksten.
B C   Rediger evt. en eksisterende autotekst ved at udpege den pågældende tekstidentifikation og redigere teksten. Vælg Gem for at gemme ændringerne.
A B C   Vælg knappen Opret/ret hoved.
A B C Indtegn rammer/linier, ledninger og komponenter i tegningsfeltet.
A B C   Valg og påsætning af logo
 1. Angiv logonummer i feltet Nyt logo nr:.
 2. Angiv en beskrivelse i feltet Beskrivelse:.
 3. Vælg knappen Gennemse og udpeg i det fremkomne katalogtræ den ønskede fil, der skal være af typen .jpg eller .bmp.
 4. Vælg knappen Tilføj hvorved logoet er indlæst og listes i feltet i midten.
Vælg og indstil logo
 1. Udpeg det ønskede logonummer i kolonnen Nr.
 2. I rammen Valgt bitmap vises det valgte logo samt dets originalstørrelse og i rammen Størrelse af logo kan logoets højde og bredde indstilles.
 3. Vælg knappen Gem for at gemme det valgte logo samt dets størrelse - ellers vælg knappen Fortryd. Det gemte logo kan herefter indsættes med funktionen Placer logo.
A B C Indsæt Tekster & Autotekster
 • Aktiver menuknappen Tekster
 • For Tekster: Angiv tekst i dialogboksen nederst.
  For Autotekster: Vælg i menuen Autotekst.
 • Angiv diverse indstillinger i dialogboksen nederst.
 • Påsæt (auto-)teksten i tegningsfeltet.
A B C
 • Forlad dialogboksen.
 • Angiv evt. nyt tegningshoved-/signaturforklaringsnummer.
 • Vælg knappen Gem.
D Tildel/Valg af tegningshoved/signaturforklaring til planer
 1. Udpeg den ønskede plan i feltet Plan nr.
 2. Udpeg derefter det ønskede tegningshoved i feltet Hoved nr: og/eller den ønskede signaturforklaring i feltet Signatur nr:. De valgte tegningshoved- og signaturforklaringsnumre vil nu stå til højre for plannummeret og vil være gældende næste gang Opslag » Udtegn plan anvendes. Vælges tegningshoved eller signaturforklaring nr. 0 vil det være standard-tegningshovedet/-signaturforklaringen, der anvendes.