410: Tekster » Påskrifter på tabelform


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion listes alle planens påskrifter uanset om de er oprettet som frie påskrifter, fra rørkataloget eller importeret gennem tekst-import.

Ønskes en samleoversigt over anvendte påskrifter henvises til rammen Påskrifter beskrevet i kapitel 510: Ledninger » Egenskabsdata via påskrifter.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Tekster » Påskrifter på tabelform og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Ret markerede påskrifter
  • Listen
   • Liste-kolonnen Tekst
    Heri listes alle de i planen registrerede påskrifter uafhængig af om lagene påskrifterne er registreret til er valgt medtaget.
   • Liste-kolonnen Lag
    Heri listes hvilket lag de enkelte påskrifter er registreret til.
   • Liste-kolonnen Pen tekst
    Heri listes hvilket pen-nummer de enkelte påskrifter er registreret til.
   • Liste-kolonnen Pen henv.
    Heri listes hvilket pen-nummer de enkelte påskrifters henvisningslinie er registreret til.
   • Liste-kolonnen Størrelse
    Heri listes hvilken tekst-størrelse i mm de enkelte påskrifter er registreret til.
   • Liste-kolonnen Roter
    Heri listes hvorvidt de enkelte påskrifter er registreret til at rotere ift. planens ændringer i orienteringen.
  • Knappen og feltet Ret lag
   Hermed rettes lag-nummeret for de markerede påskrifter til det i feltet angivne.
  • Knappen og feltet Ret pen tekst
   Hermed rettes pen-nummeret for de markerede påskrifter til det i feltet angivne.
  • Knappen og feltet Ret pen henv.
   Hermed rettes lag-nummeret for de markerede påskrifters henvisningslinie til det i feltet angivne.
  • Knappen og feltet Ret størrelse
   Hermed rettes tekst-størrelsen for de markerede påskrifter til det i feltet angivne.
  • Knappen og feltet Ret rotation
   Hermed rettes hvorvidt for de markerede påskrifter skal rotere med planens orientering til det i feltet angivne.
  • Knappen Slet markerede påskrifter
   Hermed slettes alle de i rammen Registrerede påskrifter markerede påskrifter.
  • Knappen Vis markeret tekst
   Hermed vises den markere teksts placering i planen. Dialogboksen minimeres og kan genkaldes ved at genåbne denne.
  • Knappen Grupper markerede
   Hermed samles de markerede påskrifter øverst i listevinduet.
 • Rammen Vælg indenfor energidistrikt
  • Knappen Marker tekster indenfor distrikt
   Hermed markeres de påskrifter, der er beliggende indenfor den eller de i listevindue valgte energidistrikter.
  • Listevinduet
   Heri listes de eksisterende energidistrikter.
 • Rammen Antal påskrifter i hvert lag
  • Kolonnen Lag
   Heri listes lagnummer 1 - 30.
  • Kolonnen Antal
   Heri listes antal påskrifter for hvert lag.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det samlede antal påskrifter.
 • Rammen Søg og erstat
  • Felterne Søg tekst og Erstat med
   Heri angives hhv. hvilken (del af) tekst, der skal opsøges, samt hvilken tekst dette skal erstattes med.
   Bemærk at søge-teksten er 'case-sensitive'; altså vil søgning på 'tekst' ikke resultere i match med 'Tekst', da denne starter med stort T.
  • Knappen Udfør
   Herved udføres på de i listen markerede påskrifter en opsøgning af det i feltet Søg tekst angivne og hvor der er nøjagtig match erstattes teksten med det i feltet Erstat med angivne.
 • Knappen Gem
  Hermed gemmes alle de foretagne ændringer.
 • Knappen Fortryd
  Hermed forkastes alle de foretagne ændringer.