501: Ledninger » Digitaliser


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Oversigt over konstruktions- og indtegningsmetoder
 3. Hovedmenu-skærmbilledet
  1. Tegningsfeltet
   1. Kodetabellen
   2. Frihåndsdigitalisering og redigering
  2. Knappanelet
  3. Musemenuen
  4. Dialogboks
 4. Dialogboksen Afstand/vinkel
 5. Dialogboksen Indtast koordinater
 6. Undermenuen Flugtmål
 7. Undermenuen Krydsmål
 8. Undermenuen Parallelforløb
 9. Undermenuen Konstruktion
  1. Skærings- og projektionsberegning
  2. Hjælpelinier
  3. Ortogonalmål
 10. Ledningsdigitalisering vha. digitaliseringsbord
 11. Afslutning af ledningsdigitaliseringsfunktionen
··································· Relateret programdokumentation ··································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes til tilføje, rette og slette ledningsnettets og -komponenternes geometriske placering og kodning.

I denne programdokumentation dækker begrebet DIGITALISERING programmets mange muligheder for - gennem konstruktion, indlæsning og indtegning - at indregistrere ledningernes geografiske placering og geometriske sammenhænge i programmets geometriske database.

Funktionen anvendes under følgende forudsætninger:

 • For nærmere beskrivelse af principperne bag registreringen af ledningsmodellen hvor digitaliseringen er første trin er nærmere beskrevet i kapitel Appendiks: Modellering af ledningsnettet.
 • Før ledningsdigitaliseringen påbegyndes skal der være oprettet mindst én punkt- og objektkode; læs nærmere herom i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel. Ligeledes skal der være indlæst et referencesystem (grundkort) som nærmere beskrevet i kapitlet 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM.
 • Ønskes bestemte objekt- og punktkoder valgt ved start af ledningsdigitaliseringsmenuen, kan dette angives under menupunktet Diverse » Opsætning; læs nærmere herom i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.
 • En ledning kan maksimalt bestå af 5000 punkter.
 • Endvidere kan programfunktionen Udpeg » Udpeg forbruger » Energidistrikter anvendes til at systematisere tegningsmaterialet og -arbejdet; læs nærmere herom i kapitlet 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
 • Både under og efter indtegningen af ledningsgeometrien bør der løbende foretages kontroller på at de herunder angivne indtegningsprincipper er overholdt; læs nærmere i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.
 • På cirkelbuer vil funktionerne Skærende ledning og Vinkelret på ledning forbinde til et retlinet forløb og ikke ind på cirkelbuen.
 • Ledningsforløb kan laves som rette linier og cirkelbuer - det er således ikke muligt at lave overgangsbuer (klotoider/spline), der er overgangs-buestykker fra én radius til en anden.
 • Programhukommelse
  Når menupunktet Ledninger » Digitaliser vælges foretages der ikke rettelser direkte i databasen! Dette sker først når et andet menupunkt vælges og der svares Gem.
  Ved start af digitaliseringsfunktionen allokeres en vis plads i hukommelsen til nyindlagte punkter. Ved større digitaliseringsarbejde kan denne plads blive opbrugt og programmet vil meddele at digitaliseringsmenuen kortvarig forlades hvorefter menupunktet kan genvælges. Herved tømmes hukommelsen og tom hukommelse allokeres.
  Tilsvarende vil der ved større eller komplicerede ændringer i eksisterende ledningsgeometri kunne forekomme meddelelser om at digitaliseringsmenuen kortvarig skal forlades.
 • Hjælpepunkter, mållinier og hjælpelinier
  Hjælpepunkter er midlertidige punkter, der forsvinder når programmet lukkes. Husk derfor at digitalisere konstruerede hjælpepunkter til ledningsobjekter ved efterfølgende at snappe til hjælpepunkter. Der kan oprettes optil 100 hjælpepunkter.

2. Oversigt over konstruktions- og indtegningsmetoder

Efter dataenes oprindelse findes følgende ledningsdigitaliseringsfunktioner:

  Absolutte koordinater Relative afstandsmål
Analoge data
 • Digitaliseringsbord
 • Skærmdigitalisering
 • Konstruktionsfunktionerne
  (flugt-, kryds-, ortogonalmål)
Digitale data
 • Omregningsprogrammer
  til absolutte koordinater

Her vises en samlet oversigt over den anbefalede rækkefølge af de enkelte procedurer i forbindelse med oprettelse, rettelse og sletning af ledningsgeometri:

Forskellige menupunkter
Konvertering digital <> digital - Fra DSFL-format [Import af DSFL]
Konvertering digital <> digital - Fra DXF-format [Import af DXF]
Ledningsnet/hjælpepunkter - Indlæs nr1-fil [Kapitel 801]
Konvertering analog <> digital - Bitmap som baggrund [Kapitel 514]

||
V

Menupunktet Ledninger » Digitaliser

|-----»
Udpeg [Afsnit 3.2]
Konvertering analog <> digital:
- Borddigitalisering [Afsnit 10]
Hjælpepunkter:
- Indtast koordinatsæt [Afsnit 5]
- Flugtmål [Afsnit 6]
- Krydsmål [Afsnit 7]
- Konstruktion [Afsnit 9]
- Triptæller [Kapitel 111]
- Frihåndsudpegede hjælpepunkter [Afsnit 3.3]
Hjælpenet:
- Kvadratnet [Afsnit 3.3 ]
- Kvadratnet, snap til grundkort [Afsnit 3.3]
Specialfunktioner:
- Afstand-/vinkelfunktionen [Afsnit 4]
- Parallelfunktionen [Afsnit 8]
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

||
V

Naviger [Afsnit 1.1]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

||
V

Angiv kodning:
--»
Objektkode
[Afsnit 3.1.1]
|-» 
|
Geometrisk kode
[Afsnit 3.4]
|-»
|
Punktkode
[Afsnit 3.1.1]
--»  Symbolplacering
[Afsnit 3.4]

||
V

Vælg snap-funktion:
--»  Ingen snap
[Afsnit 3.2]
|-» Snap kort (punkt/linie)
[Afsnit 3.2]
|-» Snap ledning (punkt/linie)
[Afsnit 3.2]
--» Snap hj.pkt.
[Afsnit 3.2]

||
V

····································································
----
--» 
|
Flyt punkt-funktionen
[Afsnit 3.3]
|-»
|
Digitaliser
[Afsnit 3.1.2]
|-»
|
Opsplit linie i to dele
[Afsnit 3.3]
--» Slet punkt
[Afsnit 3.2]

||
V

|--------
Slet/Afslut
Slet ledning [Afsnit 3.3]
Afslut [Afsnit 3.2]
Skærende ledning [Afsnit 3.2]
Vinkelret på ledning [Afsnit 3.2]

||
V

Gem/Fortryd alle tilføjelser/ændringer [Afsnit 11]

 

Kort forklaring til ovenstående diagram:

Den overordnede procedure er i tre dele; den øverste 'boks' omhandler konverterings- og indlæsningsfunktioner, som skal udføres inden digitaliseringsmenuen aktiveres. Den midterste 'boks' er konstruktions- og indtegningsfunktionerne i menupunktet Ledninger » Digitaliser og nederste 'boks' omhandler procedurerne omkring dét at forlade menupunktet og gemme de foretagne tilføjelser, ændringer m.v.

I den midterste 'boks' vises på skitseform de forskellige funktioners gensidige afhængigheder; funktionerne i den grå boks til højre kan principielt aktiveres når som helst uanset den igangværende proces i venstre side blot dette sker før Flyt, Digitaliser eller Slet aktiveres.

Snap kan således - lidt afhængig af valgte underfunktion - kombineres på følgende måde:

Menuknappen: Snap punkt Snap linie
Snap Kort Nærmeste punkt i grundkortet Vinkelret til nærmeste linie i grundkortet
Snap ledn. Nærmeste punkt i ledningsnettet Vinkelret til nærmeste linie i ledningsnettet
Snap hj.pkt Nærmeste hjælpepunkt Nærmeste hjælpepunkt
Snap 1-2-3 Kombinationssnap:
 1. Første og anden gang til nærmeste hjælpepunkt eller vinkelret til nærmeste linie i grundkort eller ledningsnet afhængig af indstilling.
 2. Tredje gang til nærmeste hjælpepunkt, punkt i grundkortet eller punkt i ledningsnettet afhængig af indstilling.

Et par eksempler på diagrammets anvendelse:

Eksempel: Procedure:
Ny ledning indtegnes delvis på frihånd og delvis med snap til grundkortobjekter...
 1. Da ledningen er ny overspringes Udpegnings- og navigeringsprocedurerne.
 2. Objekt- og geometrikoden for det kommende ledningsstykke angives.
 3. Angiv snap til grundkort hvis der snappes til grundkortsobjekt eller ingen snap hvis der frihåndsdigitaliseres.
 4. Digitaliser i tegningsfeltet.
 5. Angiv evt. anden punktkode for det netop oprettede punkt.
 6. Gentag punkt 2 - 5 for de følgende punkter.
 7. Afslut digitaliseringen og gem ændringerne.
 
Ny ledning indtegnes med kendskab til parallelafsætningsværdi...
 1. Der angives evt. objekt- og punktkode for den kommende ledning.
 2. Specialfunktionen Parallelfunktion vælges og afsætningsproceduren for denne følges.
 3. Når parallelafsætningen er gennemført og afsluttet kan der digitaliseres videre, omkodes, flyttes og/eller slettes punkter m.v.
 4. Afslut ledningsstrækningen med Afslut
 5. Gem de foretagne ændringer.
 
En eksisterende ledning fortsættes med kendskab til parallelafsætningsværdi...
 1. Ledningsstrækningen udpeges og der navigeres evt. til enden af ledningen.
 2. Der angives evt. objekt- og punktkode for den kommende ledning.
 3. Specialfunktionen Parallelfunktion vælges og afsætningsproceduren for denne følges.
 4. Når parallelafsætningen er gennemført og afsluttet kan der digitaliseres videre, omkodes, flyttes og/eller slettes punkter m.v.
 5. Afslut ledningsstrækningen med Afslut
 6. Gem de foretagne ændringer.
Et eksisterende ledningspunkt omkodes til anden punktkode (komponenttype)...
 1. Udpeg ledningen og naviger hen til punktet, der skal omkodes.
 2. Omkod punktkoden.
 3. Afslut og gem ændringerne.

 

For nærmere beskrivelse af ovenstående procedure henvises til kapitel Navigationsliste: Indlæg komponent på eksisterende ledning.

3. Hovedmenu-skærmbilledet

Ledningsdigitaliseringsfunktionerne aktiveres ved at vælge menupunktet Ledninger » Digitaliser. Herved fremkommer digitaliseringsfunktionens hovedskærmbillede i midten med selve tegningsfeltet, musemenuen i højre musetast, øverst knappanelet samt dialogboksen, der alle beskrives nærmere i det efterfølgende.

3.1 Tegningsfeltet

3.1.1 Kodetabellen

Karakteristisk for digitaliseringsfunktionens hovedskærmbillede er kodetabellen til venstre i tegningsfeltet - findes denne ikke er digitaliseringsfunktionen afsluttet eller der er valgt én af digitaliseringsfunktionens undermenuer.

Ved nydigitalisering udpeges først den ønskede objekt- og punktkode den nye ledningsstrækning skal registreres med hvorefter strækningen tegnes med eller uden de forskellige snap-muligheder.

Ved omkodning af hele eller dele af ledningsstrækninger udpeges først den ønskede linie og/eller aktuelle punkt hvorefter en anden objekt- og/eller punktkode vælges i kodetabellen.

Kodetabellens indhold kan tilføjes og redigeres som beskrevet i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel. Der er direkte adgang til kodetabellen fra ledningsdigitaliseringsfunktionen gennem menupunktet Kodetabel i musemenuen.

Kodetabellens størrelse kan indstilles i procent af tegningsfeltets højde som nærmere beskrevet i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.

3.1.2 Frihåndsdigitalisering og redigering

Når digitaliseringsfunktionen startes er alle snap-funktionerne slået fra og der kan tegnes ledningsnet med frihånd. Ved at snappe til eksisterende grundkort- eller ledningsobjekter, ved at konstruere hjælpepunkter ud fra kendte mål, indlæse punkter fra filer eller overføre ledningsplaner på papir til digital ledningsregistrering med et digitaliseringsbord kan digitaliseringsnøjagtigheden udføres væsentlig mere præcis.

Ligeledes kan eksisterende ledningsstrækninger ved hjælp af digitaliseringsmenuens forskellige værktøjer redigeres eller slettes.

3.2 Knappanelet

Øverst fremkommer følgende knapmenu:

 • Snap til punkt (geometrisk snap)
  Når denne knap er markeret gul snappes der til nærmeste punkt i den valgte database.
 • Snap til linie (geometrisk snap)
  Når denne knap er markeret gul snappes der vinkelret ind fra markørens pilspids ind på nærmeste linie i den valgte database.
 • Snap Kort (database snap)
  Når denne knap er markeret gul snappes der til grundkortdatabasens objekter i tegningsfeltet.
  Som standard vil denne snap-funktion deaktivere efter hver udpegning i tegningsfeltet og skal derfor vælges hver gang, der ønskes snappet til et grundkortsobjekt.
  Ønskes at snap-funktionen forbliver aktiv til den igen fravælges holdes CTRL-tasten nede mens Snap Kort vælges.
 • Snap Ledn. (database snap)
  Når denne knap er markeret gul snappes der til ledningsdatabasens objekter i tegningsfeltet.
  Snappes til et enkeltpunkt i ledningsdatabasen vil punktet automatisk blive indført i ledningsforløbet med tilhørende kode.
  Som standard vil denne snap-funktion deaktivere efter hver udpegning i tegningsfeltet og skal derfor vælges hver gang, der ønskes snappet til et ledningsobjekt.
  Ønskes at snap-funktionen forbliver aktiv til den igen fravælges holdes CTRL-tasten nede mens Snap Ledn. vælges.
 • Snap hj.pkt. (database snap)
  Der snappes til hjælpepunkter og måleliniernes spidser oprettet som beskrevet andre steder i dette kapitel. Denne snap-funktion forbliver aktiv til funktionen igen fravælges. 
 • Skær. ledn.
  Denne funktion forudsætter at der er et aktuelt punkt, der sammen med et foregående punkt udgør en linie, der ønskes skåret med en anden eksisterende linie. På baggrund af ledningsforløbets aktuelle punkt og dette punkts forrige punkt beregnes skæringen med den udpegede, skærende linie.
  Værktøjsknappen Skær.ledn. fungerer ikke ifm. at lokalmenu-funktionen Flyt aktuelle pkt er aktiv.
 • Vinkelret på led.
  Anvendes ifm. udpeget punkt eller ledningsforløb. Det aktuelle punkts vinkelrette projektion ned på den udpegede linie beregnes.
 • Krydsmål
  Hermed beregnes skæringspunktet mellem to afstandsmål - læs nærmere herom i afsnit 7 i dette kapitel.
 • Konstruktion
  Læs nærmere herom i afsnit 9 i dette kapitel.
 • Parallel
  Læs nærmere herom i afsnit 8 i dette kapitel.
 • Udpeg
  Herved udpeges nærmeste linieforløb eller enkeltpunkt i ledningsdatabasen. Vælges funktionen igen springes til næste linie i ledningsforløbet eller til et andet ledningsobjekt beliggende i samme koordinatsæt - herved kan f.eks. ledningskomponenter, der fejlagtigt er placeret ledningsforløbet frem for i ledningsforløbet, 'fanges' og slettes.
 • Slet
  Det aktuelle punkt (markeret med gul elastiklinie) slettes. Er der flere punkter i det udpegede objekt er næste punkt herefter aktuelle punkt.
 • Afslut
  Hermed afsluttes det aktuelle ledningsforløb.

Der kan således i fri kombination 'snappes' mellem:

 
Der snappes fra markørens placering til nærmeste punkt i grundkortdatabasen. Der snappes fra markørens placering vinkelret ind på nærmeste linie i grundkortdatabasen.
Der snappes fra markørens placering til nærmeste punkt i ledningsdatabasen Der snappes fra markørens placering vinkelret ind på nærmeste linie i ledningsdatabasen.
Der snappes fra markørens placering til nærmeste:
hjælpepunkt (gult kryds med cirkel)
konstruktionsmål (grøn pilspids eller pilspidser)

3.3 Musemenuen

Ved klik på højre musetaste fremkommer musemenuen:

 • Afslut
  Det aktuelt udpegede enkeltpunkt eller ledningsforløb afsluttes.Kodetabel
  Kodetabellen åbnes og objekt-/punktkoder kan løbende tilføjes. Kodetabellen er nærmere beskrevet i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
 • Flyt aktuelle punkt
  Det aktuelle punkt flyttes ved førstkommende museklik i kortet med eller uden snap afhængig af det valgte. Såfremt det aktuelle punkt også er knudepunkt vil knudepunktet automatisk flytte med ved flytningen.
 • Flugtmål
  Læs nærmere herom i afsnit 6 i dette kapitel.
 • Fjern mål
  Fjerner alle målangivelser dannet af flugt- og krydsmålsfunktionerne.
 • Udpeg nye hjælpepunkter
  Digitalisering af hjælpepunkter uden anvendelse af mål. Udpegningsfunktionen er aktiv til den fravælges.

 • Slet alle hjælpepunkter
  Fjerner alle eksisterende hjælpepunkter.
 • Udpeg og slet et hjælpepunkt
  Fjerner det udpegede hjælpepunkt.
 • Slet aktuelle ledning
  Hele ledningsstrækningen, som den udpegede ledning er del af, slettes. Dette er alternativ til at udpege en ledning for derefter at slette det punkt for punkt.
 • Påfør kvadratnet, snap til grundkort
  Højre mustast-funktion Påfør kvadratnet, snap til grundkort har samme funktion som Påfør kvadratnet, blot snappes der ved udpegningen til nærmeste objekt i grundkortet. Kvadratnetsinddelingen er default på 1 meter, men kan ændres vha. menupunktet Ændre kvadratnetsinddeling.
 • Påfør kvadratnet
  Frihåndsdigitaliseringen kan understøttes af et kvadratnet med vilkårlig maskestørrelse. Kvadratnettet er til orientering og der snappes IKKE til kvadratnettets krydsende linier. Med højre mustast-funktion Påfør kvadratnet dannes et kvadratnet med start-maskeafstand på 1 meter. Første udpegning i kortet angiver punktet hvori kvadratnettet skal gennemløbe og anden udpegning angiver kvadratnettets orientering.
 • Ændre kvadratnetsinddeling
  Kvadratnettets maskeafstand kan ændres med højre mustast-funktion Ændre kvadratnetsinddelingen. Kvadratnettet har pen nummer 20, hvor farven kan sættes til en anden gennem pendefinitionerne, se nærmere i kapitlet 802: Diverse » Penne » Definition af penne.
 • Opsplit linie i to dele
  Anvendes hvis en ledningsstrækning opdelt i to ledningsstrækninger, f.eks. hvis en primær hovedledning får nyt forløb og den tidligere primære hovedledning overgår til sekundær hovedledning. Ledningsstrækningen deles ved det aktuelle punkt (den gule 'elastiklinies' faste punkt).
 • Indtast afstand og vinkel
  Herved kaldes dialogboksen Afstand og vinkel såfremt dialogboksen er lukket. Funktionen anvendes til at fortsættes eller ændre et ledningsforløb, hvor der er kendskab til længde og eventuelle ændringer i retningen.
  Funktionen er nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 4.
 • Indtastning af koordinater
  Herved kaldes dialogboksen Indtastning såfremt dialogboksen er lukket.
  Funktionen anvendes til at oprette hjælpepunkter ud fra koordinater.
  Funktionen er nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 5.
 • Ret objektkode for udpeget objekt
  Ændrer objektkoden for hele ledningsstrækningen og IKKE kun det udpegede liniestykke.

  1. Udpeg med funktionen Udpeg en linie i det objekt, for hvilken objektkoden ønskes ændret.
  2. Udpeg den nye objektkode i kodetabellen.
  3. Vælg Ret objektkode for udpeget objekt og følgende dialogboks fremkommer:
  4. Vælg Ja såfremt dette ønskes - ellers Nej.
 • Vend tegneretning
  Herved vendes tegneretningen for det aktuelle objekt så 'bagende' og 'fremløbsretning' bytter plads. I den forbindelse udføres en symbolsubstitution som beskrevet i kapitel 809: Diverse » Vis symboler.
 • Fjern denne menu
  Hermed fjernes musemenuen.

3.4 Dialogboksen

I dialogboksen vises følgende oplysninger:

 • Felterne Y (m) og X (m)
  Markørens aktuelle placering i Y- og X-koordinater i meter. Når der digitaliseres eller udpeges angives det aktuelle punkts koordinater.
 • Feltet Stat. afs.
  Det første tal angiver det aktuelle punkts stationering og det andet tal angiver længden af den gule elastiklinie.
 • Feltet Forbind
  Angivelse af om der er tale om ret linieforløb (R) eller cirkelbue (C) fra det aktuelle punkt til det næste punkt.
 • Feltet Symbol nr
  Det aktuelle punkts symbolnummer iht. symbolbiblioteket (se kapitel 803: Diverse » Kodetabel). Såfremt symbolnummer 1 - det 'blanke' symbol - er aktuelt, vises intet symbolnummer.
 • Feltet Placering
  Såfremt der anvendes dobbeltlinier, kan man i dette felt bestemme symbolets placering ift. linierne efter følgende skema:
  C: Symbolet anbringes på centerlinien.
  H: Symbolet anbringes på højre linie.
  V: Symbolet anbringes på venstre linie.
  B: Symbolet anbringes på begge linier.
 • Felt Tekst
  Symbolets beskrivende tekst fra kodetabellens felt Beskrivelse: (se kapitel 803: Diverse » Kodetabel).
 • Felt Kote
  Det aktuelle punkts kote.

4. Dialogboksen Afstand/vinkel

Anvendelse

 

Denne konstruktionsmetode anvendes til hhv.:
 • oprettelse af ledningsforløb i forlængelse af en eksisterende ledning og til 

 • ændring af ledningsforløb inde i et eksisterende ledningsforløb

gennem angivelse af ledningsafstand og eventuel vinkelændring.

Funktionsbeskrivelse
 • Feltet Afstand (m)
  Heri angives den ønskede afstand.
 • Feltet Vinkel (grader)
  Heri angives den ønskede vinkelændring i forhold til retningsvinklen for det aktuelle punkts foregående linie. Positive tal drejer med uret og negative mod uret.
 • Knappen Udpeg retning
  Hermed kan retningsvinklen for ledningsforløbet udpeges.
 • Knappen Adder 90
  Hermed forøges den aktuelle vinkelændring med 90 grader. Denne funktion kan gentages.
 • Tasten RETUR
  Hermed registreres det i felterne angivne som ledningsforløb.

Afstand- og vinkel-boksens fremkomst ifm. start på ledningsdigitalisering kan indstilles som beskrevet i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.

Procedure

  Fase Menu/Knap m.v.
1. Aktiver funktionen
 • Vælg ét af menupunkterne:
  Dialogboksen Afstand og vinkel er straks vist når hhv. menupunktet Ledninger » Digitaliser og Grundkort » Ret i grundkort aktiveres
2. Udpeg ledning
 • Funktionens anvendelse forudsætter at en eksisterende ledning er udpeget - enten som forlængelse af en eksisterende strækning eller i en delstrækning jf. dette skema:
    Udpeget strækning Resultat efter RETUR-tasten:
  Front:
  Mellemstykke:
  Ende: Ikke muligt...!
3. Fravælg snap
 • Fravælg menuknapperne Snap kort, Snap ledn. og Snap hj.pkt
4. Aktiver funktion
 • Klik på dialogboksen Afstand og vinkel's titellinie, så denne markeres blå.
  Lad ikke markøren forlade dialogboksen...!
5. Angiv afstand
 • Indtast afstanden i meter i feltet Afstand (m) og der fremkommer en gul linie i den angivne længde med den oprindelige vinkelændring (har funktionen ikke været anvendt vil vinkelændringen være 0, elllers vil den tidligere vinkelændring stadig være gældende til den ændres).
6. Angiv vinkelændring
 • Indtast i feltet Vinkel (grader) en evt. vinkelændring i forhold til de to punkter i det foregående ledningsforløb.
7. Dan ledning
 • Vælg RETUR-tasten for at digitalisere det nye punkt i ledningsstrækningen.
8. Afslut funktion
 • Forlad dialogboksen

5. Dialogboksen Indtastning

Indtastning af koordinater
Der oprettes hjælpepunkter for de indtastede koordinatværdier.

 • Feltet Y (m)
  Heri angives y-koordinaten på hjælpepunktet, der ønskes oprettet.
 • Feltet X (m)
  Heri angives x-koordinaten på hjælpepunktet, der ønskes oprettet.
 • Feltet Alle Indtastninger
  Heri angives de tidligere foretagne indtastninger.

Indtastnings-boksens fremkomst ifm. start på ledningsdigitalisering kan indstilles under Diverse » Opsætning.

Navigationsliste: Koordinatindtastning

6. Undermenuen Flugtmål

Musemenuen

 • Fortryd sidste udpegning
  Sidste udpegning fortrydes. Dette kan efterfølgende gentages ved flere udpegninger, der fortrydes.
 • Skift retning
  Hver gang menupunktet vælges roteres flugtvinklen 90º med uret.
 • Slut
  Flugtmålsfunktionen afsluttes og der returneres til ledningsdigitaliseringsfunktionens hovedskærmbillede.

Menuknapper

 • Snap punkt
  Herved snappes til nærmeste punkt ift. markørens placering, når der klikkes i tegningsfeltet.
 • Snap linie
  Herved snappes vinkelret ind på nærmeste linie ift. markørens placering, når der klikkes i tegningsfeltet.
 • Snap Kort
  Herved snappes der udelukkende til objekter i grundkortdatabasen.
 • Snap Ledn.
  Herved snappes der udelukkende til objekter i ledningsdatabasen.

Dialogboksen

I dialogboksen kan følgende listes og angives:

 • Feltet Y (m)
  Heri angives det sidst udpegede punkts Y-koordinat.
 • Feltet X (m)
  Heri angives det sidst udpegede punkts X-koordinat.
 • Feltet Kode
  Heri angives det sidst udpegede objekts DSFL-kode.
 • 4. felt
  Heri angives ovenstående kode i klar tekst såfremt denne er defineret iht. DSFL-standarden.
 • Feltet Afstand  (m 1:1)
  Heri angives det ønskede flugtmål i meter.
 • Feltet Afst. P1-P2 (m)
  Heri listes afstanden mellem de to udpegede punkter til eventuel kontrol.

Procedure

Navigationsliste: Indtegning vha. funktionen Flugtmål

7. Undermenuen Krydsmål

Menuknapper

 • Snap til kort
  Herved snappes til nærmeste objektpunkt i grundkortdatabasen.
 • Snap ledn.
  Herved snappes til nærmeste objektpunkt i ledningsdatabasen.
 • Snap hj.pkt
  Herved snappes til nærmeste hjælpepunkt.
 • Skift skæring
  Herved skiftes mellem cirklernes 2 skæringspunkter.
 • Skæring med objekt
  Herved oprettes mållinie til skæringspunkterne mellem 1. punkts cirkel og det udpegede objekt.
 • Slet mållinie
  Herved kan en mållinie udpeges og slettes.

Musemenuen

 • Fortryd sidste udpegning
  Sidste udpegning fortrydes. Dette efterfølgende gentages ved flere udpegninger, der fortrydes.
 • Slut
  Krydsmålsfunktionen afsluttes og der returneres til ledningsdigitaliseringsmenuen.

Dialogboksen

I dialogboksen kan følgende listes og angives:

 • Feltet Y (m)
  Heri angives det sidst udpegede punkts Y-koordinat.
 • Feltet X (m)
  Heri angives det sidst udpegede punkts X-koordinat.
 • Feltet Kode
  Heri angives det sidst udpegede objekts kode fra kodetabellen såfremt det er et ledningsobjekt eller DSFL-kode såfremt det er et grundkortsobjekt.
 • Felt
  Såfremt ovenstående kode relaterer til et grundkortsobjekt angives her DSFL-kodens klar tekst såfremt en sådan er defineret iht. DSFL-formatet.
 • Feltet Afstand (m 1:1)
  Heri skal angives krydsmålet til det først udpegede punkt.
 • Feltet Afstand (m 1:1)
  Heri skal angives krydsmålet til det andet udpegede punkt.
 • Feltet Afst. P1-P2 (m)
  Heri listes afstanden mellem de to udpegede punkter til eventuel kontrol.

Procedure

Navigationsliste: Indtegning vha. funktionen Krydsmål

Navigationsliste: Skæringsberegning mellem linie og cirkel

8. Undermenuen Parallelforløb

Musemenuen

 • Udpeg nyt objekt
  Hermed kan et grundkortsobjekt udpeges i planen.
 • Afkort linien
  Hermed kan en parallelforskudt linie afkortes til det ønskede.
 • Forbind til ledning
  Hermed kan en parallelforskudt linie registreres som en ledningsstrækning.
 • Fortryd forbindelse
  Hermed kan en netop oprettet ledningsregistrering fortrydes.
 • Fjern elastiklinie
  Hermed kan elastiklinien fjernes.
 • Slut
  Hermed afsluttes parallelforløbsfunktionen.

Dialogboksen

I dialogboksen kan følgende angives:

 • Feltet Afst. (m 1:1)
  Heri skal angives den ønskede afstand til parallelafsætningen. Såfremt parallelafsætningen sker til den forkerte side af det udpegede objekt skal fortegnet på afstanden ændres.

Procedure

Navigationsliste: Indtegning vha. funktionen Parallel

9. Undermenuen Konstruktion

Menuknapperne

 • Geometrisk snap
  • Snap til punkt
   Der snappes til nærmeste punkt i den valgte database.
  • Snap til linie
   Der snappes vinkelret ind på nærmeste linie i den valgte database.
  • Snap 1-2-3
   Første og anden gang snappes vinkelret ind på nærmeste linie i den valgte database. Tredie gang snappes til nærmeste punkt i den valgte database. Denne funktion anvendes med fordel ved ortogonalmåling, hvor de to første klik udpeger måleliniens placering og retning og sidste klik angiver måleliniens 0-punkt.
 • Database-snap
  For disse snapfunktioner gælder at den valgte snap-funktion er aktiv til den enten fravælges eller en anden vælges.
  • Snap til kort
   Der snappes udelukkende til objekter i grundkortdatabasen.
  • Snap ledn.
   Der snappes udelukkende til objekter i ledningsdatabasen.
  • Snap hj.pkt.
   Der snappes udelukkende til hjælpepunkter.
 • Udpeg hjælpelinier og skæringspunkter med disse (knap 7 & 8)
  • Udpeg hj.linie
   Med Udpeg hj.linie kan der på baggrund af to udpegede hjælpepunkter oprettes en hjælpelinie - der kan i alt oprettes to hjælpelinier.
  • Udpeg skæring
   Med Udpeg skæring kan de punkter, hvor hjælpelinien enten skærer en anden hjælpelinie eller et objekt i grundkortet, udpeges og der dannes et hjælpepunkt.
 • Absolut/relativ (knap 9)
  Basisliniens nul-punkt (den grønne pils placering) kan enten være:
  • Absolut
   Nulpunktet fastholdes i samme punkt ('nulpunkts-metoden') hvilket vil sige alle mål er optaget i forhold til samme nulpunkt. I praksis vil der være tale om et fastholdt målebånd hvortil alle længde- og vinkelmål optages.
  • Relativ
   Nulpunktet forskydes til det sidst-oprettede hjælpepunkt ('kæde-metoden'). I praksis vil dete svare til at målebåndet flyttes parallelt med basislinien og dét punkt, der sidst blev målt til, nu er nyt nul-punkt.
 • '1-2-3-4-knappen' til skærings- og projektionsberegning (knap 10)
  Find skæringen mellem to linier ved at udpege to punkter på den ene linie og derefter to punkter på den anden linie. Find et punkts projektion på en linie ved at udpege to punkter på den ene linie og punktet, der skal projiceres, udpeges to gange.

Musemenuen

 • Fortryd sidste udpegning
  Hermed fortrydes sidste udpegning.
 • Udpeg og slet et hjælpepkt
  Hermed kan ét hjælpepunkt udpeges hvorved det automatisk slettes.
 • Slet alle hjælpepunkter
  Herved slettes samtlige hjælpepunkter.
 • Udpeg og slet en hjælpelinie
  Herved kan én hjælpelinie udpeges og automatisk slettes.
 • Slut
  Hermed afsluttes konstruktionsmenuen.

Dialogboksen

I dialogboksen kan følgende listes og angives:

 • Feltet Y (m)
  Heri angives det sidst udpegede punkts Y-koordinat.
 • Feltet X (m)
  Heri angives det sidst udpegede punkts X-koordinat.
 • Feltet Kode
  Heri angives det sidst udpegede objekts kode fra kodetabellen såfremt det er et ledningsobjekt eller DSFL-kode såfremt det er et grundkortsobjekt.
 • Ubenævnt felt
  Såfremt ovenstående kode relaterer til et grundkortsobjekt angives her DSFL-kodens klar tekst såfremt en sådan er defineret iht. DSFL-formatet.
 • Feltet Afst. 1 (m 1:1)
  Heri skal angives afstanden på basislinien. Positive afstande afsættes fremad langs basislinien, negative afstande bagud.
 • Feltet Afst. 2 (m 1:1)
  Heri skal angives den vinkelrette forskydning på basislinien. Positive afstande afsættes til højre for basislinien, negative til venstre.
 • Feltet Afst. P1-P2 (m)
  Heri angives afstanden mellem de to udpegede punkter.
 • Feltet Vinkel (grader)
  Heri kan angives en drejningsvinkel til basisliniens udgangsretning.

9.1 Skærings- og projektionsberegning

Navigationsliste: Skæringsberegning mellem to linier

Navigationsliste: Projektionsberegning

 1. Indstil geometrisk og database-snap.
 2. Peg to forskellige steder på liniestykket, der skal foretages projektion eller skæring til.
 3. Peg to forskellige steder på liniestykket, der skal foretages skæring med eller to gange på punktet, der skal foretages projektion af.

9.2 Hjælpelinier

Funktionen hjælpelinier kan danne indtil to hjælpelinier på baggrund af eksisterende hjælpepunkter. Der kan herefter oprettes hjælpepunkter i skæringspunkterne mellem hjælpelinie/hjælpelinie og hjælpelinie/grundkortsobjekt. Bemærk at hjælpelinierne forsvinder når konstruktions-menuen forlades.

 1. Der skal forinden være dannet mindst to hjælpepunkter.
 2. Vælg knappen Udpeg hj.linie.
 3. Udpeg første hjælpepunkt.
 4. Udpeg andet hjælpepunkt og en hjælpelinie dannes gennem de to udpegede hjælpepunkter.
 5. Vælg knappen Udpeg skæring og peg i skæringspunkterne mellem hjælpelinierne eller en hjælpelinie og et grundkortsobjekt.

9.3 Ortogonalmål

Principperne bag konstruktion af hjælpepunkter gennem funktionen ortogonalmål er:

 • Fra 1. til 2. udpegede punkt defineres hhv. en målelinies placering samt den positive fremløbsretning.
 • Det 3. udpegede punkt placerer nulpunktet.
 • På den fremkomne første-akse og gennem nulpunktet defineres implicit vinkelret på første-aksen en anden-akse, der har positiv fremløb mod højre.
 • Begge aksers ækvidistance er 1 meter.

For nærmere beskrivelse konstruktion af hjælpepunkter med funktionen ortogonalmål henvises til kapitel Navigationsliste: Indtegning vha. Ortogonalmål.

10. Ledningsdigitalisering vha. digitaliseringsbord

Såfremt følgende forudsætninger er opfyldte kan eksisterende analoge ledningsplaner inddigitaliseres:

 • Der er tilsluttet et digitaliseringsbord, der overholder WINTAB-specifikationerne..
 • Der findes papirtegninger, hvor papirplanens grundkortet stemmer i rimelig grad overens med det digitale grundkort.

Sidstnævnte forudsætning kan simpelt efterprøves ved at udtegne et kortudsnit af det digitale grundkort i samme målforhold som papirkortet og ved gennemlysning sammenholde sammenfaldet mellem de to grundkort. Er der et rimeligt sammenfald mellem de objekter, der er målsat til, kan overførslen gennemføres uden uacceptabel forvanskning af ledningsstrækningernes placering.

 1. Fastgør den analoge ledningsplan på digitaliseringsbordet.
 2. Vælg Ledninger » Digitaliser og ledningsdigitaliseringsfunktionens hovedskærmbilledet fremkommer.
 3. Zoom ind på området, der skal digitaliseres, så fællespunkter og hele papirplanens geografiske område også er vist i tegningsfeltet.
 4. Hold CTRL-tasten nede og tryk på A-tasten. Følgende dialogboks fremkommer:
 5. Udpeg mindst 3 punkter på planen med digitizeren - de valgte punkter skal enten kunne genfindes i det digitale grundkort eller kendes ved koordinatværdier!
  Efterhånden som der udpeges vises digitaliseringsbordets lokale koordinater nedenunder teksten Digitizer sammen med et fortløbende koordinatsætnummer.
 6. Herefter skal de udpegede punkters landskoordinater angives:
  Angivelse af tilhørende landskoordinater ved udpegning på skærmen:
  Vælg knappen Udpeg Landskoordinater og dialogboksen minimeres til venstre nederste hjørne. Første lokale koordinatsæt vil automatisk være valgt og med musen kan nu udpeges de tilhørende punkter i samme rækkefølge som tidligere med digitizeren.
  Er det kun visse lokale koordinatsæt, der skal udpeges kan den aktuelle linie udpeges hvorefter Udpeg Landskoordinater vælges. De øvrige landskoordinater skal så indtastes som angivet nedenfor.
  Når udpegningen er færdiggjort maksimeres dialogboksen Mapning af digitizer enten ved at dobbeltklikke på dialogboksens titellinie eller ved at enkeltklikke på maksimer-knappen.
  Angivelse af tilhørende landskoordinater ved indtastning:
  Først udpeges med musen det lokale koordinatsæt, der skal have tilknyttet tilhørende landskoordinater. I feltet øverst til højre indtastes landskoordinatværdierne - først Y-koordinaten, et mellemrum og derefter X-koordinaten - og tast RETURN. Herefter udpeges næste lokale koordinatsæt osv.
  Vælg Beregn ny afbildning og der foretages en afbildnings-beregning fra digitaliseringsbordets lokale koordinatsystem over i landskoordinatsystemet. Såfremt der er angivet over 3 punkter er systemet overbestemt og afbildningen vil blive tilpasset efter mindste kvadraters metode og middelafvigelsen angives nederst til højre i dialogboksen.
  Vælg Slut og når digitaliseringsbordet anvendes vil de lokale koordinater blive omsat til landskoordinater.
  Med knappen Slet linie kan udpegede koordinatsæt fjernes fra beregningen.
  Med knappen Forfra ryddes alle koordinatsæt og udpegningen kan udføres forfra.
  Med CTRL-tasten nedtrykket og et tryk på B-tasten kan der zoomes vha. digitaliseringsbordet. Der udpeges som normalt i nederste venstre hjørne af det ønskede område og derefter det øverste højre hjørne.

11. Afslutning af ledningsdigitaliseringsfunktionen

For at afslutte ledningsdigitaliseringsfunktionen udføres ét af følgende:

 • tryk på ESC-tasten
 • klik på et andet menupunkt i hovedmenuen

Afhængig af om der er registreret ændringer i ledningsgeometrien sker ét af følgende:

 • Såfremt der ikke er registreret ændringer i ledningsgeometrien forlades digitaliseringsfunktionen.
 • Såfremt der er registreret ændringer i det hidtil registrerede fremkommer følgende dialogboks:

 • Listevinduet
  • Kolonnen Kode
   Heri listes de enkelte objektkoder iht. kodetabellen.
  • Kolonnen Før længde (m)
   Heri listes de enkelte objektkoders hidtil registrerede tracélængder angivet i meter.
  • Kolonnen Nu længde (m)
   Heri listes de enkelte objektkoders registrerede tracélængder efter de netop foretagne ændringer angivet i meter.
  • Kolonnen Tilvækst (m)
   Heri listes de enkelte objektkoders positive eller negative ændringer ift. til det hidtil registrerede og det ændrede.
 • Knappen Gem alle ændringer
  Hermed gemmes de foretagne ændringer og dialogboksen lukkes, men digitaliseringsfunktionen forlades ikke. Næste gang digitaliseringsfunktionen afsluttes forlades denne straks, da der så ikke er ændringer at gemme.
 • Knappen Fortryd alle ændringer
  Hermed annulleres alle de udførte tilføjelser, ændringer og sletninger. De ledningsdata, der eksisterede før menupunktet blev valgt vil være gældende. Efter bekræftelse på fortryd lukkes dialogboksen og digitaliseringsfunktionen forlades.
 • Rammen Konstruktionsmål
  • Feltet Gem konstruktionsmål
   Heri markeres om de viste konstruktionsmål (de grønne målelinier) skal overføres til genfindingsmål med de værdier angivet felterne Lag nr, Pen nr og Teksthøjde.
  • Felterne Lag nr, Pen nr og Teksthøjde
   Heri angives de værdier for hhv. lag-, pennummer og teksthøjde som de viste  konstruktionsmål skal overføres til som genfindingsmål.
 • Knappen Backup
  Herved kan der foretages en backup af de oprindelige ledningsdata før de gennemførte ændringer gemmes som den fremtidige ledningsdatabase. Der åbnes en dialogboks som beskrevet i kapitlet 1101: Backup » Backup af ledningsdata.