504: Ledninger » Knudepunkter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Automatisk knudepunktsdannelse
 3. Manuel knudepunktsdannelse, ændringer m.v.
  1. Rediger knudepunktsbetegnelsens placering
  2. Sammenlægning af to linier
  3. Opret nyt knudepunkt
  4. Flyt knudepunkt
  5. Omdøb knudepunktsbetegnelsen
  6. Slet markeret knudepunkt
 4. Knudepunktsoversigt
 5. Knudepunktsgab
·································· Relaterede programdokumentation ·································

0. Kvik-vejledninger

Se links til kursusmaterialet ovenfor...!

1. Anvendelse og forudsætninger

1.1 Anvendelse

Knudepunkter anvendes til entydigt at identificere sammenhængende ledningsstrækninger, så der for det første kan tilknyttes forskellige informationer til strækningerne og for det andet for at danne et netværk ud af de indtegnede streger.

Denne registrering af sammenhænge og egenskaber anvendes bl.a. ved funktionerne stykliste, lukkeliste og hydraulisk/termisk beregning.

For nærmere beskrivelse af principperne bag registreringen af ledningsmodellen er nærmere beskrevet i kapitel Appendiks: Modellering af ledningsnettet.

1.2 Forudsætninger

BEMÆRK 

 • at samme knudepunkt højest kan tilknyttes op til og med 5 linier.
 • at knudebetegnelsen højest kan være på 8 karakterer bestående af bogstaver, tal og karaktererne - (bindestreg) og _ (underscore).
 • at der i knudepunktsbetegnelsen er forskel på store og små bogstaver.
 • at knudepunktsbetegnelsen ikke må indeholde mellemrum og karakterer ofte anvendt til værdiseparator (f.eks. . (punktum), , (komma), : (kolon), ; (semikolon)).

Knudepunktsboksenes teksthøjde og pen-nummer samt værdierne for hhv. mindste tilladelige afstand mellem knudepunkter og knudepunktsgabet angives under Diverse » Opsætning » Knudepunkter som beskrevet i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.

Når en ledningsstrækning og et knudepunkt markeres anvendes pennen angivet under Diverse » Opsætning » Pen til markering ved udpegning; læs nærmere herom i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.

2. Automatisk knudepunktsdannelse

Med funktionen knudeautomatik kan programmet selv generere de nødvendige knudepunkter på ledningsnettet. Læs nærmere herom i kapitlet 509: Ledninger » Knudeautomatik.

3. Manuel knudepunktsdannelse, ændringer m.v.

Vælg menupunktet Ledninger » Knudepunkter og følgende edit-boks fremkommer:

 • Feltet Objektkode:
  Heri listes objektkoden for den udpegede linie.
 • Feltet Punktkode:
  Heri listes punktkoden for det udpegede punkt.
 • Feltet Tekst:
  Heri listes evt. tekst for den pågældende punktkode.
 • Feltet Knude navn:
  Heri angives enten betegnelsen for en nyoprettet knude eller den eksisterende betegnelse for et udpeget knudepunkt.

I højre musetast ligger følgende menu:

 • Rediger knudepunkt - udpeger knudepunktsskiltet til en ny placering.
 • Udpeg nyt knudepunkt - udpeger punkt til nyt knudepunkt.
 • Udpeg linie - udpegning af liniestrækning, der skal behandles.
 • Slet markeret knude - sletter udpegede knudepunkt.
 • Sammenlægning af to linier - sammenlægger to linieforløb til ét.
 • Knudepunktsoversigt - Oversigtsvindue med oprettede knudepunkter og knudepunktsstrækninger.
 • Knudepunktsgab - Oversigt over hvor mange punkter de enkelte knudepunkter dækker samt eventuelle fejl.

3.1 Rediger knudepunktsbetegnelsens placering

Menupunktet Rediger knudepunkt begrænser sig til flytning af knudepunktets tekstboks med knudepunktsbetegnelsen. Ønskes knuden i stedet flyttet, omdøbt, slettet m.v. henvises i stedet til pågældende, understående afsnit i dette kapitel.

 1. Vælg Ledning » Knudepunkter og i musemenuen Rediger knudepunkt.
 2. Udpeg knudepunktboksen hvis placering, der skal redigeres.
 3. Udpeg i tegningsfeltet hvor knudepunktsboksen i stedet ønskes placeret.

3.2 Sammenlægning af to linier

Såfremt en ellers sammenhængende ledningsstrækning under indtegningen er blevet delt i to, kan denne funktion sammenlægge disse til én sammenhængende.

Ønskes sammenlægningsfunktionen kørt på samtlige ledninger henvises til kapitlet 818: Diverse » Sammenlægning af linier.

 1. Vælg menupunktet Ledninger » Knudepunkter » Musemenuen Sammenlægning af to linier.
 2. Udpeg første linieforløb så denne markeres gult
 3. Udpeg derefter det andet linieforløb og sammenlægningen er udført såfremt der ikke er.

I forbindelse med den manuelle sammenlægning udføres automatisk en symbolsubstitution som beskrevet i kapitel 809: Diverse » Vis symboler.

3.3 Opret nyt knudepunkt

For manuelt at oprette et nyt knudepunkt, følges denne procedure:

 1. Vælg Ledninger » Knudepunkter » Udpeg linie.
 2. Udpeg linien, hvorpå knudepunktet skal placeres, så denne markeres.
 3. Venstreklik på punktet, hvori der skal oprettes et knudepunkt. En boks med pil til det udpegede punkt fremkommer.
 4. Angiv i feltet Knude navn: knudens betegnelse og tryk RETUR. Knudebetegnelsen kan højest være på 8 karakterer, der skal tal eller store bogstaver. Samme knudepunktsbetegnelse kan kun forekomme én gang.
 5. Registrer knudepunktets placering og betegnelse med ENTER-tasten.
 6. Herefter kan et nyt punkt på den valgte linie udpeges til knudepunkt eller en anden linie kan udpeges.

Ved afgreninger bør især huskes på, at knudepunktet både skal være defineret på hovedstrækningen og på den afgrenende strækning.

3.4 Flyt knudepunkt

For at flytte et eksisterende knudepunkt, følges denne procedure:

 1. Vælg menupunktet Ledninger » Knudepunkter » Udpeg linie.
 2. Udpeg linien, hvorpå knudepunktet er beliggende, så denne markeres.
 3. Vælg Udpeg nyt knudepunkt og udpeg knuden, der ønskes flyttet, så denne markeres.
 4. For at flytte knudepunktet frem i den markerede liniestrækning holdes SHIFT-tasten nedtrykket, mens der klikke med venstre musetaste.
  For at flytte knudepunktet tilbage i den markerede liniestrækning holdes CTRL-tasten nedtrykket, mens der klikke med venstre musetaste.
  Bevæger knudepunktsskiltet ud af tegningsfeltet, kan det aktuelle knudepunkts placering centreres i tegningsfeltet med ALT + MELLEMRUM.
 5. Når knudepunktet er placeret som ønsket registreres placeringen med ENTER-tasten.

3.5 Omdøb knudepunktsbetegnelsen

For at omdøbe et eksisterende knudepunkt, følges denne procedure:

 1. Vælg Ledninger » Knudepunkter » Knudepunktsoversigt. Se en nærmere beskrivelse af denne dialogboks nedenfor.
 2. Dobbeltklik på knudepunktsbetegnelsen, der ønskes omdøbt, så denne markeres blå.
 3. Angiv den nye knudepunktsbetegnelse. Knudepunkter kan navngives af optil 8 karakterer indenfor intervallet A-Z og 0-9. Eksisterende knudepunktsbetegnelser må naturligvis ikke anvendes.
 4. ENTER-tasten og knudepunktsbetegnelsen er nu ændret.

3.6 Slet markeret knudepunkt

For at slette et eksisterende knudepunkt, følges denne procedure:

 1. Vælg Ledninger » Knudepunkter » Udpeg linie.
 2. Udpeg linien, hvorpå knudepunktet er beliggende, så denne markeres.
 3. Klik på knudepunktet, der ønskes slettet, så denne markeres.
 4. Vælg Slet markeret knude.

Når et knudepunkt slettes, vil eventuelle egenskabsdata stadig stå registreret - de vil blot ikke blive anvendt ved optællinger m.v. eller kunne ses ved opslag i egenskabsregisteret. Såfremt knudepunktet oprettes igen med eksakt samme knudepunktsbetegnelse, vil egenskabsdataene for knudepunktsstrækningen således fremkomme automatisk igen.

Ønskes i stedet alle knudepunkter fjernet henvises til kapitlet 814: Diverse » Slet alle knudepunkter.

4. Knudepunktsoversigt

Vælg menupunktet Ledninger » Knudepunkter » Knudepunktsoversigt og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Afgrænsning
  • Rullelisten
   Heri listes de oprettede energidistrikter; se nærmere beskrivelse i kapitel 303: Udpeg » Udpeg forbruger. Vælges ét energidistrikt vises i listen kun de knudepunkter, der befinder indenfor denne  afgrænsningspolygon.
  • Feltet Hele byen
   Herved vises i listen samtlige knudepunkter.
 • Knappen Ny optælling
  Der kan foretages opdatering af listens indhold med knappen Ny optælling.
 • Rammen Knudepunkter
  • Feltet
   Heri kan begyndelsen på knudepunktsbetegnelsen indtastes og første match vises i den understående liste.
  • Knappen Udskriv
   Hermed kan de i listen viste data udskrives til den valgte printer. Læs nærmere herom i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Listen
   • Kolonnen Knude
    Heri listes samtlige knudepunkter ved deres betegnelse.
    Dobbeltklikkes på knudepunktsbetegnelsen vil denne blive markeret blå og kan ændres. 
   • Kolonnen Y (m)
    Heri listes Y-koordinaten for punktet hvert knudepunkt er registreret til.
   • Kolonnen X (m)
    Heri listes X-koordinaten for punktet hvert knudepunkt er registreret til.
   • Kolonnen Z (m)
    Heri listes Z-koordinaten for punktet hvert knudepunkt er registreret til.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det samlede antal knudepunkter.
  • Knappen Vis knudepunkt
   Hermed vises den i understående liste udpegede knudes placering på tegningsfeltet - hermed lukkes dialogboksen, men kan genåbnes gennem musemenuen.
  • Knappen Eksporter data til fil
   Hermed kan de i listen viste data eksporteres til en fil. Læs nærmere herom i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Strækninger (menupunktet er udgået i aktuelle programversion)
  • Knappen Udskriv
   Hermed kan de i listen viste data udskrives til den valgte printer. Læs nærmere herom i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Listen
   • Kolonnen Fra knude
    Heri listes knudepunktet hvorfra knudepunktsstrækningen er registreret.
   • Kolonnen Til knude
    Heri listes knudepunktet hvortil knudepunktsstrækningen er registreret.
   • Kolonnen D frem (mm)
    Heri listes den registrerede indvendige diameter på fremløbsrøret.
   • Kolonnen D retur (mm)
    Heri listes den registrerede indvendige diameter på returløbsrøret.
   • Kolonnen Længde (m)
    Heri listes knudepunktsstrækningens ledningslængde.
   • Kolonnen linienr
    Heri listes linienummeret knudepunktsstrækningen er beliggende i.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det samlede antal knudepunktsstrækninger.
  • Knappen Eksporter data til fil
   Hermed kan de i listen viste data eksporteres til en fil. Læs nærmere herom i kapitlet 00. Generelle programinformationer.

5. Knudepunktsgab

Er der fremkommet advarselsbokse med for stort knudepunktsgab, bør dette snarest korrigeres. Læs nærmere om kontrol og korrektion i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.

Vælg Ledninger » Knudepunkter » Knudepunktsgab og følgende dialogboks fremkommer:

 • Venstre ramme
  • Knappen Vis knude
   Hermed vises den i understående liste udpegede knudes placering på tegningsfeltet - hermed lukkes dialogboksen, men kan genåbnes gennem musemenuen.
  • Knappen Udskriv
   Hermed kan de i listen viste data udskrives til den valgte printer. Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter til fil
   Hermed kan de i listen viste data eksporteres til en fil. Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Listen
   Vælges en kolonneoverskrift sorteres hhv. faldende eller stigende efter det valgte.
   • Kolonnen Knude
    Heri listes samtlige oprettede knudepunkter efter deres betegnelse.
   • Kolonnen Antal
    Heri listes antal ledningsstrækninger, der samles at det pågældende knudepunkt.
   • Kolonnen Max gab (m)
    Heri listes for hvert knudepunkt det maksimale gab angivet i meter.
 • Højre ramme
  • Knappen Vis knude
   Hermed vises den i understående liste udpegede knudes placering på tegningsfeltet - hermed lukkes dialogboksen, men kan genåbnes gennem musemenuen.
  • Knappen Udskriv
   Hermed kan de i listen viste data udskrives til den valgte printer. Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter til fil
   Hermed kan de i listen viste data eksporteres til en fil. Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Slet de markerede
   Herved slettes de knudepunkter, der er markeret i listen.
  • Listen
   Heri listes - for det i venstre ramme udpegede knudepunkt - samtlige ledningsstrækninger, der sammenknyttes af det pågældende knudepunkt. Vælges en kolonneoverskrift sorteres hhv. faldende eller stigende efter det valgte.
   • Kolonnen Knude
    Heri listes knudepunktsbetegnelsen for knudepunktet udpeget i venstre ramme  - knudepunktsbetegnelsen gennem denne liste skal være identisk med det udpegede knudepunkts betegnelse.
   • Kolonnen Y
    Heri listes Y-koordinaten for punktet på hver ledningsstrækning, der sammenknyttes af det udpegede knudepunkt.
   • Kolonnen X
    Heri listes X-koordinaten for punktet på hver ledningsstrækning, der sammenknyttes af det udpegede knudepunkt.
   • Kolonnen Pnr
    Heri listes punktnummeret for punktet på hver ledningsstrækning, der sammenknyttes af det udpegede knudepunkt.
   • Kolonnen linienr
    Heri listes linienummeret for hver ledningsstrækning, der sammenknyttes af det udpegede knudepunkt.