505: Ledninger » Egenskabsdata » Ret egenskabsdata


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
  1. Rørkatalog
  2. Egenskabsdata
   1. Oversigt
  3. Vis elementer
 3. Procedurebeskrivelser
  1. Opret/ret rørkatalog
  2. Registrer, ret og slet egenskabsdata
  3. Opsøg stækninger og egenskabsdata
····································· Relateret programdokumentation ····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes til registrering af egenskabsdata på ledningsstrækninger samt til opsøgning af ledningsstrækninger, der matcher specifikke egenskaber.

Bemærk:

 • at funktionens anvendelse ift. hovedledningsregisteret forudsætter, at der er påført knudepunkter på ledningsnettet,
 • at sorteringen af knudepunktsstrækningerne og rørtyperne kan variere som følge af arbejdsstationens sprogindstillinger,
 • at det kan kraftigt anbefales først at tilføje egenskabsdata til stikledninger efter at hovedledningsnettet har fået samtlige knudepunkter samt egenskabsdata.
  Der kan i øjeblikket ikke udføres test på, om der er registreret egenskabsdata for samme strækning som både knudepunktsstrækning og som stikledningsstrækning.
 • at der øverst i egenskabsdialogboksen kan fremkommer meddelelse om at knudepunkterne er ombyttede, men det har ingen praktisk betydning ift. programmets øvrige funktioner. Ombytningen skyldes at den grafiske tegningsretning er ændret efter knudepunkternes definering; f.eks. ved nyindtegning eller sammenlægning af modsatrettede ledningsforløb.

Er der blandt de registrerede påskrifter informationer om frem- og returløbets rørtype og/eller anlægsåret, kan disse anvendes til automatisk overføring til egenskabsdatabasen; se nærmere herom i kapitel 510: Ledninger » Egenskabsdata via påskrifter.

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Ledninger » Egenskabsdata og højre musetaste hvorved følgende menu fremkommer:

 • Menupunktet Rørkatalog
  Herved åbnes rørkataloget som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.1 Rørkatalog.
 • Menupunktet Egenskabsdata for hovedledninger
  Herved åbnes hovedledningsregisteret som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.2 Egenskabsdata.
 • Menupunktet Egenskabsdata for stikledninger
  Herved åbnes stikledningsregisteret som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.2 Egenskabsdata.
 • Menupunktet Vis elementer udenfor/indenfor knudepunktsstrækninger eller stikledningsregister
  Herved åbnes dialogboksen nærmere beskrevet i dette kapitels afsnit 2.3 Vis elementer.

2.1 Rørkatalog

Vælg musemenupunktet Rørkatalog og følgende dialogboks fremkommer:

 • Venstre ramme
  • Feltet Type nr
   Heri skal med max. 19 karakterer angives en entydig rørtypebetegnelse.
   Bemærk at rørtypebetegnelsen er den primære sorteringsnøgle både i rørkataloget og i styklisten og derfor bør der overvejes en betegnelsesstrategi. Ønskes således sorteringen primært foretages efter rørleverandør bør første del af rørtypebetegnelsen således bestå af et bogstav/en bogstavskombination eller et tal, der indikerer rørleverandøren.
  • Feltet Fabrikat  
   Heri kan med max. 28 karakterer angives en fabrikatbetegnelse.
  • Feltet Nom. diam. (mm)
   Heri skal angives en nominel diameter i mm.
  • Feltet Indv. diam. (mm)
   Heri skal angives en indvendig rørdiameter i mm.
  • Feltet Ruhed (mm)
   Heri skal angives den absoulette rørruhed i mm.
   Rørleverandørerne kan for størsteparten af de anvendte rør redegøre for ovennævnte værdier. Dog kan ruheden oftest være forbigået i rørbeskrivelserne og her kan følgende tommelfingerregel anvendes: 0,1mm for stål samt 0,01mm for PEX og kobber.
  • Feltet Varmeledning (W/m/C)
   Heri skal angives rørtypens specifik termisk konduktivitet (inkluderet både de enkelte materialer og overgangene mellem dem) pr. meter ledning pr. grad temperaturforskel mellem væskens middeltemperatur i rørstrækningen til jordtemperaturen (W/m/C).
   Bemærk at den totale varmeledningsevne for betonkanaler kan være svær at finde, men i EFP-rapport FJERNVARME 3.1 vedr. beregning af fjernvarmeledningers varmetab, kan der hentes beregningsmetoder og faktiske værdier.
  • Feltet Klasse <S>tandard/<P>lus
   Heri kan med indtil 10 karakterer angives ledningens klasse (f.eks. standard, plus m.v.).
  • Feltet Materiale medierør
   Heri kan med max. 8 karakterer angives materialetype for medierøret.
  • Feltet Materiale isolering
   Heri kan med max. 8 karakterer angives materialetype for isoleringen.
  • Feltet Materiale kappe
   Heri kan med max. 8 karakterer angives materialetype for kappen.
  • Feltet kr. pr længde
   Heri kan angives en rør- eller lægningspris
   Bemærk at såfremt det er anlægsomkostningerne, der ønskes anvendt, skal kun det halve jordarbejde tillægges rørprisen.
  • Feltet Længde (m)
   Heri kan angives rørlængden for den angivne pris.
  • Feltet Årstal for pris
   Heri kan angives årstallet for den angivne pris.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes den nyoprettede eller ændrede rørtype.
 • Rammen Tidligere registrering af Klasse (Udgået pr. ver. 14.03.2008)
  • Knappen Hent disse data
   Herved hentes dataværdier for feltet Klasse registreret før programversion 27.09.2005.
 • Rammen Data for returløb indenfor samme kappe
  • Feltet Twin- eller dobbeltrør
   Ved markering heri angives at pågældende rørtype er twin- eller dobbeltrør og de understående felter åbnes for værdier for returløbet.
  • Feltet Nom. diam. (mm)
   Heri angives nominel diameter for returløbet.
  • Feltet Indv. diam. (mm)
   Heri angives indvendig diameter for returløbet.
  • Feltet Ruhed (mm)
   Heri angives ruheden for returløbet. Se nærmere for specifikationer i de tilsvarende felter ovenfor.
  • Feltet Varmeledning (W/m/C)
   Heri angives varmeledningsevnen for returløbet. Se nærmere for specifikationer i de tilsvarende felter ovenfor.
 • Højre ramme
  • Knappen Udskriv
   Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter
   Herved kan hele eller dele af rørkataloget eksporteres til en tegn-separeret data-fil som nærmere beskrevet i afsnit 2.4 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Import af eksternt rørkatalog
   Herved kan rørbetegnelser med tilhørende egenskabsværdier kopieres ind i projektets rørkatalog fra eksterne projekters rørkataloger. Funktionen er beskrevet nærmere i dette kapitels afsnit 2.1.1 Import af eksternet rørkatalog.
 • Nederste ramme
  • Listen
   • Feltet Type nr.
    Rørtyper kan omdøbes ved at enkeltklikke på rørtypen, så feltet bliver aktivt, angive den nye rørbetegnelse og trykke ENTER.
   • Øvrige felter
    Heri listes de forskellige værdier. Ønskes de eksisterende værdier ændret, udpeges vedkommende linie, derefter ændres i felternes værdier øverst og sidst vælges knappen Gem.
  • Feltet Antal:
   Heri listes det samlede antal rørtyper.
  • Knappen Slet markerede
   Herved slettes den markerede rørtype fra listen.
   ! Før der slettes bør det kontrolleres om rørtypen allerede er anvendt til egenskabsregistrering i både Hoved- og Stikledningsregisteret; denne kontrol kan bl.a. udføres ved:Er der slettet rørtyper anvendt til egenskabsregistrering kan disse ledningsstrækninger opsøges og rettes som beskrevet i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.
  • Knappen Fjern markering
   Herved fjernes evt. markeret linie i listen. Kna anvendes ifm. udskrivning af hele rørkataloget.

2.1.1 Import af eksternt rørkatalog

Vælg knappen Import af eksternt rørkatalog og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Indlæsning af det eksterne rørkatalog
  • Feltet Sti til eksternt rørkatalog
   Heri listes stien til det eksterne rørkatalog; sti angives eller ændres med knappen Gennemse.
  • Knappen Gennemse
   Herved angives stien til det eksterne rørkatalog, der skal være navngivet rortabel.db; læs nærmere om udpegningsfunktionen i afsnit 2.5 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
   ! Bemærk at rørkataloget er en database og altid består af følgende to filer:
   - rortabel.db
   - rortabel.px
   og at begge filer skal kopieres med såfremt det eksterne rørkatalog overføres via flytbart medie (diskette, e-mail, cdrom, flash-medie osv.).
   Filerne er beliggende i projektets bibliotek kaldet PARADOX.
  • Knappen Indlæs eksternt rørkatalog
   Herved indlæses det i feltet Sti til eksternt rørkatalog angivne rørkatalog og listes i listen nederst.
 • Rammen Import af udvalgte rørtyper
  • Listen
   Heri listes de fundne rørbetegnelser fra det indlæste rørkatalog.
   Heri markeres den eller de rørbetegnelser, der ønskes indført i projektets rørkatalog.
  • Knappen Marker alle
   Herved markeres alle rørbetegnelser i listen.
  • Knappen Start import
   Herved importeres de markerede rørbetegnesler i listen til projektets rørkatalog med alle de tilhørende værdier.
   Bekræft følgende dialogboks for at indlæse rørtyperne:
   ! Der kontrolleres ikke for om de valgte rørbetegnelser allerede findes i projektets rørkatalog hvorfor sådanne eventuelle typer overskrives.

2.2 Egenskabsdata

Vælg menupunktet Ledninger » Egenskabsdata og enten

 • musemenupunktet Egenskabsdata for hovedledninger,
 • musemenupunktet Egenskabsdata for stikledninger eller
 • udpeg en ledning i tegningsfeltet

og følgende dialogboks fremkommer:

 • Felterne Fra knude, Til knude og Stik linienr
  Såfremt det valgte/udpegede er en knudepunktsstrækning, listes de definerende knudepunkter og er det valgte/udpegede ikke en knudepunktsstrækning fremgår det pågældende linienummer.
 • Feltet Tekst [max. 24 karakterer]
  Heri kan angives en fritekst.
 • Feltet Etableringsår [indenfor heltalsintervallet 0-9999]
  Heri kan angives etableringsår.
 • Feltet  Måned [indenfor heltalsintervallet 0 - 12]
  Heri kan angives etableringsmåned.
 • Feltet Ledningslængde
  Heri listes ledningslængden.
 • Rammen FREMLØB
  • Felterne Dim., Klasse og Fabrikat
   Heri listes de registrerede oplysninger angivet i rørkataloget for pågældende rørtype; se nærmere i dette kapitels afsnit 2.1 Rørkatalog.
  • Rullelisten Type
   Heri skal vælges ledningsstrækningens rørtype i fremløb ud fra rørkatalogets oprettede rørtyper; se nærmere i dette kapitels afsnit 2.1 Rørkatalog.
  • Feltet Tryk, enkelt koeff.
   Heri kan angives en anden enkelttryktabskoefficient (standardværdien er 0) specifik for denne ledningsstræknings fremløb til brug i de hydraulisk/termiske beregninger.
  • Feltet Varmeledning, korr. faktor
   Heri kan angives en anden korrektionsfaktor på varmeledningsevnen (standardværdien er 1) specifik for denne ledningsstræknings fremløb til brug i de hydraulisk/termiske beregninger.
 • Rammen RETURLØB
  • Felterne Dim., Klasse og Fabrikat
   Heri listes de registrerede oplysninger angivet i rørkataloget for pågældende rørtype; se nærmere i dette kapitels afsnit 2.1 Rørkatalog.
  • Rullelisten Type
   Heri skal vælges ledningsstrækningens rørtype i returløb ud fra rørkatalogets oprettede rørtyper; se nærmere i dette kapitels afsnit 2.1 Rørkatalog.
   Rørtypen valgt ved fremløb angives automatisk ved RETURLØB, men kan ændres separat ved at vælge pilen ved Type.
  • Feltet Tryk, enkelt koeff.
   Heri kan angives en anden enkelttryktabskoefficient (standardværdien er 0) specifik for denne ledningsstræknings returløb til brug i de hydraulisk/termiske beregninger.
  • Feltet Varmeledning, korr. faktor
   Heri kan angives en anden korrektionsfaktor på varmeledningsevnen (standardværdien er 1) specifik for denne ledningsstræknings returløb til brug i de hydraulisk/termiske beregninger.
  • Knappen Clear type
   Ved anvendelse af Rammen Opsøg strækninger » Knappen Clear vil søgning på rørtypen i fremløb medføre tilsvarende rørtype i returløb; denne returløbstype nulstilles med denne knap.
 • Rammen NEDLÆGNINGSMETODE
  Eksisterende nedlægningsmetoder kan slettes ved at vælge metoden, der skal slettes, hvorefter der trykkes Slet.
  • Venstre felt
   Heri angives karakteren for enten en eksisterende nedlægningsmetode eller for den nydefinerede.
  • Højre felt
   Heri angives enten en ny nedlægningsmetode eller en eksisterende nedlægningsmetode listes.
  • Knapperne Frem og Tilbage
   Herved skiftes der hhv. frem og tilbage i blandt eksisterende nedlægningsmetoder.
  • Knappen Tilføj
   Herved tilføjes enten en ny eller rettes en eksisterende nedlægningsmetode udfra de angivne oplysninger i venstre og højre felt.
  • Knappen Slet
   Herved slettes den aktuelle nedlægningsmetode generelt.
 • Rammen MUFFETYPE
  Tilsvarende kan der i rammen MUFFETYPE oprettes, slettes og vælges muffetyper.
  • Venstre felt
   Heri angives karakteren for enten en eksisterende muffetype eller for den nydefinerede.
  • Højre felt
   Heri angives enten en ny muffetype eller en eksisterende muffetype listes.
  • Knapperne Frem og Tilbage
   Herved skiftes der hhv. frem og tilbage i blandt eksisterende muffetyper.
  • Knappen Tilføj
   Herved tilføjes enten en ny eller rettes en eksisterende muffetype udfra de angivne oplysninger i venstre og højre felt.
  • Knappen Slet
   Herved slettes den aktuelle muffetype generelt.
 • Rammen GRUNDVAND
  • Felterne Under, Over og Skiftende
   Her kan angives hvorvidt ledningerne er under, over eller skiftende ift. grundvandsspejlet.
  • Feltet Ledningsdræn
   Heri kan angives hvorvidt der er etableret ledningsdræn.
 • Rammen Alarm
  • Feltet Med alarm
   Her kan angives hvorvidt ledningsstrækningen er med alarm. 
  • Feltet Type [Fritekstfelt med maks. 10 karakterer]
   Her kan angives typen af alarm.
  • Feltet Kontroldato [formatet dd-mm-åååå]
   Her kan angives seneste kontroldato. 
 • Rammen med knapper
  • Knappen Gem
   Herved gemmes de angivne egenskabsdata for den angivne strækning.
  • Knappen Udskriv
   Herved udskrives alle egenskabsdata for det pågældende register; se nærmere i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knapperne Frem og Tilbage
   Herved bladres hhv. frem til næste strækning eller tilbage til forrige strækning.
  • Knappen Gentag data
   Herved gentages den forrige stræknings data på den aktuelle strækning.
  • Knappen Rørkatalog
   Herved åbnes rørkataloget som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.1.
  • Knappen Vis ledning
   Herved minimeres dialogboksen og ledningsstrækningens geografiske placering vises.
  • Knappen Fjern data
   Herved fjernes alle data for den viste stikledningsstrækning og stikledningen slettes fra stikledningsregisteret. Knappen kan ikke anvendes ved knudepunktsstrækninger, der ikke kan udtrækkes af knudepunktsregisteret ad denne vej - slet i stedet knudepunktsstrækningen som beskrevet i kapitlet 504: Ledninger » Knudepunkter.
  • Knappen Oversigt
   Herved åbnes en oversigt over samtlige registrerede ledningsstrækninger. Se nærmere i dette kapitels afsnit 2.2.1 Oversigt.
  • Knappen Opdater grafik
   Herved kan grafikken i tegningsfeltet opdateres manuelt såfremt automatikken ikke udfører dette.
 • Rammen Opsøg strækninger
  Disse funktioners anvendelse er nærmere beskrevet i dette kapitels 3.3 Rammen Opsøg strækninger nedenfor.
  • Knappen Clear
   Herved nulstilles samtlige felter forberedt for søgning på specifikke data angivet af brugere i det eller de respektive felter.
  • Knappen Søg match
   Herved søges i den pågældende ledningsdatabase (knudepunktsstrækninger eller stikledningsstrækninger) efter data, der matcher det i feltet/felterne angivne.
  • Rullefeltet Søg manglende data
   Heri kan vælges ét felt til søgning efter manglende data i den pågældende database.
  • Listen
   Heri listes de fundne strækninger, der matcher det søgte enten gennem knappen Søg match eller gennem rullefeltet Søg manglende data. En strækning kan markeres i listen og med knappen Vis ledning vises strækningens placering i tegningsfeltet mens dialogboksen minimeres. Bemærk at gendannes dialogboksen beholdes listens indhold hvorimod udpeges strækningen i tegningsfeltet nulstilles listens indhold.
  • Feltet I alt
   Heri listes det samlede antal fundne strækninger, der er listet i listen.
 • Rammen Billeder
  Bemærk at der først kan tilføjes billeder, når der er angivet rørtyper for den pågældende strækning.
  • Rullefeltet
   Heri angives hvorvidt de allerede registrerede billeder skal vises listet ved navn eller som miniature.
  • Knappen Vis billede
   Herved åbnes det i listen markerede billede i en dialogboks.
  • Listen
   Heri listes eller vises afhængig af indstillingerne i rullefeltet de allerede registrerede billeder.
  • Knappen Udskriv billeder
   Herved kan den pågældende stræknings billeder udskrives efter valg i følgende dialogboks:
  • Knappen Tilføj billeder
   Procedurerne omkring indregistrering m.v. af billeder er nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.

2.2.1 Oversigt

Vælg knappen Oversigt og følgende dialogboks fremkommer:

 • Venstre ramme
  • Rullelisten
   Heri listes de muligheder, der er for optælling:
   • Hovedledninger lister de registrerede egenskabsdata for samtlige knudepunktsstrækninger.
   • Stikledninger lister de registrerede egenskabsdata for stikledningsstrækninger, der er registrerede.
   • Hoved- og stikledninger lister foreningsmængden som beskrevet under hhv. Hovedledninger og Stikledninger.
  • Felterne Tilføj adresse til ...
   Herved tilføjes - afhængig af det valgte - automatisk nærmeste adresse i hovedledningsregisterets til og fra knuder eller stikledningsregisterets start- og slutknuder.
  • Knappen Start optælling
   Herved genoptælles optællingslisten f.eks. umiddelbart efter en udført afgrænsning.
 • Rammen Afgrænsning
  • Feltet Distrikter
   Heri kan angives begyndelsen af energidistriktets betegnelse og der vil automatisk rulles i listen til første match på det angivne.
  • Listen Distrikter
   Heri listes de definerede energidistrikter. Heri kan ét energidistrikt udpeges og ved optælling vises kun de knudepunktsstrækninger, der er beliggende indenfor.
  • Feltet Hele byen
   Heri angives med markering at alle ledningsstrækninger ønskes listet.
 • Rammen Lukkede kolonner
  • Listen
   Heri listes de lukkede kolonner. Ved klik på kolonnenavnet åbnes kolonnen igen i optællingsfeltet nederst.
  • Knappen Luk alle
   Herved lukkes alle optællingskolonner og udvalgte kolonnenavne kan herved genåbnes ved udpegning i listen.
  • Knappen Åbn alle
   Herved åbnes alle optællingskolonner i optællingsfeltet nederst. Kolonnerne kan herefter lukkes enkeltvis med funktionen Luk denne kolonne beskrevet nedenfor.
 • Fjerde ramme
 • Rammen Visning i kort
  • Rullelisten Pen nr
   Heri listes de 30 penne med visning af det aktuelle pensæts farve og stregtykkelse. For beskrivelse af penne og pensæt henvises til kapitel 802: Diverse » Penne » Definition af penne.
  • Knappen Tilføj pen til markerede
   Herved tildeles den valgte pen til de markerede ledningsstrækninger i optællingsfeltet.
  • Knappen Fjern pen fra markerede
   Herved fjernes en allerede tildelt  pen fra de markerede ledningsstrækninger i optællingsfeltet.
  • Knappen Vis markerede strækninger
   Herved vises med ×-markering i tegningsfeltet de markerede ledningsstrækninger i optællingsfeltet.
  • Knappen Sluk visning
   Herved slukkes markeringen i tegningsfeltet.
 • Optællingsfeltet
  • Optællingskolonnerne og sumkolonnerne
   Heri listes indledningsvis udvalgte optællingskolonner. Kolonner kan åbnes med funktionerne Åbn alle og gennem listen med lukkede kolonner; begge beskrevet ovenfor.
  • Feltet Ialt
   Heri listes enten det samlede antal optalte linier i listen eller antal udpegede linier i listen.
  • Musemenuen
   Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Knappen Fjern ikke markerede
  Herved fjernes de ikke-markerede rækker fra optællingslisten.
  Funktionen kan f.eks. anvendes til afgrænsning ved først at sortere efter det ønskede ved klik på pågældende overskrift, markere de rækker, der opfylder givne kriterier og sidst vælge knappen Fjern ikke markerede. Herefter kan gentages for andre kriterier og til sidst haves en liste, der kan udskrives eller eksporteres.
 • Knappen Overfør markerede til foregående vindue
  Herved overføres de markerede ledningsstrækningers identifikation (knudepunktsnumre eller stikledningsnummer) til listen i rammen Opsøg strækninger i den primære dialogboks. Disse kan herefter udpeges til redigering m.v. som beskrevet i afsnittet ovenfor.

2.3 Vis elementer

Vælg musemenupunktet Vis elementer udenfor/indenfor knudepunktsstrækninger eller stikledningsregister og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Optælling af elementer udenfor knudepunktsstrækninger
  Herved listes de strækninger, der har den udpegede objektkode og som ikke er registreret i knudepunktsregisteret.
 • Feltet Optælling af elementer udenfor stikledningsregister
  Herved listes de strækninger, der har den udpegede objektkode og som ikke er registreret i stikledningsregisteret.
 • Feltet Optælling af elementer indenfor knudepunktsstrækninger
  Herved listes de strækninger, der har den udpegede objektkode og som er registreret i knudepunktsregisteret.
 • Feltet Optælling af elementer indenfor stikledningsregister
  Herved listes de strækninger, der har den udpegede objektkode og som er registreret i stikledningsregisteret.
 • Listen Objektkoder
  Heri listes de i kodetabellen oprettede objektkoder.
 • Listen Punktkoder
  Heri listes de i kodetabellen oprettede punktkoder.
 • Listen i midten
  Heri listes de - udefra det valgte - matchende strækninger med tilhørende linienummer.
 • Feltet Antal
  Heri listes antallet af de i listen listede matchende strækninger.
 • Knappen Start optælling
  Herved foretages optællingen for det valgte.
 • Knappen Vis område
  Herved vises den i listen udpegede strækning i tegningsfeltet og denne dialogboks minimeres nederst til venstre.
 • Knappen Nulstil (frigør memory)
  Herved nulstilles optællingslisten.

Efter at knudepunkterne er blevet oprettet og/eller egenskabsdata indregistreret i stikledningsregisteret kan man med programfunktionen Ledninger - Egenskabsdata - Vis elementer udenfor/indenfor knudepunktsstrækninger eller stikledningsregister opsøge følgende fejlbehæftede eller egenskabsmanglende:

 • Strækninger med objektkoder for transmissions- og hovedledninger, der ikke er registreret som knudepunktsstrækninger.
 • Strækninger med objektkoder for stikledninger, der fejlagtig er blevet registreret som knudepunktsstrækninger.
 • Strækninger med objektkoder for stikledninger, der endnu ikke er blevet registreret i stikledningsregisteret.

3. Procedurebeskrivelser

3.1 Opret/ret rørkatalog

For den øverst i skemaet markerede opgave følges i rækkefølge de markerede punkter:

A. Opret rørkatalog
  B. Ret rørkatalog/oplysninger
    C. Ret rørkatalog/betegnelse
      D. Slet rørtype
A. B. C. D. Vælg menupunktet Ledninger » Egenskabstekster » Musemenuen Rørkatalog
A.      
 1. Angiv oplysningerne i felterne
  Obligatoriske: Type nr, Nom. diam., Indv. diam., Ruhed og Varmeledning
  Valgfrie: Fabrikat, Materiale, Klasse, kr pr længde, Længde og Årstal for pris. 
 2. Knappen Gem
  B.    
 1. Udpeg eksisterende Type nr
 2. Ret oplysninger
 3. Knappen Gem
    C.  
 1. Klik to gange på type nr der skal rettes så feltet markeres
 2. Angiv ny betegnelse
 3. RETUR-tasten for at acceptere, ESC-tasten for at annullere
      D.
 1. Udpeg type nr der ønskes slettet
 2. Knappen Slet markeret
 3. Bekræft i dialogboks

3.2 Registrer, ret og slet egenskabsdata

For den øverst i skemaet markerede opgave følges i rækkefølge de markerede punkter:

A. Registrer egenskabsdata
  B. Ret egenskabsdata
    C. Slet egenskabsdata
A B C Opslag på ledningsstrækning
Vælg menupunktet Ledninger » Egenskabsdata og én af følgende
 • musemenuen Egenskabsdata for hovedledninger,
 • musemenuen Egenskabsdata for stikledninger,
 • udpeg en ledning i tegningsfeltet.
A B   Angiv/ret egenskabsdata
 • Rammen Fremløb » Rullefeltet Type samt Rammen Returløb » Rullefeltet Type skal angives.
 • Øvrige informationsfelter kan angives.
    C Slet data
 • Knappen Fjern data (kan kun udføres for stikledningsstrækninger).
A B C Gem registrering/ændringer
 • Knappen Gem.

3.3 Opsøg strækninger og egenskabsdata

For den øverst i skemaet markerede opgave følges i rækkefølge de markerede punkter:

A. Søg efter manglende data
  B. Søg efter specifik data
    C. Find knudepunktsstrækning ud fra knudepunktsnummer
      D. Find stikledning ud fra stikledningsnummer
A      
 1. Vælg i rullefeltet Søg manglende data hvorvidt der skal søges efter Tekst, År etableret, Typenr fremløb, Typenr retur, Nedlægningsmetode, Muffetype, Grundvand, Alarmtype eller Kontroldato.
 2. Efter valget vises de strækninger, hvor data mangler.
 3. Disse strækninger kan nu udpeges, data tilføjes og vælg Gem.

  B    
 1. Vælg Clear, angiv søgekriterier i én eller flere felter og vælg Søg match.
 2. Såfremt der findes strækninger, der matcher kriterierne, vises de i feltet nederst til højre.
 3. Udpeg en strækning og dataene fremkommer de de respektive felter i dialogboksen.

    C  
 • Et bestemt knudepunkt kan findes enten gennem Knudepunktsoversigten (læs nærmere i kapitlet 504: Ledninger » Knudepunkter) eller gennem beregningsskærmbilledet.
 • For sidstnævnte vælges Beregning » Beregning og angiv knudepunktsnummeret i feltet Knude nr. Vælg derefter knappen Vis knude og - såfremt knudepunktsnummeret eksisterer - vil den angivne knude blive vist i  tegningsfeltet.
      D
 1. Vælg Udpeg » Peg på ledning.
 2. Udpeg ledningen og i dialogboksen i feltet Stiklinienummeret.
 3. Vælg Ledninger » Egenskabsdata, klik på højre musetast og vælg Egenskabsdata for stikledninger.
 4. I den fremkomne dialogboks angives i feltet Stik linienr stikledningens nummer og vælg Vis ledning, hvorefter stikledningen geografiske placering vises, såfremt nummeret findes.
  Med knappen Fjern data kan stikledningsregisterets egenskabsdata fjernes.