506: Ledninger » Stykliste


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
  1. Fanebladet Stykliste
  2. Fanebladet Komponenter med adresser
  3. Fanebladet Pris indeks
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Programfunktionen Stykliste anvendes til optælling af meter ledningsstrækning, indeholdt vandmængde samt ledningsværdi eventuelt afgrænset indenfor rørtyper, energidistrikter og efter anlægsår. Endvidere kan der optælles det samlede antal punktkoder.

Følgende forudsættes:

 • Der optælles kun efter rørtype for de hoved- og stikledningsstrækninger, hvorpå der er indregistreret egenskabsdata.
 • For at kunne vise nærmeste adresse for hver komponent under optælling af komponenter skal adressetemaet (gadenavn og husnumre) være medtaget under Medtages » Grundkort; se kapitel  701: Medtages » Grundkort.

2. Funktionsbeskrivelse

2.1 Fanebladet Stykliste

Vælg menupunktet Ledninger » Stykliste og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Objekter
  Heri listes samtlige kodetabellens objektkoder samt for hvor mange meter tracelinie de enkelte koder er anvendt.
 • Rammen Punkter
  Heri listes samtlige kodetabellens punktkoder samt det samlede antal de er anvendt.
 • Rammen Hovedledninger
  Heri listes - udfra de rørtyper, der er registreret på knudepunktsstrækningerne i hovedledningsregisteret - det samlede antal meter i hhv. frem- og returløb samt .
 • Rammen Stikledninger
  Heri listes de i rørkataloget definerede rørtyper, der ligger udenfor knudepunktstrækninger.
 • Rammen Styklistens område
  Heri angives hvorvidt optællingen skal foretages for hele byen eller for et foruddefinerede område (energidistrikter defineret under Udpeg » Udpeg forbruger; se kapitel 303: Udpeg » Udpeg forbruger).
  Anvendes energidistrikter afskæres ledningerne af energidistrikt-polygonen og ledningslængderne er således nøjagtig indenfor det pågældende distrikt.
 • Knappen Start optælling
  Herved startes optællingen indenfor de eventuelt foretagne geografiske afgrænsninger.
 • Knappen Udskriv
  Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Knappen Eksporter til fil
  Hermed eksporteres de viste data fra listerne i rammerne Objekter, Punkter, Hovedledninger og Stikledninger til én ascii-fil. Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Knapperne Dim.fejl, Prisfejl, Årfejl og Indeksfejl
  Her angives hvor mange fejl, der er opstået for de respektive typer.
  Dimensionsfejl opstår for knudepunktsstrækninger, men hvor rørtypen er ikke angivet.
  Prisfejl opstår, hvor der ikke er angivet en rørpris for rørtyper i rørkataloget.
  Årfejl opstår, hvor der ikke er angivet et år for den rørprisen i kataloget.
  Ved tryk på de enkelte knapper angives præcist hvor fejlen er opstået.
 • Rammen Anlægsår
  Heri kan angives om optællingslisten skal afgrænses for alle anlægsår, udpeges ét anlægsår eller med CTRL-tasten nedtrykket kan flere anlægsår angives. Optællingen ændres straks ved ændrede valg.
  • Feltet Start måned
   Heri kan angives en anden startmåned for opgørelsen end januar. Når anden startmåned vælges vil anlægsår-listen i stedet blive vist som perioder fra-til år.
 • Rammen Pris år:
  Heri angives det år for hvilken ledningsnettets prissætning skal angives.

 
Den samlede pris i styklisten er fremkommet udfra følgende formel:
PS= (IB/IR) × PR × L
PS er kolonnen Pris (kr) i styklisten
IB er indekstallet for det valgte basisår angivet i rammen Pris år.
IR er indekstallet for den aktuelle rørtypes år for prisen angivet i rørkataloget.
PR er den aktuelle rørtypes pris angivet i rørkataloget
L er den aktuelle rørtypes længde

Der regnes IKKE med afskrivning og længden regnes i millimeter selvom der kun angives decimeter i styklisten.

2.2 Fanebladet Komponenter med adresser

Der skal først foretages en optælling som beskrevet under punkt 2.1.

Vælg derefter fanebladet Komponenter med adresser og dialogboksen ser ud som følger:

 • Feltet Område:
  Heri listes den geografiske afgrænsning; enten Hele byen eller det valgte energidistrikts navn.
 • Venstre liste
  Heri listes samtlige punktkoder fra kodetabellen jf. kapitel 803: Diverse » Kodetabel.
  Heri udpeges den eller de punktkoder, der ønskes udført et optælling for; udpegning af flere kan foretages med SHIFT- og CTRL-tasterne holdt nede som gældende for fil-udpegning i Windows Stifinder m.fl.
 • Knappen Start optælling
  Herved startes optællingen for den eller de angivne punktkoder indenfor den geografiske afgrænsning.
 • Knappen Vis område
  Herved navigerer tegningsfeltet til den i højre liste markerede komponent og dialogboksen minimeres.
  Med musemenuen Tilbage til styklisten returneres til den aktuelle optælling efter anvendelse af funktionen Vis område.
 • Højre liste
  Heri listes de optalte komponenter med den eller de angivne punktkoder.
  • Liste-kolonnen Komponent nr
   Heri listes for hver linie den entydige komponentbetegnelse.
  • Liste-kolonnen Kode
   Heri listes for hver komponentbetegnelse den tilhørende punktkode.
  • Liste-kolonnen Adresse
   Heri listes for hver komponentbetegnelse adressen for det nærmest-beliggende husnummer indenfor en radius på 50 m.
  • Liste-kolonnen F.kode
   Heri listes for hver komponentbetegnelse den tilhørende geometriske kode;
   1 = punkt på ret linie
   3 = punkt på cirkelbue
   9 = punkt som afslutning på liniestrækningen
   0 = enkeltpunkt
  • Liste-kolonnen Knudepunkt
   Heri listes for hver komponentbetegnelse knudepunktsbetegnelsen såfremt punktet ligeledes er knudepunkt.
 • Rammen Optælling
  Heri er listet en kort beskrivelse af funktionen.
 • Rammen Udskrivning

2.3 Fanebladet Prisindeks

Vælg fanebladet Prisindeks og dialogboksen ser ud som følger:

 • Listen
  Heri listes de allerede oprettede prisindekser for de angivne år.
 • Knappen Slet markerede indeks
  Herved slettes det i listen markerede prisindeks.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes det i feltet År angivne år og det i feltet Pris indeks angivne prisindeks. Såfremt det pågældende år allerede eksisterer i listen overskrives den tidligere værdi.
 • Feltet År
  Heri vælges med pil op-ned det ønskede år.
 • Feltet Pris indeks
  Heri angives det ønskede prisindeks for det valgte år.

3. Procedurebeskrivelse

Anbefalet rækkefølge for anvendelse af funktionen:

Fase Menu/Knap m.v.
Start funktionen
 • Menupunktet Ledninger » Stykliste
Geografisk afgrænsning Optionelt:
 1. Rullelisten Styklistens område
 2. Udpeg energidistrikt.
Udfør optælling
 • Knappen Start Optælling.
Års-afgrænsning Optionelt:
 • Listen Anlægsår
 • Udpeg ét år:
  Peg på året.
 • Udpeg flere år:
  Hold CTRL-tasten nede + peg på årene.
 • Udpeg serie af år:
  Udpeg første år, hold SHIFT-tasten nede og udpeg sidste år.
Eksport og udskriv
Optæl komponenter Optionelt:
 1. Vælg fanebladet Komponenter med adresser
 2. Udpeg i venstre liste den eller de punktkoder, der ønskes optalt for.
 3. Vælg knappen Start optælling
Vis komponentens geografiske placering Optionelt:
 1. Udpeg komponentnummeret
 2. Vælg knappen Vis område
 3. For at returnere til styklisten efter anvendelse af funktionen Vis område vælges musemenuen Tilbage til styklisten.