507: Ledninger » Komponentregister


Opdateret 31-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
  1. Definition af historik-status
  2. Definition af delkomponenter
  3. Tildel og slet komponenternes delkomponenter
  4. Opret, ret og slet diagram
  5. Passiv historik
  6. Dataoverførsel mellem projekter
 3. Procedurebeskrivelser
  1. Generelle procedurer
  2. Procedure for dataudveksling
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes til at foretage supplerende registreringer på komponenter (punkter)  under forudsætning af:

 • at den pågældende komponent allerede er indtegnet som beskrevet i kapitel 501: Ledninger » Digitaliser,
 • at den eller de anvendte punktkoder er tilknyttet en komponenttype i Kodetabellen (nærmere beskrevet i kapitel 803: Diverse » Kodetabel),
 • at de registrerede komponenter tildeles en entydig betegnelse indeholdende mindst ét bogstav før videre registrering kan foretages.
 • at komponenten har fået en brugerdefineret betegnelse  for den pågældende komponent.

Når Komponentregisteret åbnes gennemsøges ledningsdatabasen for alle de indtegnede komponenter med den eller de punktkoder, der er defineret i kodetabellen som tilhørende det valgte register; dette er nærmere beskrevet i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.

Bemærk følgende:

Vedrørende udpegning i komponentlisten: Peges på én komponent markeres alene denne. Holdes SHIFT-tasten nede markeres sammenhængende brønde fra det tidligere udpegede linie og frem til den sidst udpegede. Alle brøndnumre kan i den forbindelse markeres ved først at udpege øverste linie, rulle ned i bunden af listen, holde SHIFT-tasten nede og markere nederste brøndnummer. Holdes CTRL-tasten nede mens der udpeges linie for linie markeres de udpegede linier.

Der kan gennem udvekslingsfunktionen ikke foretages ændringer omkring Definitioner af historikstatus.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Ledninger » Komponentregister og:

 • enten kan en registreret komponent udpeges i tegningsfeltet, 
 • eller i højre musetaste findes følgende menu til at åbne dialogboksen...

I begge tilfælde vil følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Komponent type
  • Rullelisten
   Heri listes samtlige oprettede komponenttyper. I det øjeblik en komponenttype vælges, vil der i rammen Komponenter blive listet samtlige komponenter, der matcher den eller de punktkoder komponenttypen er relateret til. For nærmere beskrivelse af oprettelse af komponenttyper og dannelse af relation mellem komponenttyper og punktkoder henvises til kapitel 803: Diverse » Kodetabel.
 • Rammen Geografisk afgrænsning
  • Rullelisten
   Heri listes samtlige oprettede Energidistrikter. For oprettelse, ændringer og sletning af energidistrikter henvises til kapitel 303: Udpeg » Udpeg  forbruger. Såfremt et energidistrikt vælges listes i rammen Komponenter kun de komponenter, der er beliggende indenfor det valgte energidistrikts geografiske afgrænsning.
  • Feltet Hele byen
   Herved vil samtlige komponenter indenfor den valgte komponenttype blive listet i rammen Komponenter.
 • Rammen Status afgrænsning
  • Rullelisten
   Heri listes de ti status-definitioner defineret med knappen Definition af status - se nedenfor. Såfremt én af disse vælges vil listekolonnen Kontrol, såfremt denne er tilvalgt for pågældende komponenttype, angive datoen for sidste historik med pågældende status.
  • Feltet Ingen
   Såfremt denne vælges vil listekolonnen Kontrol, såfremt denne er tilvalgt for pågældende komponenttype, angive datoen for sidste historik uanset status.
 • Rammen Delkomponent afgrænsning
  • Rullefeltet
   Heri listes samtlige oprettede delkomponenter defineret gennem knappen Opret delkomponenter - se nedenfor. Såfremt én af disse vælges vil kun blive listet de komponenter, der indeholder pågældende delkomponent.
  • Feltet Ingen
   Herved listes komponenterne uafhængigt af tildelte delkomponenter.
 • Rammen Komponenter
  • Feltet
   Heri kan komponentbetegnelsen angives og der rulles i komponentlisten frem til pågældende komponent.
  • Knappen Passiv historik
   Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.5 Passiv historik.
  • Knappen Vis markerede
   Herved minimeres dialogboksen og i tegningsfeltet centreres og zoomes ind på den i rammen Komponenter markerede komponent.
  • Knappen Tilføj adresser
   Herved registreres den nærmeste adresse til hver komponent i listekolonnen Adresse - se nedenfor. Bemærk at tidligere korrigerede adresser overskrives herved.
  • Listekolonnen ...nr
   Heri listes hhv. det relaterede symbol i miniature samt komponentnummeret. Komponentnummeret skal indeholde mindst ét bogstav; eller fremkommer følgende dialogboks:

   Som standard er komponentnummeret for nyoprettede komponenter sat til ledningsdatabasens interne punktnummer, og skal således efterfølgende ændres.
   Feltværdien kan rettes ved at udpege feltet, foretage de ønskede rettelser og afslutte med RETUR-tasten eller klikke andetsteds. Mens feltet er åbent kan fortrydes med ESC-tasten.
   Symbol-miniaturen kan kun ændres ved at angive et andet symbolnummer for punktkoden som beskrevet i kapitel 803: Diverse » Kodetabel.
  • Listekolonnen Kode
   Heri listes punktkoden. Punktkoden kan kun ændres ved at komponenten omkodes i tegningsfeltet som beskrevet i kapitel 501: Ledninger » Digitaliser.
  • Listekolonnen Kontrol
   Heri listes datoen for den seneste registrering i rammen Historik. Kontroldatoen kan kun ændres ved at der i rammen Historik fremkommer en anden sidste dato; enten ved at oprette en ny rapport eller slette den seneste.
  • Listekolonnen Dage
   Heri listes antal forløbne dage i forhold til datoen angivet i listekolonnen Kontrol. Er der angivet en kommende dato, vil tallet for forløbne dage fremkomme negativt, således denne også kan anvendes til planlægning af kommende aktiviteter. Bemærk at referencedatoen for dagsantallet er den enkelte pc's datoindstilling, der således skal være korrekt sat.
  • Listekolonnen Adresse
   Heri listes den for komponenten nærmeste husnummers adresse. Adressekolonnen kan ajourføres med knappen Tilføj adresse.
   Feltværdien kan rettes ved at udpege feltet, foretage de ønskede rettelser og afslutte med RETUR-tasten eller klikke andetsteds. Mens feltet er åbent kan fortrydes med ESC-tasten.
  • Øvrige listekolonner
   Afhængig af valg af viste listekolonner under Kodetabellen (se kapitlet 803: Diverse » Kodetabel) listes disse. Feltværdien kan for disse rettes ved at udpege feltet, foretage de ønskede rettelser og afslutte med RETUR-tasten eller klikke andetsteds. Mens feltet er åbent kan fortrydes med ESC-tasten.
   Følgende datainformationer kan efter brugerens valg fremgå i listefeltet:
   Betegnelse Data-felt Format Bemærkninger
   Brøndnr Navn Max. 20 karakterer Skal indeholde mindst ét bogstav før at øvrig registrering tillades.
   Kode Hentes fra geometri-tabellerne.
   Kontrol Hentes fra historik-tabellerne.
   Dage Beregnes udfra seneste dato for valgte historik-type i rammen Status afgrænsning.
   Adresse Max. 40 karakterer Kan hentes fra geometri-tabellerne.
   Betegnelse Betegnelse Max. 20 karakterer
   Dim. Dim Tal:
   Min:-214748364,0
   Max:214748364,0
   Topkote Topkote Tal:
   Min:-2147483,00
   Max:2147483,00
   Bundkote Bundkote Tal:
   Min:-2147483,00
   Max:2147483,00
   Etabl. dato Etabdato Dato-format Se dialogboksen nedenfor.
   Serienr Serienr Max. 20 karakterer
   Løbenr Lobenr Max. 20 karakterer
   Referencenr Refnr Max. 20 karakterer
   Fabrikat Fabrikat Max. 20 karakterer
   Levetid (år) Levetid Heltal
   Min:1
   Max:2147483647
   Resttid (dage) Beregnes udfra feltet Etabl. dato og Levetid (år). Er datoen blot angivet som år foranstilles automatisk 01-01-år.
   Klasse Klasse Heltal
   [0-2147483647]
   Indtastning af forkert dataformat medfører følgende dialogboks:
 • Rammen Bemærkninger til...
  • Knappen Gem bemærkninger
   Herved gemmes de i feltet angivne bemærkninger på den eller de markerede komponenter.
  • Tekstfeltet
   Heri angives bemærkningerne for den eller de i listen markerede komponenter.
   Idékatalog til bemærkninger: Kontrolhyppighed, parkeringsforhold, specialværktøj...
 • Rammen Delkomponenter i...
  • Rullelisten
   Heri vælges hvorvidt billedhenvisningerne og diagrammerne skal være som Oversigt (beskrivelse og stinavn) eller som Miniature (ikon og stinavn).
  • Knappen Opret diagram
   Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.4 Opret, ret og slet diagram.
  • Knappen Vis billede
   Herved åbnes en dialogboks med det i listen markerede billede eller diagram.
  • Knappen Tilføj billede
   Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Listekolonnerne Beskrivelse/Stinavn eller ikon/stinavn
   Heri listes afhængigt af valget i rullelisten de tilknyttede bitmaps enten ved beskrivelse/stinavn eller ikon/stinavn.
  • Knappen Slet diagram
   Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.4 Opret, ret og slet diagram.
  • Listekolonnerne Typenr, Betegnelse og Fabrikat
   Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.3 Tildel og slet komponenternes delkomponenter.
  • Knappen Vis alle delkomponenter
   Herved vises en dialogboks hvorfra der kan tildeles delkomponenter til den eller de markerede komponenter; læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.3 Tildel og slet komponenternes delkomponenter.
  • Knappen Fjern delkomponent fra alle markerede
   Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.3 Tildel og slet komponenternes delkomponenter.
 • Rammen Historik for...
  • Felterne Dag, Md og År
   Heri angives dag, måned og år for enten en ny rapport eller for en i listen Datoer: udpeget rapport.
  • Knappen Dags Dato
   Herved indstilles felterne Dag, Md og År til dags dato ift. pc'ens systemindstilling.
  • Knappen Adder med tilhørende felt
   Herved kan der til den i felterne Dag, Md og År adderes det antal dage angivet i feltet.
  • Listekolonnen Dato
   Heri listes datoerne for eksisterende rapporter. Ved højre museklik på en eksisterende historik-dato kan historik-status hurtigt ændres.
  • Knappen Slet markeret dato
   Herved kan den i listen Datoer: udpegede rapport slettes.
  • Feltet Rapport status
   Heri skal historikkens status angives. For status-definitionerne - se nedenfor under knappen Definition af status.
  • Tekstfeltet
   Heri angives historikteksten for enten en ny historik eller for en eksisterende historik udpeget i listen Dato.
  • Knappen Gem rapport for alle markerede
   Herved gemmes historikken for alle de i rammen Komponenter markerede komponenter.
  • Tekstfeltet Init.
   Heri kan angives initialer på historikkens indrapportør.
 • Rammen med knapper

2.1 Definition af historik-status

For definition af status henvises til afsnit 2.7 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

2.2 Definition af delkomponenter

For idékatalog til forskellige delkomponentoplysninger, henvises til vejledningen Komponentregister her.

Vælg knappen Oprettelse af delkomponenter og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Opret eller ret komponenttyper
  • Feltet Type nr:
   Heri skal angives en entydig typebetegnelse bestående af maks. 10 karakterer.
  • Feltet Betegnelse:
   Heri kan angives en fri tekst, der kan vedrøre en beskrivelse af delkomponentens anvendelse, form, dimension m.v.
  • Feltet Fabrikat
   Heri kan angives en fri tekst, der kan vedrøre delkomponentens fabrikat m.v.
  • Feltet Forventet levetid (år)
   Heri kan angives en forventet levetid for delkomponenten.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes værdierne angivet i felterne.
 • Rammen Oprettede komponenttyper
  • Listekolonnerne Typenr, Betegnelse, Fabrikat og Levetid (år)
   Heri listes allerede oprettede delkomponenters typebetegnelser, betegnelser og fabrikater. Ved udpegning i listekolonnen Typenr kan typebetegnelsen rettes direkte i listen og således ændres generelt for hele databasen. Udpeges en linie fremkommer oplysningerne i felterne og kan rettes - ændres typebetegnelsen i feltet Type nr., vil denne i stedet blive gemt som en ny delkomponent.
  • Knappen Udskriv
   Herved kan de viste informationer udskrives. Læs nærmere i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved kan de viste informationer eksporteres til en fil. Læs nærmere i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Slet markeret type
   Herved vil den i listen udpegede delkomponent blive slettet efter bekræftelse herpå.

2.3 Tildel og slet komponenternes delkomponenter

Udpeg den eller de ønskede komponenter, der skal have tildelt én eller flere delkomponenter i listen i rammen Komponenter. Højreklik herefter i listen vedrørende delkomponenter og listen over oprettede delkomponenter fremkommer:

Udpeg den ønskede delkomponent og denne tilføjes herved straks til listen.

I stedet for ovennævnte kan knappen Vis alle delkomponenter vælges hvorved følgende dialogboks vises:

Her højreklikkes på den valgte delkomponent, der så tildeles den eller de markerede komponenter.

Tilsvarende kan delkomponenter fjernes fra én eller flere komponenter ved først at udpege den/de relevante komponenter, højreklikke på delkomponenten, der ønskes fjernet, vælg knappen Fjern delkomponent fra alle markerede og følgende dialogboks fremkommer:

2.4 Opret, ret og slet diagram

Udpeg komponenten i rammen Komponenter, vælg knappen Opret diagram og følgende dialogboks fremkommer:

 • Dialogboksen
  Heri listes markørens aktuelle X,Y-position i mm.
 • Zoom-menuen
  Funktionerne zoom ind og ud, gå tilbage til det oprindelige billede og gentegn. De tre første funktioner findes også i tasterne PageDown, PageUp og HOME.
 • Vis grid
  Et kvadratnet vises.
 • Snap til grid
  Der snappes til kvadratnettet uanset om det er vist eller ej.
 • Snap ledn.
  Snap til eksisterende ledning.
 • Vinkelret på led.
  Snap vinkelret ind på eksisterende ledning.
 • Udpeg led.
  Udpeg eksisterende ledning.
 • Slet punkt
  Slet aktive ledningspunkt.
 • Afslut ledn.
  Afslut igangværende ledningsdigitalisering.
 • Tekster
  Herved åbner en dialogboks til angivelse af påskrifter; dialogboksens enkelte funktioner er nærmere beskrevet i kapitel 404: Tekster » Påskrift.

For at tegne i diagrammet vælges hhv. objekt- og punktkode i dialogboksen Kodetabel hvorefter der kan tegnes i diagramvinduet.

Afslut diagram-vinduet ved at klikke på X i dialogboksens øverste højre hjørne. I grafikfeltet fremkommer nu beskrivelsen Diagram hvis oversigtsformen er valgt eller selve diagrammet hvis miniature-visning er valgt.

Tilsvarende kan eksisterende diagrammer redigeres ved først at udpege komponenten i listen i rammen Komponenter, udpege diagrammet der skal redigeres i listen i ramme Delkomponenter i... og vælge knappen Opret diagram så ovenstående dialogboks åbner.

Eksisterende diagrammer kan slettes ved at udpege i listen og vælge knappen Slet diagram.

2.5 Passiv historik

Med funktionen passiv historik kan eksisterende komponent-informationer genoprettes til en komponent, hvis relationen mellem komponenten og komponent-registreringerne undervejs er forsvundet ifm. rettelser i ledningsnettet og lignende.

Vælg knappen Passiv historik og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Komponenter
  • Listekolonnerne
   Heri listes de for komponenttypen valgte listekolonner samt listekolonnen Afstand.
  • Feltet Antal
   Heri vises det samlede antal af komponenter listet i listen i rammen Komponenter.
  • Knappen Tilknyt valgt historik til valgt komponent
   Herved tilknyttes de informationer, som den i listen i rammen Passive valgte registrering til den i listen i rammen Komponenter valgte komponent. Efter korrekt tilknytning fremkommer følgende dialogboks:
  • Knappen Beregn afstand til valgt historik
   Herved beregnes afstanden for den i rammen Passive valgte historiks placering til komponenterne i rammen Komponenter og resultatet listes i listekolonnen Afstand.
 • Rammen Passive
  • Listekolonnen Historik Nr
   Heri listes komponent-registreringens nummer. Er dette nummer unikt i form af f.eks. brøndnummer m.v. kan relationen således let foretages.
  • Listekolonnen Afstand
   Heri listes afstanden fra registreringens sidst kendte koordinatsæt til den i listen i rammen Komponenter udpegede komponent når knappen Beregn afstand til valgt komponent anvendes.
  • Listekolonnen Dato
   Heri listes datoer for gemte rapporter for den i listekolonnen Historik Nr udpegede historik.
  • Tekstfeltet Rapport
   Heri listes rapportteksten for den i listekolonnen Dato udpegede rapportdato.
  • Feltet Antal
   Heri vises det samlede antal passive historikker listet i rammen Passive.
  • Knappen Beregn afstand til valgt komponent
   Herved beregnes afstanden for den i rammen Komponenter valgte komponents placering til historikkerne i rammen Passive og resultatet listes i listekolonnen Afstand.

2.6 Dataoverførsel mellem projekter

Vælg knappen Udveksling af komp.data og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Eksport af komponentdata

  • Feltet Sti til resultatfil
   Heri skal angives sti og filnavn på resultatfilen.
  • Felterne Udskriv samtlige komponenter og Udskriv kun de på foregående skærmbillede markerede
   Heri skal angives hvorvidt resultatfilen skal indeholde data for enten samtlige eller kun udpegede komponenter.
  • Knappen Opret resultatfil
   Herved oprettes reultatfilen med data for de valgte komponenter.
   Såfremt det angivne filnavn allerede findes på den angivne placering fremkommer følgende dialogboks:

   Når resultatfilen er dannet fremkommer følgende dialoboks:
 • Rammen Import af komponentdata

  • Rullefeltet Komponenttype
   Når filen er angivet skal her angives hvilken komponenttype, der ønskes overført.
  • Feltet Sti til importfil
   Heri skal angives sti og filnavn på importfilen.
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af sti og filnavn til udvekslingsfilens placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Øverste Rulleliste
   Heri angives hvorledes delkomponenterne overføres ved database-overførslen:
  • Nederste rulleliste
   Heri angives hvorledes kontrolrapporterne overføres ved database-overførslen:
  • Knappen Start overførsel til database
   Herved overføres de angivne data for de angivne komponenter.
  • Listen Indlæste komponenter
   Heri listes samtlige komponenter fra importfilen. Når én komponent udpeges vises de tilhørende data i felterne Billedstier, Delkomponenter, Bemærkning og Kontroldatoer.
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal komponenter fra listen Indlæste komponenter.
  • Feltet Antal markeret
   Heri listes det markerede antal komponenter fra listen Indlæste komponenter.
  • Listen Billedstier
   Heri listes samtlige billedstier fra importfilen for komponenten udpeget i listen Indlæste komponenter.
  • Listen Delkomponenter
   Heri listes samtlige delkomponenter fra importfilen for komponenten udpeget i listen Indlæste komponenter.
  • Listen Fejlliste
   Heri listes evt. oplysninger, der ikke kunne overføres; oftest som følge af at komponentbetegnelsen ikke eksisterer længere (komponenten er omdøbt eller slettet).
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal komponenter fra listen Fejlliste.
  • Listen Bemærkning
   Heri listes eventuelle bemærkninger fra importfilen for komponenten udpeget i listen Indlæste komponenter.
  • Listen Kontroldatoer
   Heri listes samtlige kontroldatoer fra importfilen for komponenten udpeget i listen Indlæste komponenter.
  • Listen Kontrolrapport
   Heri listes kontrolrapporten fra importfilen for kontroldatoen udpeget i listen Kontroldatoer for komponenten udpeget i listen Indlæste komponenter.
  • Knappen Udskriv fejlliste
   Herved udskrives fejllisten som beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter fejlliste til fil
   Herved udskrives fejllisten som beskrevet i afsnit 2.4 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

3. Procedurebeskrivelser

3.1 Generelle procedurer

Følgende procedurer anbefales:

  » Kodetabellens indstillinger beskrevet i afsnit 2.5 i kapitel 803: Diverse » Kodetabel:
»  Opret/rediger komponenttype-betegnelsen
»  Angiv ønskede informationskolonner
»  Angiv informationskolonnernes rækkefølge
»  Angiv Punktkodernes relation til de enkelte Komponenttyper
  Åbn 
Komponentregister
Åbn og vælg type komponentregister
 • Vælg menupunktet Ledninger » Komponentregister.
 • Angiv i rammen Komponent type » Rullelisten Komponenttype det ønskede komponentregister.
  » Definitioner:
  Afgrænsninger Vælg eventuel afgrænsning
 • Rammen Geografisk afgrænsning - Rullelisten/Feltet Hele byen.
  Angiv eventuel geografisk afgrænsning efter energidistrikter i rammen Geografisk afgrænsning og kun komponenter indenfor det definerede område vises i listen. 
  For oprettelse og redigering af energidistrikter henvises til kapitel 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
 • Rammen Delkomponent afgrænsning - Rullelisten/Feltet Ingen.
  Angiv eventuel afgrænsning efter delkomponenter i rammen Delkomponent afgrænsning og kun komponenter med pågældende delkomponent vises i listen.
 • Rammen Status afgrænsning - Rullelisten/Feltet Ingen.
  Angiv eventuel afgrænsning efter historik-status i rammen Status afgrænsning og listekolonnen Kontrol lister for hver komponent den seneste historik-dato med pågældende status.
  » Tilføj/omkod/flyt/slet komponent
 • Komponentregisteret lister alle komponenter hvor koden gennem kodetabellen er relateret til pågældende komponenttype. Komponenter tilføjes/omkodes/fjernes fra registeret eller placeringen ændres gennem funktionen Ledninger - Digitaliser som er nærmere beskrevet i kapitel 501: Ledninger » Digitaliser.
  » Vis komponentinformationer
 • Marker en komponent i listen og tilknyttede bemærkninger, billeder, delkomponenter og rapporter/historikker vises.
 • Vis et billede ved at markere et billede i listen og vælg knappen Vis billede.
 • Vis en historik ved at markere en dato i listen og den tilhørende tekst listes i tekstboksen.
  Tilføj, rediger og slet Tilføj/ret/slet informationer
 • Komponentlisten;
  Tilføj/ret/slet ved at klikke to gange (ikke dobbeltklik!) på feltet, der ønskes redigeret og tilføj/ret/slet feltets indhold. (Bemærk at komponentnummeret skal indeholde mindst ét bogstav!)
  Vælg RETUR-tasten for at registrere det angivne.
  Vælg ESC-tasten for at annullere de angivne ændringer.
 • Bemærkninger;
  Tilføj/ret/slet bemærkninger og vælg knappen Gem bemærkning.
 • Billeder;
  Tilføj/ret/slet tilknytning af billeder (rastergrafik) som beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer
 • Delkomponenter;
  Tilføj ved at højreklikke i listen og udpege den ønskede delkomponent.
  Slet ved at markere delkomponenten i listen og vælge knappen Fjern delkomponent fra alle markerede.
  Se dette kapitels afsnit 2.3 Tildel og slet komponenternes delkomponenter.

3.2 Procedure for dataudveksling

Kvik-vejledning:

Afhængig af den valgte opgave listet øverst i understående tabel, følges i givne rækkefølge de dertil hørende markerede punkter:

I. Udføres i 'eksporterende' projekt: (bærbar pc'er)

A. Eksport af samtlige komponenters komponentdata.
  B. Eksport af udvalgte komponenters komponentdata.
A B Manuel overførsel af tilkomne billeder.
  B Marker de komponenter i listen komponenter, der ønskes overført til resultatfilen til eksport.
A B Vælg knappen Udveksling af komp.data.
A B Angiv i feltet Sti til resultatfil den ønskede placering og navngivning af resultatfilen.
A   Vælg feltet Udskriv samtlige komponenter.
  B Vælg feltet Udskriv kun de på foregående skærmbillede markerede.
A B Vælg knappen Opret resultatfil.

II. Udføres i 'importerende' projekt: (Værkets server)

 
0. Sikkerhedsbackup & billedoverførsel:
1. Angiv placering:
 • Angiv i feltet Sti til importfil den aktuelle placering og navngivning af importfilen. Anvend evt. knappen Gennemse for at udpege importfilen.
2. Vælg komponenttype:
 • Angiv i rullefeltet Komponenttype hvilket komponentregister dataudvekslingen skal udføres til. Herved vises importfilens indhold.
3. Valg af komponenter:
 • Marker evt. i listen den eller de komponeter, der ønskes overført data for.
4. Valg af informationer:
Feltet Overskriv og dermed erstat alle delkomponenter.
   Feltet Overskriv og dermed erstat alle kontrolrapporter.
Alle data undtagen delkomponenter og kontrolrapporter overføres for de markerede komponenter.
Alle data undtagen kontrolrapporter overføres for de markerede komponenter.
Alle data undtagen delkomponenter overføres for de markerede komponenter.
Alle data uden undtagelse overføres for de markerede komponenter.
5. Gennemfør overførsel:
 • Vælg knappen Start overførsel til database.
6. Fejllisten:
 • Fejllisten kan udskrives med knappen Udskriv fejlliste eller eksporteres til ASCII-fil med knappen Eksporter fejlliste til fil.