508: Ledninger » Brudkartotek


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
  1. Oversigten, fanebladet Brudkartotek
  2. Oversigten, fanebladet Billeder
  3. Oversigten, fanebladet Prisindeks
 3. Procedurebeskrivelser
·································· Relateret programdokumentation ···································

0. Kvik-vejledning

Se link til kursusmaterialet ovenfor...!

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion anvendes til registrering af udførte reperationer på ledningsanlæg.

Der er i den aktuelle programversion følgende foudsætninger og begrænsninger:

 • Når registreringer er udført er dette register uafhængigt af den eksisterende ledningsgrafik. Derfor kan der udføres markeringer på ledninger, der efterfølgende er slettet eller flyttet.
 • Der kan på samme vej kun oprettes én registrering pr. dato.
 • Listens indhold kan ikke eksporteres, men udelukkende udskrives gennem printerdriver.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Ledninger » Brudkartotek og følgende menuknapper fremkommer:

 • Menuknappen Udpeg ledning
  Herved kan ledningsstrækningen med bruddet udpeges hvorved den markeres gul.
 • Menuknappen Klip ledning
  Herved kan det markerede liniestykke afgrænses til kun at omfatte brud-strækningen. Efterhånden som der afgrænses er kun brudstrækningen markeret gul.
 • Menuknappen Gem / oversigt
  Herved åbnes en dialogboks som beskrevet nærmere nedenfor i afsnit 2.1.

2.1 Oversigten, fanebladet Brudkartotek

Vælg menuknappen Gem/oversigt og følgende dialogboks fremkommer:

 • Knappen Slet de markerede
  Herved slettes de i listen markerede brud-registreringer.
 • Knappen Ret udpeget placering
  Herved kan placeringen af den i listen markerede brud-registrering ændres.
 • Knappen Vis de markerede
  Herved vises de i listen markerede brud-registreringer med blink-markering i tegningsfeltet.
 • Rullelisten År nu
  Heri angives det ønskede år for beregning af nutidsværdi udfra prisindeksene.
 • Knappen Udskriv
  Herved kan listens indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Brud oversigt
  • Listen
   Heri listes for hver brud-registrering gadenavnet, datoen, tracé-længde, reparationspris, prisindeks samt nutidsværdi.
 • Rammen Brud hyppighed {udgår med nyeste version}
  • Listen
   Heri listes for hvert gadenavn hhv. antallet af brud samt den samlede pris omregnet til nutidsværdi ud fra årstallet angivet i rullefeltet År nu.
   Nederst angives den samlede sum.
 • Rammen Nyt brud
  • Feltet Gader
   Såfremt der gennem udpegning af brudstrækning i tegningsfeltet er angivet en gade, vil det foreslåede gadenavn stå heri. Alternativt kan angives begyndelsen af det ønskede gadenavn, hvorved det første match vises i listen. 
  • Listen Gader
   Heri listes adressetemaets samtlige registrerede gadenavne.
  • Rammen Bruddato
   Heri angives vha. rullelisterne Dag, Md og År hhv. dag, måned og år for bruddet.
  • Feltet Pris for reparation (kr)
   Heri angives reparationsomkostningen med maks. 10 cifre.
  • Feltet Rapport over udført reparation
   Heri kan angives en havarirapport med nærmere angivelse af brudsted, brudtype, brudårsag, efterfølgende sagsforløb m.v.
  • Knappen Gem
   Herved registreres og gemmes de angivne oplysninger i rammen Nyt brud.
 • Rammen Skadesregister
  • Øverste, venstre liste
   Heri listes de skadesregistreringer, der er defineret gennem fanebladet DatabaseDesign.
  • Listen Ledninger
   Heri listes den markerede stræknings egenskabsregistreringer fra Hoved- og Stikledningsregisteret. Med -markeringen kan angives nøjagtig hvilken ledningsanlæg, der skal skadesregistreres.
  • Listen Komponenter
   Heri listes den markerede stræknings komponentregistreringer fra Komponentregisteret. Med -markeringen kan angives nøjagtig hvilken ledningsanlæg, der skal skadesregistreres.
  • Listen Delkomponenter
   Heri listes den markerede stræknings delkomponenter fra Komponentregisteret. Med -markeringen kan angives nøjagtig hvilken ledningsanlæg, der skal skadesregistreres.

2.2 Oversigten, fanebladet Billeder

Vælg fanebladet Billeder og følgende dialogboks fremkommer:

Billeder kan tilknyttes og vises som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.

2.3 Oversigten, fanebladet Prisindeks

Prisindekset er identisk med prisindekset i styklisten og anvendes til at omregne brududgifter til nutidsværdi. Læs nærmere herom i kapitlet 506: Ledninger » Stykliste.

2.4 Oversigten, fanebladet DatabaseDesign

Vælg fanebladet DatabaseDesign og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Oprettede valgmuligheder

  • Listen
   Heri listes de allerede oprettede søjlenavne med de tilhørende allerede oprettede værdier.
  • Musemenuen
   • Musemenupunktet Slet udpeget værdi
    Herved kan den værdi slettes, som markøren aktuelt står på når højre musetaste vælges.
   • Musemenupunktet Flyt kolonne helt til venstre
    Herved kan den søjle flyttes helt til venstre, som markøren aktuelt står på når højre musetaste vælges.
   • Musemenupunktet Flyt kolonne 1 til venstre
    Herved kan den søjle flyttes én søjle til venstre, som markøren aktuelt står på når højre musetaste vælges.
   • Musemenupunktet Flyt kolonne 1 til højre
    Herved kan den søjle flyttes én søjle til højre, som markøren aktuelt står på når højre musetaste vælges.
   • Musemenupunktet Flyt kolonne helt til højre
    Herved kan den søjle flyttes helt til højre, som markøren aktuelt står på når højre musetaste vælges.
 • Rammen Oprettede søjler

  • Listen
   Heri listes de allerede oprettede søjlenavne. 
  • Knappen Slet markeret søjle
   Herved slettes det søjlenavn, der er markeret i listen i rammen Oprettede søjler.
 • Rammen Oprettelse af nye søjler

  • Feltet Søjlenavn
   Heri angives søjlenavnet, der ønskes oprettet. Vælg tasten RETUR for at oprette søjlenavnet.
 • Rammen Oprettelse af mulige værdier

  • Feltet Værdi
   Heri angives de værdier, der ønskes oprettet for søjlenavnet udpeget i listen i rammen Oprettede søjler. Vælg tasten RETUR for at oprette værdien.
 • Rammen Opret database

  • Knappen Udfør oprettelse
   Herved oprettes/ændres databasen jf. de angivne søjle- og værdibeskrivelser.

3. Procedurebeskrivelser

3.1 Typiske opgaver

Ud fra den valgte opgave listet øverst i diagrammet følges i rækkefølge de med bogstavet markerede punkter:

A. Se oversigt over eksisterende brud-registreringer
  B. Registrering af nyt brud
    C. Redigering af eksisterende brud-registrering
      D. Slet eksisterende brudregistrering
A B C D
 • Vælg menupunktet Ledninger » Brudkartotek » Ganebladet Brudkartotek.
  B     Angivelse af geografisk placering:
 • Menuknappen Udpeg ledning.
 • Peg på ledningen, så denne markeres gult.
 • Menuknappen Klip ledning.
 • Udpeg på den gult markerede ledning hvorfra registreringen skal foretages.
 • Udpeg på den gult markerede ledning hvortil registreringen skal foretages.
 • Gentag ovenstående udpegning i modsatte rækkefølge.
A B C D Åbn dialogboks:
 • Vælg menuknappen Gem / oversigt.
A       Angiv Nutids-år:
 • Angiv ønskede år for nutidsværdi i rullefeltet År nu.
A   C D Udpeg eksisterende brud-registrering:
 • Udpeg den ønskede brud-registrering i rammen Brud oversigt.
  B C   Brudregistrering:
 • Udfyld/ret evt. i listen Gader.
 • Udfyld/ret i rammen Bruddato.
 • Udfyld/ret i feltet Pris for reparation (kr).
 • Udfyld/ret i feltet Rapport over udført reparation.
  B C   Skadesregistrering:
 • Angiv evt. brugerdefinerede skadesværdier i øverste, venstre liste.
 • Marker evt. i listen Ledninger hvilke ledningsegenskaber brudet er opstået på såfremt det er tale om en ledningsskade.
 • Marker evt. i listen Komponenter hvilke komponenter skaden er opstået på, såfremt der er tale om en komponentskade.
 • Marker evt. i listen Delkomponenter hvilke af komponentens delkomponenter skaden er opstået, såfremt der er tale om en komponentskade.
  B C   Gem registrering:
 • Vælg knappen Gem.
      D Slet eksisterende brud-registrering:
 • Knappen Slet markerede.
 • Bekræft sletning.
 

3.2 DatabaseDesign

Procedure for oprettelse af brugerdefinerede værdier, der kan angives under Fanebladet Brudkartotek » Rammen Skadesregister.

I. Åbn dialogboks:
 1. Vælg menupunktet Ledninger » Brudkartotek » Fanebladet DatabaseDesign
II. Opret ny søjle:
 1. I feltet Søjlenavn angives ...
 2. Vælg Retur-tasten og den angivne søjle oprettes hhv. i rammen Oprettede valgmuligheder og rammen Oprettede søjler.
III. Opret nye værdier:
 1. Udpeg i rammen Oprettede søjler dét søjlenavn, værdien skal tildeles.
 2. I feltet Værdi angives dén værdi, der skal være tilknyttet den valgte søjle.
 3. Vælg Retur-tasten og den angivne værdi oprettes i rammen Oprettede valgmuligheder.
IV. Slet værdi:
 1. Højreklik mens markøren står på værdien, der skal slettes.
 2. Vælg musemenuen Slet udpeget værdi.
 3. Bekræft den fremkomne dialogboks.
V. Ændring af søjle-rækkefølgen:
 1. Højreklik mens markøren står på søjlen, der skal flyttes.
 2. Vælg én af musemenuerne
  - Flyt kolonne helt til venstre
  - Flyt kolonne 1 til venstre
  - Flyt kolonne 1 til højre
  - Flyt kolonne helt til højre

  afhængig af den ønskede rækkefølge.
VI. Opret databasen:
 1. Vælg knappen Udfør oprettelse.