509: Ledninger » Knudeautomatik


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
  1. Ingen knudepunkter
  2. Eksisterende knudepunkter, der fjernes
  3. Eksisterende knudepunkter, der bibeholdes
 2. Før knudepunktsdannelsen
  1. Opsætning
  2. Reparationer og kontroller
  3. Backup af ledningsdata
 3. Automatisk knudepunktsdannelse
  1. Fejlmeddelelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion anvendes til automatisk oprettelse af knudepunkter på enten et knudepunktsløst net eller et net med eksisterende knudepunkter.

Backup bør foretages inden programfunktionen udføres...!

Før udførelse af knudeautomatik bør kontrolprocedurerne for ledningsgeometri  gennemføres som beskrevet i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.

Efter udførelse af knudeautomatik bør kontrolprocedurerne for netværksmodellen gennemføres som beskrevet i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.

1.1 Ingen knudepunkter

Funktionen danner knudepunkter for hele ledningsnettet, og er der således ikke i forvejen eksisterende knudepunkter, vil disse blive dannet på samtlige ledningsstrækninger, der opfylder de givne kriterier.

1.2 Eksisterende knudepunkter, der først fjernes

På et eksisterende knudepunktsnet med tilhørende egenskabsdata, kan funktionen nyetablere et knudepunktsnet uden at de oprindelige egenskabsdata forsvinder og skal gen-registreres.

Dette kan f.eks. ske hvis knudepunkterne ønskes navngivet efter energidistrikterne/ vejkode eller hvis knudepunktsnettet ønskes fortættet.

Proceduren herfor er:

1.3 Eksisterende knudepunkter, der bibeholdes

Findes der i forvejen knudepunkter tilføjer funktionen knudepunkter til det eksisterende knudepunktsnet og kan bl.a. indføje knudepunkter i eksisterende knudepunktsstrækninger f.eks. ved nyindtegnede afgreninger.

2. Før knudepunktsdannelsen

2.1 Opsætning

Under programfunktionen Diverse » Opsætning » Rammen Knudepunkter findes indstillings-felterne Mindste tilladelige afstand mellem knudepunkter og Knudepunktsgab.

Indstillingen Mindste tilladelige afstand mellem knudepunkter er udtryk for hvor tæt knudepunkter må være på hinanden på samme sammenhængende ledningsstrækning. Forsøges at oprette et punkt som et knudepunkt indenfor den angivne afstand vil det eksisterende knudepunkt blive fanget. Er værdien f.eks. sat til 2 meter og der ligger en reduktion 1,5 meter fra en afgrening vil knudepunktet i afgreningen også dække reduktionen. Der spares derved at oprette knudepunkter hvis tilhørende strækninger blot vil være af begrænset længde. Mindste afstand mellem knudepunkter indstilles som beskrevet i kapitlet 805: Diverse » Programopsætning.

Indstillingen Knudepunktsgab er udtryk for et knudepunkts dækningsradius mellem forskellige usammenhængende ledningsstrækninger. Er der oprettet et knudepunkt i én ledningsstrækning vil en anden ledningsstræknings endepunkt være dækket af dette knudepunkt såfremt endepunktet er indenfor dækningsradiusen. Denne funktionalitet er især anvendelig ved ledningsnet indlæst fra f.eks. tegningsprogrammer hvor alle ledninger ikke nødvendigvis er snappet sammen, men der er 'huller' mellem de enkelte ledninger. Knudepunktsgabet indstilles som beskrevet i kapitlet 805: Diverse » Programopsætning.

2.2 Reparationer og kontroller

Før der udføres en automatisk knudepunktsnummerering skal følgende foretages:

 • Diverse » Opsøg sammenfaldende linier
  Såfremt ledninger ligger dobbeltregistreret vil en automatisk knudepunktsnummerering medføre noget decideret vrøvl hvor de ekstra ledninger kobles på det øvrige ledningsnet. Find derfor alle sammenfaldende linier og fjern via Ledninger » Digitaliser de ledninger, der er fejldigitaliserede. Læs nærmere i kapitlet 821: Diverse » Opsøg sammenfaldende linier.
og følgende bør udføres:
 • Diverse » Flyt enkeltpunkter ind på nærmeste linie
  Da visse vigtige komponenter (her især reduktioner) ved et uheld kan være blevet lagt udenfor frem for i ledningsnettet vil denne funktion rette op på det. Læs nærmere i kapitlet 820: Diverse » Flyt enkeltpunkter ind på nærmeste linie.
 • Diverse » Sammenlægning af linier
  Såfremt ledningsnettet består af korte, afsluttede liniestykker vil der ved hver lednings-ende blive oprettet et knudepunkt med mange knudepunkter til følge. Dette kan især ifm. beregning være beregningsmæssigt tungt og give uoverskuelige beregningsresultater. En sammenlægning af disse linier kan således være at foretrække. Læs nærmere i kapitlet 818: Diverse » Sammenlægning af linier.

2.3 Backup af ledningsdata

Idet automatiserede processer kan medføre utilsigtede resultater skal der umiddelbar før den automatiske knudepunktsnummerering foretages en backup af ledningsnettet. Læs nærmere i kapitlet 1101: Backup » Backup af ledningsdata.

3. Automatisk knudepunktsdannelse

Vælg Ledninger » Knudeautomatik og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Ledningsanlæg
  • Listen Hovedledninger
   Heri listes samtlige oprettede objektkoder hvor den eller de koder, der skal etableres som knudepunktsstrækninger, skal markeres.
  • Listen Kode for nye afgreninger
   Heri listes samtlige oprettede punktkoder hvor den kode, der skal anvendes til automatisk oprettede punkter ved afgreninger, hvor der ikke i forvejen er oprettet punkter ved funktionerne snap til ledning, vinkelret på ledning og skærende ledning, skal markeres .
  • Listen Koder for dim. skift
   Heri udpeges den eller de koder, der er anvendt til angivelse af dimensionsskift eller andre koder hvori der skal oprettes knudepunkter.
 • Rammen Knudenavne
  • Listen Gamle knuder
   Heri listes eksisterende knudepunkter ved deres betegnelse.
  • Listen Nye knuder
   Heri liste de oprettede knudepunkter ved deres betegnelse.
  • Felterne Ialt
   Heri listes antallet af knuder for hhv. listen Gamle knuder og Nye knuder.
  • Feltet Antal nye afgreninger
   Heri listes antallet af nye fællespunkter i afgreninger som funktionen har oprettet automatisk.
 • Knappen Start
  Herved igangsættes oprettelsesproceduren og dens gennemløb ses ud af følgende dialogbokse:

  Såfremt der blev oprettet/tilføjet knudepunkter vil disse fremgå af listen Nye knuder

 • Knappen Slut
  Herved afsluttes funktionen og dialogboksen lukkes.
 • Rammen Energidistrikter
  Heri listes samtlige oprettede energidistrikter, hvor den eller de ønsket anvendte energidistrikter skal markeres, hvis nummereringsformen er angivet til Indenfor energidistrikter.
 • Rammen Antal cifre i knuder
  Heri skal knudepunkternes cifferantal angives mellem 1 og 8.
  Såfremt der er valgt Indenfor energidistrikter vil første del af den 8-cifrede knudepunktsbetegnelse være energidistriktet og den sidste del det fortløbende knudepunktsnummer. Vælges således 3 cifre vil knudepunkter indenfor energidistriktet Hovedgaden komme til at hedde Hoved001 osv.
  Såfremt der er valgt Indenfor vejkoder vil de første 4 cifre være CPR-vejkoden efterfulgt af en bindestreg og op til 3 cifre angiver det fortløbende knudepunktsnummer.
 • Rammen Valgt nummerering
  • Feltet Indenfor energidistrikter
   Herved nummereres nye knudepunkter efter det energidistrikt, der er beliggende indenfor, efterfulgt af et fortløbende nummer indenfor cifferantallet angivet under Antal cifre i knuder.
   I listen Energidistrikter udpeges de energidistrikter, der ønskes anvendt. Vælges der ikke energidistrikter eller er der knudepunkter, der ligger udenfor energidistrikter, vil disse blot blive fortløbende nummererede uden energidistrikt-betegnelse.
  • Feltet Indenfor vejkoder
   Herved nummereres nye knudepunkter efter nærmeste adresses 4-cifrede CPR-vejkode og efterfølgende fortløbende nummer indenfor cifferantallet angivet under Antal cifre i knuder.
  • Feltet Brug parkerede k-navne
   Hermed navngives knudepunkter, der kommer til at ligge eksakt samme sted som tidligere, til den oprindelige knudepunktsbetegnelse.
  • Feltet Antal parkerede knuder
   Heri listes antal parkerede knuder såfremt funktionen Ledninger » Parkering/Tilbagelægning af egenskabsdata tidligere er blevet foretaget - læs nærmere i kapitlet 511: Ledninger » Parkering og tilbagelægning af egenskabsdata.
 • Rammen Acceptabelt gab mellem ledninger
  Heri listes den maksimalt acceptable afstand mellem ledningerne som angiver under Diverse » Opsætning. Læs nærmere herom i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.

3.1 Fejlmeddelelser

 • Følgende dialogboks:

  fremkommer såfremt der ikke er udpeget en kode for dimensionsskift. Dette er ikke nødvendigt, men såfremt dette er en fejl kan der nu vælges Nej og en kode for dimensionsskift udpeges. Ellers vælg Ja.
 • Følgende dialogboks:

  fremkommer såfremt tallet i feltet Antal cifre i knuden er sat for lavt. Sæt dette højere og vælg Start.
 • Følgende dialogboks:

  fremkommer såfremt der forsøges oprettet flere knudepunkter end der er afsat plads til i databasen. Vælg Beregning » Opsætning for beregning og i feltet Max. antal knuder sættes tallet hørere. Gennemgå derefter procedure 1-7 ovenfor igen.
 • Følgende dialogboks:

  fremkommer såfremt der er sammenfaldende ledninger blandt de(n) udpegede ledningskode(r). Vælg Diverse » Opsøg sammenfaldende ledninger og fjern disse. Se nærmere i kapitlet 821: Diverse » Opsøg sammenfaldende linier.