510: Ledninger » Egenskabsdata via påskrifter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Indledning
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Indledning

Med denne funktion lettes egenskabsregistreringsprocessen væsentligt, såfremt der i forvejen ligger påskrifter, der vedrører ledningernes egenskaber som rørtype og etableringsår.

Med funktionen kan pakke 2-brugere let opgradere til en højere programpakke og få påskrifterne overført til rigtig database-registrering med de øgede funktionaliteter, der derved følger.

Funktionen projecerer de valgte påskrifters henføringslinie og hvor denne ikke findes påskriftens indsættelsespunkt vinkelret på nærmeste linie indenfor en angiven bufferafstand.

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Ledninger » Egenskabsdata via påskrifter og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Påskrifter
  • Knappen Udskriv
   Herved udskrives enten hele listens indhold eller det udpegede som beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved eksporteres enten hele listens indhold eller det udpegede som beskrevet i afsnit 2.4 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Gem match
   Herved gemmes listevinduets aktuelle match mellem påskrifter og rørbetegnelser.
  • Listen
   Heri listes alle entydige påskrifter, der ligger i det eller de aktive lag angivet i rammen Aktive tekstlag.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det samlede antal af listens påskrifter.
  • Knappen Fjern type for markeret
   Herved fjernes den markerede rørtype eller anlægsår for den markerede påskrift i listen.
 • Rammen Rørkatalog/Anlægsår
  • Listen
   Er teksten valgt som vedrørende rørtyper vil midterste ramme være navngivet Rørkatalog med en liste over de definerede rørtyper fra rørkataloget. For hver påskrift, der vedrører en rørtypebetegnelse udpeges først påskriften i venstre ramme og derefter udpeges den tilsvarende rørtype fra rørkataloget i højre ramme. Herved fremkommer den valgte rørtypebetegnelse i venstre ramme. Dette gentages for de ønskede påskrifter.
   Er teksten valgt som vedrørende anlægsår vil den midterste ramme være betegnet Anlægsår med årene fra 1970 listet. For hver af de listede påskrifter, der vedrører et anlægsår udpeges først påskriften og derefter udpeges det tilhørende anlægsår. Herved vil anlægsåret stå udfor den pågældende påskrift. Dette gentages for de ønskede påskrifter.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det samlede antal af listens rørtyper eller anlægsår.
  • Knappen Match påskrift/type
   Såfremt påskriften er nøjagtig skrevet som rørtypebetegnelsen/anlægsåret kan der med denne knap hurtig skabes en relation imellem tekst og type/år.
 • Rammen Overfør påskrifter til egenskabsdata
  • Knappen Start overførsel
   Herved igangsættes overførselsprocessen.
  • Feltet Teksten er dim. i frem og retur
   Under overførslen vil påskriftens tilknyttede rørtype blive registreret på knudepunktsstrækningens frem- og returløb.
  • Feltet Teksten er dim kun i fremløb
   Under overførslen vil påskriftens tilknyttede rørtype blive registreret på knudepunktsstrækningens fremløb. Returløbets rørbetegnelse vil være blank, så efterfølgende skal Teksten er dim kun i returløb gennemføres.
  • Feltet Teksten er dim. kun i returløb
   Under overførslen vil påskriftens tilknyttede rørtype blive registreret på knudepunktsstrækningens returløb. Vælges dette punkt skal også Teksten er dim. kun i fremløb gennemføres.
  • Feltet Teksten er et anlægsår
   Under overførslen vil påskriftens tilknyttede anlægsår blive registreret på knudepunktsstrækningen.
   Når én af de tre første vælges vil den midterste ramme være en liste af rørkataloget.
   Når anlægsår vælges vil der listes anlægsår fra 1970 og frem.
 • Rammen Størst tilladelige afstand til tekst
  Heri angives den størst tilladelige afstand fra tekst til nærmeste knudepunktsstrækning angivet i mm.
 • Rammen Overskriv eller tilføj
  Heri angives hvorvidt de eksisterende egenskabsdata ønskes overskrevet eller der blot skal tilføjes egenskabsdata til strækninger, der mangler.
 • Rammen Aktive tekstlag
  Heri vises hvilke tekstlag, der er medtaget. Kun påskrifter i de angivne tekstlag listes i rammen Påskrifter. Ønskes viste tekstlag fravalgt eller ikke viste tekstlag medtaget gøres dette som beskrevet i kapitlet 702: Medtages » Ledningslag.
 • Rammerne Resultat hovedledninger, Mangler hovedledninger, Resultat stikledninger og Mangler stikledninger
  I rammen Resultat vises de knudepunktsstrækninger, der er blevet påført de valgte typer egenskabsdata og i rammen Mangler vises de knudepunktsstrækninger, der ikke har kunnet tilknyttes egenskabsdata automatisk.

3. Procedurebeskrivelse

Følgende procedurer anbefales:

1. Medtag relevante påskriftlag
2. Aktiver menupunktet
 • Vælg menupunktet Ledninger » Egenskabsdata via påskrifter.
3. Indstillinger
 1. Rammen Overskriv eller tilføj
  Heri angives hvorvidt de eksisterende egenskabsdata ønskes overskrevet eller der blot skal tilføjes egenskabsdata til strækninger, der mangler.
 2. Rammen Størst tilladelige afstand til tekst
  Heri angives den størst tilladelige afstand fra tekst til nærmeste knudepunktsstrækning angivet i mm.
 3. Rammen Overfør påskrifter til egenskabsdata
  Her kan vælges mellem
  • Teksten er dim. i frem og retur
   Under overførslen vil påskriftens tilknyttede rørtype blive registreret på knudepunktsstrækningens frem- og returløb.
  • Teksten er dim kun i fremløb
   Under overførslen vil påskriftens tilknyttede rørtype blive registreret på knudepunktsstrækningens fremløb. Returløbets rørbetegnelse vil være blank, så efterfølgende skal Teksten er dim kun i returløb gennemføres.
  • Teksten er dim. kun i returløb
   Under overførslen vil påskriftens tilknyttede rørtype blive registreret på knudepunktsstrækningens returløb. Vælges dette punkt skal også Teksten er dim. kun i fremløb gennemføres.
  • Teksten er et anlægsår
   Under overførslen vil påskriftens tilknyttede anlægsår blive registreret på knudepunktsstrækningen.
  Når én af de tre første vælges vil den midterste ramme være en liste af rørkataloget.
  Når anlægsår vælges vil der listes anlægsår fra 1970 og frem.
 4. Rammerne Påskrifter og Rørkatalog/Anlægsår
  I rammen Påskrifter fremkommer alle de påskrifter, der ligger i det eller de aktive lag angivet i rammen Aktive tekstlag.
  • Er teksten valgt som vedrørende rørtyper vil midterste ramme være navngivet Rørkatalog med en liste over de definerede rørtyper fra rørkataloget. For hver påskrift, der vedrører en rørtypebetegnelse udpeges først påskriften i venstre ramme og derefter udpeges den tilsvarende rørtype fra rørkataloget i højre ramme. Herved fremkommer den valgte rørtypebetegnelse i venstre ramme. Dette gentages for de ønskede påskrifter.
  • Er teksten valgt som vedrørende anlægsår vil den midterste ramme være betegnet Anlægsår med årene fra 1970 listet. For hver af de listede påskrifter, der vedrører et anlægsår udpeges først påskriften og derefter udpeges det tilhørende anlægsår. Herved vil anlægsåret stå udfor den pågældende påskrift. Dette gentages for de ønskede påskrifter.
  Knappen Match påskrift/type
  Såfremt påskriften er nøjagtig skrevet som rørtypebetegnelsen/anlægsåret kan der med denne knap hurtig skabes en relation imellem tekst og type/år.
4. Udfør
 1. Vælg knappen Start overførslen for at udføre overførselsprocessen.
5. Resultater
 1. Rammerne Resultat og Mangler
  I rammen Resultat vises de knudepunkts- og stikledningsstrækninger, der er blevet påført de valgte typer egenskabsdata og i rammen Mangler vises de strækninger, der ikke har kunnet tilknyttes egenskabsdata automatisk.

Import-strategi

! Forudsætninger omkring ind-data:
Fire selvstændigt lag med påskrifter vedrørende hhv. hovedlednings- og stikledningsdimensioner.
Disse oplysninger kan evt. importeres gennem NR1-fil (eller konverteret DSFL-/DXF-fil).
Rørkataloget skal være ajourført.
A.1 Medtages » Ledningslag, medtag kun hovedledningsdimensionspåskrifter
Medtag udelukkende dét tekst-lag, der indeholder påskrifter vedrørende hovedledningsdimensioner.
A.2 Egenskabsdata via påskrifter
a.
b. Match fundne unikke, påskrifter med Rørkataloget
c. Tilføj.
d. Udfør.
A.3 Medtages » Ledningslag, medtag kun hovedledningsanlægsår-påskrifter
Medtag udelukkende dét tekst-lag, der indeholder påskrifter vedrørende hovedledningsdimensioner.
A.4 Egenskabsdata via påskrifter
a. Vælg feltet Teksten er dim.
b. Match fundne, unikke rørtype-relatedered påskrifter med Rørkataloget.
c. Tilføj.
d. Udfør.
A.5 Slet alle stikledningsstrækninger i Stikledningsregisteret
 1. Vælg 505: Ledninger » Egenskabsdata » Ret egenskabsdata, Lokalmenuen Egenskabsdata for stikledninger, knappen Oversigt, knappen Start optælling, marker alle, knappen Overfør til foregående vindue, udpeg i listen, knappen Fjern data, udpeg næste i listen og gentag for alle.
A.6 Kontrollér
A.7 Supplér Hovedledningsregisteret
Suppler således alle hovedledningsstrækninger er registrerede med rørtype og anlægsår.
B.1 Medtages » Ledningslag, medtag kun stikledningsdimensionspåskrifter
Medtag udelukkende dét tekst-lag, der indeholder påskrifter vedrørende hovedledningsdimensioner.
B.2 Egenskabsdata via påskrifter
a. Vælg feltet Teksten er anlægsår.
b. Match fundne, unikke rørtype-relatedered påskrifter med Rørkataloget.
c. Tilføj.
d. Udfør.
B.3 Medtages » Ledningslag, medtag kun stikledningsanlægsårspåskrifter
Medtag udelukkende dét tekst-lag, der indeholder påskrifter vedrørende hovedledningsdimensioner.
B.4 Egenskabsdata via påskrifter
a. Vælg feltet Teksten er dim.
b. Match fundne, unikke rørtype-relatedered påskrifter med Rørkataloget.
c. Tilføj.
d. Udfør.
B.5 Kontrollér Stikledningsregisteret
..
B.5 Suppler Stikledningsregisteret
..