Tilbage til index-siden

601: Forbrugere » Udpeg tilslutning


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
  1. Menupunktet Oversigt / Automatisk udpegning
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

0. Quick-vejledning

Se links til kursusmaterialet ovenfor...!

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion har til formål at knytte forbrugeroplysningerne, hvis nøgle er adressekoordinater og -koder, sammen med ledningsnettet, der er defineret ved knudepunktsstrækningerne. Bemærk at dette sker gennem disse forbrugertilknytningslinier og ikke gennem indtegning af stikledninger og lignende.

Forbrugertilslutningen anvendes typisk i forbindelse med

 • Lukkelisten
  Til angivelse af hvilke forbrugere, der ligger indenfor aflukkede strækninger til listning af lukkede installationer i en lukkesituation.
 • Hydraulisk/termiske beregninger
  Til angivelse af hvor på ledningsnettet, der udtages et givet forbrug.

Bemærk at forudsætningerne for programfunktionen er:

 • at der er adgang til en forbrugerdatabase som beskrevet i kapitlerne Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser og 805: Diverse » Opsætning.
 • at markering af forbrugerne og visning af forbrugertilslutningslinierne er nærmere beskrevet i kapitlet 703: Medtages » Diverse.
 • at alle tilslutninger kan tildeles nyt kommunekode som nærmere beskrevet i kapitlet 822: Diverse » Tildel alle tilslutninger nyt kommunenr.
 • at der i tegningsfeltet markeres de husnumre, der er aktive og evt. potentielle forbrugere. Markeringstypen og -farven afhænger af den valgte opsætning herfor; læs nærmere i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.
 • at eksisterende forbrugertilslutningers placering i forhold til knudepunktsnettet ved programopstart automatisk vil blive kontrolleret og er knudepunktsstrækningen flyttet eller slettet vil forbrugertilslutningen automatisk blive tilknyttet nærmeste knudepunktsstrækning indenfor 10 meter.
 • at fuldstændigheden i beregningerne og i lukkelisterne afhænger af at alle aktive og potentielle forbrugere er tilsluttet.
 • at for gennemførelse af kontroller og efterfølgende rettelser henvises til vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Forbrugere » Udpeg tilslutning og i højre musetast findes følgende menuer:

 • Fortryd udpegning
  Såfremt der er en tilslutningslinie i markøren fortrydes denne.
 • Slet udpeget tilslutning
  Såfremt der er en tilslutningslinie i markøren slettes denne.
 • Oversigt / Automatisk udpegning
  Nærmere information i dette kapitels afsnit 2.1 Menupunktet Oversigt / Automatisk udpegning.

Og i dialogboksen angives for det aktuelt udpegede husnummer:

 • Felterne Hus nr, Kom. nr og Vejkode
  Heri angives hhv. husnummer, kommunekode og CPR-vejkoden for den udpegede adresse.
 • 4. felt
  Heri angives forbrugernavnet hentet fra enten den tilknyttede forbrugerdatabase eller potentielle forbrugerdatabase for det udpegede husnummer. Såfremt husnummeret ikke kan relateres til den tilknyttede forbrugerdatabase eller databasen med potentielle forbrugere angives her betegnelsen Ingen forbruger.
 • 5. felt
  Heri angives installationsadressen hentet fra enten den tilknyttede forbrugerdatabase eller potentielle forbrugerdatabase for det udpegede husnummer.
 • 6. felt
  Heri angives med betegnelsen
  • Aktiv at adressen er relateret til den tilknyttede forbrugerdatabase.
  • Potentiel at adressen er relateret til databasen med potentielle forbrugere.

2.1 Menupunktet Oversigt / Automatisk udpegning

Vælg menupunktet Oversigt / Automatisk udpegning og følgende dialogboks fremkommer:

Klik for højere opløsning...

 • Rammen Alle forbrugere
  • Knappen Vis markerede
   Herved minimeres dialogboksen og den i listen markerede installationsadresse vises med blink-markering i tegningsfeltet.
   Såfremt adressen ikke findes i kortet fremkommer viste dialogboks:
  • Knappen Opdater listen
   Herved opdateres listen over forbrugertilslutninger; f.eks. for at bevare overblikket efter udførsel af manuelle forbrugertilslutninger.
  • Rullefeltet Energidistrikter
   Heri kan vælges et energidistrikt til afgrænsning af listen med forbrugertilslutninger; f.eks. til anvendelse såfremt en forbrugerdatabase indeholder forbrugere i forskellige selvstændige forsyningsområder.
  • Feltet Hele byen
   Herved optælles listen for samtlige aktive installationer og ikke afgrænset indenfor et energidistrikt.
  • Liste-kolonnerne Adresse, instal. Kommunenr og Vejkode
   Heri listes kode-informationerne til installationsadresserne i klar tekst, kommunekode samt CPR-vejkode for samtlige installationer angivet som aktive i den tilknyttede forbrugerdatabase samt eventuelle oprettede potentielle forbrugere.
   Bemærk at samme installationsadresse kan forekomme flere gange såfremt der forekommer flere målere - i disse tilfælde vil én udpegning tilslutte samtlige aktive installationer på adressen.
  • Liste-kolonnen Mangler tilslutn.
   Heri listes for hver listet installationsadresse hvorvidt der er (værdien =0) eller der ikke er (værdien 1) udpeget en tilslutningslinie mellem installationsadressens husnummer i grundkortet og knudepunktsstrækningen hvorpå tilslutningen sker.
  • Liste-kolonnen Mangler i kort
   Heri listes for hver listet installationsadresse hvorvidt findes (værdien =0) eller ikke findes (værdien 1) i grundkortet.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det totale antal listede installationer.
 • Rammen Alle registrerede tilslutninger
  • Knappen Start indlæsning
   Herved indlæses og listes i listen de eksisterende forbrugertilslutninger.
  • Knappen Vis markerede
   Herved minimeres dialogboksen og den i listen markerede installationsadresse vises med blink-markering i tegningsfeltet.
  • Liste-kolonnerne Adresse, Kommunenr og Vejkode
   Heri listes informationerne tilslutningsadresse i klar tekst, kommunekode samt CPR-vejkode for samtlige eksisterende, tidligere udførte tilslutninger.
  • Listekolonnen Mangler forbruger
   Heri listes for hver listet installationsadresse hvorvidt der er (blank værdi) eller der ikke er (værdien 1) en aktiv installation på installationsadressen.
   Dette kan forekomme såfremt installationen er nedlagt eller gjort passiv i den tilknyttede forbrugerdatabase efterfølgende for udpegningen.
  • Liste-kolonnen Mangler i kort
   Heri listes for hver listet installationsadresse hvorvidt der er (blank værdi) eller der ikke er (værdien 1) en adresse i grundkortet der nøjagtig modsvarer installationsadressen fra den tilknyttede forbrugerdatabase.
   Dette kan forekomme såfremt grundkortets adressetema er blevet opdateret efter udpegningen og husnummeret ikke længere er eksisterende i adressedatabasen.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det totale antal listede installationstilslutninger.
  • Knappen Slet markerede
   Herved slettes den markerede installationsadresse i listen i rammen Alle registrerede tilslutninger.
 • Rammen Automatisk udpegning af manglende tilslutninger
  • Knappen Start
   Herved udføres den automatiske forbrugertilslutning hvorved der opsøges nærmest beliggende knudepunktsstrækning indenfor den i feltet Max tilladelig afstand husnr - ledning (m) angivne afstand.
   Efter den automatiske forbrugertilslutning er gennemført opdateres oplysningerne i rammen Alle forbrugere automatisk.
   De listede oplysninger i rammen Alle registrerede tilslutninger skal opdateres  manuelt gennem knappen Start indlæsning.
  • Feltet Max tilladelig afstand husnr - ledning (m):
   Heri angives den maksimalt tilladelige afstand fra de installationsadresser, der mangler forbrugertilslutning, husnummeret til det nærmeste knudepunktsstrækning.

3. Procedurebeskrivelser

For de øverst nævnte opgaver udføres i rækkefølge de angivne punkter:

A. Automatisk oprettelse
  M. Manuel oprettelse og redigering
A M Fravælg grundkorttemaer og skab overblik
 • Evt. skab overblik ved at vælge menupunktet Medtages » Grundkort og ved at slå flere af grundkortets temaer fra - blot ikke husnumre og vejnavne.
A M Aktiver menupunkt
 • Vælg menupunktet Forbrugere » Udpeg tilslutning
A.   Vælg musemenuen Oversigt/Automatisk udpegning » rammen Automatisk udpegning af de manglende tilslutninger:
 1. Angiv i feltet Max tilladelig afstand husnr - ledning (m): den maksimalt tilladte afstand mellem husnummer og ledningsnet med valgte objektkode(r).
 2. Vælg knappen Start og rammen Alle registrerede tilslutninger opdateres.
 3. De resterende manglende forbrugertilslutninger kan herefter tilsluttes:
  - automatisk ved at øge afstandsværdien i ovenstående punkt 1, eller
  - manuelt som beskrevet nedenfor.
  M.
 1. Energidistrikt-afgrænsning
  Afgræns evt. indenfor et energidistrikt; oprettelse af energidistrikter er nærmere beskrevet i kapitel 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
 2. Udpeg husnummer
  Venstreklik på husnummeret hvorved der fremkommer en elastiklinie.
 3. Udpeg knudepunktsstrækning
  Klik på ledningen i knudepunktsmodellen ca. der hvor tilslutningen sker på hovedledningen.
 4. Dialogboks
  Anvendes én skærm genåbnes dialogboksen og en forbruger kan igen udpeges som beskrevet i punkt 2.
  Listen kan løbende opdateres med knappen Opdater listen.

For indgående beskrivelse af kontroller og rettelser af forbrugertilslutninger henvises til vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.