603: Forbrugere » Udskriv lukkeliste


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
  1. Anvendelse
  2. Dataadgang
  3. Placering af varmecentral og hydrofor
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
  1. Knappen Lukkeliste (Interbase-opkobling)
  2. Knappen Lukkeliste (Forbrugerudtræk og Paradox-opkobling)
····································· Relateret programdokumentation ······································

0. Quick-vejledning

Se links til kursusmaterialet ovenfor...!

1. Anvendelse og forudsætninger

1.1 Anvendelse

Med denne funktion markeres åbne og lukkede ventiler samt afspærrede strækninger anvendelig ifm. planlagte og akutte lukkesituationer. De afspærrede strækninger medtages ikke ved de hydraulisk/termiske beregninger.

For de lukkede strækninger angives de berørte forbrugertilslutninger til listning af brugervalgte oplysninger til f.eks. forskellige typer lukkeliste eller årsforbrug, der ikke medregnes ved beregningerne.

Endvidere kan funktionen Ringe anvendes til kontrol af knudepunkterne, der danner net-modellen.

Hvilke oplysninger, der kan anvendes ifm. denne programfunktion, afhænger af de tilknyttede forbrugerdata - læs nærmere om programmets relationer til forbrugerdata i kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.

1.2 Dataadgang

Såfremt der ikke trækkes data direkte fra Interbase-versionen af forbrugersystemets database (Under Diverse » Opsætning er stien til DFF-forbrugerdata angivet og 'vinget af') vil forbrugeroplysningerne være begrænset til ét eller flere af navnefelterne samt installationsadressen.

Med Interbase-versionen af forbrugersystemet kan samme forbrugeroplysninger som under funktionerne Energidistrikter, Medtag forbrugeroplysninger m.fl. vælges.

1.3 Placering af varmecentral og hydrofor

Med placeringen af hydrofor og varmecentral udregner programmet hvilken vej vandet løber og dermed på hvilken side af en afspærringsventil vandgennemstrømningen afskæres. Der skal således før lukkelisten kan anvendes placeres hydrofor og varmecentral i ledningsnettet. I højre musetast findes følgende menupunkter:

Vælg Placering af hydrofor og Placering af varmecentral for at angive i hvilke knudepunkter, disse skal placeres. De herved fremkomne dialogbokse er nærmere beskrevet i kapitlet 09.01 Beregning og beregningsresultater hhv. i afsnittet Hydrofor og Afspærringsventiler.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Forbrugere » Lukkeliste og følgende knapmenulinie fremkommer øverst:

 • Menuknappen Udpeg ventil
  Hermed åbnes ventiloversigten med den udpegede ventil markeret - se nærmere under punktet Ventiloversigt.
 • Menuknappen Udpeg ledning
  Hermed kan en ledningsstrækning udpeges og de ventiler, der skal lukkes for at den pågældende strækning afspærres, markeres blinkende på planen.
  Ligeledes angives i dialogboksen antallet af ventiler, der skal lukkes samt hvor mange heraf der hhv. er lukkede og som mangler at blive lukkede.
 • Menuknappen Ventil oversigt
  Vælges menupunktet Ventiloversigt fremkommer en dialogboks med samtlige registrerede ventiler. Denne dialogboks er nærmere beskrevet i kapitlet 09.01 Beregning og beregningsresultater i afsnittet Afspærringsventiler.
 • Menuknappen Åbne ventiler
  Hermed blinker alle åbne ventiler med gult i planen. Med menuen i højre musetaste kan disse på én gang lukkes.
  Når denne menuknap er aktiv angives i dialogboksen det samlede antal åbne afspærringsventiler.
 • Menuknappen Lukkede ventiler
  Hermed blinker alle lukkede ventiler med hvidt i planen. Med menuen i højre musetaste kan disse på én gang åbnes.
  Når denne menuknap er aktiv angives i dialogboksen det samlede antal lukkede afspærringsventiler.
 • Menuknappen Afspær. ledninger
  Hermed markeres på planen hvilke ledningsstrækninger, der er afspærrede.
 • Menuknappen Nyt skærmbillede
  Hermed zoomes planen til et niveau så alt der er markeret med blink kan ses på skærmen. Såfremt planen ikke gentegnes er der således intet markeret.
 • Menuknappen Ringe
  Denne funktion er nærmere beskrevet i kapitel 09.01 Beregning og beregningsresultater i afsnittet Ringforbindelser.
 • Menuknappen Lukkeliste
  Herved åbnes dialogboksen med informationer om de afspærrede installationer på de afspærrede strækninger.
  Dialogboksens udseende, indhold og muligheder afhænger af den aktuelle database-opkobling til forbrugerdata:
  » Såfremt der læses fra Interbase-versionen af Forbrugerdatabasen henvises til dette kapitels afsnit 2.1 Knappen Lukkeliste (Interbase-opkobling).
  » Såfremt der læses fra et forbrugerudtræk eller fra Paradox-versionen af Forbrugerdatabasen henvises til dette kapitels afsnit 2.2 Knappen Lukkeliste (Forbrugerudtræk og Paradox-opkobling).

2.1 Knappen Lukkeliste (Interbase-opkobling)

Vælges menuknappen Lukkeliste fremkommer følgende dialogboks:

 • Rammen Valgt information
  • Listevinduet
   Heri listes de tilgængelige informationstyper i et træ, der kan åbnes ved at vælge +-tegnene.
  • Knappen Hent data
   Hermed hentes de i rammen Resultat ønskede oplysninger for de afspærrede installationer.
  • Knappen Nulstil
   Hermed nulstilles rammen Resultat mht. hentede oplysninger og valgte oplysningstyper.
 • Rammen Udskriv/Exporter
 • Rammen Resultat
  • Listevinduet
   • Øverste række
    Heri listes de i rammen Valg af information valgte informationstyper.
   • Midterste rækker
    Heri listes de med knappen Hent data fundne data.
   • Nederste række
    Heri listes det samlede antal rækker.

2.2 Knappen Lukkeliste (Forbrugerudtræk og Paradox-opkobling)

Vælges menuknappen Lukkeliste fremkommer følgende dialogboks:

 • Titellinien
  I dialogboksens titellinie angives antal afbrudte tilslutninger med tilhørende installationer.
 • Rammen Modtager
  I rammen Modtager angives navn og adresse for en udpeget adresse.
 • Rammen Tilslutninger
  I øverste, midterste felt angives adresserne for de afbrudte installationer.
 • Knappen Udskriv breve
  Med knappen Udskriv breve kan brevteksten flettes med adressefeltet til direkte udskrift.
 • Knappen Udskriv kun adresser
  Med knappen Udskriv kun adresser kan navne- og adresselisten udskrives.
 • Brevfeltet
  I midterste felt kan der skrives en brevtekst.
 • Knappen Gem brev
  Brevteksten kan gemmes med knappen Gem brev.
 • I rammen Flet med Word kan man med knappen Opret datafil få oprettet en tekstfil med de berørte navne og adresser. I feltet til højre kan filplaceringen og -navnet angives. I feltet Skilletegn angives om skilletegnet, der adskiller adressefelterne, skal være ; (semikolon) eller tab (tabulator). Efterfølgende kan der foretages brevfletning i Word.
 • I rammen Flet med WordPerfect kan man med knappen Opret datafil få oprettet en databasefil med de berørte navne og adresser. Filplacering og -navn er angivet i feltet til højre. Efterfølgende kan der foretages brevfletning i WordPerfect.