605: Forbrugere » Overførsel af data fra forbrugerdatabase til lokale data


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
 4. Fejlmeldinger
········································· Relateret programdokumentation ·································

1. Anvendelse og forudsætninger

For nærmere beskrivelse af programmets relationer til forbrugerdata henvises til kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdata.

Med denne programfunktion kan der dannes et lokalt data-udtræk af Finans- og Forbrugersystemets database. Dette kan være ønskeligt såfremt der f.eks. enten ikke er netadgang til Finans- og Forbrugersystemets database eller der blot skal fremsendes netop de forbrugsinformationer til konsulenter og rådgivere, der er nødvendige til at gennemføre de hydrauliske/termiske beregninger. Det skal bemærkes, at anvendes den reducerede forbrugsdatabase, vil der ikke være samme informationer til rådighed ved sammentællinger m.v., som hvis Finans- og Forbrugersystemets database anvendes.

Der kan og oprettes eller tilføjes lokale forbrugerdata gennem en tegnsepareret ascii-fil som beskrevet i kapitel 606: Forbrugere » Overførsel af forbrugerdata fra ascii fil.

Menupunktet erstatter de tidligere tre versioner af forbrugsudtræksprogrammer, der hver har rettet sig mod forskellige database-typer:

 • FLEXPARA.EXE er et udtræksprogram til Finans- og Forbrugerafregningsprogrammets DataFlex-version.
 • FORBRUG.EXE er et udtræksprogram til Finans- og Forbrugerafregningsprogrammets Paradox-version.
 • FORBRUG_INTER.EXE er et udtræksprogram til Finans- og Forbrugerafregningsprogrammets Interbase-version (også kendt som Client/server-versionen).

Nedenstående vejledning kan med mindre tillempelser anvendes til forbrugsudtræksprogrammerne.

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Forbrugere » Overførsel af data fra forbrugerdatabase til lokale data og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Sti til Interbase databasefil
  Heri listes placeringen og navnet på DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem's Interbase-database-fil. Dette kan ændres som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning.

 • Feltet Sti til lokale forbrugerdata
  Heri listes placeringen af de lokale forbrugerdata, hvortil forbrugerudtrækket overføres. Dette kan ændres som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning.

 • Feltet Amt/Kom nr. (3 cifre)
  Heri angives kommunekoden, der eventuelt kan findes som beskrevet i kapitel 203: Opslag » Udtegn bestemt gade.

 • Feltet Overskriv
  Herved overskrives fuldstændigt eventuelle eksisterende lokale forbrugsdata i det i Feltet Sti til lokale forbrugerdata angivne bibliotek.
 • Feltet Tilføj
  Herved tilføjes til eventuelle eksisterende forbrugsdata i det i Feltet Sti til lokale forbrugerdata angivne bibliotek. Eksisterende forbrugsdata bliver herved ikke opdateret, men nye installationer blot tilføjet. Bemærk at angives der en anden kommunekode, kan et forsyningsområde over kommunegrænsen repræsenteres i samme database.
 • Knappen Start overførsel
  Herved startes overførslen og processen beskrives ved diverse dialogbokse.
  Når overførselsprocessen er tilendebragt fremkommer følgende dialogboks:

  Såfremt der blandt de indlæste forbrugerdata er erfaret korrektionsfejl, vil antallet fremkommer i knappen Korr.fejl.

 • Knappen Korr.fejl
  Herved åbnes følgende dialogboks:

  • Listen
   Heri listes bl.a. årsmærke- og henvisningsfejl fra forbrugerdatabasen.
  • Knappen Marker de udvalgte i hovedskærmbilledet
   Herved markeres de her listede i hovedskærmbilledets liste.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved kan de her listede eksporteres til en tegnsepareret data-fil som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Send email
   Herved kan de her listede vedhæftes en email.
  • Knappen Udskriv
   Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.

3. Procedurebeskrivelse

Udfør i angivne rækkefølge punkterne.

Fase Menu/Knap m.v.
Forudsætninger
 • at menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 » Rammen Stinavne » Feltet Lokale forbrugerdata er korrekt angivet.
 • at menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 » Rammen Stinavne » Feltet InterBase-forbrugerdata er korrekt konfigureret til den anvendte database med forbrugerdata.
 • at der er kendskab til kommunekoden.
 • at den aktuelle arbejdsstation er konfigureret til afsendelse af e-mail.
 • at menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 » Rammen Forbrugeroplysninger vises for er indstillet til ønskede forsyningsform.
Indstilling af
valgt database
 • Angiv evt. anden destination for lokalt forbrugerudtræk ved at vælge menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 » Afkrydsningsfeltet udfor feltet InterBase-forbrugerdata markeres.
  [Nærmere information herom i kapitel 805: Diverse » Opsætning under fanebladet Opsætning 1 - Rammen Stier - Feltet Lokale forbrugerdata].
Udtræk
 • Vælg menupunktet Forbrugere » Overførsel af data fra forbrugerdatabase til lokale data.
 • Angiv evt. kommunekoden i feltet Amt / Kom. nr. (3 cifre).
 • Vælg knappen Start overførsel.
Indstilling af
valgt database
 • Vælg menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 » Afkrydsningsfeltet udfor feltet Lokale forbrugerdata markeres.
Backup af
forbrugerdata
 • Vælg menupunktet Backup » Backup af forbrugerdata - Knappen Backup » Bekræft backup.
 • Udpeg nyeste backup-fil (den ligger øverst i listen) » Knappen Sendt markeret fil som e-mail » angiv i feltet Til/To modtagers (konsulent) e-mailadresse » Knappen Send.
  [Nærmere information herom i kapitel 1103: Backup » Backup af forbrugerdata].
Indstilling af
valgt database
 • Menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 - Afkrydsningsfeltet udfor feltet InterBase-forbrugerdata markeres.

4. Fejlmeldinger

Såfremt følgende meddelelse fremkommer:

skal der først etableres forbindelse til Finans- og Forbrugersystemets database som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning. Der er enten ikke angivet en sti til gdb-filens placering eller også er der ikke markeret at der skal læses heri.

Konstateres der fejl i forbrugeroplysningerne under overførslen, fremkommer der for hver fejl en dialogboks med oplysning om den interne fejlkode (f.eks. fejl4), en forklarende tekst hertil (f.eks. Tælleværkstype 0 findes ikke!) og for det forbrugernummer fejlen er opstået for.

Der konstateres bl.a. fejl i følgende tilfælde:

 • Forbrugeren er nyoprettet og aflæsningerne er angivet til forbrugerprogrammets standardperiode (31-12-1899 - 31-12-1899). Forbrugeren medtages ikke i udtrækket og vil således ikke vises som registreret forbruger!
 • Under konvertering fra gammelt til nyt forbrugersystem har justeringer i forbrugsaflæsningerne medført et negativt forbrug. Forbrugeren medtages ikke i udtrækket og vil således ikke vises som registreret forbruger!