801: Diverse » Import af data » Import af ledningsdata (Nr1-fil)


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
······································ Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion indlæses datafiler i det programspecifikke NR1-format indeholdende:

 • geografiske ledningsinformationer
 • påskrifter
 • genfindingsmål

NR1-filer fremkommer gennem:

Programfunktionens anvendelse forudsætter:

 • at NR1-filen er i fuld overensstemmelse med specifikationen Grænseflade: NR1-formatet.
 • at der under Medtages » Ledningslag er tændt for de objekt- og punktlag, som NR1-filen indeholder for at de bliver vist i tegningsfeltet (for enkeltpunkter uden angivelse af objektkode skal objektlag 0 være tændt).
 • Der er ifm. indlæsning ingen øvre grænse for det maksimale antal punkter et objekt må indeholde - bemærk dog at ved efterfølgende editering gennem 501: Ledninger » Digitaliser må et objekt højst indeholde 5000 punkter.

Bemærk at ved import af nr1-format vil samtlige ledningsgrafik, påskrifter og genfindingsmål blive indlæst i databasen uden kontrol af dublering - udfør derfor en backup af ledningsdata før indlæsning i originale data eller indlæs først i et test-projekt.

For kontrol og efterbehandling af:

2. Funktionsbeskrivelse

Når menupunktet Diverse » Import af data » Import af ledningsdata (Nr1-fil) vælges fremkommer følgende menuknapper:

 • Menuknappen Vælg Datafil
  Herved kan den indgående datafil findes og udpeges som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.1.
 • Menuknappen Format 1
  Heri er angivet det importerende format - Format 1 (NR1-fil), som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.2.
 • Menuknappen Transformation (passiv) eller Transformation (aktiv)
  Herved kan koordinaterne i den indgående datafil transformeres (omregnes) til andre referencesystemer som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.3.

2.1 Menuknappen Vælg datafil  

Med menuknappen Vælg Datafil fremkommer dialogboksen til valg af drev, mapper og filnavn som nærmere beskrevet i afsnit 2.5 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

2.2 Menuknappen Format 1

Heri er angivet det importerende format; der kan i nuværende programversioner kun vælges Format 1 (NR1-fil).

2.3 Menuknappen Transformation

Herved åbnes dialogboksen hvori der kan vælges hvilke referencesystemer ('koordinatsystem') de indgående koordinater gælder for - som Til system skal vælges ét af de her viste:.
Transformationsfunktionen er nærmere beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

3. Procedurebeskrivelse

Det kan altid anbefales at indlæse import-filer i et midlertidigt projekt til kontrol og eventuel redigering, inden dataene indlæses i original-projektet. For nærmere beskrivelse af hvorledes et projekt oprettes henvises til kapitlet 00. Programinstallation og -afvikling.

3.1 Import af ledningsgeometri

Følgende procedure anbefales og udføres i givne rækkefølge:

1. Opret/dan nr1-fil:
Opret eller dan filen med én af funktionerne: eller gennem andre faciliteter (tekstbehandling, regneark, GPS-beregning m.v.) til at danne en format-specifik ASCII-fil.
2. Aktiver transformation (valgfrit):
 1. Hvis indlæsningsfilens koordinater ikke er i System34/45 aktiveres transformationsfunktionen som nærmere beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
3. Udpeg og indlæs fil:
 1. Vælg menuknappen Vælg Datafil og dialogboksen til valg af drev, mapper og filnavn fremkommer (se evt. afsnit 2.5 i kapitel 00. Generelle programinformationer).
 2. Find og udpeg datafilen:
  dsfl_ledn.nr1 hvis filen er dannet gennem funktionen 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM.
  dxf_ledn.nr1 hvis filen er dannet gennem funktionen 844: Diverse » Import af data » Import af DXF.
  eller tilsvarende betegnelse, hvis filen er oprettet ad anden vej.
 3. Vælg knappen Start hvorefter filen indlæses.
  Såfremt der i filen findes koder, der ikke er repræsenteret i den nuværende kodetabel, fremkommer følgende dialogboks:
  Denne vil fremkomme for samtlige linjer, der ikke kan indlæses pga. ukendte koder.
  Løsningen herpå er:
 4. Når filen er endelig indlæst fremkommer følgende dialogboks:
 5. Klik Ja for at få vist de indlæste data. Tegningsfeltet zoomes således alle indlæste objekter (punkter og strækninger) netop kan vises og disse er markeret med gul.
 6. Tryk ESC-tasten eller klik på én af menuknapperne og følgende dialogboks fremkommer:
 7. Klik Ja, hvis de indlæste data ønskes tilføjet ledningsdatabasen - ellers klik Nej.
 8. Er der valgt Ja er de indlæste data nu en integreret del af ledningsnettet. Er der valgt Nej kan datafilen og/eller kodetabellen tilrettes, DSFL-konverteringen ændres m.v. og proceduren gennemløbes igen. Når det viste er tilfredsstillende kan indlægningen i databasen accepteres.
4. Efterbehandling af indlæst ledningsgeometri:
 • Der kan nu foretages kontrol og redigering af de importerede data. Såfremt der arbejdes i et midlertidigt projekt og kontrol- og redigeringsarbejdet er tilendebragt, kan de redigerede ledninger udlæses til en Format 1-fil, der efterfølgende kan indlæses i original-projektet; udlæsningen i en Format 1-fil er nærmere beskrevet i kapitlet 807: Diverse » Eksport af ledningsdata og indlæsningen følger den netop beskrevne procedure ovenfor.

3.2 Import af påskrifter og genfindingsmål

Følgende procedure anbefales og udføres i givne rækkefølge:

1. Opret/dan nr1-fil:
2. Udpeg og indlæs fil:
 1. Vælg menuknappen Vælg Datafil og dialogboksen til valg af drev, mapper og filnavn fremkommer (se evt. afsnit 2.5 i kapitel 00. Generelle programinformationer).
 2. Find og udpeg datafilen:
  dsfl_tekster.nr1 for påskrifter fra DSFL-konverteringen.
  dxf_tekster.nr1 for påskrifter fra DXF-konverteringen.
  dxf_maal.nr1 for genfindingsmål fra DXF-konverteringen.
  og tryk knappen Start hvorefter filen indlæses.
 3. Når filen er endelig indlæst fremkommer følgende dialogboks:
 4. Klik Ja for at få vist de indlæste data. Tegningsfeltet zoomes således alle indlæste objekter (tekster/genfindingsmål) netop kan vises og disse er markeret med gul.
 5. De indlæste data er nu en integreret del af ledningsdata.