802: Diverse » Penne » Definition af penne


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
  1. Farvernes visning på skærmen
  2. Foruddefinerede penne
  3. Forslag til stregtykkelser
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
······································ Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Dette menupunkt anvendes til at indstille de penne (farver, stregtykkelse og tekstfonte), der anvendes til udtegningen af grafiske elementer, egenskabsdata, påskrifter m.v. i tegningsfeltet. Dette direkte samspil med tegningsfeltets grafik er vist i følgende figur:

Når der er tildelt pennumre til:

 • ledningsnettet og -komponenterne gennem kodetabellens punkt- og objektkoder

 • grundkortet (faste penne som beskrevet nedenfor)

 • påskrifterne, genfindingsmål, knudepunktsbetegnelser, egenskabstekster, komponentnumre, tegningshoved osv.

vil farve, stregtykkelse og tekstfonte på én gang kunne ændres gennem skift af pensæt i pendefinitionen.

For følgende teksttyper, der kan medtages i tegningsfeltet, kan der foretages de angivne valg:

Farve &
Tykkelse

Skrift-
type

Teksttype:

Påskrifter

Genfindingsmål

Gadenavne

Husnumre

Matrikelnumre

Kote- & højdekurveværdier

Komponentnumre/-betegnelser

Tegningshoved & signaturforklaring

Knudepunktstekster

Egenskabstekster

Forbrugeroplysninger

Såfremt penne ændres uden at dette gemmes i pensæt vil det sidst anvendte pensæt blive anvendt når programmet efterfølgende genstartes.

1.1 Farvernes visning på skærmen

For farvers visning på hhv. skærm og papir henvises til kapitel Appendiks: Farver.

Hvor linier enten ligger tæt i det valgte målforhold eller er direkte sammenfaldende, vil der fremkomme en blandingsfarve. De valgte farver vil blive vist ved at vælge Zoom » Gentegn, uden slet.
Bemærk at stregtykkelsen på skærmen under Diverse » Opsætning kan være sat til kun at tegne tynde streger på skærmen. Ændringer i stregtykkelsen vil således ikke kunne ses på skærmen, men vil kunne ses ifm. udskrivning.

1.2 Foruddefinerede penne

Følgende penne er i forvejen fastlagt i programmet:

Pen

Temaer

Standardopsætning

Matrikelgrænser (skel)

Blå

8

bygninger ved tagudhæng

Rød

9

øvrige grundkortstemaer, herunder vejmidte

Grøn

10

bygninger ved glat mur

Hvid

11

vej-, sti- og sporanlæg

Hvid

20

Kvadratnet
anvendes af kvadratnets-funktionen ved ledningsdigitalisering

Hvid

Pennene 7 - 11 kan således ændres, hvis grundkortets fremtræden ønskes ændret. F.eks. kan en oversigtsplan med lysegrå bygnings-, vej- og adressetema være meget informativ både mht. ledningsnettets indbyrdes geometri og dets topografiske placering.

1.3 Forslag til stregtykkelser

Den anbefalede minimumsstregtykkelse afhænger af tegningens slutmedie:

Slutmedie: Papir Slutmedie: Elektronisk
Min. 0,25 mm 0,01 mm

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Penne » Definition af penne og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen Definerede penne
  Heri listes det aktuelle pensæts 30 penne med farve, stregtykkelse og font (skrifttype).
  Ved udpegning på et eller flere pennumre kan farve, stregtykkelse og/eller fonten ændres.

 • Rammen Stregtykkelse
  Heri kan for den valgte pen angives en stregtykkelse i mm, der skal være i intervallet 0,01 - 10 mm.

  • Feltet Tykkelse (mm) (0,01-10)
   Heri indtastes i intervallet 0.01 - 10 mm den ønskede stregtykkelse.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes den i feltet angivne stregtykkelse.
 • Rammen Farver

  • Feltet
   Heri findes 48 fordefinerede farver, der ved udpegning kan tildeles de(n) valgte pen(ne).
  • Scroll-bar Rød
   Herved kan mængden af rød op- og nedjusteres for den brugerdefinerede farve, der kan ses i feltet til højre. 
  • Scroll-bar Grøn
   Herved kan mængden af grøn op- og nedjusteres for den brugerdefinerede farve, der kan ses i feltet til højre. 
  • Scroll-bar Blå
   Herved kan mængden af blå op- og nedjusteres for den brugerdefinerede farve, der kan ses i feltet til højre. 
  • Feltet
   Heri vises den brugerdefinerede farve dannet vha. scroll-panelerne for hhv. rød, grøn og blå.
   (f.eks. ved dannelsen af en standard) højreklikkes på farvefeltet fremkommer dialogboksen med angivelse af RGB-værdierne for farven.
 • Højre ramme

  • Knappen Gem pensæt
   Herved gemmes de foretagne ændringer i et pensæt navngivet som angivet i feltet Navn på pensæt. Er navnet anvendt/udpeget overskrives den tidligere opsætning.
  • Feltet Navn på pensæt
   Heri angives enten navnet på et nyt pensæt eller navnet på pensættet udpeget i listen. Et eksisterende pensæt kan således lægge til grund for et nyt pensæt ved at navngive det anderledes i feltet navn på pensæt.
   Et pensæt anvendes ved blot at udpege det ønskede navn i listen og afslutte dialogboksen.
  • Listen
   Heri listes de oprettede pensæt.
   Ved udpegning fremkommer de aktuelle indstillinger for pensættet i den sorte boks.
  • Knappen Slet markeret pensæt
   Herved slettes det i listen markerede pensæt.
 • Rammen Valg af tekstfonte

  • Feltet Standard vektorfont
   Herved vælges programmets egen vektor-font og de øvrige muligheder omkring fed, kursiv m.v. kan ikke anvendes.

  • Opslagsfeltet og listen
   I listen listes de på pc'eren installerede fonts. Udpeg en font og font-navnet angives

  • Feltet og visningsfeltet
   I visningsfeltet vises den valgte fonts fremtræden.

  • Felterne Fed skrift, Kursiv, Understreget og Overstreget
   Heri kan vælges til om den udpegede font skal fremtræde fed, kursiv, overstreget og/eller understreget. Når feltet Standard vektorfont er valgt kan disse ikke vælges.

  • Knappen Knyt font til valgte penne
   Herved knyttes den valgte font og eventuelle tilvalg (fed skrift, kursiv, under- og overstreget) til de(n) i listen markerede pennummer/pennumre for det i listen Navn på pensæt valgte pensæt.

3. Procedurebeskrivelser

Følgende skema omhandler proceduren for oprettelse af nyt pensæt, ændringer i eksisterende pensæt samt oprettelse af nyt pensæt på baggrund af et eksisterende. For den ønskede opgave følges de for opgaven angivne punkter.

A. Opret nyt pensæt

 

B. Ændre eksisterende pensæt

 

C. Opret nyt pensæt på baggrund af eksisterende pensæt

 

 


B C Angiv pensæt:
 • Udpeg pensæt-navnet i listen Navn på pensæt

A B C Markering af pen/penne:
 • Udpeg i listen i rammen Definition af penne den/de penne, der ønskes omdefineret. Anvend SHIFT/CTRL for at markere flere.
A B C For ændringer i farve:
 • Enten vælges i rammen Farver én af de 48 fordefinerede farver,
 • eller dan en farve vha. rullepanelerne for farverne rød - grøn - blå.
A B C For ændringer i stregtykkelsen:
 • Angiv i feltet Tykkelse stregtykkelsen i intervallet 0,01 - 10 mm og vælg knappen Gem.
A B C For ændringer i fonten (skrifttypen):
 • Udpeg ønskede tekstfont og eventuelle tilvalg (fed skrift, kursiv, understreget og overstreget) og vælg knappen Knyt font til valgte penne.

A

B

C

Foretag indstillinger i pennummer, -farve og tykkelse samt tekstfont:

 1. Både den nye stregtykkelse og -farve fremgår af den valgte pen nummer i det sorte felt nederst.

 2. Ændringerne er straks registreret og gentag evt. procedurerne 1 - 4 for de pennumre, der ønskes ændret.

A

C

Navngiv pensættet i feltet Navn på pensæt.

A

B

C

Gem indstillingerne med knappen Gem pensæt.