803: Diverse » Kodetabel


Opdateret 31-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
  1. Opret nye koder og rediger eksisterende
  2. Slet koder
  3. Import af ekstern kodetabel (ktabel)
  4. Tildel DSFL-koder ifm. dataeksport til DSFL-formatet
  5. Opret og rediger komponenttyper
········································· Relateret programdokumentation ··································

1. Anvendelse og forudsætninger

Gennem brugerens opbygning af kodetabellen kan angives 

Detaljeringsgrad Hvor forskelligartet og informativt indtegningen af hhv. ledninger (linier) og komponenter (punkter) skal kunne foretages - jo flere koder des mere detaljeret.
Præsentation De enkelte koders udseende på skærmen, digitale planer eller papirplaner mht. stregtyper/symboler, farver og linietykkelser.
Afgrænsning Afgrænsningen gennem lag-numrene anvendes bl.a. i forbindelse med:
 • Visning på skærmen ved udtegning
  Skærmens/udtegningens informationsrigdom kan begrænses til det relevante gennem tilvalg af kun visse lag.
 • Konstruktion, indtegning og redigering af ledningsgeometri
  Kun de valgte objekt- og punktlag kan indtegnes, redigeres, omkode og slettes.
 • Eksport af ledningsdata
  Ved eksport af ledningsdata virker til- og fravalgt af objekt- og punktlag som filter for hvilke ledningsdata, der eksporteres i form af kun viste ledninger og komponenter kan eksporteres.
 • Beregning af centerlinien
  Ved beregning af centerlinien skal koderne for frem- og returledningen ligge i hvert sit lag.
Snitflade Oversættelseskoder ved eksport af ledningsgeometri til dataudveksling eller integration/udgivelse via Internettet.
Relationer Punktkoders relation i forhold til automatisk oprettelse i komponentregisteret samt specialkomponenter som boosterpumper, afspærrings- og reduktionsventiler.

Kodetabellens sammenhæng med andre program-funktioner er vist i denne figur:

 • Biblioteker

 • Pen-definitioner
  I pen-definitionen kan 30 penne defineres med hver sin farve og stregtykkelse, hvorefter hver objekt- og punktkode tildeles en pen. Læs nærmere herom i kapitlet 802: Diverse » Penne » Definition af penne.

Kodetabellen har følgende begrænsninger:

  Objektkoder Punktkoder
Maksimalt antal 99 stk. 1000 stk.
Maksimal streg-/symbolantal 26 stregtyper * symboler
Betegnelsen maksimale karakterantal 30 karakterer 30 karakterer
Antal lag 99 100
* Det aktuelle antal symboler er nærmere angivet i kapitlet 809: Diverse » Vis symboler.

Da programmet lagringsmæssigt ikke gør anvendelse af kodens betegnelse, kontrolleres ikke for om samme betegnelse allerede er anvendt. I forbindelse med dataeksport bør der dog ikke forekomme ens koder af hensyn til entydigheden!

Af hensyn til dataudveksling m.v. bør der bemærkes, at kode-betegnelserne:

Må ikke  være ens kun separeret på forskelle mellem store og små bogstaver (f.eks. kode og KODE).
Må ikke  indeholde karaktererne:
 • mellemrum/blanke tegn
 • komma
 • punktum
Bør ikke indeholde specialkarakterer som f.eks.:
 • %
 • &
 • /
 • ?
 • ...osv...

For sletning af alle ledningsdata og hele kodetabellen henvises til kapitel 804: Diverse » Slet ledninger/kodetabel.

Er der foretaget ændringer i indstillingerne af specialkomponenter (boosterpumper, afspærrings- og reduktionsventiler) er opdateringsfunktionen nærmere beskrevet i kapitlet 817: Diverse » Opdatering af register med aktive komponenter.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Kodetabel og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Objektkoder
  For oprettelse af og ændringer i objektkoderne henvises til dette kapitels afsnit 2.1 Opret nye koder og rediger eksisterende.
  • Liste-kolonnen Kode
   Heri angives objektkodernes betegnelse.
   Såfremt den eksakte kode-betegnelse (bemærk at der skelnes mellem store og små bogstaver) allerede er anvendt, fremkommer følgende dialogboks:

   hvor KODE vil være den angivne kode-betegnelse.
  • Liste-kolonnen Streg1
   Heri angives nummeret på den ønskede stregtype for streg 1. Der henvises til kapitlet Appendiks: Stregtyper.pdf for oversigt over stregtyper.
  • Liste-kolonnen Pen1
   Heri angives nummeret på den ønskede pen for streg 1.
  • Liste-kolonnen Streg2
   Heri angives nummeret på den ønskede stregtype for streg 2. Der henvises til kapitlet Appendiks: Stregtyper.pdf for oversigt over stregtyper.
  • Liste-kolonnen Pen2
   Heri angives nummeret på den ønskede pen for streg 2.
  • Liste-kolonnen Afst.1-2
   Heri skal angives en eventuel forskydningsafstand i mm såfremt ledningstracéet i stedet ønskes repræsenteret ved to parallelle linier. Er denne værdi således 0 vil ledningstracéet blive vist med én linie i form, farve m.v. som angivet i Streg1- og Pen1-felterne. Er denne værdi større end 0 vil der fremkomme to linier hver forskudt med den angivne værdi fra tracéet og med de i felterne Streg1, Pen1, Streg2 og Pen2 angivne værdier.
  • Liste-kolonnen I mål?
   Heri skal angives hvorvidt det angivne mål i feltet Afst. 1-2 fremstår med fast forskydningsafstand på planen uafhængig målforholdet eller følger planens målforhold.
  • Liste-kolonnen Lag nr
   Heri angives objektkodens lagnummer i intervallet 0-99.
  • Liste-kolonnen Beskrivelse
   Heri kan angives en beskrivende tekst på maks. 29 karakterer for den aktuelle objektkode.
  • Liste-kolonnen Overskrift
   De med knappen Def. af overskrifter kan her tildeles hver enkelt objektkode, således disse ifm. 501: Ledninger » Digitaliser opstilles i oversigtlig træstruktur.
  • Felterne Antal og Yderligere plads til
   Heri listes hhv. antallet af oprettede objektkoder samt det antal objektkoder, der yderligere er plads til ift. det maksimale antal.
 • Rammen Punktkoder
  For oprettelse af og ændringer i punktkoderne henvises til dette kapitels afsnit 2.1 Opret nye koder og rediger eksisterende.
  • Liste-kolonnen Kode
   Heri angives punktkodernes betegnelse.
   Såfremt den eksakte kode-betegnelse (bemærk at der skelnes mellem store og små bogstaver) allerede er anvendt, fremkommer følgende dialogboks:

   hvor KODE vil være den angivne kode-betegnelse.
  • Liste-kolonnen Symbol
   Heri skal angives et symbolnummer. Der henvises til kapitlet 809: Diverse » Vis symboler for mulige symboler.
  • Liste-kolonnen Pen
   Heri skal angives et pennummer.
  • Liste-kolonnen Lang
   Heri skal angives symbolets længde i mm.
   Bemærk at mange af symbolernes proportioner kan ændres ved at angive uensartede Lang- og Bred-værdier; se nærmere herom i kapitel 809: Diverse » Vis symboler.
  • Liste-kolonnen Bred
   Heri skal angives symbolets bredde i mm.
  • Liste-kolonnen I mål?
   Heri skal angives hvorvidt de angivne mål i felterne Lang og Bred fremstår med fast størrelse på planen uafhængig målforholdet eller følger planens målforhold. Typiske værdier er:
   JA  1500-3000 mm
   NEJ  1-10 mm
  • Liste-kolonnen Vige?
   Heri skal angives hvorvidt symbolet skal undertrykke ledningen, så der af æstetiske hensyn ikke løber en linie gennem symbolet.
  • Liste-kolonnen Lag
   Heri skal angives et lagnummer, der skal ligge i intervallet 0-99.
  • Liste-kolonnen A komp.
   Heri skal angives hvorvidt punktkoden repræsenterer en boosterpumpe, afspærrings- eller reduktionsventil, der således automatisk registreres som sådan ifm. bl.a. lukkeliste og beregning. Såfremt koden ikke repræsenterer en sådan skal denne være valgt til blank. Ændres denne kode efter at der er oprettet punkter af typen skal registeret med oplysninger om disse specialkomponenter opdateres; dette foretages som beskrevet i kapitlet 817: Diverse » Opdatering af register med aktive komponenter.
  • Liste-kolonnen Komp.type
   Heri angives hvilken komponenttype (om nogen) punktkoden skal relateres til ifm. komponentregisteret. Såfremt koden ikke skal kunne anvendes i komponentregisteret skal denne være valgt til blank. Læs nærmere om oprettelse af komponenttyper i dette kapitels afsnit 2.5 Opret og rediger komponenttyper eller om komponentregisteret i kapitel 507: Ledninger » Komponentregister. Punktkoderne kan efterfølgende frit relateres til andre komponenttyper uden tab af komponentregisterets informationer, så f.eks. ventil-komponentregisteret kan senere opspilles i undertyper såfremt dette skulle være ønskeligt.
  • Liste-kolonnen Beskrivelse
   Heri kan angives en beskrivende tekst på maks. 29 karakterer for den aktuelle punktkode.
  • Liste-kolonnen Overskrift
   De med knappen Def. af overskrifter kan her tildeles hver enkelt punktkode, således disse ifm. 501: Ledninger » Digitaliser opstilles i oversigtlig træstruktur.
  • Felterne Antal og Yderligere plads til
   Heri listes hhv. antallet af oprettede punktkoder samt det antal punktkoder, der yderligere er plads til ift. det maksimale antal.
 • Rammen Sletning
  • Knapperne Objektkode og Punktkode
   Herved kan eksisterende koder slettes. Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.2 Slet koder. Bemærk at sletning ikke kan foretages såfremt Kodetabellen er åbnes direkte fra Ledninger » Digitaliser; afslut i stedet dette menupunkt og åbn Kodetabellen gennem Diverse » Kodetabel.
 • Symbolrammen
  • Visningsfeltet
   Heri vises den grafiske fremtræden for de(n) markerede objektkode og/eller punktkode.
  • Rullelisten
   Heri angives det ønskede størrelsesforhold for visningsfeltets indhold.
 • Højre, øverste ramme

2.1 Opret nye koder og rediger eksisterende

I hvert af listerne kan der ved højre-klik fremkaldes en musemenu afhængig af listens indhold:

Vælges menupunktet Tilfør ny... fremkommer en ny linie i kodetabellen, der således kan udfyldes med de nødvendige oplysninger.

Ønskes ændringer i kodetabellens betegnelser eller værdier, udpeges det relevante felt så dette åbnes til redigering hvorefter der vælges eller angives en anden værdi efterfulgt af RETUR-tasten. Herefter springes til næste felt for redigering. Vælg ESC-tasten for at afslutte redigeringen - vælges ESC-tasten mens feltet er åbnet, fortrydes eventuelle ændringer i det åbne felt.

2.2 Slet koder

Er koden nyoprettet (dialogboksen har ikke været afsluttet!) kan denne slettes med musemenuens menupunkt Slet ny....

Er koden ikke ny anvendes følgende procedure:

Vælg knappen Objektkode eller Punktkode i rammen Sletning og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen Slet kode:
  Heri angives/udpeges koden, der ønskes slettet.
 • Listen Erstat med:
  Heri angives/udpeges koden, der i stedet skal anvendes.
  For hvert punkt i ledningsdatabasen skal der være en punkt- og objektkode, så der skal altså her angives en erstatningskode. Er koden, der ønskes slettet, ikke anvendt i ledningsdatabasen vil erstatningskoden blot ikke blive anvendt, men skal altså i alle tilfælde angives!
 • Knappen Slut
  Herved afsluttes dialogboksen og de foretagne ændringer gemmes. 
 • Knappen Annuller
  Herved afsluttes dialogboksen uden at de foretagne ændringer gemmes.
 • Knappen Slet
  Herved gennemløbes ledningsdatabasen for koden, der ønskes slettet og findes en sådan erstattes den med den angivne erstatningskode. Når gennemløbet er komplet fjernes koden fra kodetabellen.

2.3 Import af ekstern kodetabel (ktabel)

Med denne funktion kan projektets kodetabel suppleres med udvalgte objekt- og/eller punktkoder fra en anden kodetabel. 

Såfremt de valgte koder findes med nøjagtig samme navn i begge kodetabeller, vil indstillingerne fra den eksterne kodetabel overskrive det aktuelle projekts indstillinger omkring stregtyper/symboler, penne osv. Bemærk således at kodetabellen ikke erstattes, men blot suppleres op med denne funktion!

Bemærk at eksterne kodetabeller importeres gennem 

 • filnavnet ktabel gældende for programversioner tidligere end versionsdato 23.4.2009 og 
 • filnavnet ktabel_24 gældende for efterfølgende versionsdatoer.

Vælg knappen Import af ktabel og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Indlæsning af den eksterne kodetabel

  • Feltet Sti til ekstern kodetabel
   Heri angives drev, sti og filnavn til dén ktabel.dat, der ønskes indlæst. Stien kan også angives med knappen Gennemse
  • Knappen Gennemse
   Herved kan placeringen af dén ktabel.dat, der ønskes indlæst, udpeges. Se nærmere herom i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Indlæs ekstern kodetabel
   Herved indlæses den angivne ktabl.dat og objekt- og punktkoder listes i hhv. listen Objektkoder og listen Punktkoder.
 • Rammen Import af udvalgte koder

  • Listen Objektkoder
   Heri listes objektkoderne i den importerede kodetabel. Ved udpegning i listen (af-)markeres de enkelte objektkoder.
  • Knappen Marker alle
   Hermed markeres alle objektkoder i listen.
  • Listen Punktkoder
   Heri listes punktkoderne i den importerede kodetabel. Ved udpegning i listen (af-)markeres de enkelte punktkoder.
  • Knappen Marker alle
   Hermed markeres alle punktkoder i listen.
  • Knappen Start import
   Herved importeres de markerede objekt- og punktkoder. Såfremt koden findes i forvejen overskrives disse med de importerede værdier!

Procedure:

 1. Vælg knappen Gennemse og i det fremkomne katalogtræ udpeges den ønskede fil, der skal hedde ktabel og skal være oprettet gennem map.exe; for udpegning af fil se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.

 2. Vælg knappen Indlæs ekstern kodetabel og i felterne Objektkoder og Punktkoder vises den eksterne kodetabels indhold.

 3. Enkeltkoder kan herefter udpeges eller med knapperne Marker alle kan der for hhv. objekt- og punktkoderne markeres alle.

 4. Vælg knappen Start import og koderne oprettes i det aktuelle projekt med alle oplysninger (pen, streg, symbol, afstand, størrelser osv.). Såfremt koder findes i forvejen overskrives disse med de importerede værdier!

2.4 Tildel DSFL-koder ifm. dataeksport til DSFL-formatet

Vælg knappen DSFL-koder og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen DSFL/Objektkode
  Heri listes allerede tildelte DSFL-koder (kolonnen DSFL) til hver af kodetabellens objektkoder (kolonnen Objektkode).
 • Listen DSFL/Punktkode
  Heri listes allerede tildelte DSFL-koder (kolonnen DSFL) til hver af kodetabellens punktkoder (kolonnen Punktkode).
 • Listen DSFL/Tekstlag nr
  Heri listes allerede tildelte DSFL-koder (kolonnen DSFL) til hver af de 100 tekstlag (kolonnen Tekstlag nr).
 • Listen DSFL/Egenskabsdata
  Heri listes allerede tildelte DSFL-koder (kolonnen DSFL) til hver af de listede egenskabstyper (kolonnen Egenskabsdata).
 • Rammen Ny DSFL-kode
  • Feltet
   Heri angives DSFL-koden for den/det udpegede kode/tekstlag/egenskabsdata i én af listerne. Tast RETUR-tasten for at registrere den pågældende DSFL-kode.
 • Knappen Slut
  Herved afsluttes funktionen, de registrerede data gemmes og dialogboksen lukkes.
 • Knappen Annuller
  Herved afsluttes funktionen, de registrerede data gemmes ikke og dialogboksen lukkes.

Procedure:

A. Opret DSFL-kode
  B. Ret DSFL-kode
   
A B Udpeg den aktuelle objekt- og punktkode, tekstlag og egenskabsdata, der ønskes oprettet/rettet.
En evt. tidligere registreret DSFL-kode vil fremkomme i det hvide felt til redigering.
A   Angiv den tilhørende DSFL-kode i det hvide felt og vælg RETUR-tasten; herved hoppes til næste felt i listen eller til næste liste.
  B Ret den tidligere angivne DSFL-kode i det hvide felt og vælg RETUR-tasten; herved hoppes til næste felt i listen eller til næste liste.
A B Vælg Slut for at afslutte med godkendelse af DSFL-kodningen eller vælg Annuller for at fortryde DSFL-kodningen.

2.5 Opret, rediger og slet komponenttyper

Vælg knappen Komponenttyper og følgende dialogboks fremkommer:

Ved klik i feltet fremkommer følgende musemenu:

 • Tilføj komponenttype
  Herved fremkommer en ny række, hvor der først skal angives komponenttypens betegnelse efterfulgt af RETUR-tasten.
  Herefter kan der frit vælges hvilke kolonneinformationer den pågældende komponenttype skal fremkomme med i komponentregisteret - dette vælges gennem rullefelter for hver kolonne afsluttet med RETUR-tasten. 
 • Slet ny komponenttype
  Herved slettes den markerede komponenttype; denne virker kun på netop oprettede komponenttyper (dialogboksen må ikke være afsluttet). Såfremt en tidligere oprettet komponenttype forsøges slettet, fremkommer dialogboksen:

Oprettede komponenttyper kan ikke slettes, da disse kan i mellemtiden kan have været tildelt punktkoder. Omdøb i stedet komponenttypen til noget anvendeligt eller undlad at anvende denne komponenttype til punktkoder.

Omdøb eksisterende komponenttype:
Klik to gange (ikke dobbeltklik!) på feltet Komponenttype, rediger betegnelsen og afslut med RETUR-tasten.

Procedure:

A. Opret ny komponenttype.
  B. Ret eksisterende komponenttype.
    C. Slet netop oprettede komponenttype.
     
A    
 1. Højreklik i feltet og vælg musemenuen Tilføj komponenttype.
  B  
 1. Klik to gange på feltet, der ønskes ny- eller omregistreres.
 2. Angiv ny værdi.
 3. Vælg RETUR-tasten for at udføre registrering; ESC-tasten for at fortryde ændringerne.
A B  
 1. Navngiv/rediger i kolonne-feltet Komponenttype.
 2. Afslut med RETUR-tasten.
A    
 1. Venstreklik i kolonne-feltet Kolonne 1 og vælg i listen den første værdi, der skal listes i Komponentregisteret for den pågældende komponenttype.
 2. Accepter ved at vælge RETUR-tasten.
 3. Gentag for de efterfølgende kolonner.
  B  
 1. Venstreklik i kolonne-feltet, der ønskes redigeret og vælg i listen den ønskede værdi.
 2. Accepter ved at vælge RETUR-tasten.
    C
 1. Højreklik på den netop oprettede komponenttype, der ønskes slettet.
 2. Vælg musemenuen Slet ny komponenttype og accepter.
A B C
 1. Afslut funktionen ved at vælge ESC-tasten eller -ikonet.