807: Diverse » Eksport af data » Eksport af ledningsdata


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og Procedurebeskrivelse
·······················································································································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion har til formål at eksportere udvalgt informationer til filer i enten nr1- eller til DSFL-formatet; se nærmere om disse formater samt hvilke informationer, der kan udlæses for de forskellige formater i kapitel Grænseflader og Systemmiljø.

Bemærk at ved eksport til nr1-format vil samtlige genfindingsmål blive udlæst til filen såfremt disse er medtaget jvf. kapitel 703: Medtages » Diverse.

2. Funktions- og Procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Diverse » Eksport af ledningsdata og følgende menuknapper fremkommer øverst:

 • Menuknappen Udpeg ledning
  Herved kan udpegede til- eller fravælges til data-eksport.
 • Menuknappen Udpeg polygon
  Herved kan indtegnes en polygon indenfor hvilken hele ledningsstrækninger, påskrifter og genfindingsmål markeres idet menuknappen Luk polygon vælges.
 • Menuknappen Luk polygon
  herved afsluttes polygonen beskrevet ovenfor.
 • Menuknappen Fortryd al udp.
  Herved fortrydes al aktiv udpegning.
 • Menuknappen Hele byen
  Herved tilvælges al medtaget ledningsgrafik, påskrifter og genfindingsmål.
 • Menuknappen Format DSFL
  Herved eksporteres til DSFL-formatet.
 • Menuknappen Format 1
  herved eksporteres til NR1-formatet.
 • Menuknappen Transformation (passiv) eller Transformation (aktiv)
  Herved defineres og (de-)aktiveres transformationsfunktionen; funktionen er udførlig beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Menuknappen Skriv til fil
  Herved fremkommer en dialogboks til angivelse af placering af og navn på resultatfilen.

For den aktuelle opgave listet øverst i tabellen følges i rækkefølge de funktioner, der er angivet.

Opgaver:
A. Eksporter ledningsdata til NR1-fil / Eksport af ledningsdata til format 1
B. Eksporter ledningsdata til DSFL-fil / Eksport af ledningsdata til DSFL
 
B Angiv DSFL-eksportkoder:
 • Angivelse af DSFL-koder til dataeksport af objekt- og punktkoder, påskriftlag og egenskabsdata er nærmere beskrevet i afsnit 2.4 i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
A B Angiv visning:
 • Menupunkterne Medtages » Ledningslag og Medtages » Diverse
  Angiv de objekt- og punktkoder, påskrift- og genfindingsmålslag, der ønskes vist i tegningsfeltet og som derved kan eksporteres; læs nærmere herom i kapitlerne 702: Medtages » Ledningslag og 703: Medtages » Diverse.
A B Angiv eksport-format:
 • Vælg knapmenu-knappen DSFL såfremt der ønskes eksporteret i DSFL-formatet.
 • Knapmenu-knappen NR1 såfremt der ønskes eksporteret i NR1-formatet.
A B Angiv afgrænsning af ledningsnet:
Bemærk at der kun kan eksporteres hele ledningsstrækninger - det er altså ikke muligt at eksportere en ledningsstrækning ved at afskære vha. en polygon.
Kombineres nedenstående funktioner anbefales det først at afgrænse vha. polygonen og så siden til- eller fravælge vha. ledningsudpegning.
 • Knapmenu-knapperne Udpeg polygon og Luk polygon
  Afgræns med udpegning i tegningsfeltet en polygon hvor ledningsdata indenfor afgrænsningen ønskes eksporteret. Polygonen kan bestå af indtil 10 punkter. Luk polygonen med menupunktet Luk polygon og de ledningsstrækninger, der er fuldstændig beliggende indenfor polygonen er valgt og markeret gul.
  Efterfølgende kan valgte ledningsstrækninger fravælges og omvendt ikke-valgte ledningsstrækninger vælges ved at anvende funktionen Udpeg ledning beskrevet nedenfor.
 • Knapmenu-knappen Udpeg ledning
  Udpeg en eller flere bestemte sammenhængende ledningsstrækning. Ved udpegning markeres den eller de valgte ledningsstrækninger gul.
 • Knapmenu-knappen Hele byen
  Ønskes det viste ledningstema eksporteret vælges menupunktet Hele byen.
(A) (B) Fortryd valgte afgrænsning:
 • Vælg knapmenu-knappen Fortryd al udp. og gentag ovenstående punkt for at foretage anden afgrænsning af ledningsnettet.
A B Angiv evt. transformation
 • Knappen Transformation (passiv) eller Transformation (aktiv)
  Herved åbnes dialogboksen hvori der kan vælges resulterende referencesystemer ('koordinatsystem') for de eksporterede plan- og højdekoordinater.
  Transformationsfunktionen er nærmere beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
A B Udfør data-eksport:
Vælg menuknappen Skriv til fil og følgende dialogboks fremkommer:
 1. Rullelisten Placering af resultatfil
  Heri angives resultatfilens placering. Ikke angivne placeringer kan oprettes med knappen Gennemse.
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til filens placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Fjern placering fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Placering af resultatfil.
 2. Feltet Navn på resultatfil
  Heri angives filnavnet.
 3. Knappen Start udskrivning
  Datafilen/datafilerne vil nu kunne findes på den angivne placering med det valgte filnavn og enten '.nr1' eller '.dsf' som filtype afhængig af valgte eksport-format.