826: Diverse » Penne » Definition af intervaller


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes i forbindelse med grafisk præsentation af numeriske egenskabs- og beregningsdata indenfor intervalafgrænsninger.

Der kan oprettes maksimalt 60 intervaller pr. intervaldefinition.

Som forudsætning for visualisering af beregningsdata kræves, at der foreligger gemte resultater af en hydraulisk/termisk beregning.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Penne » Definition af intervaller og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Datatyper og navn på intervaller

  • Knappen Gem
   Herved gemmes en ny eller en eksisterende intervaldefinition overskrives med dét navn angivet de angivne værdier og indstillinger.
  • Feltet
   Heri angives enten navnet på den nyoprettede intervaldefinition eller navnet på den i listen udpegede eksisterende intervaldefinition, der eventuelt skal redigeres eller slettes. En eksisterende intervaldefinition kan lægge til grund for en ny ved at den eksisterende intervaldefinition udpeges, værdier og indstillinger ændres og der gemmes under en ny betegnelse.
  • Listen
   Heri er listet eksisterende intervaldefinitioner. Udpeges én af disse fremkommer navnet i feltet øverst samt den pågældende intervaldefinition kan ændres eller være grundlag for en ny intervaldefinition.
  • Knappen Slet markeret navn
   Herved slettes den i listen udpegede intervaldefinition.
  • Listen Datatyper
   Heri listes de mulige datatyper, for hvilke der kan oprettes intervaldefinitioner.
 • Højre ramme

  • Feltet Ret alle farver
   Herved ændres samtlige farver for den aktuelt udpegede intervaldefinition til én farve idet der efterfølgende i farvepaletten udpeges en farve.
  • Farvepaletten
   Heri listes systemets grundfarver.
  • Knappen Slet markeret linie
   Herved slettes den markerede interval-linie.
  • Knappen Slet alle linier
   Herved slettes samtlige interval-linier.
  • Knappen Udskriv
   Herved udskrives.
  • Rammen Automatisk oprettelse af intervaller
   • Knappen Opret intervaller
    Herved oprettes intervallerne udfra de angivne værdier i felterne Første værdi, Sidste værdi, Intervallængde og Antal decimaler.
   • Felterne Første værdi og Sidste værdi
    Heri angives hhv. største og mindste værdi for hvilke, der ønskes oprettet intervaller.
   • Feltet Intervallængde
    Heri angives den ønskede intervallængde.
   • Rullefeltet Antal decimaler [0-3]
    Heri angives antal decimaler i intervallet 0-3 (for visse datatyper kan der ikke vælges decimaler).
   • Knappen Indsæt Min/Max
    Herved hentes værdierne til felterne Første værdi og Sidste værdi automatisk hhv. fra rørkataloget eller senest gemte beregning afhængig af den valgte datatype.
  • Rammen Indtast værdier
   • Feltet Til
    Heri angives for den i interval-listen udpegede linie intervallets øvre værdi.
   • Feltet Stregtykkelse
    Heri angives for den i interval-listen udpegede linie intervallets stregtykkelse.
   • Knappen Ret alle stregtykkelser
    Herved ændres for den aktuelle  intervaldefinitions alle stregtykkelser til den angivne i feltet Stregtykkelse.

3. Procedurebeskrivelser

Ud fra den valgte opgave listet øverst i skemaet følges i rækkefølge de med bogstavet markerede punkter:

A. Opret ny interval-definition
B. Rediger eksisterende interval-definition
  C. Slet eksisterende interval-definition
  D. Anvend interval-definition
   
B. C.   Udpeg eksisterende interval-definition:
 1. Udpeg en eksisterende interval-definition.
B.  
 • Hele interval-definitionens intervaller kan slettes med knappen Slet alle linier og nyoprettes som beskrevet i næste punkt.
A. B.   Automatisk interval-oprettelse (Manuel interval-oprettelse som nedenfor blot undlades punkt 2):
 1. Udpeg ønskede datatype i listen Datatype.
 2. Vælg knappen Indsæt Min/Max.
 3. Rediger eventuelt feltet Første værdi.
 4. Rediger eventuelt feltet Sidste værdi.
 5. Rediger eventuelt feltet Intervallængde.
 6. Rediger eventuelt feltet Antal decimaler.
 7. Vælg knappen Opret intervaller.
A. B.   Rediger intervaller:
 1. Udpeg ønskede linie i kolonnen Fra.
 2. Ønskes antallet af interval-linier reduceret udpeges linien og knappen Slet markeret linie vælges.
 3. Rediger eventuelt farven.
 4. Rediger eventuelt interval-definitionens slutværdi ved at angive denne i feltet Til: og tryk RETUR-tasten.
 5. Rediger eventuelt feltet Stregtykkelse og tryk RETUR-tasten.
A.     Navngiv interval-definition:
 1. Angiv navn i feltet Navn.
A. B.   Gem interval-definion:
 1. Vælg knappen Gem.
  C.   Slet udpegede interval-definition:
 1. Vælg knappen Slet markeret navn.
  D. Anvend interval-definitioner: 
De oprettede intervaldefinitioner for hver af datatyperne vil herefter kunne genfindes i forbindelse med udtegningen af beregningsværdier under menupunktet Medtages - Ledningslag (læs nærmere i kapitlet 702: Medtages » Ledningslag) eller i forbindelse med definitionen af den variable pen (læs nærmere i kapitlet 827: Diverse » Penne » Definition af variabel pen).