827: Diverse » Penne » Definition af variabel pen


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Definition af variabel pen
 3. Medtag i tegningsfeltet
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Programfunktionen anvendes til visualisering af numeriske egenskabs- og beregningsdata lineært interpoleret mellem datatypens minimums- og maksimumsværdier.

Som forudsætning for visualisering af beregningsdata kræves at der foreligger resultater af en hydraulisk/termisk beregning.

2. Definition af variabel pen

Vælg Beregning - Definition af variabel pen og følgende dialogboks fremkommer:

 1. I rammen Navn på definition og datatyper vælges først ønskede datatype i feltet Datatyper. Såfremt der for vedkommende datatype allerede er oprettet definitioner, vil disse blive listet i feltet Navn:. Udpeges én af disse, vises definitionen, der derved kan ændres.
 2. I rammen Stregtykkelse angives hvorvidt der ønskes anvendt
  • Fast stregtykkelse hvorefter stregtykkelsen angives i mm.
  • Liniær variation defineret ved to punkter hvorefter knappen Indsæt Min/Max vælges, så beregningsværdiernes mindste- og størsteværdier indsættes. Udfor hver af disse angives hhv. start- og slutstregtykkelsen for liniariteten.
  • Definerede intervaller hvor allerede definerede intervaller fra intervaldefinitionen anvendes. Læs nærmere i kapitlet 802: Diverse » Penne » Definition af penne.
 3. I rammen Farve angives hvorvidt der ønskes anvendt
  • Fast farve
  • Lineær variation defineret ved to farver
  • Definerede intervaller
 4. Er der foretaget rettelser i en eksisterende definition vælges knappen Gem hvorved definitionen er gemt under samme navn med den nye definition.
  Er der tale om en ny definition angives definitionens navn i feltet Navn øverst til venstre hvorefter der knappen Gem vælges. Herved fremkommer definitionen i listen under navngivningsfeltet.

3. Medtag i tegningsfeltet

De gemte definitioner kan nu anvendes til udtegning af beregningsværdier som beskrevet i kapitlet 702: Medtages » Ledningslag