836: Diverse » Eksport af data »Eksporter til DXF


Opdateret 31-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
································ RELATERET PROGRAMDOKUMENTATION ···································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan de viste objekter i tegningsfeltet eksporteres til en grafisk udvekslings-fil i DXF-formatet.

Se RELATERET PROGRAMDOKUMENTATION for beskrivelse af DXF-formatet.

1.1 Tegnsubstituering

Da visse CAD-systemer ikke kan fortolke og indlæse specialtegn i lag-koderne (LAYERS)udfører DFF|EDB Ledningsregistrering automatisk en tegnsubstituering til underscore (_) på alle andre tegn end følgende:

 • a-z
 • A-Z
 • 0-9
 • bindestreg (-)
 • underscore (_)

Således vil komma (,), punktum (.), blank ( ), skråstreg (/) og parenteser fra MAP's kodetabels objekt- og punktkoder, omdannes det til underscore (_) i DXF-filens 'Layer'-betegnelse.

1.2 Grafik der understøttes

Herunder listes hvilke temaer, der hhv. medtages (mærket ) og ikke medtages (mærket ) i DXF-eksportfilen:

303: Udpeg » Udpeg forbruger » Energidistrikter » Gem/Vælg visning
» 701: Medtages » Grundkort
Topografisk information (bygværk, vej, afgrænsning osv.)
Vejmidter
¹ Adressetema (gadenavne og husnumre)
Trafikinformation
Matrikulær information (matrikelgrænser og matrikelnumre)
Højdeforhold (højdekurver og kotepåskrift)
702: Medtages » Ledningslag
» 703: Medtages » Diverse
Nordpil
Knudepunkter
Tegningshoved
Signaturforklaring
Påskrifter
Genfindingsmål
Forbrugermarkering
Tilslutningslinie
Kvadratnet
² Komponentbetegnelse
Indsatte billeder
704: Medtages » Iso-kurver og tekst ved knuder
705: Medtages » Egenskabstekster
706: Medtages » Termofoto
707: Medtages » Energidistrikter
708: Medtages » Forbrugeroplysninger

¹ Adressetemaet overføres udelukkende som en påskrift uden tilhørende egenskabsdata (kommunenummer og vejkode).
² Komponentbetegnelser overføres udelukkende når de er synlige i tegningsfeltet ved DXF-eksporten. Udfør skalering gennem feltet Teksthøjde i mm i rammen Egenskabsdata, Komponentnr i menuen 805: Diverse » Opsætning.

2. Funktionsbeskrivelser 

Vælg menupunktet Diverse » Eksport af data » Eksporter til DXF og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Resultatfil
  • Rullefeltet Placering af resultatfil
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Feltet Navn på resultatfil
   Heri angives filnavn og eventuelt extension på resultat-filen.
   Såfremt extension er forskellig fra .dxf fremkommer følgende fejlmeddelelse:
  • Knappen Opret DXF-fil
   Herved dannes den angivne resultat-fil med de i tegningsfeltet medtagne objekter indenfor den angivne geografiske afgrænsning.
   Såfremt filnavnet allerede findes på den angivne placering fremkommer følgende dialogboks:

   Når DXF-filen er korrekt dannet fremkommer følgende dialogboks:
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til DXF-filens placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Fjern valgt placering fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Placering af resultatfil.
  • Knappen Send email med resultatfil vedhæftet
   Herved kan den netop dannede DXF-fil sendes som vedhæftet fil til en e-mail som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Hele byen eller indenfor et energidistrikt
  • Listen
   Heri listes de under Udpeg » Udpeg forbruger » Energidistrikter oprettede energidistrikter. Heri kan udpeges ét energidistrikt, der vil afgrænse objekterne geografisk. Læs nærmere om oprettelse m.v. af energidistrikter i kapitel 303: Forbrugerudpegning og energidistrikter.
  • Feltet Hele byen
   Heri markeres at alle medtagne objekter - også de udenfor det aktuelle skærmbilledes afgrænsning - ønskes eksporteret til den angivne resultatfil.
  • Feltet Aktuelt skærmbillede
   Heri markeres at de i det aktuelle skærmbilledes tegningsfelt medtagne objekter ønskes eksporteret til den angivne resultatfil.
  • Feltet Minus på X
   Herved påføres X-koordinaterne et minus til anvendelse ved indlæsning i CAD-programmer med højre-orienterede koordinatsystemer.
  • Knappen Transformation (passiv) eller Transformation (aktiv)
   Herved åbnes dialogboksen hvori der kan vælges resulterende referencesystemer ('koordinatsystem') for de eksporterede plan- og højdekoordinater.
   Transformationsfunktionen er nærmere beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

3. Procedurebeskrivelser

Anvend følgende procedure:

1. Tematisk afgrænsning
2. Geografisk afgrænsning
 • Marker den ønskede geografiske afgrænsning i rammen Hele byen eller indenfor et energidistrikt.
  Der kan vælges mellem
  1. Hele byen
   Herved eksporteres hele det datasæt, der er medtaget.
  2. Aktuelle skærmbillede
   Herved eksporteres det netop viste i skærmbilledet.
  3. Markeret energidistrikt
   Er der ikke defineret et ønskeligt energidistrikt kan dette gøres som beskrevet i kapitel 303: Forbrugerudpegning og energidistrikter.
3. Ajourfør målforhold
 • ¹ Såfremt der er medtaget tekster (husnumre, gadenavne, påskrifter og egenskabstekster m.v.) anbefales det at ajourføre målforholdet enten gennem at vælge menupunktet Zoom » Zoom ind eller med PageDown-tasten én gang!
*. Såfremt der skal udlæses til andre koordinatsystemer end System 34J/F, System34S eller System45 skal transformationen aktiveres som beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
4. Angiv resultatfilens placering
 • Angiv sti og filnavn i Rammen Resultatfil.
5. Dan DXF-fil
 • Vælg knappen Start.
6. Afsend DXF-fil som vedhæftet fil til e-mail
 • Vælg knappen Send email med resultatfil vedhæftet, angiv modtager og vælg E-mail programmets Send-knap.
¹ Bemærk at såfremt der er medtaget tekster (påskrifter og egenskabstekster) til DXF-eksporten anbefales det at ajourføre planens målforhold (herunder teksternes placering) enten gennem menupunktet Zoom » Zoom ind eller med PageDown-tasten. Denne gen-beregning resulterer ligeledes i en bedre placering af teksterne i den resulterende DXF-fil.