842: Diverse » Konvertering / reparation af database » Vejkodekonvertering / Kommunesammenlægning


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelser
·······················································································································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion konverteres ifm. kommunesammenlægningen 2007 de databasetabeller, der anvender de entydige kommune- og CPR-vejkoder bl.a. til relation mellem den anvendte forbrugerdatabases installationsadresser og grundkortets adressetema (gadenavne og husnumre).

Bemærk at relationen kun sikres såfremt konverteringen i DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystem er gennemført fuldstændigt. Dette forstået således, at under menupunktet Indstillinger » Småkartoteker » Vejkartotek:

er CPR-vejkoderne i feltet VEJNR: overensstemmende med CPR-vejkoderne i feltet Kommunal vej-kode.

Ændringer i kommune- og CPR-vejkoder er relevant for størsteparten af landets kommuner; kun de grønt markerede på understående kort opretholdes med samme kommunekode m.v.

Programfunktionen til kommune- og CPR-vejkodekonverteringen forudsætter:

 • at der er installeret et klientprogram til opkobling til databasetypen Interbase (se nærmere på http://cob1.dff-edb.dk/HelpDesk/DB/),
 • at der er uhindret online Internet-adgang, så konverteringstabellen kan hentes fra DFF-EDB's server,
 • at der faktisk sker ændringer i kommune-/CPR-vejkoder for den pågældende kommune pr. 1. januar 2007 jf. understående.

Der er på DFF-EDB's server ikke  adgang til konverteringstabeller for kommuner i følgende situationer:

 • De grønt markerede kommuner, hvor sammenlægningen er udført tidligere end 1. januar 2007:

  Tidligere 
  kommunekode og -navn:

    Nuværende 
  kommunekode og -navn:
  443 Marstal
  493 Ærøskøbing
  » 492 Ærø
  401 Allinge-Gudhjem
  403 Hasle
  405 Neksø
  407 Rønne
  409 Aakirkeby
  » 400 Bornholm
 • De grønt markerede kommuner, hvor strukturreformen pr. 1. januar 2007 ikke omfatter sammenlægning og dermed ikke medfører ændringer i eksisterende kommune- og CPR-vejkoder.
 • De gult markerede kommuner, hvor strukturreformen efter det pågældende sammenlægningsudvalgs valg ikke medfører ændringer i den primære kommunes kommune- og CPR-vejkoder.

Ændringerne i kommune- og CPR-vejkoderne får bl.a. indflydelse på følgende programfunktioner m.v.:

 • Opslag » Udtegn bestemt gade
 • Udpeg » Udpeg forbruger
 • Grundkort » Husnr
 • Grundkort » Gadenavn
 • Forbrugere » Udpeg tilslutning
 • Forbrugere » Opret potentielle forbrugere

Ved efterfølgende opslag og analyser i programmet, vil kun de eksisterende adressekoder blive vist, og således ikke de tidligere kommune- og vejkoder.

Denne konverteringsfunktion anvendes i følgende situationer, der er nærmere beskrevet nedenfor:

 

Forbrugerdata

Gamle
koder
Nye
koder
Grundkort-
& lednings-
databasen
Gamle koder Situation 1 Situation 2
Nye koder Situation 3 Situation 4

 

Situation Årsag Konsekvens
1
 • DFF|EDB's Finans- og Forbrugersystems database er ikke konverteret.
 • Grundkortets adressetema indeholder udelukkende de tidligere kommune-/CPR-vejkoder.
 • Ingen (alle data-udlæsninger vil indeholde de tidligere adressekoder (kommune- og CPR-vejkode)
2
 • DFF|EDB's Finans- og Forbrugersystems database er konverteret.
 • Der indlæses en lednings- og/eller grundkortsbackup med tidligere kommune-/CPR-vejkoder.
 • Konverter alle lednings- og grundkortsdata.
3
 • Der er konverteret og indlæst et nyt grundkort med et adressetema med nye kommune-/CPR-vejkoder.
  Menupunktet 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM opdaterer grundkortets adressetema.
 • Der er indlæst en forbrugerbackup med de tidligere kommune-/CPR-vejkoder. 
 • DFF|EDB's Finans- og Forbrugersystems database skal konverteres.
 • De lokale forbrugerdata skal konverteres. 
 • I denne situation skal de(n) pågældende database(r) konverteres.
4
 • DFF|EDB's Finans- og Forbrugersystems database er konverteret.
 • Grundkortets adressetema indeholder udelukkende de fremtidige kommune-/CPR-vejkoder.
 • De øvrige databaser i Ledningsregistrering er ikke konverterede.
 • Denne programfunktion skal udføres for punkterne Konverter ledningsdata og Konverter lokale forbrugerdata.

...ellers anderledes opstillet i følgende situationer:


Udfør:
A. Konverter grundkort
  B. Konverter ledningsdata
    C. Konverter lokale forbrugerdata
      D. Konverter Finans- og Forbrugersystemets database
       

Situation:
A. B. C.   Finans- og Forbrugersystemets database er konverteret til nye adressekoder.
      D. Ajourført grundkort med nyt adressetema er konverteret og indlæst.
    C.   Backup af lokale forbrugerdata med gammelt adressetema er tilbagelagt.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Konvertering / reparation af database » Vejkodekonvertering / Kommunesammenlægning og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Konverteringstabel

  • Liste-kolonnerne Komnr før, Vejkode før, Komnr efter, Vejkode efter og Vej opsplittet
   Heri listes fra DFF-EDB's online konverteringstabel hhv.:
   - de(n) tidligere kommunekode(r).
   - de(n) tidligere CPR-vejkode(r).
   - de(n) fremtidige kommunekode(r).
   - de(n) fremtidige CPR-vejkode(r).
   - hvorvidt vejen er opsplittet.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det samlede antal linier i listen.
  • Knappen Udskriv
   Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter data til fil
   Hermed kan de i listen viste data eksporteres til en fil. Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Fejlliste: Data som ikke blev konverteret, da de ikke findes i konverteringstabel

  • Liste-kolonnerne Kommunenr og Vejkode
   Heri listes hhv. kommune- og CPR-vejkode for de (aktive installations-) adresser, der ikke kunne konverteres, da de ikke kunne findes i konverteringstabellen.
  • Liste-kolonnen Datakilde
   Heri listes de(n) tabel(ler) for de data, der ikke kunne konverteres.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det samlede antal linier i listen.
  • Knappen Udskriv
   Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter data til fil
   Hermed kan de i listen viste data eksporteres til en fil. Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Hent konverteringstabel hos DFF-EDB

  • Liste-kolonnen Komnr. i grundkort
   Heri listes de(n) kommunekode(r), der findes i det aktuelt valgte grundkorts adressetema.
  • Liste-kolonnen Komnr. i ledningsdata
   Heri listes de(n) kommunekode(r), der findes i de aktuelle ledningsdatas:
   - forbrugertilslutning og
   - brudkartotek.
  • Liste-kolonnen Komnr. i lokale forb. data
   Heri listes de(n) kommunekode(r), der findes i de aktuelt valgte lokale forbrugerdata.
  • Feltet Ekstra komnr.
   Heri kan angives eventuelle supplerende kommunekoder, der ønskes hentet en konverteringstabel for.
  • Knappen Hent konverteringstabel
   Herved søges forbindelse via Internettet til DFF-EDB's server og såfremt det lykkes vil konverteringstabel(ler) for de(n) angivne kommunekode(r) blivet hentet.
 • Rammen Konverter til nye kommune- og vejkoder

  • Feltet Konverter grundkort
   Såfremt markeret vil konverteringen blive udført på det aktuelt valgte grundkorts adressetema.
  • Feltet Konverter ledningsdata
   Såfremt markeret vil konverteringen blive udført på de aktuelle ledningsdatas: - forbrugertilslutninger,
   - medtag forbrugeroplysninger hvis tekstboks er blevet flyttet og
   - brudkartoteket.
  • Feltet Konverter lokale forbrugerdata
   Såfremt markeret vil konverteringen blive udført på de aktuelt valgte lokale forbrugerdata (forbrugerudtræk, indlæste forbrugerdata og potentielle forbrugere).
  • Knappen Start konvertering
   Herved udføres konverteringen for de(n) markerede database(r) i rammen Konverter til nye kommune- og vejkoder med de angivne konverteringsinformationer i rammen Konverteringstabel.
   Efterfølgende vil eventuelle data, der ikke kunne konverteres fremkomme i listen i rammen Fejlliste: Data som ikke blev konverteret, da de ikke findes i konverteringstabel.

Når konverteringen er endelig gennemført, fremkommer følgende dialogboks:

Når ovenstående dialogboks Kommune- og Vejkodekonvertering ifm. kommunesammenlægning afsluttes, fremkommer følgende dialogboks:

Herefter afsluttes programmet.

Ved genstart af programmet er konverteringen trådt i effekt.

3. Procedurebeskrivelse

Følgende procedure anbefales:

1. Aktiver programfunktionen
 • Vælg menupunktet Diverse » Konvertering / reparation af database » Vejkodekonvertering / Kommunesammenlægning.
2. Kommunekoder
 • Marker den eller de ønskede kommunekoder i listerne Komnr. i grundkort, Komnr. i ledningsdata og Komnr. i lokale forb. data, der ønskes indlæst konverteringstabeller for.
 • Angiv evt. ekstra kommunekoder i feltet Ekstra komnr.
3. Hent konverteringstabel
 • Hent de(n) ønskede konverteringstabel(ler) med knappen Hent konverteringstabel.
4. Angiv database(r), der skal konverteres
 • Marker feltet Konverter grundkort såfremt det aktuelle grundkorts adressetema er registreret efter den tidligere kommunestruktur.
 • Marker feltet Konverter ledningsdata såfremt ledningsdata (forbrugertilslutninger og brudkartotek) er registreret efter den tidligere kommunestruktur
 • Marker feltet Konverter lokale forbrugerdata såfremt den aktuelle lokale forbrugerdatabase (inkl. potentielle forbrugere) er registreret efter den tidligere kommunestruktur.
5. Udfør konverteringen
 • Vælg knappen Start konvertering.
6. Kontrol og rettelser
 • Gennemgå fejllisten for manglende konverteringer.
 • Se vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf for beskrivelser af manuelle rettelser i adressetemaet.
7. Genstart programmet