843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM


Opdateret 31-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
  1. Hoveddialogboksen
  2. Knappen Ukendte koder
  3. Knappen Overfør til grundkort
  4. Ledningsdata og øvrige datafelter
  5. Digital Terræn Model (DTM)
 3. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt kan filer indeholdende geodata i DSFL-formatet [se kapitel Grænseflade: DSFL-formatet] konverteres og eventuelt transformeres (koordinatomregnes til andet referencesystem).

I forbindelse med funktionens anvendelse anbefales det:

 • At foretage backup af de oprindelige grundkort- og ledningsdata inden denne programfunktion udføres...!
 • At afslutte og genstarte MAP efter indlæsningen af nyt eller tilføjelser til grundkortet.

DSFL-konverteringen forudsætter generelt:

 • at filerne i DSFL-formatet, der skal behandles, er kopieret til arbejdsbiblioteket eller anden placering, der kan udpeges (se evt. kapitel Appendiks- Drev, stier og filnavne),
 • at DSFL-filernes indhold overholder DSFL-formatet; For nærmere information om DSFL-formatets specifikationer for hhv. grundkort- og ledningsdata henvises til kapitlet Grænseflade: DSFL-formatet.

I forbindelse med beregning af højdekurver forudsættes adgang til DTM-filer dækkende området og  i fuld overensstemmelse med DTM-specifikationerne beskrevet i kapitel Grænseflade: DTM (Digital Terræn Model).

For informations- og fejlmeddelelser henvises til kapitel Appendiks: Informations- og fejlmeddelelser.

Som skitseret i understående figur kan DSFL-filer indeholde forskellig typer af geodata:

De forskellige typer af geoinformationer er beskrevet nærmere i kapitlet Introduktion til Geografisk InformationsSystem (GIS) og Geodata.

Som figuren også illustrerer foregår formatkonverteringen og overførslen/indlæsningen i to trin:

 • Trin 1 (rød ramme) hvor DSFL-filernes indhold indlæses, formatkonverteres, evt. koordinattransformeres og fordeles i forskellige resultatfiler afhængig af deres datatype.
 • Trin 2 (grøn ramme) hvor data afhængig af typen overføres eller indlæses:
  1. For ledningsdata og datafelters vedkommende til det interne dataformat NR1-formatet [se kapitel Grænseflade: NR1-formatet], eller
  2. For grundkortets vedkommende direkte til grundkortdatabasen med knappen Overfør til grundkort (se dette kapitels afsnit 2.3).

Gennem konverteringen forudsætter de automatiserede processer følgende:

 • Gadenavne, der kun kendes fra vejmidternes database-værdier, koordinatsættes automatisk midt på vejmidte-strækningen såfremt længden af vejmidte-strækningen er større end 100 meter.
 • Såfremt der ikke er angivet en retningsvinkel på datafelter i DSFL-filen, vil der automatisk blive indsat en standardvinkel.

Efter indlæsningen af ledningsdata bør der udføres kontroller som beskrevet i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.

2. Funktionsbeskrivelser

2.1 Hoveddialogboks

Vælg menupunktet Diverse » Import af data » Import af DSFL og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Valg af sti til DSFL-filer
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til DSFL-filernes placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Rullelisten Sti til DSFL-filer
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Knappen Fjern valgt sti fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Sti til DSFL-filer.
 • Nederste, venstre ramme
  • Søgefeltet og Feltet DSFL-filer:
   Heri angives i søgefeltet enten dét filnavn, der er udpeget i listen, eller heri angives dét filformat, for hvilket alle filer ønskes listet. 
   Ønskes i stedet filformatet "out" listet angives *.out og ønskes alle filer vist angives *.*.
   I listen listes alle de filer placeret i stien angivet i feltet Valg af sti til DSFL-filer og med dét filformat, der er angivet i søgefeltet.
   Ønskes alle de viste filer konverteret markeres ingen af filerne. Ønskes kun én af filerne konverteret markeres netop den ønskede fil.
   Såfremt filerne er i forskellige referencesystemer skal filerne markeres hver for sig.
  • Knappen Start konvertering
   Herved konverteres den eller de i listen udpegede filer. Under indlæsningen og konverteringen vises følgende dialogboks:

   ...og når indlæsningen er gennemført fremkommer følgende dialogboks:


   Der kan i forbindelse med konverteringen fremkomme følgende meddelelser:

   Meddelelse om, at der er fundet koder, der ikke er bekendte; er der tale om lednings- eller tekstinformationer kan disse relateres som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.4 Ledningsdata og øvrige datafelter.

    

   Denne meddelelser skyldes at rækkefølgen af koordinaterne ikke er specificeret i DSFL-filen.
   Dette bør være specificeret af data-leverandøren.
   Alternativt kan DSFL-filen åbnes i en teksteditor (f.eks. Notesblok) og i begyndelsen af DSFL-filen indsættes en kodelinie med information om den anvendte koordinatrækkefølge.

   Meddelelse om, at der er fundet plan-koordinater, der ikke er i landskoordinatsystemet System 34/System 45 og at koordinat- transformationen ikke er tilvalgt.
   Aktiver denne som nærmere beskrevet under Rammen Valg af transformation.
   Ligeledes vil denne meddelelse fremkomme hvis koordinaterne er angivet i millimeter frem for meter.


  • Knappen Vis ukendte koder
   Herved listes de koder fundet i de(n) konverterede fil(er), der ikke kendes jvf. tabellen nedenfor.
  • Knappen Overfør til grundkort
   Herved åbnes dialogboksen til overførsel af de grundkortsrelaterede informationer jvf. afsnit 2.1.1 Grupper af informationer nedenfor.
  • Knappen Ledningsdata
   Herved åbnes dialogboksen til overførsel af de forsynings- og datafeltrelaterede informationer jvf. afsnit 2.1.1 Grupper af informationer nedenfor.
 • Rammen Valg af transformation
  Læs nærmere herom i dokumentationen REFERENCESYSTEM-TRANSFORMATION.pdf.
  Der kan i forbindelse med konverteringen også udføres en koordinat-transformation mellem følgende referencesystemer:
    Fra: Til:
  Plansystem:
  Højdesystem:
  • Rammen Fra system
   • Rullefeltet Plansystem
    Heri listes efter transformationen hvilket plansystem dsfl-filens plankoordinater er i, såfremt transformationen er slået til.
   • Rullefeltet Højdesystem
    Heri listes efter transformationen hvilket højdesystem dsfl-filens højdekoordinater er i, såfremt transformationen er slået til.
  • Rammen Til system
   • Rullefeltet Plansystem
    Heri angives af brugeren hvilket plansystem, der skal transformeres til.
   • Rullefeltet Højdesystem
    Heri angives af brugeren hvilket højdesystem, der skal transformeres til.
  • Feltet Anvend transformation
   Herved anvendes transformationsindstillingerne ved fil-konverteringen.
 • Rammen Højdekurver fra DTM-filer
  • Rullefeltet Kurveinterval
   Heri angives højdekurvernes ækvidistance; der kan vælges mellem:
   0,5
   1,0
   2,0
   5,0
  • Knappen Start generering af højdekurver
   Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.5 Digital Terræn Model (DTM).
   Efterfølgende skal de beregnede højdekurver overføres til grundkortet.

Efter konverteringen/transformationen i hoveddialogboksen opdeles de læste data i følgende hovedgrupper:

Grundkortdata og tilknyttede datafelter Heri falder de veldefinerede koder og datafelter, der kan samles under fællesbetegnelsen grundkortdata som beskrevet i kapitlet Grænseflade: DSFL-formatet.
Endvidere understøttes FOT3-standarden som beskrevet i kapitlet Grænseflade: FOT3-standarden.
Disse data kan overføres direkte til grundkortdatabasen, som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.3 Knappen Overfør til grundkort.
Forsyningsgeometri Geometriske data med hovedkoden %F identificeres som forsyningsgeometri, der først skal relateres til MAP's kodetabel gennem knappen Ledningsdata og siden skal konverteringen gennemføres igen med de korrekte koderelationer.
Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.4 Ledningsdata og øvrige datafelter.
Øvrige datafelter De øvrige datafelter med en geografisk placering, der ikke er kodet som specielle datatyper, kan indlægges i ledningsdatabasen som påskrifter. Skulle visse datafelter indeholde koter, men være fejlkodet, er desuden mulighed for at flytte disse korrekt på plads i grundkortdatabasen.
Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.4 Ledningsdata og øvrige datafelter.
Ukendte koder Indeholder DSFL-filen andre koder vil disse stadig fremgå under knappen Ukendte koder; der således ikke kan indlæses på den eksisterende form.
Læs nærmere herom i dette kapitels afsnit 2.2 Knappen Ukendte koder.

2.2 Knappen Ukendte koder

Angives det, at der er fundet ukendte koder, kan disse se ved at vælge Vis ukendte koder og følgende dialogboks fremkommer:

Er der udefinerede ledningskoder og datafelter, vil disse dukke frem indtil disse er defineret gennem knappen Ledningsdata. Disse koder kan derefter noteres og videregives dataleverandøren, idet disse koder enten ikke svarer til den almindelig anerkendte DSFL-standard for kodning af grundkortsobjekter eller ligger indenfor kodningen af forsyningsgeometri.

2.3 Knappen Overfør til grundkort

Denne funktion er beskrevet nærmere i vejledningen FORMAT-RES--MAP.pdf.

2.4 Ledningsdata og øvrige datafelter

Vælg knappen Ledningsdata og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Anvendte DSFL-koder
  Format: Fundne
  DSFL-kode
  Relateret
  objektkode
  Relateret
  punktkode
  Særlig
  behandling
  Eksempel: F3 U123 ledning pkt -punkt
  • Listen Linier
   • Listekolonnen DSFL-kode
    Heri listes DSFL-koderne for de linieobjekter, der er fundet i de indlæste filer. Holdes SHIFT- eller CTRL-tasten nede ifm. udpegningen kan flere DSFL-koder udpeges samtidig ifm. kodningen.
   • Listekolonnen Objektkode
    Heri listes den til DSFL-koden relaterede objektkode, der kan angives eller ændres ved udpegning i listen Objektkoder
   • Listekolonnen Punktkode
    Heri listes den til DSFL-koden relaterede punktkode, der kan angives eller ændres ved udpegning i listen Punktkoder.
   • Listekolonnen S. beh.
    Heri listes den til DSFL-koden relaterede eventuelle specialfunktion, der kan ændres ved udpegning i listen Muligheder.
  • Listen Enkeltpunkter
   • Listekolonnen DSFL-kode
    Heri listes DSFL-koderne for de enkeltpunktsobjekter, der er fundet i de indlæste filer.
   • Listekolonnen Objektkode
    Heri listes den til DSFL-koden relaterede objektkode, der kan angives eller ændres ved udpegning i listen Objektkoder
   • Listekolonnen Punktkode
    Heri listes den til DSFL-koden relaterede punktkode, der kan angives eller ændres ved udpegning i listen Punktkoder.
   • Listekolonnen S. beh.
    Heri listes den til DSFL-koden relaterede eventuelle specialfunktion, der kan ændres ved udpegning i listen Muligheder.
 • Rammen Brugerdefinerede koder
  • Listen Objektkoder
   Heri listes objektkoderne for den kodetabel, der er i det angivne arbejdsbibliotek.
  • Listen Punktkoder
   Heri listes punktkoderne for den kodetabel, der er i det angivne arbejdsbibliotek.
 • Rammen Særlig behandling
  • Listen Muligheder og feltet Forklaring
   Heri listes de valgmuligheder vedr. særlig behandling, der kan tilknyttes de listede DSFL-koder, samt en tilhørende forklaring til hver af den i listen Muligheder udpegede specialfunktion.
     <Blank>: Der udføres ingen speciel operation på pågældende kode.
   cirkel En lukket cirkel oversættes til et punkt.
   enkelt Et linieobjekt omregnes til kun at bestå af et punkt, som er middelværdien af alle koordinater.
   henvis Objektet er en henvisningslinie til en tekst, 1. pkt. er pegepunkt, 2. eller 3. pkt er tekstens startpkt.
   -punkt Objektet overspringes, hvis det kun består af et punkt.
   spring Hele objektet overspringes.
 • Rammen Påskrifter
  • Listen Datafelter
   Heri listes i første kolonne de fundne DSFL-koder, der relaterer til datafelter.
   I anden kolonne angives den relaterede lag-værdi, der er udpeget fra listen Lag nr:.
  • Listen Lag nr
   Heri listes de mulige lag-værdier til relation med de fundne datafelter listet i listen Datafelter:.
   Værdi Betydning:
   0 - 99 Alle datafelter med denne værdi skal tilknyttes dette påskrift-lagnummer.
   -1000 Alle datafelter med denne værdi indeholder højdeinformationer (kote-påskrift eller højdekurve-påskrift).
   -1 Alle datafelter med denne værdi skal overspringes.
   For hver datafelt udpeges dette og i listen Lag nr angives det tilhørende påskrift-lagnummer mellem 0 - 99.  

2.5 Digital Terræn Model (DTM)

Efter højdekurvernes ønskede ækvidistance er angivet i hoveddialogboksen, vælges knappen Start generering af højdekurver og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Placering af DTM-filer
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til DTM-filernes placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Feltet Stinavn
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Knappen Fjern valgt placering fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Stinavn.
 • Rammen Valgte DTM-filer
  • Feltet og Listen
   Heri listes de DTM-filer, der liggende på det stinavn, der er angivet i feltet Stinavn og som matcher kriterierne angivet i feltet (*.*).
  • Knappen Start indlæsning
   Herved indlæses enten dén udpegede fil eller alle de filer, der er i listen til generering af højdekurver.
  • Knappen Transformation (passiv) / Transformation (aktiv)
   Herved defineres og (de-)aktiveres transformationsfunktionen; funktionen er udførlig beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

3. Procedurebeskrivelse

Følgende procedure-beskrivelse skulle bredt dække opgaver omkring førstegangsindlæsning og opdatering af grundkort, oversættelse og indlæsning af ledningsgrafik og påskrifter samt håndtering af DSFL-filer med blandet informationsindhold.

A. Indledende opgaver
 1. Backup af grundkort og/eller ledningsdata
  Udfør backup af grundkort og/eller ledningsdata som beskrevet i kapitlet 1100 Backup og tilbagelægning af data.
 2. Evt. oprydning i DSFL-biblioteket
  Åbn Stifinderen og flyt eller fjern eventuelle DSFL-filer i DSFL-biblioteket.
B. Gem DSFL-fil(er)
 • Fra e-mail
  Åbn mail-programmet, udpeg e-mailen, vælg menupunktet Filer » Gem vedhæftede filer, udpeg projektbibliotekets mappe DSFL og vælg Gem, afslut mail-programmet.
 • Fra diskette, cdrom, memorystick m.v.
  Åbn Stifinderen, vælg diskette- eller cdrom-drev, udpeg filen eller filerne og vælg Rediger » Kopier, udpeg projektbibliotekets mappe DSFL og vælg Rediger » Sæt ind, afslut Stifinderen.
 • Komprimerede filer
  Såfremt filerne er komprimerede (pakkede) skal disse først udpakkes.
C. Konvertering [se dette kapitels afsnit 2.1]
 1. Åbn menupunktet 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM.
 2. Skift evt. arbejdsbibliotek i rullefeltet Sti til DSFL-filer.
 3. Angiv evt. anden filtype end *.dsf i feltet DSFL-filer (f.eks. *.out).
 4. Fil-angivelse:
  • Ingen fil-udpegning => alle filer af angivne fil-type konverteres.
  • Én fil udpeges => kun udpegede fil konverteres.
 5. Angiv evt. transformation fra andet end System34/45-referencesystemer.
  Se evt. øverst i DSFL-filen for én af følgende %H1-værdier:
  %H1= Planreferencesystem
  S34J System 34 Jylland/Fyn
  S34S System 34 Sjælland
  S45B System 45 Bornholm 
  U32 UTM zone 32, ED50
  U33 UTM zone 33, ED50
  U32W UTM zone 32, wgs84
  U33W UTM zone 33, wgs84
  U32E UTM zone 32, euref89
  U33E UTM zone 33, euref89
  KP2000J System KP2000 Jylland/Fyn
  KP2000S System KP2000 Sjælland
  KP2000B System KP2000 Bornholm
 6. Knappen Start konvertering.
D. Datafelter og Ledningsoplysninger [se dette kapitels afsnit 2.4]
 1. Relater Datafelter med tekstlag
  For hver funden tekstkode, der listes øverst til højre angives i feltet Lag nr. hvilket lag disse skal overføres til ved først at udpege datafeltets kode og derefter det ønskede lagnummer.
  Ledningsinformationer:  Angiv ønskede lag i intervallet 0-99.
  Koter og højdekurver:  Angiv lag -1000.
  Ønskes oversprunget:  Angiv lag -1.
 2. Relater DSFL-koder med kodetabel
  Udpeg første DSFL-kode og udpeg derefter en repræsentativ objekt- og punktkode. Dette gentages for samtlige fundne Linier og Enkeltpunkter. Skal enkelte fundne DSFL-koder behandles særligt kan dette vælges under Særlig behandling » I feltet Forklaring: fremkommer en nærmere forklaring af behandlingens betydning.
  Som kontrol af at alle fundne koder i filen konverteres til map-programmets kodetabel kan følgende gøres: I feltet Anvendte DSFL-koder skal der være mindst tre koder i hver linie under både Linier og Enkeltpunkter. I feltet Datafelter står to for hver linie - datafeltets kode og laget det relateres til.
 3. Luk dialogboksen og konverter igen
E. Overfør til grundkort [se dette kapitels afsnit 2.3]
 1. Angiv grundkortplacering; se stien fra punkt A.1. Alternativt oprettes anden sti, hvortil der så peges
 2. Angiv for de temaer med fundne data hvorvidt der skal overspringes eller det eksisterende skal overskrives eller tilføjes.
 3. Vælg knappen Start.
 4. Luk dialogboksen.
Vælges Overspring overspringes det pågældende tema og den 'gamle' database efterlades uberørt.
Vælges Overskriv overskrives alle de 'gamle' data for det pågældende tema fuldstændig og kun de nye data findes herefter.
Vælges Tilføj tilføjes de nye data til den 'gamle' database - uanset om de samme data ligger der i forvejen...!
F. Afslut menupunktet
 • Vælg dialogboksens -ikon eller ESC-tasten til menupunktet er afsluttet.
G. Indlæs påskrifter og ledningsgrafik
 1. Backup af ledningsdata
  Udfør først en backup af ledningsnettet som beskrevet i kapitlet 1101: Backup » Backup af ledningsdata.
 2. Indlæs nr1-filer
  Indlæs de dannede nr1-filer med ledningsgrafik og påskrifter som beskrevet i kapitlet 801: Diverse » Import af data » Import af ledningsdata (Nr1-fil). De konverterede ledningsdata hedder led01.nr1 med fortløbende nummerering afhængig af antallet af konverterede punkter.