844: Diverse » Import af data » Import af DXF


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Introduktion, anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
  1. Tildeling af koder
  2. Overfør til grundkort
  3. Indlæsning og efterbehandling,
 3. Procedurebeskrivelse
······································ Relateret programdokumentation ·····································

1. Introduktion, anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt kan filer i det grafiske udvekslingsformat DXF konverteres til indlæsningsdata specifikt målrettet DFF-EDBs Ledningsregistrering:

 • NR1-formatet for ledningsgrafik, påskrifter og dimensionsmål
 • Direkte overførsel til grundkort-databasen

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Diverse » Import af data » Import af DXF og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Valg af Sti til DXF-filer
  Heri listes den aktuelle sti.
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til DXF-filernes placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Rullelisten Sti til DXF-filer
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Knappen Fjern valgt sti fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Sti til DXF-filer.
  • Feltet DXF-filer og listen
   Heri listes enten filtypen, der ønskes listet (*.DXF), eller den i listen udpegede fil.
 • Rammen Enhed i DXF-fil
  • Feltet Koordinater i m
   Herved konverteres filens/filernes koordinater som angivet i meter.
  • Feltet Koordinater i mm
   Herved konverteres filens/filernes koordinater som angivet i millimeter.
  • Feltet Ombyt X og Y
   Herved konverteres filens/filernes koordinater som ombyttede X- og Y-koordinater. Dette forekommer ifm.  håndtering af vest-orienterede koordinatsystemer i øst-orienterede CAD-systemer.
  • Feltet Fjern minus på Y
   Herved fjernes minus foran Y-koordinaten. Dette forekommer ifm.  håndtering af vest-orienterede koordinatsystemer i øst-orienterede CAD-systemer.
  • Feltet Roter tekst (360)
   Herved roteres påskrifter med den i feltet angivne rotationsvinkel i grader.
 • Rammen med knapper
  • Knappen Start konvertering
   Herved igangsættes konverteringen af filen/filerne med de angivne forudsætninger.
   Under indlæsningen og konverteringen fremkommer følgende dialogboks:

   Såfremt der findes DXF- og tekstlag, der ikke er relateret til koder eller lag, fremkommer følgende dialogboks:

   Relation til lag og koder foretages gennem knappen Tildeling af koder som beskrevet i understående afsnit 2.1.
   Når indlæsningen og konverteringen er gennemført fremkommer følgende dialogboks:
  • Knappen Tildeling af koder
   Herved åbnes dialogboksen hvori de enkelte DXF-lag relateres til kodetabellen; dette er nærmere beskrevet i understående afsnit 2.1.
  • Knappen Overfør til grundkort
   Herved kan de lag, der er grundkort-relaterede gennem knappen Tildeling af koder, overføres til grundkortet som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.2 Overfør til grundkort.
  • Knappen Transformation passiv / Transformation aktiv
   Herved kan filens/filernes koordinater transformeres til System34, som beskrevet i afsnit 2.09 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Resultater
  • Rammen Ukendte entities
   • Listen
    Heri listes eventuelle entiteter (objekttyper), der ikke kan fortolkes af denne version af DXF-oversætteren.
  • Rammen Læst: ... (AutoCAD vers. 10##..)
   • Rammeteksten
    Her listes den sidst indlæste fils versionsnummer jf. AutoCADs nummereringsstrategi.
   • Listen
    Heri listes de grafiske koder (entiteter), der hhv. er fundet men understøttes ikke og er blevet oversat.

2.1 Tildeling af koder

Vælg knappen Tildeling af koder og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Automatisk oprettelse af koder
  • Feltet Standard objektkode
   Heri kan angives en anden standard objektkode under de forudsætninger til valg af tegn som angivet i kapitel 803: Diverse » Kodetabel.
  • Feltet Standard punktkode
   Heri kan angives en anden standard punktkode under de forudsætninger til valg af tegn som angivet i kapitel 803: Diverse » Kodetabel..
  • Feltet Objektkode = Lagnavn (Enkeltpunkter) og
   Feltet Punktkode = Lagnavn (Enkeltpunkter)

   Herved oprettes med valg af knappen Opret KTABEL.DAT relationen mellem DXF-lagbetegnelsen og Kodetabellens objekt- og punktkoder som følger:
   Enkeltpunkt Objektkode Punktkode
   Objektkode = Lagnavn = Variabel efter lagnavn = Standard punktkode
   Punktkode = Lagnavn = Standard objektkode = Variabel efter lagnavn
  • Knappen Opret KTABEL.DAT
   Herved oprettes de fundne DXF-lag som objekt- og punktkoder i en kodetabel-fil ved navn ktabel.dat som angivet i følgende dialogboks: 

   Denne fil ktabel_24.dat kan nu importeres fra den i dialogboksen angivne placering til projektets kodetabel som nærmere beskrevet i kapitlet 803:Diverse » Kodetabel.
 • Rammen Anvendte DXF-lag
  • Listen Linier
   Heri listes de af filens/filernes DXF-lag, der indeholder linie-objekter. Holdes SHIFT- eller CTRL-tasten nede mens linierne udpeges kan flere DXF-lag udpeges samtidig ifm. kodningen.
  • Listen Enkeltpunkter
   Heri listes filens/filernes punktobjekter defineret gennem blokdefinitioner.
  • Feltet Sti
   Heri listes stien til filen, der lagrer de angivne relationer. denne fil kan eventuel kopieres over i andre projektmapper hvor samme relationer kan anvendes.
 • Rammen Brugerdefinerede koder
  • Listen Objektkoder
   Heri listes de for projektet oprettede objektkoder.
  • Listen Punktkoder
   Heri listes de for projektet oprettede punktkoder.
 • Rammen Særlig behandling
  • Listen Muligheder
   Heri listen de forskellige muligheder for særlig behandling af de enkelte linie- og punktobjekter.
  • Listen Forklaring
   Heri listen forklaringen for de forskellige muligheder for særlig behandling af de enkelte linie- og punktobjekter. Forklaringen fremkommer ved udpegningen af de enkelte i listen Muligheder.
 • Rammen Koder til grundkort
  • Heri listes samtlige grundkort-koder til brug for overførsel til grundkortet.
 • Rammen Påskrifter
  • Listen DXF tekstlag
   • Kolonnen DXF-tekstlag
    Heri listes DXF-lag hvori der er fundet tekster.
   • Kolonnen Lag nr [0-99]
    Heri listes for hvert DXF-lag dét tekstlag hvortil DXF-lagene ønskes overført eller lag -1 hvorved DXF-tekstlaget overspringes.
  • Listen Lag nr.
   Heri listes de 100 lagnumre.
 • Rammen Mål
  • Listen DXF mållag
   • Liste-kolonnen DXF mållag
    Heri listes DXF-lag hvori der er fundet dimensionsmål.
   • Liste-kolonnen Lag
    Heri listes for hvert DXF-lag dét genfindingsmål-lag hvortil DXF-lagene ønskes overført eller lag -1 hvorved DXF-tekstlaget overspringes.
  • Listen Lag nr
   Heri listes de 100 lagnumre.
 • Knappen OK
  Herved accepteres de angivne relationer m.v. og dialogboksen lukkes.

2.2 Overfør til grundkort

Overførslen til grundkortet er beskrevet i vejledningen FORMAT-RES»MAP.pdf.

2.3 Indlæsning og efterbehandling

Efter korrekt gennemført konvertering kan ledningsdatafilen og/eller tekstfilen indlæses som beskrevet i kapitlet 801: Diverse » Import af data » Import af ledningsdata (Nr1-fil).

Omkring beskrivelsen af forskellige efterbehandlinger af indlæste filer henvises til kapitlet 801: Diverse » Import af data » Import af ledningsdata (Nr1-fil).

3. Procedurebeskrivelse

Følgende procedure-beskrivelse skulle bredt beskrive de opgaver, der kan løses med DXF-oversætteren:
A. Indledende opgaver og undersøgelser m.v.
 • Backup af grundkort og/eller ledningsdata
  Udfør backup af grundkort og/eller ledningsdata som beskrevet i kapitlet 11.00 Backup og tilbagelægning af data.
 • Standard DXF-biblioteket
  Åbn menupunktet 844: Diverse » Import af data » Import af DXF og i feltet Sti til DXF-filer står hvor oversætteren som udgangspunkt vil lede efter DXF-filerne; noter denne sti...
 • Evt. oprydning i DSFL-biblioteket
  Åbn Stifinderen og flyt eller fjern eventuelle DXF-filer i DXF-biblioteket.
B. Gem DXF-fil(er)
 • Fra e-mail
  Åbn mail-programmet, udpeg e-mailen, vælg Filer » Gem vedhæftede filer, udpeg den sti fundet i punkt A.1 og vælg Gem, afslut mail-programmet.
 • Fra diskette, cdrom, memorystick m.v.
  Åbn Stifinderen, vælg drevet, udpeg filen eller filerne og vælg Rediger » Kopier, udpeg stien fundet i punkt A.2 og vælg Rediger » Sæt ind, afslut Stifinderen.
 • Komprimerede filer
  Såfremt filerne er komprimerede (pakkede) skal disse først udpakkes.
  Programmer til dekomprimering kan bl.a. findes på denne side.
C. Konvertering
 1. Åbn menupunktet 844: Diverse » Import af data » Import af DXF.
 2. Skift evt. arbejdsbibliotek i feltet Sti til DXF-filer.
 3. Angiv evt. anden filtype end *.dxf i feltet DXF-filer (f.eks. *.out).
 4. Fil-angivelse:
  • Ingen fil-udpegning => alle filer af angivne fil-type konverteres.
  • Én fil udpeges => kun udpegede fil konverteres.
 5. Angiv evt. transformation fra andet end System34/45-referencesystemer.
  Bemærk at der ikke er angivet informationer om anvendt referencesystem i DXF-filen. Der kan vælges mellem:
  Planreferencesystem
  System 34 Jylland/Fyn
  System 34 Sjælland
  System 45 Bornholm 
  UTM zone 32, ED50
  UTM zone 33, ED50
  UTM zone 32, wgs84
  UTM zone 33, wgs84
  UTM zone 32, etrs89
  UTM zone 33, etrs89
  System KP2000 Jylland/Fyn
  System KP2000 Sjælland
  System KP2000 Bornholm
 6. Angiv evt. i rammen Enhed i DXF-fil:
  » Koordinater i meter eller millimeter.
  » Ombytning af X- og Y-koordinater
  » Fjern minus på X-koordinaten
 7. Knappen Start konvertering.
D. Lag-Kode-relationer
 1. Relater tekstinformationer og genfindingsmål
  For hver funden lag med tekstinformation, der listes øverst til højre angives i feltet Lag nr. hvilket lag disse skal overføres til ved først at udpege datafeltets kode og derefter det ønskede lagnummer.
  Ledningsinformationer:  Angiv ønskede lag i intervallet 0-99.
  Koter og højdekurver:  Angiv lag -1000.
  Ønskes oversprunget:  Angiv lag -1.
 2. Relater DXF-lag med grundkort/kodetabel
  1. Tilret/suppler Kodetabel
   1. Kodetabel: Oprettelse af KTABEL
    1. Vælg knappen Tildeling af koder.
    2. Angiv i felterne Objektkode = Lagnavn (Enkeltpunkter) og Punktkode = Lagnavn (Enkeltpunkter) hvorledes der skal relateres.
    3. Vælg knappen Ledningsdata » Opret KTABEL.DAT og noter filen KTABEL.DAT placering.
    4. Luk dialogboksen/menupunktet og indlæs den nye koder fra ktabel.dat ind i kodetabellen som beskrevet i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
   2. Kodetabel: Manuel tilføjelse
    1. Under menupunktet 803: Diverse » Kodetabel oprettes de ønskede objekt- og punktkoder som beskrevet i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
  2. Udfør/tilret relationen
   1. Udpeg for hvert DXF-Lag den repræsentative:
    » objekt- og punktkode (evt. særlig behandling) eller
    » grundkortkode
 3. Luk dialogboksen
E. Gentag konvertering
 • Gentag konverteringen med knappen Start konvertering, nu hvor de nye koderelationer er angivet.
F. Overfør til grundkort
 1. Såfremt der er relateret til grundkortsgrafik overføres dette som beskrevet i afsnit 2.2.
G. Afslut menupunktet
 • Vælg dialogboksens -ikon eller ESC-tasten til menupunktet er afsluttet.
H. Indlæs påskrifter og ledningsgrafik
 1. Backup af ledningsdata
  Udfør først en backup af ledningsnettet som beskrevet i kapitlet 1101: Backup » Backup af ledningsdata.
 2. Indlæs nr1-filer
  Indlæs de dannede nr1-filer med ledningsgrafik og påskrifter som beskrevet i kapitlet 801: Diverse » Import af data » Import af ledningsdata (Nr1-fil). De konverterede ledningsdata hedder dxf-led01.nr1 med fortløbende nummerering afhængig af antallet af konverterede punkter.