845: Diverse » Import af data » Transformation af datafil


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
  1. Skærmbilledet Fejlliste
 3. Procedurebeskrivelse
···································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt transformeres (koordinatomregnes) og/eller konverteres (formatoversættes) ASCII-filer [se kapitel Grænseflade: ASCII-kodning].

Dette kan anvendes f.eks. ved:

 • Indmålingsfiler fra eksempelvis satellitbaseret positionering (GNSS) i anden kolonnerækkefølge eller referencesystem end foreskrevet til MAP.
 • Adressefiler med husnumre, der er udlæst fra de kommunale OIS-systemer, som oftest er i anden kolonnerækkefølge eller referencesystem end foreskrevet til MAP.

Importfilen forudsættes:

 • at være i ASCII-format (karaktersæt på max. 256 karakterer),
 • at være linieorienteret (hver linie repræsenterer sammenhørende datafelter),
 • at indeholde højst én overskriftlinie, der er placeret som første linie,
 • at have et ensartet antal datafelter (værdier) pr. linie,
 • at datafelternes rækkefølge er den samme gennem hele filen,
 • at samtlige plankoordinater i filen er i samme referencesystem (se afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer for tilgængelige referencesystemer),
 • at samtlige højdekoordinater i filen er i samme referencesystem (se afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer for tilgængelige referencesystemer),
 • at samme værdiseparator anvendes i filen og er én af følgende:
  - semikolon
  - komma
  - tabulator
  - mellemrum
 • at samme decimaltalsseparator anvendes i hele filen og er én af følgende:
  - komma
  - punktum

Resultatfilens output:

 • ASCII-format.
 • Værdi-separator: Komma.
  Bemærk at programmet selv typisk anvender blank eller komma som værdiseparator.
 • Decimal-separator: Punktum.
  Bemærk at programmet selv anvender punktum som decimalseparator.

For informations- og fejlmeddelelser henvises til kapitel Appendiks: Informations- og fejlmeddelelser.

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Diverse » Import af data » Transformation af datafil og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Fil der læses fra
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af datafilernes placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Rullelisten
   Heri listes samtlige tidligere udpegede filnavne. Udpeg i listen filen, der ønskes konverteret/transformeret.
  • Knappen Fjern den valgte fra listen
   Herved fjernes den angivne sti og filnavn fra rullelisten.
  • Feltet Overspring linie 1 (kolonneoverskrift)
   Heri angives hvorvidt første linie i importfilen er en kolonneoverskrift, der skal overspringes ved konverteringen/transformationen.
  • Rullelisten Skilletegn
   Heri angives hvilket tegn, der er anvendt som værdi-separator i importfilen. Der kan vælges mellem følgende:
   ; Semikolon
   , Komma
   TAB Tabulatortegn
   BLANK Mellemrum (ét eller flere; på hinanden følgende blanke tegn betragtes som én separator )
   BEMÆRK at det valgte skilletegn således IKKE en valid dataværdi!
  • Rullelisten Decimaltegn
   Heri angives hvilket tegn, der er anvendt som decimaltegn i importfilen. Der kan vælges mellem følgende:
   . Punktum
   , Komma
  • Listen
   Herved listes i listen samtlige linier i importfilen.
  • Feltet Antal linier i filen
   Heri listes antallet af linier i importfilen.
  • Knappen Vis alle linier
   Herved listes i listen samtlige linier i importfilen.
 • Rammen Format af resultatfil
  • Listen
   Heri listes resultatfilens kolonnerækkefølge givet ved kolonnenummeret i importfilen.
   Kolonnenummeret tilføjes gennem feltet Kolonne nr. og knappen Tilføj kolonne nr.
   Fortrydes en kolonne kan der klikkes på overskriften og den fjernes.
  • Feltet Antal linier i filen
   Heri listes antallet af linier i resultatfilen.
  • Knappen Vis alle linier
   Herved listes i listen samtlige linier i resultatfilen.
  • Rammen Ved transformation læses YX og Z i resultatfilens kolonne nr
   • Feltet Y-koordinat i kolonne nr.
    Heri angives kolonneplaceringen i resultatfilen af Y-koordinaten (N-koordinaten ifm. UTM).
   • Feltet X-koordinat i kolonne nr.
    Heri angives kolonneplaceringen i resultatfilen af X-koordinaten (E-koordinaten i UTM).
   • Feltet Z-koordinat i kolonne nr.
    Heri angives kolonneplaceringen af Z-koordinaten i resultatfilen.
    Såfremt importfilen ikke indeholder højdekoordinater angives 0 (nul).
 • Rammen Udfør transformation
  • Knappen Start
   Herved udføres transformationen med de angivne parametre.
  • Feltet Stinavn til resultatfil
   Heri angives resultatfilens filnavn samt eventuel placering (drev og sti).
  • Knappen Transformation passiv/Transformation aktiv
   Herved defineres og (de-)aktiveres transformationsfunktionen; funktionen er udførlig beskrevet i dokumentationen REFERENCESYSTEM-TRANSFORMATION.pdf.
  • Knappen Fejlliste
   Heri listes det samlede antal transformationsfejl og vælges knappen åbnes fejllisten.
   Fejlårsager er udførlig beskrevet i dokumentationen REFERENCESYSTEM-TRANSFORMATION.pdf.

2.1 Skærmbilledet Fejlliste

Vælg knappen Fejlliste og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Fejlliste
  • Listen
   Heri listes samtlige fejl opstået ifm. en aktiv transformation.
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal fejl.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved gemmes de viste oplysninger i listen til en fil. Læs nærmere herom i afsnit 2.4 i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Udskriv
   Herved udskrives de viste oplysninger i listen. Læs nærmere herom i afsnit 2.3 i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Data fra inputfil, som de læses
  • Listen
   Heri listes inputfilens indhold for de fejl, der er markeret i den øverste liste og hentet med knappen Hent de linier der er markeret i fejllisten. Listen er behandlet ift. de angivne formatbeskrivelser.
  • Knappen Hent de linier der er markeret i fejllisten
   Herved hentes og listes inputfilens indhold i den midterste liste for de fejl, der er markeret i den øverste liste.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved gemmes de viste oplysninger i listen til en fil. Læs nærmere herom i afsnit 2.4 i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Udskriv
   Herved udskrives de viste oplysninger i listen. Læs nærmere herom i afsnit 2.3 i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Rå data fra inputfil
  • Listen
   Heri listes inputfilens indhold for de fejl, der er markeret i den øverste liste og hentet med knappen Hent de linier der er markeret i fejllisten. Listen er ubehandlet ift. de angivne formatbeskrivelser.
  • Knappen Hent de linier der er markeret i fejllisten
   Herved hentes og listes inputfilens indhold i den midterste liste for de fejl, der er markeret i den øverste liste.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved gemmes de viste oplysninger i listen til en fil. Læs nærmere herom i afsnit 2.4 i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Udskriv
   Herved udskrives de viste oplysninger i listen. Læs nærmere herom i afsnit 2.3 i kapitlet 00. Generelle programinformationer.

3. Procedurebeskrivelse

Følgende procedure anbefales og udføres i givne rækkefølge:

0. Indledende:
 • Såfremt filen ikke er i ASCII-format åbnes den i f.eks. Notesblok (Notepad) og under Filer » Gem som... gemmes filen som ANSI-kodning.
1. Indlæsning:
2. Importfilens format:
 1. Angiv hvorvidt 1. række er en overskriftsrække i feltet Overspring linie 1 (kolonneoverskrift).
 2. Angiv den anvendte værdiseparator i rullelisten Skilletegn.
 3. Angiv det anvendte tegn for decimal-adskillelsen i rullelisten Decimaltegn.
3. Vis indhold:
 1. Vælg knappen Vis alle linier og alle linier i filen vises i listevinduet.
4. Kolonnerækkefølge:
 1. Klik på kolonneoverskriften i øverste liste i den rækkefølge, de skal forekomme i resultatfilen.
  Er en kolonne valgt forkert, kan der klikke på den i nederste liste og den fjernes.
  I nederste liste fremkommer den valgte kolonnerækkefølge med angivelse af det oprindelige kolonnenummer.
5. Transformation (valgfrit):
 1. Angiv for hvilke kolonnenumre, der skal udføres koordinatomregning (transformation), ved at angive kolonnenummeret for Y- og X- samt evt. Z-koordinaten i felterne Y-koordinat i kolonne nr., X-koordinat i kolonne nr. og Z-koordinat i kolonne nr. 
 2. Vælg knappen Transformation passiv og aktiv transformationsfunktionen som beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
6. Udlæs til resultatfil:
 1. Angiv i feltet Stinavn til resultatfil drev, sti, filnavn og filtype på resultatfilen.
 2. Vælg knappen Start for at udføre konverteringen/transformationen.
 3. Vælg i nederste ramme knappen Vis alle linier og alle linier i resultatfilen listes i listevinduet.
 4. Såfremt der er opstået fejl under transformationen er dette angivet på knappen Fejlliste, der hvis den vælges åbner en dialogboks med de pågældende fejl.