846: Diverse » Eksport af data » Eksporter til Termis


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
·································· Relateret programdokumentation ···································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt kan der eksporteres lednings-, grundkort- og forbrugsdata til et indlæsningsformat tilpasset til simuleringssoftwaren Termis.

Der forudsættes:

 • En korrekt lednings- og beregningsmodel;
  - topologisk sammenhængende,
  - hovedledningsstrækningerne egenskabsregistrerede mht. rørtypen,
  - komplette forbrugertilslutninger,
  - registrerede hydrofor(er), central(er) og aktive komponenter.
 • Forbindelse til forbrugsdata enten gennem direkte opkobling eller fra udtræk.
 • Indtegnede energidistrikter såfremt disse ønskes udlæst (alle aktuelt indtegnede energidistrikter udlæses - der kan ikke foretages afgrænsning).
 • Ikke-knudepunktsbelangte linjer udlæses som stikledninger kun såfremt disse er egenskabsregistrerede.
   
! Bemærk at anvendelse af anførselstegn (") i Rørkatalog, Påskrifter m.v. kan medfører fejl ved den efterfølgende indlæsning i Termis.
Det anbefales at erstatte anførselstegn (") med to apostrofer ('') fundet under tastaturets *-taste.

Såfremt samme linienummer indgår i hhv. hoved- og stikledningsregisteret udlæses kun den længste strækning som én stikledning til filen stik.txt. Skelnen mellem hoved- og stikledninger er nærmere i afsnit 2.6 i kapitel Appendiks: Modellering af ledningsnettet og skal overholdes for at data udlæses korrekt.

Afgrænsning udføres gennem programfunktionen 702: Medtages » Ledningslag, hvorved filen punkter.txt kun indeholder data for de medtagne ledninger.

Der udføres ikke afgrænsning på nogen måde i de øvrige filer, således:

 • Alle knudepunktsdata udlæses til filen Knuder.txt uanset om ledningsgrafikken findes i filen Punkter.txt.
 • Alle forbrugsdata udlæses til filen Forbrug.txt ift. den aktuelt tilknyttede forbrugerdatabase.
 • Alle energidistrikter udlæses til filen Distrikter.txt ift. alle registrerede energidistrikter.

Ønskes visse oplysninger ikke medsendt må således filen fravælges.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Eksport af data » Eksporter til Termis og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Placering af resultatfil
  • Feltet
   Heri listes den aktuelle sti til resultatfilerne.
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til resultat-filernes placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Visning af resultat
  • Listen
   Herved kan - når resultatfilerne er oprettet - vælges hvilken resultatfils indhold, der ønskes listet i rammen Resultat
 • Rammen Resultat
  • Listen
   Heri listes resultatfilernes indhold afhængig af det valgte punkt i rammen Visning af resultat.
 • Knappen Start
  Herved dannes resultatfilerne under den angivne sti.