901: Beregning » Beregning


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
  1. Knappen Afspærr.strækninger
  2. Knappen Afspærringsventiler
  3. Knappen Knudepunktsdata
  4. Knappen Indlæs net/forbrug
  5. Knappen Vis forbrug
  6. Knappen Ringforbindelser
   ---
  7. Knappen Reduk.ventiler
  8. Knappen Boosterpumper
  9. Knappen Omløb
   ---
  10. Knappen Hydrofor
  11. Knappen Centraler
  12. Knappen Varmeveksler
   ---
  13. Knappen Ny dimension
  14. Knappen Kalibrering
  15. Rammen Dynamisk samtidighed
  16. Knappen Beregning
························································································································

1. Anvendelse og forudsætninger

Dette menupunkt kan simulere ledningsnettets hydrauliske og termiske karakteristika i en statisk driftssituation ud fra forudsætningerne beskrevet i kapitel Appendiks: Introduktion til hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet og efter procedurerne beskrevet i kapitel Appendiks: Procedurebeskrivelser ved Hydraulisk/termisk beregning.

I forbindelse med beregning af lægningskote forudsættes adgang til DTM-filer dækkende området og i fuld overensstemmelse med DTM-specifikationerne beskrevet i kapitel Grænseflade: DTM (Digital Terræn Model).

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Beregning » Beregning og såfremt der tidligere er gemt beregningsresultater vil følgende dialogboks fremkomme (ellers vil understående hoveddialogboks fremkomme uden beregningsresultater):

 • Venstre ramme
  • Feltet Navn
   Heri kan indtastes de indledende karakterer på det søgte datasæt samt heri listes navnet på det valgte datasæt.
  • Listen
   Heri listes samtlige gemte datasæt (tidligere beregningsparametre og -resultater).
  • Knappen Slet markeret
   Herved slettes datasættet, der er markeret i listen.
 • Rammen Beskrivelse af valgt datasæt
  • Feltet
   Heri listes den evt. tidligere angivne beskrivelse af datasættet.
 • Knappen Indlæs
  Herved indlæses det datasæt, der hhv. er markeret i listen samt angivet i feltet Navn.
 • Knappen Annuller
  Herved annulleres indlæsning af et tidligere gemt datasæt og beregningsmenuens hoveddialogboks åbnes uden beregningsresultater.

Tilsvarende vil følgende dialogboks fremkomme, når programfunktionen forlades:

 • Venstre ramme
  • Feltet Navn
   Heri kan indtastes de indledende karakterer på det søgte datasæt samt heri listes navnet på det valgte datasæt.
  • Listen
   Heri listes samtlige gemte datasæt (tidligere beregningsparametre og -resultater). ved udpegning af et eksisterende datasæt, kan dette overskrives.
  • Knappen Slet markeret
   Herved slettes datasættet, der er markeret i listen.
 • Rammen Beskrivelse af valgt datasæt
  • Feltet
   Heri kan angives en beskrivelse af datasættet.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes den udførte beregning det datasæt, der hhv. er markeret i listen samt angivet i feltet Navn.
 • Knappen Annuller
  Herved annulleres at den udførte beregning gemmes.

Efter indlæsning af det valgte beregningsresultat fremkommer følgende dialogboks:

 • Rammen Dynamisk Samtidighed
  Læs nærmere i afsnittet Dynamisk samtidighed.
 • Knappen Afspærr. strækninger
  Læs nærmere i afsnittet Afspærringsventiler.
 • Rammen Centraler
  Læs nærmere i kapitlet 09.01.C Hydraulisk/termiske beregningsresultater.
 • Rammen Hydroforer
  Læs nærmere i kapitlet 09.01.C Hydraulisk/termiske beregningsresultater.
 • Rammen Resultat
  Læs nærmere i kapitlet 09.01.C Hydraulisk/termiske beregningsresultater.
 • Rammen Kritisk vej
  Læs nærmere i kapitlet 09.01.C Hydraulisk/termiske beregningsresultater.
 • Rammen Produktion ialt for alle aktive centraler
  Læs nærmere i afsnittet Centraler.
 • Knappen Beregning
  Læs nærmere i afsnittet Beregning.
 • Knappen Resultatoversigt
  Læs nærmere i kapitlet 09.01.C Hydraulisk/termiske beregningsresultater.
 • Knappen Kalibrering
  Læs nærmere i afsnittet Kalibrering.
 • Knappen Ny dimension
  Læs nærmere i afsnittet Ny dimension.
 • Knappen Vis forbrug
  Læs nærmere i afsnittet Vis forbrug.
 • Knappen Varmeveksler
  Læs nærmere i afsnittet Varmevekslere.
 • Knappen Vis knude
  Læs nærmere i kapitlet 09.01.C Hydraulisk/termiske beregningsresultater.
 • Knappen Vis ringforbindelser
  Læs nærmere i afsnittet Ringforbindelser.
 • Knappen Knudepunktsdata
  Læs nærmere i afsnittet Knudepunktsdata.
 • Knappen Indlæs net/forbrug
  Læs nærmere i afsnittet 2.04 Indlæs net/forbrug.
 • Knappen Centraler
  Læs nærmere i afsnittet Centraler.
 • Knappen Hydrofor
  Læs nærmere i afsnittet Hydroforer.
 • Knappen Boosterpumper
  Læs nærmere i afsnittet Boosterpumper.
 • Knappen Reduktionsventiler
  Læs nærmere i afsnittet Reduktionsventiler.
 • Knappen Afspærringsventiler
  Læs nærmere i afsnittet Afspærringsventiler.
 • Knappen Omløb
  Læs nærmere i afsnittet Omløb.

2.01 Afspærrede strækninger

Vælg knappen Afspærret strækn. og følgende dialogboks fremkommer:

Såfremt der er afspærrede knudepunktsstrækninger, vil disse blive listet med knudepunktsnumre.

2.02 Afspærringsventiler

Vælg Afspær. ventiler og følgende dialogboks fremkommer:

 • Knappen Vis brønd
  Den udpegede ventils placering i planen vises. Ventiloversigten kan gendannes fra skærmens venstre, nederste hjørne.
 • Knappen Slet
  Den udpegede afspærringsventil slettes.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes de angivne værdier for den nyoprettede eller i listen udpegede afspærringsventil.
 • Rammen Placeret på
  Angivelse af den udpegede ventils placering på hhv. frem- eller returløb. Denne mulighed kan ikke angives for afspærringsventiler, der afspærrer både frem- og returløbet. 
 • Rammen Status
  Angivelse af hvorvidt den udpegede ventil er Aktiv eller Passiv
  Angivelse hvorvidt den udpegede ventil er Åben eller Lukket.
 • Feltet Fabrikat
  Heri kan angives ventilens fabrikat som fritekst.
 • Feltet Type nr
  Heri kan angives ventilens typenummer som fritekst.
 • Knappen Gør alle afspær.ventiler aktive
  Med denne knap aktiveres alle registrerede afspærringsventiler.
 • Knappen Gør alle afspær.ventiler passive
  Med denne knap passiveres alle registrerede afspærringsventiler.

Manglende afspærringsventiler skal være registreret som beskrevet i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel og efterfølgende indtegnet som beskrevet i kapitlet 501: Ledninger » Digitaliser.

2.03 Knudepunktsdata

Vælg knappen Knudepunktsdata og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Nye knudepunktsdata
  • Knappen Gem
   Herved gemmes de angivne værdier for det i listen udpegede knudepunkt.
  • Feltet Knude nr
   Heri angives knudepunktsnavnet for det i listen udpegede knudepunkt. Knudepunktsnavnet er den entydigt nøgle for ledningsnettets sammenhænge og kan ikke ændres her - dette kan i stedet gøres som beskrevet i kapitlet 504: Ledninger » Knudepunkter.
  • Feltet Adresse
   Heri kan angives en adresse eller anden placeringsinformation for det i listen udpegede knudepunkt. Feltet er et fritekstfelt til orientering og relateres således ikke til andre registre.
  • Feltet Lægningskote (m)
   Heri angives ledningens lægningskote i meter for det i listen udpegede knudepunkt.
  • Feltet Forbrugerkategori (1-10)
   Heri angives den ønskede forbrugerkategori som defineret i rammen Samtidighedsfaktorer for det/de viste eller udpegede knudepunkter.
  • Feltet Afkøling (C)
   Heri angives den ønskede standardafkøling for det/de viste eller udpegede knudepunkter. Denne afkøling anvendes ifm. indlæsningen af forbrugsdata som beskrevet i dette kapitels afsnit 2.04 Indlæs net/forbrug.
  • Feltet Ekstra m3/år
   Heri angives værdien for ekstra m3/år for det udpegede knudepunkt.
  • Feltet Målt diff. tryk (mVs)
   Heri kan angives et specifikt for beregningssituationen målt differenstryk til efterfølgende anvendelse ifm. kalibreringen af knudepunktsstrækningernes enkelttryktabskoefficienter; se nærmere i dette kapitels afsnit 2.14 Kalibrering.
  • Knappen Opdater knudepunktsregister
   Herved opdateres knudepunktsdataene; under opdateringen fremkommer følgende dialogboks:
  • Knappen Tildel alle knuder bestemt kote
   Herved tildeles det/de viste knudepunkter værdien angivet i feltet Lægningskote (m).
  • Knappen Tildel alle knuder bestemt kategori
   Herved tildeles det/de viste knudepunkter værdien angivet i feltet Forbrugerkategori (1-10).
  • Knappen Tildel alle knuder bestemt afkøling
   Herved tildeles det/de viste knudepunkter værdien angivet i feltet Afkøling (C).
  • Knappen Hent koter fra ledningsdata
   Hermed hentes de under ledningsdigitaliseringen angivne lægningskoter ind i knudepunktsdata-listen.
  • Knappen Beregn koter fra DTM-filer
   Herved fremkommer følgende dialogboks:

   hvori den generelle lægningsdybde kan angives.
   Ved valg af Start-knappen interpoleres knudepunktets terrænkote ud fra DTM-modellen [se nærmere herom i kapitel Grænseflade: DTM (Digital Terræn Model)] og ledningskoten beregnes ud fra den angivne lægningsdybde.
 • Optællingslisten
  • Kolonnen Knude
   Heri listes knudepunktsbetegnelserne for hele eller dele af ledningsnettet som angivet i rammen Knudepunktslistens område.
  • Kolonnen Kote
   Heri listes for hvert knudepunkt den tilhørende kote.
  • Kolonnen Kategori
   Heri listes for hvert knudepunkt den tilhørende forbrugerkategori.
  • Kolonnen Afkøling
   Heri listes for hvert knudepunkt den tilhørende afkøling.
  • Kolonnen m3/år
   Heri listes for hvert knudepunkt den tilhørende ekstra m3/år.
  • Kolonnen Målt diff. tryk (...)
   Heri kan listes for hvert knudepunkt et specifikt for beregningssituationen målt differenstryk i valgte enhed til efterfølgende anvendelse ifm. kalibreringen af knudepunktsstrækningernes enkelttryktabskoefficienter; se nærmere i dette kapitels afsnit 2.14 Kalibrering.
   Ændring af anvendte enheder kan foretages under 904: Beregning » Opsætning for beregning.
 • Knappen Slet alle knuders data
  Alle knudepunkter med tilhørende data slettes. Knudepunkterne genoprettes med standardværdier ved at vælge knappen Opdater knudepunktsregister.
 • Knappen Slet markerede knuders data
  De markerede knudepunkter med tilhørende data slettes. Knudepunkterne genoprettes med standardværdier ved at vælge knappen Opdater knudepunktsregister.
 • Rammen Samtidighedsfaktorer
  • Feltet Ny faktor
   For den i listen udpegede kategori kan værdien i dette felt registreres ved at trykke på RETUR-tasten.
  • Listen
   Heri listes for kategorierne 1 - 10 de dertil registrerede samtidighedsfaktorer.
 • Rammen Knudepunktslistens område
  • Listen
   Heri listes alle under menupunktet Udpeg » Udpeg forbruger » Energidistrikter definerede energidistrikter; læs nærmere i kapitlet 03.03 Forbrugerudpegning og energidistrikter.
   Ved udpegning vises i knudepunktslisten kun knudepunkter beliggende indenfor det valgte energidistrikt og ændringer i kote, kategori og afkøling vil kun ske for de viste knudepunkter.
  • Feltet Hele byen
   Herved vises samtlige knudepunkterne i knudepunktslisten.

2.04 Indlæs net/forbrug

Bemærk at indlæsningen sker fra de registrerede værdier; evt. specifikke flow, pumpeløft m.v. vil således være for det sidst indregistrerede. Ligeledes vil indlæsningen nulstille eventuelle ændrede dimensioner gemt under knappen Ny dimension; se dette kapitels afsnit 2.13.

Vælg knappen Indlæs net/forbrug og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Forbrug indlæses fra DFF-forbrugersystem
  Herved indlæses forbruget direkte fra DFF-EDB's finans- og forbrugersystems database.
 • Feltet Boligareal indlæses fra BBR-register [Ikke implementeret...!]
  Herved beregnes forbruget udfra boligarealet hentet fra BBR-registeret.
 • Feltet Ingen automatisk indlæsning af forbrug
  Herved indlæses kun data om ledningsnettet og dermed ikke noget forbrugerafhængigt forbrug - er der i knudepunkter angivet ekstra m³ medtages disse dog til beregning. Denne funktion anvendes desuden med fordel ifm. indledende kontrol af ringforbindelser samt beregninger på ledningsnet uden kendskab til enkeltforbrug.
 • Feltet Potentielle forbrugere skal medtages
  Er Forbrug indlæses fra DFF-forbrugersystem eller Boligareal indlæses fra BBR-register valgt kan det vælges om oprettede potentielle forbrugere skal indgå i opgørelsen og beregningen.
 • Rammen DFF-forbrugersystem
  ...
  er kun aktiv såfremt Forbrug indlæses fra DFF-forbrugersystem er valgt og her kan angives følgende:
  • Afkøling skal beregnes hvorved forbrugsdatabasens periodiserede energi- og volumenforbrug lægger grund til afkølingsberegningen for hver aktive installation.
   Hvor ét af tallene ikke er angivet, anvendes knudepunktets afkøling angivet under knappen Knudepunktsdata.
  • Kun registreret volumen benyttes hvorved forbrugsdatabasens periodiserede volumenforbrug samt den under knappen Knudepunktsdata angivne afkøling for det tilknyttede knudepunkt lægger grund til beregning af energiforbrug for hver aktive installation.
  • Kun registreret energi benyttes hvorved forbrugsdatabasens periodiserede energiforbrug samt den under Knudepunktsdata angivne afkøling for det tilknyttede knudepunkt lægger grund til beregning af volumenforbrug for hver aktive installation.
 • Rammen BBR-register
  ... er kun aktiv såfremt Boligareal indlæses fra BBR-register er valgt og her skal Effekt pr m2 boligareal (W) angives. Denne funktion er pt. ikke implementeret!
 • Knappen Start indlæsning
  Hermed indlæses ledningsnettets geometri, knudepunktsdata og egenskaber samt forbrugsdata udfra kriterierne angivet i dialogboksen; under indlæsningen fremkommer bl.a. følgende dialogboks:

  Såfremt der er knudepunktsstrækninger uden dimensioner fremkommer følgende dialogboks:
 • Knappen Grupper korrigerede
  Herved grupperes installationerne med korrigerede forbrug øverst.
 • Rammen Resultat fra sidste indlæsning
  I rammen Resultat fra sidste indlæsning vises resultatet af indlæsningen og sammentællingen.
 • Optællingslisten
  I oplysningsfeltet nederst listes resultatet af indlæsningen for hver af forbrugerne fundet i forbrugerdataene vedrørende:

  • Kolonnen Adresse
   Pågældende forbrugers installationsadresse.
  • Kolonnen Forb.nr.
   Pågældende forbrugers forbrugernummer.
  • Kolonnen Afkøl.
   Beregnede afkøling på baggrund af sidst foretagne forbrugsaflæsninger.
  • Kolonnen m3/år
   Det beregnede årsforbrug som volumenforbrug på baggrund af sidst foretagne forbrugsaflæsninger. Såfremt forbruget er korrigeret ift. forbrugerdatabasens aflæsninger markeres dette tal rødt.
  • Kolonnen kWh/år eller Gjoul/år
   Det beregnede årsforbrug som energiforbrug på baggrund af sidst foretagne forbrugsaflæsninger. Såfremt forbruget er korrigeret ift. forbrugerdatabasens aflæsninger markeres dette tal rødt.
  • Kolonnen Bolig m2
   Boligarealet opgivet i Finans- og Forbrugersystemets tilknyttede ejendomsfaktor eller ejendomsfaktorer; læs nærmere i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.
  • Kolonnen m3/år/m2
   Det beregnede årsvolumenforbruget pr. kvadratmeter på baggrund af ovenstående værdier.
  • Kolonnen kWh/år/m2 eller Gjoul/år/m2
   Det beregnede årsenergiforbrug pr. kvadratmeter på baggrund af ovenstående værdier.
  • Kolonnen S-fak
   Heri listes det antal forbrugere den pågældende installation skal medtælles som ved anvendelse af dynamisk samtidighed. Se nærmere herom i kapitlet 604: Forbrugere » Korrektion af forbrug og samtidighed.
  • Kolonnen Mangler
   Heri angives med 1 de installationer, der ikke kunne medtages til beregning f.eks. som følge af installationsadressen mangler i grundkortet, forbrugertilslutningen mangler eller falder udenfor knudepunktsnettet, der er intet forbrug registreret m.v.

2.05 Vis forbrug

Vælg knappen Vis forbrug og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Knude nr:
  Her angives den aktuelle knudes betegnelse.
 • Knapperne Frem og Tilbage
  Hermed skiftes den aktuelle knude hhv. frem og tilbage i knudepunktsregisteret.
 • Rammen Tilslutninger
  • Listen
   Heri listes de aktive installationsadresser, der er summeret til den aktuelle knude samt de i beregningen anvendte årsvolumenforbrug i m³/år.
   • Kolonnen m3/år
    Heri listes for hver installationsadresse det ved beregningen benyttede årsvolumenforbrug.
   • Kolonnen Adresse
    Heri angives forbrugernes installationsadresser. Udpeges en enkelt forbruger heri listes pågældendes registrerede og benyttede forbrug i rammen Installation.
   • Kolonnen Forb.nr
    Heri listes forbrugernummeret til evt. fejlsøgning i forbrugsdataene.
   • Kolonnen I nr
    Heri listes installationsadresse til evt. fejlsøgning i forbrugsdataene.
   • Kolonnen I type
    Heri listes installationstypen til evt. fejlsøgning i forbrugsdataene.
  • Feltet Ialt
   Heri listes det i beregningen anvendte årsvolumenforbrug, der i forbindelse med beregningerne omregnes til et timeudtag i knudepunktet.
 • Rammen Bladre restriktion
  Heri kan der angives restriktioner i forbrugsoplysningernes visning.
  • Feltet Interval for årsforbrug
   Markering heri angiver at værdierne i felterne Over og Under er intervalværdier for årsforbruget.
  • Feltet Interval for afkøling
   Markering heri angiver at værdierne i felterne Over og Under er intervalværdier for afkølingen.
  • Feltet Over
   Heri kan angives max.-værdien for årsforbruget eller afkølingen afhængig af den valgte restriktionstype.
  • Feltet Antal
   Her angives hvor mange forbrugere, der matcher den angivne restriktion.
  • Feltet Under
   Heri kan angives min.-værdien for årsforbruget eller afkølingen afhængig af den valgte restriktionstype.
  • Feltet Antal
   Her angives hvor mange forbrugere, der matcher den angivne restriktion.
 • Rammen Installation
  Heri listes hhv. de sidste 5 års registrerede og benyttede afkølinger og forbrug.
  • Feltet Navn
   Heri listes oplysningerne i forbrugersystemets navnefelt 1 eller navnet angivet ved oprettelse af potentiel forbruger.
  • Feltet Måler
   Heri listes pågældende forbrugers målertype.
  • Felterne under Registreret
   Heri listes de sidste 5 års registrerede forbrug med tilhørende periodeangivelse samt beregnede afkøling.
  • Felterne under Benyttet
   Heri listes de i beregningen benyttede årsforbrug på baggrund af de foretagne valg om bl.a. dynamisk samtidighed, anvendelse af volumen/energi/begge osv.
 • Felterne nederst
  • Feltet Ekstra forbrug (m3/år)
   Heri listes et eventuelt ekstra forbrug for den aktuelle knude angivet under knappen Knudepunktsdata.
  • Feltet Aktuelt forbrug (m3/år)
   Heri listes det summerede og eventuelt korrigerede forbrug for den aktuelle knude, der anvendes i beregningerne.
  • Feltet Aktuel afkøling (C)
   Heri listes den aktuelle afkøling i den angivne knude beregnet udfra aflæsningerne eller andetsteds angivne afkølingsværdier (primær knappen Knudepunktsdata).
  • Feltet Korrigeret afkøling (C)
   Heri listes for det aktuelle knudepunkt den til beregningerne anvendte afkøling, der eventuelt kan være korrigeret gennem bl.a. afkølingsfaktoren og statisk samtidighed.
 • Knapperne Største afkøling og Mindste afkøling
  Hermed skiftes den aktuelle knude til knuden med hhv. største og mindste afkøling.
 • Knapperne Største forbrug og Mindste forbrug
  Hermed skiftes den aktuelle knude til knuden med hhv. største og mindste forbrug.

2.06 Ringforbindelser

Vælg knappen Ringforbindelser og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Alle ringforbindelser
  • Knappen Start optælling
   Hermed optælles alle ringforbindelser i det samlede ledningsnet.
  • Knappen Vis alle ringe
   Herved vises alle i listen angivne ringforbindelser på planen med blinkende kryds-markering. Når ringforbindelser vises på planen minimeres dialogboksen med ringforbindelserne automatisk.
  • Listen
   • Liste-kolonnen Fra knude
    Heri listes startknuden for hver enkelt ringforbindelse.
   • Liste-kolonnen Til knude
    Heri listes slutknuden for hver enkelt ringforbindelse.
   • Liste-kolonnen Antal strk
    Heri listes hvor mange knudepunktsstrækninger den pågældende ring vedrører. Bemærk at ringforbindelser bestående af kun 2 knudepunktsstrækninger markeres med rødt idet disse definitionsmæssigt er fejlbehæftede og skal rettes. Læs nærmere herom i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.
  • Feltet Antal:
   Heri listes det samlede antal definerede ringforbindelser.
 • Rammen Valgt ringforbindelse
  • Knappen Vis valgte ring
   Hermed vises den i listen valgte ringforbindelse i tegningsfeltet med blinkende kryds-markeringer. Når ringforbindelsen vises i tegningsfeltet minimeres dialogboksen med ringforbindelserne automatisk og kan åbnes med gendan-knappen.
  • Listen
   • Kolonnen Fra knude
    Heri listes startknuden for hver ledningsstrækning for den valgte ringforbindelse.
   • Kolonnen Til knude
    Heri listes slutknuden for hver ledningsstrækning for den valgte ringforbindelse.
  • Feltet Antal:
   Heri listes antal ledningsstrækninger i den valgte ringforbindelse.

2.07 Reduktionsventiler

Vælg knappen Reduk. ventiler og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Fra knude:
  Heri angives det ene knudepunkt for ledningsstrækningen hvori den i listen udpegede reduktionsventil ligger.
 • Feltet Til knude:
  Heri angives det andet knudepunkt for ledningsstrækningen hvori den i listen udpegede reduktionsventil ligger.
 • Feltet Adresse:
  Heri kan angives en adresse eller anden placeringsinformation til orientering om reduktionsventilens placering. Feltet er et fritekstfelt og relateres således ikke til andre registre.
 • Rammen Placeret på
  • Felterne Fremløb og Returløb
   Heri kan placering på enten frem- eller returløbet for den nyoprettede eller i listen udpegede reduktionsventil.
 • Rammen Status
  • Felterne Aktiv og Passiv (By-passed)
   Heri angives status for den nyoprettede eller i listen udpegede reduktionsventil.
  • Felterne Åben og Lukket
   Heri listes afspærringsstatus for den nyoprettede eller i listen udpegede reduktionsventil. Idet en reduktionsventil ikke kan afspærre er disse felter deaktiverede.
 • Feltet Trykfald over ventil (...)
  Heri angives trykfaldet over ventilen i enten Pa eller mVs for den nyoprettede eller i listen udpegede reduktionsventil.
  Ændring af anvendte enheder kan foretages under 904: Beregning » Opsætning for beregning.
 • Feltet Fabrikat:
  Heri kan med fritekst angives et fabrikat for den nyoprettede eller i listen udpegede reduktionsventil.
 • Feltet Type nr:
  Heri kan med fritekst angives et typenummer for den nyoprettede eller i listen udpegede reduktionsventil.
 • Knappen Gør alle red. ventiler aktive
  Herved gøres samtlige listens reduktionsventiler aktive.
 • Knappen Gør alle red. ventiler passive
  Herved gøres samtlige listens reduktionsventiler passive.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes de angivne værdier for den nyoprettede eller i listen udpegede reduktionsventil.
 • Knappen Slet
  Den udpegede reduktionsventil slettes.
 • Knappen Vis brønd
  Herved minimeres dialogboksen og den nyoprettede eller i listen udpegede reduktionsventils placering udtegnes i tegningsfeltet.
 • Listen
  Heri registreres samtlige registrerede reduktionsventiler.

2.08 Boosterpumper

Vælg knappen Boosterpumpe og følgende dialogboks fremkommer:

 • Felterne Fra knude og Til knude
  Heri listes mellem hvilke knudepunkter boosterpumpen er placeret.
 • Feltet Adresse
  Heri kan angives en adresse eller anden placeringsinformation til orientering om boosterpumpens placering. Feltet er et fritekstfelt og relateres således ikke til andre registre.
 • Knappen Vis brønd
  Herved kan en boosterpumpe udpeget i listen vises i tegningsfeltet.
 • Knappen Slet
  Herved slettes boosterpumpe, der er udpeget i listen.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes de angivne værdier for den nyoprettede eller i listen udpegede boosterpumpe.
 • Listen
  Heri listes de oprettede boosterpumper angivet ved status (aktiv/passiv) og informationen fra feltet Adresse. Udpeges en boosterpumpe i listen fremkommer de tilhørende værdier i felterne, der således kan redigeres og med knappen Gem gemmes på ny.
 • Rammen Placering og pumperetning
  Heri angives hvorvidt pumpen er placeret på frem- eller returløb samt fra og til hvilken knude, der er pumperetningen.
 • Rammen Status
  Heri angives hvorvidt boosterpumpen er Aktiv eller Passiv og således medtages eller fragår i beregningerne.
 • Feltet Pumpens løftehøjde (...)
  Heri angives pumpens resulterende løftehøjde i anvendte enhed.
  Ændring af anvendte enheder kan foretages under 904: Beregning » Opsætning for beregning.
 • Feltet Fabrikat
  Heri kan angives et pumpefabrikat som fritekst.
 • Feltet Type nr.
  Heri kan angives et typenummer som fritekst.

I forbindelse med boosterpumper kan det være nyttigt at få overblik over hvilke ringforbindelser ledningsnettet indeholder, da boosterpumper ikke bør placeres i en ring - læs nærmere herom i afsnittet Ringforbindelser.

2.09 Omløb

Vælg knappen Omløb og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen
  Heri listes samtlige oprettede omløb, dets status, knudepunktsbetegnelse samt informationen fra feltet Adresse..
 • Rammen Placering
  • Knapperne »Frem og «Tilbage
   Med disse knapper springes hhv. frem og tilbage i knudepunktsdatabasen.
  • Feltet Knude nr:
   Felt til visning af aktuelle knudes betegnelse.
  • Feltet Adresse:
   Heri kan angives en adresse eller anden placeringsinformation til orientering om omløbets placering. Feltet, der er et fritekstfelt og relateres således ikke til andre registre, udfyldes indledningsvis med en autogenereret adresse.
 • Rammen Dimension
  • Feltet Diameter (mm)
   I dette felt angives den aktuelle omløbs diameter. Som tommelfingerregel kan her anvendes 5 mm.
  • Feltet Tryktabskoefficient
   I dette felt angives det aktuelle omløbs tryktabskoefficient. Som tommelfingerregel kan her anvendes værdien 3,70.
 • Rammen Regulering
  • Feltet Manuel
   I dette felt angives at det aktuelle omløb er reguleret manuelt.
  • Feltet Termostatstyret
   I dette felt angives at det aktuelle omløb er reguleret af en termostat, hvor minimumstemperaturen angives i feltet Temperatur.
   • Feltet Temperatur (C)
    I dette felt angives knudepunktets lavest tilladelige fremløbstemperatur i ºC - er fremløbstemperaturen herunder åbnes omløbet gradvis til enten fremløbstemperaturen opfylder temperaturbetingelsen eller omløbets dimension angivet i feltet Diameter (mm) er nået - i sidstnævnte tilfælde kan risikeres at betingelserne ikke kan opfyldes og iterationen ikke konvergerer.
  • Feltet Fast flow (...)
   Heri kan angives et fast flow gennem omløbet i den angivne enhed.
   Ændring af anvendte enheder kan foretages under 904: Beregning » Opsætning for beregning.
 • Rammen Status
  • Feltet Aktiv
   I dette felt angives at det aktuelle omløb er aktivt og dermed medtages i beregningerne.
  • Feltet Passiv=Altid lukket
   I dette felt angives at det aktuelle omløb er passivt og dermed undlades af beregningerne.
 • Rammen For det markerede omløb
  • Knappen Gem
   Herved gemmes de angivne værdier for den nyoprettede eller i listen udpegede omløb.
  • Knappen Slet
   Den udpegede omløb slettes.
 • Rammen For alle omløb
  • Knappen Opret omløb i alle blinde ender
   Der oprettes automatisk omløb i alle slutknuder.
  • Knappen Gør alle omløb aktive
   Alle omløb gøres aktive.
  • Knappen Gør alle omløb passive
   Alle omløb gøres passive.
  • Knappen Slet alle omløb
   Alle omløb slettes.
  • Knappen Ret diameter og tryktabskoeff.
   Alle omløbs diametre og tryktabskoefficienter indstilles til det aktuelle omløb.
  • Knappen Ret regulering
   Alle omløbs reguleringer indstilles til det aktuelle omløb.

2.10 Hydroforer

Vælg knappen Hydrofor og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen til højre
  Heri listes de definerede hydroforer ved deres knudepunktsbetegnelse samt deres aktuelle status som enten aktiv eller passiv.
 • Rammen Placering
  • Knapperne >>Frem og <<Tilbage
   Herved rykkes hhv. frem og tilbage i knudepunkterne som vist i feltet Knude nr:.
  • Feltet Knude nr:
   Heri listes den aktuelle knudes betegnelse. Ændres betegnelsen her vil hydroforens placering blive ændret såfremt den nye knudepunktsbetegnelse findes.
  • Feltet Adresse:
   Heri kan angives en adresse eller anden placeringsinformation til orientering om hydroforens placering. Feltet, der er et fritekstfelt og relateres således ikke til andre registre, udfyldes indledningsvis med en autogenereret adresse.
  • Feltet Fremløb
   Heri angives at den aktuelle hydrofor er placeret på fremløbet.
  • Feltet Returløb
   Heri angives at den aktuelle hydrofor er placeret på returløbet.
 • Rammen Hydrofortryk
  • Feltet Tryk (...)
   Heri angives hydrofortrykket i enten Pa eller mVs for den nyoprettede eller i listen udpegede hydrofor.
   Ændring af anvendte enheder kan foretages under 904: Beregning » Opsætning for beregning.
 • Rammen Belastningsparametre
  Heri indeholdes værdier til beregning af afkølingsfaktoren på baggrund af det totale flow gennem alle de aktive centraler, der er tilknyttet netop dét ledningsnet den pågældende hydrofor er placeret på.
  • Feltet Total flow (...)
   Heri angives det totale flow over nettet i m³/h eller l/s for den del af ledningsnettet den nyoprettede eller i listen udpegede hydrofor er tilsluttet.
   Ændring af anvendte enheder kan foretages under 904: Beregning » Opsætning for beregning.
  • Feltet Faktor på afkøling
   Heri angives afkølingsfaktoren for den del af ledningsnettet den nyoprettede eller i listen udpegede hydrofor er tilsluttet.
 • Rammen Status
  • Felterne Aktiv og Passiv
   Heri kan den nyoprettede eller i listen udpegede hydrofors status angives.
   Gøres en hydrofor passiv afspærres den del af ledningsmodellen, hvortil den pågældende hydrofor er tilknyttet.
 • Feltet Beskrivelse
  Heri kan med fritekst gives en beskrivelse af den aktuelle hydrofors placering, funktion m.v.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes de angivne værdier for den nyoprettede eller i listen udpegede hydrofor.
 • Knappen Slet
  Hermed slettes den i listen udpegede hydrofor.

2.11 Centraler

Vælg knappen Centraler og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen til højre
  Heri listes de definerede varmecentraler angivet ved knudenummeret og med deres aktuelle status som Aktiv eller Passiv.
 • Knappen Slet
  Herved slettes den udpegede varmecentral.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes de angivne værdier for den nyoprettede eller i listen udpegede varmecentral.
 • Feltet Beskrivelse:
  Dette er et fritekst-felt.
 • Rammen Placering:
  • Feltet Knude nr:
   Heri skal det nøjagtige knudenummer for varmecentralens placering angives.
   Der kan med knapperne >>Frem og <<Tilbage bladres blandt knudenumrene.
  • Feltet Adresse:
   Heri kan angives en adresse eller anden placeringsinformation til orientering om centralens placering. Feltet, der er et fritekstfelt og relateres således ikke til andre registre, udfyldes indledningsvis med en autogenereret adresse.
 • Rammen Produktion:
  • Feltet Fremløbstemp.
   Heri skal den pågældende varmecentrals aktuelle fremløbstemperatur angives.
  • Feltet Pumpeløft
   Heri skal den pågældende varmecentrals aktuelle pumpeløft angives (hvis ikke et flow er angivet; se nedenfor). Bemærk at mindst én af de aktive pumper skal have et pumpeløft angivet. I feltet udfor angives hvorvidt Pumpeløft eller Flow anvendes.
   Ændring af anvendte enheder kan foretages under 904: Beregning » Opsætning for beregning.
  • Feltet Flow
   Heri skal den pågældende varmecentrals aktuelle flow angives (hvis ikke et pumpeløft er angives; se ovenfor). I feltet udfor angives hvorvidt Pumpeløft eller Flow anvendes.
   Ændring af anvendte enheder kan foretages under 904: Beregning » Opsætning for beregning.
 • Rammen Status:
  • Heri skal angives hvorvidt varmecentralen er Aktiv (medtages i beregningerne) eller Passiv (udelades af beregningerne).
 • Hovedmenuens ramme Produktion ialt for alle aktive centraler:
  • Feltet Produceret effekt
   Heri angives den samlede producerede effekt fra alle aktive varmecentraler leveret til den aktive del af ledningsmodellen. At denne værdi anvendes frem for værdien i feltet Ækvivalent timetal fastholdes ved at 'fluebenet' udfor feltet afmærkes.
   Såfremt det ækvivalente timetal fastholdes, vil der efter korrekt gennemført beregning være angivet den beregnede samlede producerede effekt for den givne forbrugsbelastning.
  • Feltet Ækvivalent timetal
   Heri angives det ækvivalente timetal. At denne værdi anvendes frem for værdien i feltet Produceret effekt fastholdes ved at 'fluebenet' udfor feltet afmærkes.
   Såfremt den samlede producerede effekt fastholdes, vil der efter korrekt gennemført beregning være angivet det beregnede ækvivalente timetal for den givne forbrugsbelastning.

2.12 Varmevekslere

Vælg Varmeveksler og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen
  • Kolonnen Status
   Heri listes allerede oprettede varmeveksleres status som aktiv eller passiv.
  • Kolonnen Primær knude
   Heri listes allerede oprettede varmeveksleres primære knudebetegnelser.
  • Kolonnen Sek. knude
   Heri listes allerede oprettede varmeveksleres sekundære knudebetegnelser.
  • Kolonnen Adresse
   Heri listes allerede oprettede varmeveksleres placeringsinformation fra feltet Adresse.
 • Rammen Placering
  • Feltet Primær knude nr:
   Heri angives den i listen aktuelt udpegede varmevekslers primære knudepunktsbetegnelse.
  • Feltet Sekundær knude nr:
   Heri angives den i listen aktuelt udpegede varmevekslers sekundære knudepunktsbetegnelse.
  • Feltet Adresse:
   Heri kan angives en adresse eller anden placeringsinformation til orientering om varmevekslerens placering. Feltet, der er et fritekstfelt og relateres således ikke til andre registre, udfyldes indledningsvis med en autogenereret adresse.
 • Rammen Tekniske data
  • Feltet Afkøling primær side (C)
   Heri angives afkølingen i ºC på varmevekslens primær-side.
  • Feltet Pumpeløft sekundær side
   Heri angives løftehøjden på varmevekslerens sekundær-side.
  • Feltet Virkningsgrad (procent)
   Heri angives varmevekslerens virkningsgrad i %.
  • Feltet Temperaturforskydning (C)
   Heri angives temperaturforskydningen over varmeveksleren i ºC.
 • Rammen Status
  • Felterne Aktiv og Passiv
   Her angives hvorvidt varmeveksleren er aktiv eller passiv og dermed medtages eller udgår af beregningerne.
 • Feltet Beskrivelse
  Fritekstfelt til beskrivelse m.v.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes de angivne værdier for den nyoprettede eller i listen udpegede varmeveksler.
 • Knappen Slet
  Den i listen udpegede varmeveksler slettes.

2.13 Ny dimension

Denne funktion anvendes oftest i forbindelse med ændringer i den aktuelle models rørtyper til konsekvensberegninger på anderledes dimensioneret ledningsnet.

Vælg knappen Ny dimension og følgende dialogboks fremkommer:

 • Venstre ramme
  • Listen
   Heri listes knudepunktsstrækningen givet ved Fra knude og Til knude, rørtyperne for den indlæste beregningsmodel givet ved Type nr F (model) og Type nr R (model) samt de eksisterende, registrerede rørtyper givet ved Type nr F (registr.) og Type nr R (registr.).
  • Knappen Grupper de ændrede
   Herved listes øverst i listen de knudepunktsstrækninger, der er foretaget ændringer for i den indlæste beregningsmodel i forhold til de registrerede.
  • Felterne Vis alle strækninger og Vis kun udvalgte strækninger
   Herved kan vælges mellem at vise alle knudepunktsstrækninger eller reducere listen til de knudepunktsstrækninger, der er udvalgte; se nærmere om udvælgelse af knudepunktsstrækninger i dette kapitels afsnit 5.1.3 Resultatoversigten.
  • Knappen Sæt alle dim. til den registrerede
   Herved ændres de faktisk registrerede rørtyper til de angivne i den indlæste beregningsmodel.
 • Rammen Ny dimension for markeret strækning
  • Rullelisterne Ny dim. i fremløb og Ny dim. i retur
   Heri angives de aktuelle rørtyper for den i listen udpegede knudepunktsstrækning; ved at ændre én eller begge rørtyper ændres egenskabsdataene for den markerede knudepunktsstrækning i de indlæste beregningsmodel.
  • Knappen Sæt dim. til den registrerede
   Herved ændres rørtyperne i den indlæste beregningsmodel til det faktisk registrerede.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes de foretagne ændringer og dialogboksen afsluttes.
 • Knappen Annuller
  Herved forkastes de foretagne ændringer og dialogboksen afsluttes.

2.14 Kalibrering

Med denne funktion kan:

 • der udføres beregning af enkelttryktabskoefficienter pr. løbende rørmeter for hhv. frem- og returløb på baggrund af kendt(e) differenstryk i én eller flere målepunkter angivet under knappen Knudepunktsdata.
 • den indtastede eller den beregnede enkelttryktabskoefficient kan op- eller nedjustere enten samtlige aktive knudepunktsstrækninger på knudepunktsnettet  eller på den kritiske vej til et givet målepunkt.

Korrektionen sker ud fra en summation af korrektionsværdien pr. løbende meter ledning ud fra knudepunktsstrækningernes individuelle længder. Efter net-kalibreringen kan resultatet ses for hver strækning i funktionen Ledninger » Egenskabsdata » Hovedledninger i feltet Tryk, enkelt.koeff. hvor denne ligeledes efterfølgende kan rettes individuelt for hver knudepunktsstrækning.

Vælg knappen Kalibrering og følgende dialogboks fremkommer:

 • Knappen Gem
  Herved gemmes alle de beregnede korrektionsfaktorer i ledningsdataene.
 • Rammen Aktive strækninger
  • Listen
   Heri listes for samtlige aktive knudepunktsstrækninger:
   - Fra knude og Til knude
   - Nom. dim. (mm)
   - Længde (m)
   - Flow (m3/h)
   - Hastighed (m/s)
   - Gradient (mmVs/m)
   - Tryk koeff. (F) og Tryk koeff. (R)
   - Tryk koeff. pr m (F) og Tryk koeff. pr m (R)
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal knudepunktsstrækninger i ovenstående liste.
 • Rammen Målepunkter
  • Listen
   Heri listes for samtlige aktive knudepunkter:
   - Knudenummer
   - Målt diff. tryk (mVs)
   - Beregnet diff. tryk (mVs)
   - Beregnet korrektion
  • Sum-linien
   Heri listes gennemsnittet af de beregnede korrektioner.
   Udpeges denne linie, vil denne værdi blive listet i feltet Korrektion pr. løbende m. ledn.
 • Rammen Korrektion
  • Feltet Korrektion pr. løbende m. ledn.
   Heri angives den additions- eller subtraktionsværdi som enkelttryktabskoefficient pr. løbende meter ledning, ønskes korrigeret med;
   - denne værdi kan enten indtastes manuelt,
   - overføres fra sum-linien i rammen Målepunkter, eller
   - overføres fra listen i rammen Målepunkter.
   Såfremt subtraktionsværdien er højere end en registreret værdi vil korrektionen blive sat til 0.
  • Feltet Korriger hele det aktive net
   Herved angives, at korrektionen skal udføres på samtlige aktive knudepunktsstrækninger.
  • Feltet Korriger kun langs kritisk vej til målepkt.
   Herved angives, at korrektionen kun skal udføres på den kritiske vej fra hovedpumpen til det i listen i rammen Målepunkter valgte målepunkt.
  • Knappen Udfør korrektion
   Herved korrigeres enkelttryktabskoefficienterne udfra additions- eller subtraktionsværdien angivet i feltet Korrektion pr. løbende m. ledn. for de valgte knudepunktsstrækninger angivet i enten feltet Korriger hele det aktive net eller feltet Korriger kun langs kritisk vej til målepkt.
  • Knappen Nulstil
   Herved nulstilles enkelttryktabskoefficienterne for de valgte knudepunktsstrækninger angivet i enten feltet Korriger hele det aktive net eller feltet Korriger kun langs kritisk vej til målepkt.
 • Rammen Hydraulisk beregning
  • Knappen Beregning
   Herved fremkommer dialogboksen til beregning, så der kan udføres en hydraulisk/termisk beregning under de angivne betingelser.

2.15 Dynamisk samtidighed

Vælg knappen Parametre i rammen Dynamisk samtidighed og følgende dialogboks fremkommer:

Formål:
Formålet med den dynamisk samtidighed er populært sagt at tage højde for følgende to forhold:

 • at alle forbrugere ikke belaster nettet samtidig og dermed at der nærmest varmecentralen ikke regnes på de 'fulde' forbrug, men samtidig
 • at de yderste net-ender ikke underdimensioneres ved at der regnes på for små forbrug.

Dette udføres i praksis ved at programmet reducerede forbrug afhængig af placeringen på nettet på baggrund af følgende formel:

Samtidighedsfaktor = A + B / antal forbrugere

Beregningsværdien Antal forbrugere:

Dialogboksens parametreværdier:

 • Feltet A
  Heri angives den procentdel af andelen af vandforbruget, der altid vil være at regne på uanset placering på nettet.
 • Feltet B
  Heri angives den procentdel af andelen af vandforbruget, der justerer vandforbruget afhængig af placeringen på nettet.
 • Feltet Andel
  Heri angives som værdi mellem 0 og 1 den del af det samlede forbrug, der skal korrigeres for dynamisk samtidighed.
 • Knappen Standardværdier
  Herved overskrives felterne A, B og Andel med programmets standardværdier.
 • Knappen OK
  Herved accepteres de angivne værdier til fremtidige beregninger og dialogboksen lukkes.
 • Knappen Annuller
  Herved forkastes de angivne ændringer og de tidligere værdier vil blive anvendt ved fremtidige beregninger. Afslutningsvis lukkes dialogboksen.

Såfremt beregningen skal anvende disse parametre skal feltet Anvend på beregningens hovedskærmbilledet afkrydses.

 
Placering: Nærmest varmecentralen Fjernest varmecentralen
Antal forsynede forbrugere 'Mange' forbrugere 'Få' forbrugere
Bidrag fra ledet
 {B/antal forbrugere}
Lille/ingen bidrag Stort/fuldt bidrag

2.16 Beregning

Vælg knappen Beregning og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Stofværdier:
  • Feltet Massefylde (kg/m3)
   Heri angives det varmebærende medies gennemsnitlige massefylde i kg/m3. Se f.eks. kapitlet Appendiks: Materiale stofværdier for vand.
  • Feltet Varmekapacitet (J/kg/C)
   Heri angives det varmebærende medies gennemsnitlige varmekapacitet i J/kg/C. Se f.eks. kapitlet Appendiks: Materiale stofværdier for vand.
  • Feltet Viskositet (kg/m/s)
   Heri angives det varmebærende medies gennemsnitlige viskositet i kg/m/s. Se f.eks. kapitlet Appendiks: Materiale stofværdier for vand.
  • Feltet Jord temperatur (C)
   Heri angives den omgivende jords gennemsnitstemperatur i ºC. Se f.eks. kapitlet Appendiks: Jordtemperaturens årsvariation.
  • Feltet Laveste returvandstemp.
   Heri angives den lavest tilladelige returtemperatur ab forbrugsinstallation i ºC. Hvor afkølingen medfører en lavere returtemperatur, vil afkølingen blive beregnet ud fra denne værdi.
  • Knappen Standardværdier
   Herved indstilles alle felterne i rammen Stofværdier til programmets standardværdier.
 • Rammen Stopkriterier:
  • Feltet Max. afv. på flow
   Heri angives værdien for den størst tilladelige afvigelse på flowet i valgte enhed (m³/h eller l/s).
  • Feltet Max. afv. på temp.
   Heri angives værdien for den størst tilladelige afvigelse på temperaturen i ºC.
  • Feltet Max afv. på effekt
   Heri angives værdien for den størst tilladelige afvigelse på effekten i W.
  • Knappen Standardværdier
   Herved indstilles alle felterne i rammen Stopkriterier til programmets standardværdier.
 • Rammen Nettet består af:
  Heri angives antal knuder og rør i nettet når beregningen igangsættes med knappen Beregning.
 • Rammen Iterationer:
  • Feltet Flow afv. Frem
   Heri listes under beregningen det igangværende iterationsnummer samt afvigelsen på flowet i fremløbet.
  • Feltet Flow afv. Retur
   Heri listes under beregningen det igangværende iterationsnummer samt afvigelsen på flowet i returløbet.
  • Feltet Temp. omløb
   Heri listes under beregningen afvigelsen på temperaturen i omløbene.
   Der vises kun værdier herfor såfremt ledningsnettet indeholder aktive omløb.
  • Feltet Tryk omløb
   Heri listes under beregningen afvigelsen på trykket i omløbene.
   Der vises kun værdier herfor såfremt ledningsnettet indeholder aktive omløb.
  • Feltet Effekt
   Heri listes under beregningen afvigelsen på den angivne effekt.
  • Feltet Fast flow
   Der vises kun iterative værdier herfor, såfremt der anvendes dynamisk samtidighed samt der beregnes med fastholdt flow indenfor hver hydrofor.
   Heri vises det anvendte flow som følge af indregning af dynamisk samtidighed.
  • Feltet Dyn. Effekt
   Der vises kun iterative værdier herfor, såfremt der anvendes dynamisk samtidighed.
   Heri angives den anvendte, nedkorrigerede effekt (ift. angivne effekt) som følge af indregning af dynamisk samtidighed.
 • Knappen Beregning
  Hermed igangsættes beregningen.
 • Knappen Afbryd beregning
  Hermed afbrydes beregningen såfremt iterationen f.eks. ikke konvergerer.